Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lauren?iu Dologa   
Duminică, 20 Martie 2016 21:10

Max GoldsteinDup? sfâr?itul Primului R?zboi Mondial, Regatul României a fost la cap?tul t?i?ului bol?evic. Uniunea Sovietic? încerca prin orice mijloace s? zdruncine din temelii statul românesc, urmând c? apoi s? îl poat? înham? mai u?or jugului comunist. Unul din aceste mijloace a fost Max Goldstein, cel dintâi terorist pe care l-a cunoscut ?ar? noastr?. Pe dat? de 8 decembrie 1920 în Senatul României o explozie devastatoare a cutremurat sala de ?edin?e. Au fost zeci de r?ni?i, iar printre victime s-au num?rat ministrul justi?iei, Dimitrie Greceanu ?i senatorii Demetriu Radu ?i Spiridon Gheorghiu. Autorul acestui act a fost identificat ulterior c? fiind Max Goldstein, mai bine cunoscut ca „omul cu cârlig", din pricina piesei metalice pe care o folosea drept protez? pe una dintre mâini.

Un evreu, agent sovietic pe t?râm românesc

N?scut într-o familie de evrei în Bârlad, acesta a lucrat c? func?ionar pentru o scurt? perioada. A fost atras de idealurile socialiste, iar via?? ?i-a dedicat-o în consecin??. În urm? activit??ii sale de subminare a statului a fost condamnat la zece ani de închisoare. A reu?it s? evadeze din custodia autorit??ilor în februarie 1920 ?i folosindu-se de contactele sale a reu?it s? ajung? în Odesa. A devenit un bun cunosc?tor al materialelor explozibile, de?i într-una din ocazii, din neaten?ia s? ?i-a spulberat mâna dreapta. De atunci începe s? poarte un cârlig mandrindu-se cu abilitatea ?i îndemânarea pe care o demonstra. A primit un sprijin b?nesc important din partea Interna?ionalei Comuniste ?i a trecut iar??i grani?a în ?ar?, dar de dat? asta prin Dobrogea. Având mai multe case conspirative ?i atribuindu-?i identit??i false a reu?it s? nu fie depistat, în acela?i timp pl?nuind o serie de atentate teroriste. Unul din ele a vizat asasinarea ministrului de Interne Constantin Argetoianu, un vocal critic al mi?c?rii comuniste, pe 2 noiembrie 1920. Ie?ind din halt? Chitila o detun?tura s-a f?cut auzit?, explozia distrugând partea din fa?? a vagonului în care se afl? ministrul. Goldstein amplasase sub traversele garniturii un pachet de explozibili care la trecerea trenului a fost amorsat. Doar norocul a f?cut posibil c? ministrul s? scape nev?t?mat. Acest atentat a pus în alert? autorit??ile care pornesc într-o asidu? c?utare a vinovatului. Din pricina arest?rilor f?r? precedent în rândurile simpatizan?ilor comuni?ti în urm? grevei generale din octombrie 1920 exist? ?i o mare posibilitate c? ac?iunile s? îi fie deconspirate de vreun cunoscut. Se vede nevoit a-?i lua anumite precau?ii, izolandu-se ?i restrangandu-?i cercul apropia?ilor, îns? nu renun?? la activitatea terorist?. Prin Leon Lichtblau ?i Saul Osias, doi prieteni vechi ai s?i ?i sus?in?tori ai cauzei comuniste, Goldstein pune la cale un nou atentat, dar de aceast? dat? unul la o cu totul alt? scar?. Reu?e?te s? fac? rost de dou? proiectile germane de 75 de mm pe care le întrebuin?eaz? în confec?ionarea unei bombe cu ceas în mai pu?in de trei zile, dar ?i de planurile de intrare în cl?direa Senatului. În noaptea de 7 spre 8 decembrie Goldstein, înso?it de Lichtblau intr? în institu?ie ?i a?eaz? bomb? sub tribun?. Acum trebuiau doar s? mai a?tepte. La 14:40 dispozitivul detoneaz?, distrugând sala de ?edin?e ?i spulberând ferestrele cl?dirii. Zeci de înal?i demnitari au fost r?ni?i grav, inclusiv pre?edintele Senatului, generalul Constantin Coand?, tat?l pionierului avia?iei, Henri Coand?. Au existat trei decese, cel al ministrului justi?iei Dimitrie Greceanu, episcopului greco-catolic Demetriu Radu ?i al senatorului Spiridon Gheorghiu.

