Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Duminică, 08 Mai 2016 21:59

N.Ceau?escu - ?int?V? prezent?m spre lectur? un articol ap?rut la în presa rus?[1], în care un ofi?er al serviciile speciale ruse?ti, participant direct la conspira?ia evenimentelor din decembrie 1989 din România vorbe?te „pentru prima dat?" (17 februarie 2011 - n.r.) despre „o opera?iune comun? a C.I.A., K.G.B., G.R.U. ?i a serviciilor maghiare A.V.O., care au lucrat împreun? pentru r?sturnarea lui Nicolae Ceau?escu". De asemenea, Ofi?erul rus de informa?ii mai precizeaz?: „Cu viitorul pre?edinte al României ?i prieten al lui Gorbaciov, Ion Iliescu, a lucrat rezidentul Direc?iei Principale a K.G.B.". Strecurându-ne printre jaloanele informare-dezinformare, textul articolului are p?r?ile sale de interes ?i credibilitate. Un plus de informa?ie îl poate oferi ?i expertiza speciali?tilor francezi efectuat? asupra casetei con?inând filmul „execu?iei" ?i ajuns? la ei pe c?i mai pu?in „ortodoxe". F?r? o judecat? dreapt?, ceea ce s-a întâmplat la 25 decembrie 1989 nu poate fi considerat decât un asasinat abject, un act în dezonorant pentru na?iunea român? ad?ugat sentin?elor la fel de „corecte" ale „Tribunalulelor Poporului" din 1946[2]. (Redac?ia).

De ce ?i-a dat Mihail Gorbaciov acordul pentru executarea lui Nicolae Ceau?escu?

În Budapesta, la direc?ia de informa?ii a trupelor sudice ale armatei ruse, Roman era cel mai tân?r ofi?er. Un locotenent major în pozi?ia de maior, nu e glum?! „Ce carierist", cârteau c?pitanii b?trâni. Cu toate astea, nici ei nu puteau nega faptul c? nimeni nu cuno?tea atât de bine limbile str?ine precum acest tân?r. Roman vorbea foarte bine germana ?i franceza, iar maghiara ?i româna, ca ?i rusa, de altfel, îi erau limbi materne. S-a n?scut ?i a crescut în Transcarpatia, în ora?ul Muncaci (Muncevo), iat? de ce nici nu ?tia cât sânge maghiar sau românesc îi curge prin vine. La petreceri, prietenii îl întrebau: ce na?ionalitate are? Citându-l pe Bismarck, locotenentul major le r?spundea ironic: „A fi român nu-i o na?ionalitate, ci o profesie". (Aluzie la vorbele lui Bismarck, care referindu-se la politicienii romani de pe vremea sa pe care nu-i agrea, ar fi spus: „A fi român nu-i o na?ionalitate, ci o profesie" - n.r.) În acea perioad?, în România, spre deosebire de Ungaria, nu existau trupe sovietice. Din aceast? cauz? un ofi?er al spionajului militar cu greu î?i putea exercita sarcina de monitorizare a programului nuclear românesc. Cele mai utile r?mân vizitele în Transilvania ?i întrevederile cu maghiarii din Transilvania. La Timi?oara, serviciile secrete sovietice dispuneau de o re?ea larg? de agen?i secre?i sovietici.

Fariseii politici

Ca un profesionist adev?rat, Roman timp de 20 de ani nu a deconspirat niciun nume, locurile conspirative ?i parolele colaboratorilor s?i români. Cu toate acestea, el a dezv?luit unele detalii ale opera?iunii de înl?turare a lui Nicolae ?i a Elenei Ceau?escu. ?i acest lucru a fost determinat de... însu?i Gorbaciov. Cu ocazia anivers?rii a 80 de ani, în presa occidental? a pornit o întreag? campanie în favoarea lui Mihail Sergheevici. To?i îl sl?vesc pe „Gorbi"... ?i însu?i Gorbaciov este interesat de men?inerea unei imagini de bunic blând. Roman recunoa?te c? i-a fost sil? s? asculte cum, primul ?i ultimul pre?edinte al Uniunii Sovietice a condamnat, la Bucure?ti, execu?ia so?ilor Ceau?escu în decembrie 1989. La întrevederea cu jurnali?tii, fostul lider sovietic a declarat c? ei au fost împu?ca?i „asemenea unor animale", iar acest lucru nu trebuie f?cut, „oricât de complicat? ar fi fost situa?ia în ?ar?". În cadrul unei vizite private, fostul pre?edinte sovietic s-a întâlnit cu fostul pre?edinte al României, Ion Iliescu. Cei doi aveau multe lucruri de care s?-?i aduc? aminte. Execu?ia so?ilor Ceau?escu la peretele unui veceu r?mâne pe con?tiin?a lor, afirm? Roman.

