Revista Art-emis
Mihail Frunze, p?rintele uitat al Uniunii Sovietice PDF Imprimare Email
Lauren?iu Dologa   
Joi, 09 Iunie 2016 18:05

Mihail FrunzeUn lider al statului sovietic, înc? elogiat de comuni?tii nostalgici, Mihail Frunze, a fost unul din cei care au pus funda?ia Uniunii Sovietice. A readus sub control bol?evic regiuni vaste cucerite de for?e contrarevolu?ionare antibol?evice ?i, dup? înl?turarea amenin??rii prezentate de acestea, în 1922 a semnat actul prin care se form? colosul de la r?s?rit. A fost considerat pe bun? dreptate ?i p?rintele spiritual al Armatei Ro?ii definitivând o doctrina militar? specific? care punea pe accent pe gândirea ideologic? ?i ac?iunea armat?. Figur? impozant? a partidului comunist, erou de r?zboi ?i teoretician militar, Mihail Frunze a impus reorganizarea for?elor militare ale Armatei Ro?ii, crearea unui sistem de comand? foarte centralizat ?i o mai bun? preg?tire a trupelor. Imbinarea doctrinei comuniste cu cea militar?. Împ?mântenirea ideologiei marxiste în mintea soldatului individual era v?zut? de Frunze c? având o important? capital?, deoarece îi oferea direc?ie ?i voin?? de lupta. Armata urm? s? fie preg?tit? mai ales în ac?iuni ofensive, motivat? în principal de principiile marxiste ale revolu?iei mondiale. A semnat c?r?i de o important? monumental? pentru dezvoltarea ulterioar? a armatei sovietice, indica?iile ?i solu?iile sale g?sind aplica?ii practice în sfera militar?. A abordat problema de comand? ap?rut? datorat? interferen?ei politicului în aria militar?, dezvoltând o doctrina militar? unificat?. În calitatea de ministru al ap?r?rii în noul stat sovietic, a ordonat înfiin?area de academii militare specializate, trecând la modernizarea armatei. Cea mai mare contribu?ie a lui Frunze a fost conceptul de r?zboi total adaptat statului sovietic, strategie care a salveat Uniunea Sovietic? în Al Doilea R?zboi Mondial. Experien?? sa militar? l-a condus c?tre o singur? concluzie: întreag? ?ar? trebuia s? fie în orice moment pe picior de r?zboi ?i preg?tit? s? ini?ieze sau s? r?spund? unui atac militar. Conceptul de angrenare total? al resurselor umane ?i materiale ale statului sovietic în eventualitatea unui conflict ?i men?inerea armatei într-un grad ridicat de alert? a devenit politic? de stat. Dac? ne gândim c? victoria din Al Doilea R?zboi Mondial se datoreaz? în parte asimil?rii acestui mod de gândire, ne d?m seama de magnitudinea influen?ei avute de Mihail Frunze.

Copil?ria viitorului revolu?ionar ?i comandant militar

Tat?l lui Mihail Frunze era un român originar din estul Nistrului. Slujba acestuia de medic în armata ?arist? l-a purtat departe de cas? fiind sta?ionat tocmai în Asia Central?. La finalul stagiului militar, el decide s? r?mân? în Bishkek, capital? Kârgâzstanului de ast?zi, unde î?i întemeiaz? o familie al?turi de o localnic?. În 1885 se na?te viitorul lider comunist, Mihail Frunze. Dup? o copil?rie dificil?, marcat? de moartea prematur? a tat?lui ?i a dificult??ilor financiare, Frunze urmeaz? cursurile Universit??ii Politehnice din Sankt Petersburg. În studen?ie începe s? adere la ideologia marxist?. A f?cut parte din diferite organiza?ii studen?e?ti cu caracter revolu?ionar înainte de a se înscrie în Partidul Social-Democrat al Muncii din Rusia, precursorul partidului comunist-bol?evic rus. În 1903 a avut loc ruptura ideologic? a forma?iunii pornit? de la neîn?elegerile dintre Lenin ?i Iulius Martov. În timpul celui de-al doilea congres din Londra, Frunze al?turi de al?i membri proeminen?i ca Iosif Stalin ?i Grigori Zinoviev au fost al?turi de Lenin în formarea fac?iunii bol?evice.

Ac?iuni impotriva statului ?i condamn?ri

În 1905 a condus revolt? muncitorilor din Shuya ?i Ivanovo ?i în acela?i an a avut un rol important în desf??urarea R?scoalei din Moscova, unde a luptat împotriva for?elor guvernamentale. Din cauza ac?iunilor sale reac?ionare este arestat ?i prime?te nu una, ci dou? condamn?ri la moarte. Îns?, sentin?ele îi sunt comutate în urm? protestelor din partea sus?in?torilor bol?evici. Prime?te în schimb ani grei de închisoare, iar dup? s?vâr?irea pedepsei urm? s? fie exilat permanent în Siberia. Dedica?ia pe care a ar?tat-o fa?? de idealurile comuniste chiar ?i încarcerat a adus respectul ?i aprecierea din partea liderilor bol?evici.

