Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Alexandru Moraru, Chi?in?u   
Miercuri, 29 Iunie 2016 13:15

Alexandru Moraru, Chi?in?uLa 31 mai 2016 în incinta Bibliotecii Centale a B.M. „B.P.Ha?deu" s-au desf??urat lucr?rile Conferin?ei ?tiin?ifice „Mare?alul Antonescu în istorie ?i istoriografie". Conform relat?rii profesorului Sergiu Cataraga, „este pentru prima dat? în istorie, de la cel de-Al Doilea R?zboi Mondial pân? în prezent, când se discut? liber, aici, în centrul Chi?in?ului, despre personalitatea mare?alului Ion Antonescu". Manifestarea ?tiin?ific? a fost organizat? cu prilejul comemor?rii la 1 iunie 2016, a 70 de ani de la asasinarea mare?alului Antonescu, ini?iativa apar?inând cunoscutului istoric arhivist ?i publicist Alexandru Moraru, ?ef oficiu la Biblioteca Central? a Bibliotecii Municipale „B.P.Ha?deu" din Chi?in?u. Profesorul universitar, doctor hab. în istorie Anatol Petrencu ?i bibliotecarul principal Elena ?endrea au fost cei care au sus?inut în mod substan?ial frumoas? ini?iativ? conducerea institu?iei fiind de acord cu desf??urarea men?ionatei manifest?ri în cadrul planului de activitate a Bibliotecii Centrale.

Conferin?a a fost moderat? de prof. Daniela Vacarciuc, directorul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri" din Chi?in?u. La deschiderea conferin?ei s-a dat citirie mesajului Centrului de Istorie ?i Civiliza?ie European? din Ia?i: „În amintirea regretatului Profesor Gheorghe Buzatu, istoricul de atitudine ?i înalt? probitate profesional?, care s-a dedicat nemijlocit ?i cu pasiune deslu?irii personalit??ii Mare?alului Ion Antonescu, l?sând posterit??ii pagini memorabile despre participarea României la R?zboiul din R?s?rit, Centrul de Istorie ?i Civiliza?ie European? din cadrul Academiei Române - Filiala Ia?i salut? ?i sus?ine ini?iativa ?tiin?ific? a colegilor de la Chi?in?u, organizatori ai Conferin?ei cu titlul: „Mare?alul Antonescu în istorie ?i istoriografie". Suntem convin?i c? prin aceast? Conferin??, Mare?alul Antonescu - victim? a unui proces nedrept, instrumentat de „cei f?r? de Neam ?i Dumnezeu" -, va avea parte de un binemeritat Recurs. Un Recurs în fa?a istoriei, care s? slujeasc?, înainte de toate, adev?rul istoric, dar ?i „dreptul nostru întreg. Atât ?i nimic mai mult", dup? afirma inegalabilul Nicolae Iorga cu privire la Basarabia, în 1940, anul marii Tragedii a României Mari". De?i subiectul acestei conferin?e s-a dovedit a fi deranjant pentru unii, faptul c? sala în ziua conferin?e era arhiplin? ne-a convins c? suntem pe calea cea dreapt? al restabilirii adev?rului istoric.

Comunic?ri

- Mare?alul Antonescu, primul investigator al deport?rilor staliniste din Basarabia ocupat? (28.06.1940- 22.06.1941) - Dr. Viorica Olaru Cemârtan

„[...] În timpul guvern?rii sale, mare?alul a acordat o mare aten?ie constat?rii ?i înregistr?rii crimelor ?i abuzurilor efectuate de bol?evici în Basarabia[1]. Printre aceste crime, deportarea basarabenilor era printre cele mai fioroase, ?i pe bun? dreptate, generalul a ordonat cercetarea acestui aspect cu mult? tenacitate. Timp de câteva luni au fost efectuate studii de teren[2], colectându-se din comun? în comun? date ?i m?rturii pentru a fi estimat? pierderea calitativ? ?i cantitativ? a resurselor umane din Basarabia ca urmare a deport?rilor staliniste. Arhivele abund? în mostre care dovedesc o analiz? profund? efectuat? de autorit??ile române privitor la ac?iunile de deportare, prigoan?, vr?jm??ie, schingiuire, incendiere, profanare a bisericilor ?i a elementului românesc de c?tre bol?evici. Au fost întocmite rapoarte ?i d?ri de seam? prin care se descriu formele ac?iunii de prigoan?, categoriile sociale implicate ?i faptele pe care le-au s?vâr?it[3], tabele ?i liste de persoane deportate, condamnate, arestate din diferite comune[4]. Aceste liste completeaz? ?i înt?resc datele din „Cartea Memoriei"[5] care a fost conceput? ca un catalog al victimilor regimului totalitar comunist. Administra?ia lui Ion Antonescu adun? dovezile ce atest? asasinatele care au avut loc în sediul N.K.V.D.[6] (cl?direa fostului Consulat Italian) ?i în alte loca?ii sumbre din Chi?in?u. Mergând la fa?a locului, se lua act de groz?veniile descoperite ?i dac? era posibil, se f?cea identificarea victimelor".