În noiembrie ?i decembrie 1989, tân?rul spion rus a exercitat func?ia de traduc?tor al unor ?efi superiori, sosi?i cu o misiune secret? de la Moscova. Ore întregi, generalii G.R.U. au purtat discu?ii cu ?efii serviciilor secrete maghiare. Roman î?i aminte?te bine c? oaspe?ii din capital? au subliniat în mai multe rânduri c? ac?ionau în conformitate cu ordinele ministrului ap?r?rii al U.R.S.S. ?i la ordinele pre?edintelui sovietic Mihai Gorbaciov. În acea perioad?, înl?turarea unui ?ef de stat putea fi autorizat? doar de Secretarul General al Partidului Comunist din Uniunea Sovietic?. Cu toate acestea, ofi?erii G.R.U. erau circumspec?i ?i au decis s? ac?ioneze doar prin intermediul serviciilor maghiare. Abia acum, prim-ministrul de atunci al Ungariei, Miklos Nemet, recunoa?te într-un interviu publicat în ziarul „Magyar Hirlap" c? serviciile maghiare au livrat armament opozi?iei române în ajunul evenimentelor tragice, fiind antrena?i în tabere militare din Ungaria. Timp de dou? decenii acest lucru a fost ?inut în tain?. Pe lâng? aceasta, în rând cu maghiarii, viitorii „revolu?ionari" erau instrui?i ?i de speciali?tii sovietici din trupele speciale. Lucrurile nu s-au limitat doar la acestea. Serviciile sovietice ?i maghiare au reu?it s? recruteze mul?i func?ionari români de partid ?i din aparatul de stat.

Cu viitorul pre?edinte al României ?i prieten al lui Gorbaciov, Ion Iliescu, a lucrat rezidentul Direc?iei Principale al K.G.B. G.R.U. avea în vizor armata român?. Printre agen?ii recruta?i se afla ?i viitorul ministru al ap?r?rii în primul guvern al lui Iliescu - generalul Victor St?nculescu. Pe atunci el era printre favori?ii Elenei Ceau?escu. Deplin? încredere în „favoritul" so?iei avea ?i Nicolae Ceau?escu.

Prima etap? a dezinform?rii Cu toate acestea, rolul principal în organizarea ac?iunilor diversioniste în România l-au jucat nu K.G.B., G.R.U. sau serviciile secrete maghiare. O bun? parte a opera?iunilor au apar?inut C.I.A. Ast?zi, conduc?torul sec?iei C.I.A. pentru Europa de Est, Milton Bearden, recunoa?te c? toate ac?iunile subversive au fost dirijate din Washington. Care a fost totu?i tehnologia schimb?rii regimului din România? În prima etap? - discreditarea lui Ceau?escu. În acest scop, zeci de agen?i ai serviciilor secrete lucrau pentru ca în presa interna?ional? s? ajung? cât mai multe „materiale compromi??toare" despre dictator ?i anturajul s?u. Spre exemplu, ziarele scriau :Comandatul Suprem al Armatei a conferit gradul de locotenent c??elu?ului s?u de plu?.

Etapa a doua a dezinformarii. În etapa a doua a opera?iunii s-a recurs la promovarea unor posibili succesori ai dictatorului. Astfel, în pres? a ap?rut informa?ia c? posibilul succesor al lui Ceau?escu ar putea deveni Ion Iliescu.
Etapa a treia a dezinformarii. În a treia etap? a r?zboiului informa?ional s-a pus accentul pe manipularea informa?iilor cu privire la evenimentele din Timi?oara, unde în timpul ciocnirilor cu agen?ii Securit??ii române „ar fi decedat cet??eni pa?nici". Roman î?i aminte?te cum cadavrele celor „asasina?i" au fost prezentate la toate posturile de televiziune din lume, fiind adu?i, în realitate, de la morgile din regiune. De fapt, aceste cadavre apar?ineau unor persoane care au murit de moarte bun?. Americanii pl?teau sanitarilor câte o sut? de dolari pentru „o bucat?". Pentru România din acea perioad? aceast? sum? era una enorm?.

