Revista Art-emis
Drum c?tre Zalmoxis (VI) PDF Imprimare Email
Iftimie Nesfantu   
Miercuri, 13 Aprilie 2011 19:23
dr Nesfantu IftimieOchiul care niciodat? nu doarme

Poate se impune, aici, ?i o confesiune: aproape toate încerc?rile f?cute de a semnala în mass media central? activitatea ?i ini?iativele d-lui dr. Napoleon S?vescu s-au lovit de rezisten?? ?i respingere; au fost publica?ii care, în urma acestor propuneri, mi-au interzis s? mai public în paginile lor; au fost editori ?i directori ?i redactori-?ef care mi-au replicat: „Fugi, domnule cu parascoveniile astea de aici. Râd cititorii de noi. Auzi preten?ii... vine doctorul Napoleon S?vescu s? pretind? c? dacii au fost cel mai vechi popor din lume..." „Nici m?car nu sunt ideile lui, le-a adunat de la al?ii...", spunea ?i ilustrul "jurnalist" invitat pe TVR Cultural. „Iar??i fantasmagoriile astea cu dacii...", comenta a lehamite doamna Zoe Petre, istoric, pe un alt post de televiziune, în perioada când era consilier al pre?edintelui Emil Constantinescu.

„Nu doctorul S?vescu este un personaj controversat, reac?iile cercurilor române?ti sunt controversate"

Ce-am putea s? ad?ug?m?! Grav nu este faptul c? oamenii au puncte de vedere diferite, grav este când nu doresc s? participe la un dialog deschis, atunci când se caut? modalit??i, indirecte, de a compromite pe cei care sus?in alte idei decât ale lor, grav este c? se fac încerc?ri de a deturna sensul unor ac?iuni ori de a interzice jurnali?tilor s? informeze opinia public?. Emisiuni radio au fost suspendate, pentru c? vorbeau despre istoria Daciei(!), jurnali?ti români au fost concedia?i (pentru c? au participat doar la aceste evenimente. Sunt tentative de manipulare ale presei din România, ?i, din p?cate, au succes, sunt interven?ii concertate abil, ce pornesc din surse greu de precizat, probabil ostile intereselor române?ti reale. La conferin?a de pres? desf??urat? în 27 iunie 2006, înaintea Celui de-al VII-lea Congres Interna?ional de Dacologie, dl dr. Napoleon S?vescu spunea printre altele c? istoricii care s-au afirmat în perioada comunist? ?i au lansat teorii false fac mai greu un pas înapoi pentru a recunoa?te unde au gre?it. S? fie aceasta singura explica?ie a ostilit??ii fa?? de aceste ini?iative?! Este greu de spus. De multe ori, am impresia c? gloata de lichele ce încearc? s? m? descurajeze în propriile demersuri jurnalistice sau literare, aminte?te de viniturile bol?evice de prin anii '50, de cei reuni?i în jurul Anei Pauker sau altora, de aceea?i teap?, care interziceau românilor, în propria lor ?ar?, s? vorbeasc? despre ei, despre istoria lor, despre personalit??ile valoroase ale neamului românesc. Se produce treptat o fals? normalizare a lucrurilor ?i, din aproape în aproape, mistificarea istoriei, declan?at?, prin anii '50, pe axa Moscova - Chi?in?u... Informa?iile false lansate atunci sunt luate acum ca realitate, ca punct de plecare... Furate de val, genera?ii de tineri î?i construiesc propria lor identitate pe nisipuri mi?c?toare, devenind astfel vulnerabili, u?or de manipulat.

O lume arhaic?, o civiliza?ie str?veche

Am înso?it o dat?, în timpul unei document?ri despre rosturile transhuman?ei, un momârlan de pe Jiul de Vest, în Clisura Dun?rii. Omul nu plecase niciodat? pân? atunci din Vale. Nici m?car la armat? n-a fost; angajându-se la min?, nu l-au mai luat în armat?. ?i-atunci, când fratele meu, momârlanul, a v?zut prima dat? Dun?rea, a exclamat, pentru el: „Doamne, mul?umescu-?i, mi-ai dat zile s? v?d un Jiu atât de mare!" Pentru el, tot ce era ap? curg?toare era Jiul. Când Petric? Bir?u, pictorul miner de la Cimpa, fiu de oieri din ?inutul momârlanilor a venit împreun? cu copiii la mine în Bucure?ti ?i am ie?it în ora?, l-am auzit spunându-le: „Juca?i-v?, dar nu v? duce?i prea departe; suntem la noi, în Petro?ani, doar c? ora?ul a mai crescut pu?in ?i mun?ii sunt mai departe ?i nu se v?d din cauza blocurilor." Aceast? înd?r?tnicie manifest? înc? în zone retrase - fixarea în propriile date, ca ?i cum acolo ar fi centrul lumii - o vom întâlni foarte rar în ora?e sau în lumea celor care se pretind intelectuali. Dar tocmai aceast? înd?r?tnicie explic? de ce au supravie?uit pân? ast?zi insule din vechile comunit??i arhaice, cu tot ce ?ine de cutume, obiceiuri, credin?e, sentimente... Tocmai aceast? mândrie de a-?i revendica obâr?iile, tendin?a de a se considera centrul universului ne ajut? s? identific?m adev?ratele r?d?cini. O barab?, cum spun momârlanii, o vinitur? nu poate s? g?seasc? resurse ca s? venereze eroii neamului românesc, faptele de glorie din trecut nu vor mi?ca nimic din sufletul lui. Ce leg?tur? poate s? aib? un papua? cu istoria noastr?? Ce importan?? poate avea pentru el c? în 2006, anivers?m o mie ?i nou? sute de ani de la moartea lui Decebal? Pentru el e important copacul din care a coborât, este de în?eles. Dar s? auzi pe unul care se pretinde român c? scrie sau aprob? un manual de istorie care nu face nici o referire la victoriile dacilor asupra per?ilor ?i s? nu iei atitudine, pare s? fie, realmente, strig?tor la cer. În ciuda opreli?tilor, a interdic?iilor ?i condi?ion?rilor, concrete ?i ustur?toare de multe ori, eu unul voi continua s? cred c? vremurile tulburi î?i selecteaz? oamenii, eroii, personalit??ile, ?i c?, dac? nu ar fi existat un român precum dr. Napoleon S?vescu, atunci românii ace?tia, obedien?i fa?? de toate gunoaiele, s?raci, câteodat? muritori de foame, l-ar fi inventat.