Mare?alul Antonescu, previziuni în prim?vara anului 1944" - Prof. Univ. dr. Ion Coja

Autorul comunic?rii neputând veni, tema a fost sus?inut? prin lectura mesagerului domniei sale, dr. Alexei Cre?u:
„V? felicit pentru ceea ce face?i. La Bucure?ti, colegii dumneavoastr?, istorici universitari ?i academici, nu s-ar încumeta s? se întâlneasc? pentru a discuta câteva ore bune despre „mare?al". Îi pomenesc cu oarecare sil? pe ace?ti a?a zi?i colegi, dar o fac de dragul dumneavoastr?, al contrastului fericit în care v? pozi?iona?i. Ce ne-am face noi, la Bucure?ti, f?r? dumneavoastr?, basarabenii?! M? bucur s? v?d c? se confirm? ceea ce am constatat în urm? cu un sfert de veac: inima românismului bate cel mai tare de cum treci Prutul spre Soare R?sare!... Suntem în plin? epoc? de afirmare a ?colii Basarabene, care a preluat stindardul ini?iativei ?i responsabilit??ii na?ionale!... M? înclin în fa?a dumneavoastr?: Patria recunosc?toare! V? re?in câteva minute ca s? v? dau o veste, o informa?ie care completeaz? în chip str?lucitor portretul Mare?alului. A ap?rut un document, un text memorialistic, scris de un fost general al Mare?alului, destul de apropiat de acesta pentru ca în prim?vara lui 1944 Ion Antonescu s?-i încredin?eze o misiune secret? de mare importan??. În condi?iile în care ocuparea României de c?tre Armata Ro?ie devenise iminent? ?i inevitabil?, Ion Antonescu a apreciat c? se impunea organizarea unei rezisten?e armate în mun?i, dup? modelul luptei de partizani din U.R.S.S. ?i din Jugoslavia. Ion Antonescu i-a convocat pe doi generali, pe povestitor ?i pe ?eful acestuia, ?i le-a cerut s? studieze cât mai grabnic maniera în care sârbii ?i ru?ii au dus lupta de gheril? împotriva ocupantului nazisist. A ordonat s? se treac? la amenajarea în mun?i a unor depozite de armament, de echipamente, a unor ascunz?tori etcetera, pentru ca dup? ocuparea ??rii s? se poat? declan?a lupta de partizani..."

Este cazul s? men?ion?m, c? în cadrul conferin?ei au fost prezentate câteva fragmente din filme documentare ?i filmul artistic „Oglinda", inclusiv un film de scurt metraj actual cu Teodor Donos din F?le?ti, fost osta? în Armata Român? pus la dispozi?ie de nepotul acestuia, Dorin Grecu. Interven?ia academicianului Sergiu Chirca la acest subiect a fost înalt apreciat? ?i completat? cu aplauze ale publicului avid de adev?r istoric.

- „Ion Antonescu ?i Statutul Basarabiei (1941-1944)" - Prof. univ. dr.hab. Anatol Petrencu

„În luna mai 1941 emigran?ii basarabeni, stabili?i în România, au discutat ?i au lansat ideii referitoare la viitorul provinciei. Propunerile liderilor basarabeni au ajuns la Conduc?torul Statului Român Ion Antonescu. În r?spunsul dat, Ion Antonescu sublinia: « Vom reflecta asupra planului pe care-l propune?i pentru organizarea Basarabiei ?i în p?r?ile sale bune ?i realizabile ni-l vom însu?i »[7]. El a dat o apreciere înalt? Subsecretariatul Româniz?rii, Coloniz?rii ?i Inventarului ca fiind foarte bun ?i a dat dispozi?ie marilor ziare s? publice «?i plângerea d-lui Petre Cazacu ?i r?spunsul dat » de Subsecretariatul respectiv. In toiul luptelor pentru eliberarea Basarabiei de bol?evism, la 3 iulie 1941, Vice-pre?edintele Consiliului de Mini?tri, profesorul Mihai A. Antonescu a expus în cadrul unei conferin?e, ?inute în incinta Ministerului de Interne, proiectul organiz?rii celor dou? provincii române?ti - Basarabia ?i Bucovina - expresie a «suveranit??ii Statului Român în aceste teritorii»[8]. În fata administra?iei ce urma s? soseasc? în Basarabia a fost pus? sarcina organiz?rii produc?iei, valorific?rii recoltei, aprovizion?rii popula?iei cu produse alimentare, combustibil etc. « Printre primele acte administrative pe care le va întreprinde Guvernul, a subliniat profesorul Mihai Antonescu va fi stabilirea unui inventar general al bunurilor, a unui recens?mânt al popula?iei ?i al propriet??ii[9]. Programul guvernamental prevedea o nou? organizare administrativ? a Basarabiei printre care ?i crearea unui nou jude? în sudul Basarabiei, deoarece jude?ele Ismail ?i Cetatea Aib? aveau întinderi teritoriale prea mari pentru o administrare eficace»".