„Antihristul" ucis de Cr?ciun

În timpul Cr?ciunului catolic, via?a din Ungaria se oprise, iar în Transilvania, unde se afla Roman, situa?ia era tensionat?. În noaptea de 26 spre 27 decembrie, postul român de televiziune a prezentat procesul asupra so?ilor Ceau?escu. Audierile au fost scurte. Lui Ceau?escu i-a fost încriminat? asasinarea a peste 60 de mii de persoane. Ast?zi, potrivit datelor de care dispunem, pe str?zile din Bucure?ti ?i Timi?oara au decedat în jur de o mie de persoane. Dar exist? ?i un alt detaliu, pe care nu-l putem ignora, pierderile din rândurile militarilor ?i organelor de for??. Printre ei, peste 325 de persoane au fost omorâte ?i 618 r?nite. Acest lucru demonstreaz? c? pe teritoriul României au ac?ionat grupuri înarmate preg?tite în bazele militare secrete din Ungaria. Tot atunci în România au ie?it la iveal? ?i ?inta?ii sportivi. Aminti?i-v? cum în octombrie 1993 ni?te ?inta?i tr?geau, în Moscova, asupra Cl?dirii Parlamentului ?i asupra trupelor de destina?ie special? „Vâmpel". Este de eviden?iat c? în acea perioad? nu au existat nici un fel de competi?ii sportive.

Dup? 25 decembrie, 257 de b?rba?i au zburat din Bucure?ti în unul din statele din Orientul Apropiat. Dup? pronun?area sentin?ei, condamna?ii au Argumenti nedeli 17.02.2011fost sco?i în curte ?i pu?i la zidul unui veceu sold??esc. Când Nicolae Ceau?escu a în?eles c? i-a venit sfâr?itul, a început s? cânte „Interna?ionala", apoi a strigat „Jos tr?d?torii!". Au r?sunat rafale de arme. Solda?ii au desc?rcat în Ceau?escu ?i so?ia sa peste 90 de gloan?e. Acest lucru a avut loc la ora 14.50, la 25 decembrie. Când cadrele erau prezentate la postul de televiziune, o voce de dup? cadru a spus: „Antihristul a fost ucis de Cr?ciun!". Organizatorul procesului împotriva lui Ceau?escu a fost fidelul general Victor Stanculescu. La scurt timp dup? ce a ob?inut comanda asupra for?elor militare ale României, acest agent al câtorva servicii secrete a trecut deschis de partea comploti?tilor. ?i nu doar el. Ceau?escu a fost tr?dat ?i de conducerea Securit??ii. De altfel cum poate fi explicat faptul c? împotriva atotputernicului ?ef al Securit??ii, generalul Iulian Vlad, niciun martor nu a acceptat s? dea m?rturii. Iar „dul?ii de paz?" care l-au executat pe Ceau?escu, generalii Virgil M?gureanu ?i Victor St?nculescu au ocupat posturile de ?ef al Serviciilor Secrete ?i respectiv de ministru al ap?r?rii.

Frica de bomba atomic? româneasc?

La sfâr?itul anului 1988, „problema româneasc?" a devenit una central? în negocierile lui Gorbaciov, ?evarnadze ?i Iakovlev cu Occidentul. Problema nu consta în faptul c? în presa sovietic? Ceau?escu era prezentat drept un „stalinist" ?i du?man al perestroicii, chiar dac? acesta într-adev?r a declarat în cadrul congresului P.C.R. c? „mai curând Dun?rea î?i va schimba cursul decât va fi realizat? perestroika în România". Problema nu a constat nici în antipatia personal? a lui Gorbaciv fa?? de Ceau?escu. În marea politic? nu exist? loc pentru sentimente. Exist? doar interese. Acestea coincideau la Bush-tat?l ?i Goraciov într-un singur subiect comun: s? nu permit? României s? devin? o puterea nuclear?. Mai ales c? exista deja problema ambi?iilor nucleare ale Chinei. Potrivit lui Roman, Bucure?tiul ini?iase proiectului realiz?rii armei nucleare în anul 1976. Pentru fabricarea acesteia a fost format un grup de fizicieni, care lucrau într-un centru secret din ora?ul M?gurele. A?a cum este ast?zi în cazul Iranului, oficial, lucr?rile erau realizate în domeniul energeticii nucleare. Rezultatele pozitive i-au permis lui Ceau?escu s? declare oficial în mai 1989 despre faptul c?, din punct de vedere tehnic, România este capabil? s? produc? arme nucleare.