Filosofia dlui Egon Klein, negu??tor de culbeci

Un evreu de?tept, reîntors în România, care face afaceri cu un profit anual de sute de milioane de dolari, afaceri cu melci române?ti, exporta?i în Vestul Europei, dl Egon Klein, îmi spunea în 1999, într-un interviu realizat la Fântânele, în jude?ul Mure?: „Atât le repet?m celorlal?i c? evreii sunt cei mai harnici ?i cei mai de?tep?i, încât pân? la urm? ajung to?i s? ne cread?."
Noi, românii, în schimb, atât de des ?i de tare spunem altora c? suntem lene?i, ?i ho?i, ?i oameni de nimica, încât ajung s? ne cread? pân? ?i româna?ii no?tri lipsi?i de coloan? vertebral? ori cei care trâmbi?eaz? pe canale mass-media „ru?inea de a fi român".

...?i ideile unui mason bine instrumentat

Problema are îns? ?i alte dedesubturi.
Din surse apropiate mi?c?rii masonice am primit o alt? replic?, incredibil? aproape, ce m-a pus pe gânduri: „Nu în?eleg, spunea vorbitorul, de ce un medic de?tept, ?i care a f?cut carier? în SUA, nu-?i vede de chirurgia lui ?i de medicin?; nu este un om prost; cu certitudine ?i el cunoa?te c? în istoria veche a românilor exist? foarte multe lucruri controversate, care nu stau în picioare. Ca s? scormone?ti dup? ele, s? determini ?i pe al?ii s? scormoneasc? ?i, în final, s? aduci la suprafa?? dovezi - arheologice, lingvistice sau cine ?tie de ce fel - care s? dea ap? la moar? altor etnii - pare, din perspectiva românilor vorbesc acum, s? fie o prostie. Lucrurile au fost fixate o dat?, recunoscute ca atare, acceptate, Europa modern? s-a construit pe aceast? temelie..."

„Cum se face totu?i c? tocmai cercurile evreie?ti au reac?ionat cu vehemen?? împotriva ideilor doctorului S?vescu?"

„Nu te-ai gândit c? poate tocmai evreii au fost manipula?i?! Dac? ei se pun de-a latul, au mai pu?ine ?anse s? descopere dovezi care ar putea s? le fie favorabile. Nu te-ai întrebat de ce Vaticanul ?ine în mare secret - f?cându-le inaccesibile - m?rturii scrise despre lumea veche? S-ar putea ca în acele m?rturii s? nu fie numai referiri la daci, ci ?i altele, cu mult mai importante, referitoare la evrei. Interdic?ia referitoare la daci poate s? nu fie altceva decât un paravan. Practic, dacii au continuat s? tr?iasc?, ?i-au p?strat limba, ?i-au p?strat obiceiurile pân? în zilele noastre. Tu, singur, ai descoperit ?i ai adus la suprafa?? cutume ale dacilor, zone care p?streaz? la vedere civiliza?ia de atunci. ?i nimeni nu te-a oprit s? publici lucrurile astea. ?i nimeni nu te-a criticat pentru ele. ?i, slav? Domnului, cred c? ai putea s? aduni numai pe tema asta câteva volume. S? nu crezi c? Noi nu te citim!..."

„?i, totu?i, evreii au r?d?cini în masoneria mondial?, poate c? chiar ei conduc lumea..."

„Li se las? impresia c? ei conduc; sunt folosi?i; este ca povestea aceea cu puntea ?i Dracul; sunt de?tep?i, au bani, au finan?ele pe mâna lor, conduc prin intermediul femeilor, au cele mai penetrante servicii secrete, au de partea lor mass media mondial?, au oameni de-ai lor aproape în toate mediile sociale, în partide politice, în organiza?ii secrete, în biseric?, pân? ?i în anturajul acestui doctor, c?ruia tu îi faci publicitate, s-au infiltrat; ei sunt mobili, noi ne mi?c?m mai încet: c?ru?a înc?rcat? o întorci mai greu decât dac? e goal?! Fii, numai, atent ce se întâmpl? în zona marilor afaceri din România; fie c? sunt evrei din Israel, fie c? sunt evrei din Anglia, sau din Austria, ei sunt cei care câ?tig? licita?ii, ei cump?r? marile întreprinderi... S? nu crezi c? nu e nici o leg?tur? între asta ?i faptul c? anul 2006 a fost declarat «anul Traian». ?i, dac?-i auzi cum vorbesc, cum scriu, cum se prezint? în situa?ii publice, e?ti obligat s? recuno?ti c? sunt cei mai buni. Ar trebui ca Noi - ?i a ap?sat pe Noi - s? fim tâmpi?i ca s? nu-i folosim în interesul Nostru... A?a c?, b?iatul tatii, aten?ie... Cerceteaz? fenomenul. Ai timp s? scrii despre asta, mai încolo. Câ?i ani ai tu acum...?!"

- va urma - footer