Arest?ri în rândul comuni?tilor

Dup? atentatul reu?it întreag? opinie public? a r?mas traumatizat? de îndr?zneala acestui atac. S-au organizat funeralii na?ionale pentru cei trei ?i s-au ?inut momente de doliu în întreag? ?ar?. Se impunea un r?spuns decisiv. În urm? unui nou val de arest?ri, frunta?ii comuni?ti români dezv?luie c? o re?ea vast? de spionaj ?i terorism de factur? moscovit? activ? sub stindardul Interna?ionalei Comuniste în întreg estul european cu scopul de a destabiliza regimurile politice ale acestor ??ri, fiind astfel mai susceptibile unei acapar?ri din partea Uniunii Sovietice. În leg?tur? cu atentatul de la Senat, anchetatorii descoper? în urm? interogatoriilor c? pân? ?i cei care au avut un rol activ în aceast? re?ea nu au avut foarte multe detalii despre identitatea f?pta?ului. Chiar ?i cu ace?tia folosise alte nume, îns? infirmitatea s? a ap?rut c? semn distinctiv ?i i-au ajutat pe oamenii legii s? stabileasc? c? în fapt era vorba de o singur? persoan?. În cele din urm? Max Goldstein devine principalul suspect ?i este dat în urm?rire pe ?ar?.

Refugiul bol?evic ?i prinderea teroristului

Între timp acesta se refugiase în Ia?i ?i luase leg?tur? cu agentur? sovietic?. Astfel a f?cut rost de fonduri pentru a cump?r? un imobil ?i pentru a pune pe picioare o tipografie unde s-a început tip?rirea de lucr?ri de propagand? comunist?. În aprilie înc? se afl? în ?ar?, dar a fost nevoit s? treac? frontier? dup? ce oamenii legii îi dau de urm?. Dup? înc? o ?edere în Odesa intr? fraudulos pe p?mânt românesc la sfâr?itul lunii noiembrie prin Ruse, Bulgaria, având la el ?i o cantitate însemnat? de explozivi. La punctul de control Giurgiu un gr?nicer îi cere acestuia s? se legitimeze.Goldstein a încercat s?-l mituiasc?. Surprins, acesta i-a refuzat suma de bani ?i l-a somat s? îl urmeze pân? la deta?amentul gr?niceresc, moment în care Goldstein scoate un revolver ?i îl împu?c?. Grav r?nit, glon?ul strapungandu-i pieptul, gr?nicerul Alexandru Heringa î?i adun? for?ele ?i reu?e?te în a-?i alert? camarazii ?i le indic? semnalmentele atacatorului sau, precum ?i direc?ia în care a luat-o. Dup? o urm?rire intens? culminat? cu un schimb de focuri, Goldstein este capturat. În anul urm?tor are loc procesul de la Dealul Spirii unde aproape trei sute de comuni?ti de vaz? sunt judeca?i majoritatea fiind implica?i în cadrul grevei generale din 1920 sau cei care au votat afilierea Partidului Comunist la Interna?ional? Comunist?. Printre ei s-a aflat ?i Goldstein care va fi întemni?at la Doftana ?i va muri de pneumonie în 1925. Constantin Argetoianu, care supravie?uise atentatului teroristului, remarca satisf?cut c? în România se terminase cu comunismul. Nu avea de unde ?tii c? în doar dou? decenii comunismul va fi impus prin for??, iar el va sfâr?i în cele din urm? într-una din închisorile regimului.

footer