Evadarea din Siberia

Ideea de a petrece restul vie?ii în paradisul înghe?at al Rusiei nu prea îl încânta ?i fiind martor al ?ubrezirii guvern?rii ?ariste ca urmare a Primului R?zboi Mondial decide, în 1916, s? scape din surghiun. Intr? în contact cu bol?evicii, care în loc de o primire c?lduroas? ?i o strângere de mâna îl trimit, la propriu, în linia întâi. Astfel, ultimele luni ale Primului R?zboi Mondial i-a petrecut în armata ?arist? ce apar? ora?ul Minsk, conducând opera?iuni de agita?ie politic?. În acel moment un singur denun? îl desp?r?ea de plutonul de execu?ie. Dup? abdicarea ?arului în urm? Revolu?iei din Februarie 1917 ajunge s? conduc? grupurile civile de ap?rare ale ora?ului. La sfâr?itul anului, în timpul Revolu?iei din Octombrie împotriva guvernului provizoriu instalat organizeaz? ?i conduce un grup de 2.000 de lupt?tori în Moscova. Lider al statului sovietic, înc? elogiat de comuni?tii nostalgici, Mihail Frunze a fost unul din cei care au pus funda?ia Uniunii Sovietice. A readus sub control bol?evic regiuni vaste cucerite de for?e contrarevolu?ionare anticomuniste ?i dup? înl?turarea amenin??rii prezentate de ele a semnat, în 1922, actul prin care se form? colosul de la r?s?rit. Calit??ile sale fiindu-i remarcate, îi este oferit? comand? unei armate, pentru a lupta împotriva trupelor amiralului Aleksandr Kolchak, conduc?torul suprem al Armatei Albe, o ampl? mi?care contrarevolu?ionar? anticomunist?.

Sentinel? a revolu?iei bol?evice

Dup? victoria surprinz?toare împotriva for?elor lui Kolchak, Tro?ki îi ofer? lui Frunze comand? tuturor efectivelor militare din est, pentru a lupta împotriva oric?ror grupuri de contrarevolutionari. În Asia Central? învinge rebelii musulmani ce vroiau s? ias? de sub influen?? bol?evic? ?i aduce sub control aceast? regiune. Începe s? lupte din nou împotriva generalilor albi, ie?ind victorios în b?t?liile purtate cu Piotr Wrangel în Crimeea. Mihail Frunze împinge trupele albe spre Marea Neagr? ?i Wrangel, pentru a evita un m?cel, aranjeaz? s? î?i evacueze oamenii pe cale maritim?. Aceast? înfrângere a marcat sfâr?itul amenin??rii prezentate de Armata Alb?. Dup? cucerirea Crimeii a trecut la înfrângerea noului stat ucrainean independent condus de Simon Petliura, dar ?i la înn?bu?irea Armatei Negre, o mi?care anarhist? condus? de Nestor Makhno. În doi ani a readus sub control bol?evic regiunea mun?ilor Ural, Asia Central? ?i Ucraina.

Mihail Frunze, posibil succesor al lui Lenin

Pentru meritele sale, în anul 1921 a fost ales membru al Comitetului Central al partidului Comunist(b) ?i în 1924 supleant al Politiceskoe Biuro. La moartea lui Lenin au existat neîn?elegeri între liderii bol?evici r?ma?i, deoarece el nu a ales un succesor. În testamentul s?u î?i arat? îndoielile fa?? de Stalin, dar ?i fa?? de Zinoviev, pe care nu îi vedea în postura de conduc?tori ai Uniunii Sovietice. În acele vremuri tulburi, Frunze era considerat de foarte mul?i o bun? alternativ?, datorit? efortului considerabil pe care l-a depus în crearea statului sovietic. Era apreciat ?i respectat datorit? lipsei sale de ambi?ie personal?, acceptarea de misiuni vitale ce nu de pu?ine ori i-au pus via?? în pericol ?i vigoarea de care a dat dovad? pentru prop??irea cauzei marxiste. În afar? de asta, a demonstrat o mare capacitate de punere în aplicare idealurile doctrinare, fiind ?i un teoretician abil. Frunze, de?i a cochetat cu ideea, a considerat c? totu?i ar fi mai bine s? îl sprijine pe Zinoviev. Din aceast? lupta pentru putere, Stalin a ie?it victorios, creând astfel animozit??i între Frunze ?i noul lider al Uniunii Sovietice. În ciuda conflictelor dintre cei doi, în 1925, Mihail Frunze ajunge comandantul suprem al tuturor for?elor armate sovietice.

Eroul sovietic, o amenin?are pentru Stalin

Carier? sa i-a sfâr?it în acela?i an. Prestigiul ?i influen?? sa deja deveniser? un pericol pentru autoritatea lui Stalin ?i s-a presupus c? ar fi fost asasinat. Frunze era bolnav de ulcer ?i, având probleme cu inima, nu putea fi anesteziat pentru a fi operat. Stalin l-a for?at s? accepte s? fie operat. A murit în timpul procedurii medicale, descoperindu-se mai târziu c? îi fusese administrat? o doz? letal? de cloroform. Chirurgii ce s-au ocupat de opera?ia lui Frunze vor muri, rând pe rând, câ?iva ani mai târziu, în timpul epur?rilor staliniste. În ciuda sfâr?itului dramatic, mo?tenirea lui Mihail Frunze ?i impactul asupra lumii sovietice a r?mas de necontestat. Bishkek, capital? Kârgâzstanului, pân? în 1991 a purtat numele de Frunze, iar o varianta a numelui sau a devenit foarte popular? în Uniunea Sovietic?. Cea mai respectat? academie militar? din ?ar? i-a purtat numele. În afar? de asta, înv???mintele sale au fost asimilate de Armata Ro?ie, r?mânând parte integrant? a Uniunii Sovietice pân? în momentul destr?m?rii.

footer