Revista Art-emis
Iar??i, despre 10 Mai PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R.   
Duminică, 14 Februarie 2016 18:39

Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, art-emisFaptul c? politicienii ?i mai ales parlamentarii nu cunosc istoria, c? mul?i ziari?ti difuzeaz? în spa?iul public tot felul de elucubra?ii, nu mai constituie o surpriz?. Dar c? sunt universitari care fac gre?eli ce nu pot fi iertate unor elevi de gimnaziu, ne întristeaz?. Un asemenea sentiment am tr?it în seara zilei de 9 februarie 2016, urm?rind o dezbatere la Realitatea TV despre semnifica?ia zilei de 10 Mai. Istoricul prezent în platou în calitate de specialist a fost profesorul Adrian Niculescu, cunoscut prin preocup?rile sale privind istoria modern? ?i contemporan?. M-am ocupat îndeaproape de istoria monarhiei din România ?i simt nevoia s? fac din nou preciz?rile necesare. M-a frapat insisten?a cu care istoricul Adrian Niculescu a sus?inut c? mo?iunea adoptat? de Camera Deputa?ilor ?i de Senat la 9 mai 1877 privind independen?a de stat a României a fost semnat? de domnitorul Carol I în ziua de 10 mai 1877, când a intrat în vigoare. Ca urmare, a sus?inut c? ziua independen?ei de stat a României este 10 mai 1877. Dac? înainte de emisiune s-ar fi uitat prin tratatul Istoria Românilor, vol. VII, partea I, ar fi re?inut urm?toarele:
- Ca urmare a deschiderii ostilit??ilor militare româno-turce la Dun?re, Adunarea Deputa?ilor a votat, în ziua de 29 aprilie/11 mai 1877, mo?iunea prin care a fost declarat? „starea de r?zboi" între România ?i Imperiul Otoman. „La 9/21 mai 1877, conformându-se dorin?ei cet??enilor, armatei, opiniei publice, grup?rilor politice ?i guvernului, Parlamentul avea s? proclame independen?a României". În acea zi, deputatul Nicolae Fleva a adresat o interpelare guvernului, la care a r?spuns ministrul de externe Mihail Kog?lniceanu. Au urmat discu?ii, dup? care a fost adoptat? urm?toarea mo?iune: „Camera, mul?umit? de explic?rile guvernului asupra urm?rilor ce a dat votului ei de la 29 aprilie anul curent, ia act c? r?zbelul între România ?i Turcia, c? ruperea leg?turilor noastre cu Poarta ?i independen?a absolut? a României au primit consacrarea lor oficial?". O mo?iune similar? a fost adoptat?, în aceea?i zi, de Senatul României.

O confuzie destul de r?spândit?

„La 10/22 mai, guvernul, membrii Corpurilor legiuitoare ?i reprezentan?ii altor autorit??i au mers la Palat s?-l felicite pe domnitorul Carol, pentru a 11-a aniversare a suirii pe tronul României ?i, totodat?, s?-l aclame în noua calitate de suveran independent". A?adar, în acea zi, de 10 mai lui Carol I i s-a prezentat mo?iunea votat? de Parlament. Nu a fost o lege care, pentru a intra în vigoare, avea nevoie de semn?tura domnitorului, ci un act de voin?? a celor dou? corpuri legiuitoare care, potrivit articolului 38 din Constitu?ie, „reprezint? na?iunea". Aceast? confuzie este destul de r?spândit?. Am constatat c? ?i profesorul Adrian Cioroianu, în emisiunea de la TVR, intitulat? „5 minute de istorie" a sus?inut c? mo?iunea Parlamentului a fost semnat? de rege la 10 mai 1877, ceea ce este absolut fals.

Documentele sunt foarte clare: independen?a de stat a României a fost proclamat? la 9 mai 1877.

Profesorul Adrian Niculescu a mai sus?inut în emisiunea citat? c? legea pentru proclamarea Regatului a fost votat? la 15 martie 1881, dar a fost semnat? de Carol I la 10 mai 1881. Concluzia sa: „România a devenit Regat la 10 mai 1881".

România a devenit Regat la 15 martie 1881

În tratatul Istoria Românilor, vol. II, partea a II-a, se arat? c? în ziua de 13/25 martie 1881, deputatul Titu Maiorescu a adresat o interpelare, plin? de acuza?ii la adresa liberalilor afla?i la putere, care nu ar fi cu adev?rat sus?in?tori ai monarhiei. „În aceea?i sear?, parlamentarii liberali s-au întrunit ?i au decis s? ini?ieze proclamarea Regatului României. Hot?rârea a fost însu?it? de Consiliul de Mini?tri, în prezen?a pre?edin?ilor Camerelor". A doua zi, 14/26 martie, „to?i mini?trii au venit la prin? ?i l-au rugat s? le dea permisiunea s? fac? a se proclama Regatul". Domnitorul Carol ?i-a dat acordul, de?i ar fi dorit o amânare, astfel c? fiecare din cele dou? Camere au votat proiectul legii care prevedea:
„Art. 1. România ia titulatura de Regat. Domnul ei, Carol I, ia pentru sine ?i pentru mo?tenitorii s?i titlul de rege al României.
Art.2. Mo?tenitorul tronului va purta titlul de principe regal". Dup? vot, membrii guvernului, deputa?ii ?i senatorii s-au prezentat la Palat, unde pre?edintele Senatului a dat citire proiectului de lege adoptat, dup? care Carol I a semnat-o. A doua zi, legea a fost publicat? în „Monitorul oficial". A?adar, România a devenit Regat la 15 martie 1881. În zilele urm?toare Carol I a trimis scrisori c?tre ?efii statelor europene, anun?ându-i c? Parlamentul a votat proclamarea Regatului României. Rând pe rând, în a doua jum?tate a lunii martie ?i începutul lunii aprilie, Belgia, Serbia, Grecia, Turcia, Austro-Ungaria, Fran?a Germania. Italia, Marea Britanie au recunoscut Regatul României.
Dac? Regatul ar fi existat de la 10 mai 1881, era cu neputin?? ca statele europene s?-l recunoasc? înainte de aceast? dat?.

În ziua de 10 mai 1881 au avut loc festivit??ile de încoronare a lui Carol I în calitate de rege al României.

Acestea au fost amânate, deoarece familiile domnitoare din Europa - inclusiv din România - se aflau în doliu, ca urmare a asasin?rii ?arului Aleksandru al Rusiei.De asemenea, s-a fixat o zi cu o anumit? semnifica?ie istoric?, ?i anume 10 mai, când Carol I a depus jur?mântul în calitate de domnitor al României. Istoricii, inclusiv profesorii de istorie, trebuie s? promoveze adev?rul, întemeiat pe documente. În cazul de fa?? s? prezinte faptele concrete. În acela?i timp, ei sunt datori s? precizeze c?, din punct de vedere politic, oficialit??ile vremii au decis c? 10 mai întruchipeaz? trei evenimente esen?iale din istoria ??rii noastre: urcarea pe tron a lui CaroI, Independen?a ?i Regatul. Ca urmare, timp de 66 ani, între 1881-1947, 10 Mai a fost Ziua Na?ional? a României.

Not?: subtitlurile apar?in redac?iei ?i se reg?sesc în text.

footer