În decembrie 1989, Ceau?escu a fost înl?turat ?i executat. În zadar s-a l?udat. Pentru crearea bombei nucleare românii mai aveau de lucrat înc? zece ani. Roman poveste?te c? cei doi generali G.R.U. nu au plecat la Moscova dup? asasinarea lui Ceau?escu. Împreun? cu grupul spionilor militari din Grupul de Sud al for?elor militare sovietice, au trecut din Budapesta la Bucure?ti. Au început c?ut?rile contactelor printre fizicienii români. Desigur, sovieticii nu aveau nevoie de secretele legate de producerea armei nucleare. Nu era nevoie decât înl?turarea oric?rui pericol de scurgere a informa?iei legate de tehnologiile nucleare din România. Cu ajutorul CIA, aceast? problem? a fost rezolvat?. Peste doi ani, în 1991, noua guvernare a României a acceptat s? supun? sub controlul absolut al Agen?iei Interna?ionale pentru Energia Nuclear? obiectele ?i centrele de cercetare nuclear?. Pentru o perioad? îndelungat?, în România s-au aflat 13,5 kg de uraniu îmbog??it (80 %). Iat? de ce în 2003, în colaborare cu C.I.A. ?i Serviciul de Informa?ii Externe a Federa?iei Ruse, au organizat o opera?iune secret? de transportare ?i neutralizare în Rusia a materialului nuclear. Acesta a fost adus la Bucure?ti cu un transport militar, înc?rcat în Il-76 ?i transportat la uzina de concentrate chimice din Novosibirsk.

Transportarea a avut loc la comanda Agen?iei Interna?ionale pentru Energie Nuclear? ?i finan?at? de Ministerul Energeticii al S.U.A. Opera?iunea a fost executat? de Comisia Na?ional? pentru control asupra activit??ii nucleare a României. Ministerul industriei nucleare a Federa?iei Ruse a executat func?ia de coordonator al opera?iunii. Totu?i, aceasta a fost monitorizat? ?i de exper?ii americani. Inspec?iile obiectelor nucleare efectuate de Agen?ia Interna?ional? pentru Energia Nuclear? au scos la iveal? faptul c? începând cu anul 1985 România a efectuat experimente chimice secrete în scopul ob?inerii materialelor necesare cre?rii unei bombe nucleare. Potrivit estim?rilor exper?ilor, Ceau?escu ar fi reu?it s? ob?in? bomba nuclear? c?tre anul 2000.
Aceste planuri au fost z?d?rnicite de conspira?ia serviciilor secrete (sovietice).

Not? : Referitor la filmul „execu?iei", exist? suficiente motive pentru a afirma c? ceea ce s-a v?zut în decembrie pe ecranele televizoarelor a fost o f?c?tur? grosolan?. „Examinând-o cu aten?ie (filmarea prezentat? la TVR - n.r.), un grup de exper?i francezi, condus de doctorul Loick le Ribault, director al Centrului de Microscopie Electronic? din Fran?a, a ajuns la o concluzie surprinz?toare, necunoscut? spectatorilor români. Exper?ii francezi au sesizat pe videocaset?, în clip? când doctorul a ridicat capul Elenei Ceau?escu, imediat ce praful stârnit de gloan?e s-a împr??tiat, c? sângele de sub cap era deja coagulat, iar gâtul devenise ?eap?n. Ceea ce era imposibil, dac? execu?ia avusese loc cu câteva momente mai înainte. S-a conchis, f?r? dubii, c? Elena Ceau?escu era moart? de cel pu?in câteva ore înaintea film?rii « execu?iei ». Tot pe baza videocasetei, grupul de exper?i francezi a mai semnalat ?i c?, de?i cadavrele cuplului Ceau?escu purtau urme de gloan?e, nu existau - în mod ciudat- urme de sânge în jurul g?urilor provocate de acele gloan?e iar în ce-l prive?te pe Ceau?escu nu exist? nici sânge scurs în jurul cadavrului sau. Exper?ii francezi au stabilit, în aceste condi?ii, c? - « deoarece cadavrele nu prezentau vreo urm? de sânge pe piept ?i pe fa?? imediat dup? execu?ie ?i intraser? chiar într-o anumit? stare de rigiditate » - nu r?mâne decât c? cei doi fuseser? « executa?i », cu cel pu?in câteva ore înaintea film?rii execu?iei, în mod separat, cu un singur glonte tras în ceaf?. Zvonurile parvenite de la Unitatea lui Kemenici arat? c? responsabil cu uciderea celor doi ar fi fost Gelu Voican Voiculescu. Apoi, pentru filmare, cei doi au fost propti?i de perete pentru stimularea execu?iei"[2].

Grafica - Ion M?ld?rescu
------------------------------------------------
[1] Alexander Kondrashov Argumenti.ru (Argumentele s?pt?mânii), nr 6 (247) din 17 februarie 2011, http://argumenti.ru/espionage/n276/94258/
[2] http://www.ziaristionline.ro/2010/12/26/1989-iliescu-l-a-ucis-pe-ceausescu-la-ordinul-moscovei-executia-a-fost-trucata/

footer