- „Ion Antonescu în documentele de arhiv? din Chi?in?u" - Alexandru Moraru
O caracteristic? fondurilor arhivistice aflate în arhivele din Chi?in?u la tema nominalizat?, subliniind c? în arhivele noastre mai exist? la acest subiect multe mii de dosare nevalorificate.
- „Personalitatea lui Ion Antonescu ca model al demnit??ii na?ionale" - Prof. Daniela Vacarciuc.
- „Atitudinea guvernului Antonescu fa?? de reformele din Basarabia ?i Transnistria" - Prof. univ. dr. Sergiu Cataraga.
- „Ion Antonescu în propaganda sovietic?: mit ?i realitate" - Prof. dr. Sergiu Munteanu.cercet?torul ?tiin?ific superior de la Centrul de Cultur? ?i Istorie Militar?.
- „Reglement?rile în domeniul sanitar din Basarabia sub administra?ia Antonescu"
Prof. Dr. Natalia Gr?dinaru, Academia de ?tiin?e a Moldovei.
- „Un destin, o misiune: Mare?alul Ion Antonescu ?i lupta pentru Basarabia"
Prof. Dr. Corneliu Ciucanu, cercet?tor ?tiin?ific la Centrul de Istorie ?i Civiliza?ie European?.
Ultimele trei comunic?ri, inclusiv cea a scriitorului ?i publicistului Grigore Grigorescu (care nu au putut fi prezen?i), vor fi publicate în volumul materialelor conferin?ei, în curs de editare. Sursa - Secretele Istoriei

Not?: Filmul desf??ur?rii lucr?rilor conferin?ei de la Biblioteca Central? B.P. Ha?deu din Chi?in?u pot fi accesate pe You Tube[10]
---------------------------------------
[1] Alexandru Moraru, Anatol Petrencu (ed.), Mare?alul Ion Antonescu ?i Basarabia. 1941-1944, Ia?i, Editura Demiurg, 2008, 362 pag.
[2] Alexandru Moraru, Basarabia Mare?alului Antonescu..., pp. 30,31, 34.
[3] Alexandru Moraru, Anatol Petrencu (ed.), Mare?alul Ion Antonescu, p. 35.
[4] Ibidem, pp. 40, 41, 42, 43, 44.
[5] Elena Postic?, Maria Prapor?cic, Vera St?vil?, Cartea Memoriei, volumele I-IV, Chi?in?u: ?tiin?a, 1999-2003.
[6] Alexandru Moraru, Anatol Petrencu (ed.), Mare?alul Ion Antonescu ..., pp. 60, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 76, 77.
[7] Arhivele Statului, Bucure?ti, fond Pre?edin?ia Consiliului de Mini?tri (PCM), dosar 469/1941, f. 7.
[8] Ioan Scurtu, Constantin Hlihor, Complot împotriva României. 1939-1947. Basarabia, nordul Bucovinei ?i ?inutul Her?a în vâltoarea celui de-al Doilea R?zboi Mondial, Bucure?ti, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 1994, p. 72.
[9] Mihai A. Antonescu, Pentru Basarabia ?i Bucovina. Îndrum?ri dare administra?iei dezrobitoare, Bucure?ti, 1941, p. 16.
[10]https://morarita.wordpress.com/2016/06/03/exceptional-video-conferinta-maresalul-antonescu-in-istorie-si-istoriografie-31-mai-2016-chisinau/ ?i https://istoriemilitarasicultura.wordpress.com/2016/06/03/maresalul-antonescu-in-istorie-si-istoriografie-filmul-conferintei-31-mai-2016-chisinau/

footer