Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Grior, Cern?u?i   
Duminică, 31 Ianuarie 2016 20:08

Lunca, 1941Dorind s? scape de odiosul regim stalinist, în noaptea de 27 spre 28 ianuarie 1941, peste 150 de locuitori din regiunea Cern?u?i, condu?i de c?tre profesorul ?colar Vasile Mor?rean din Ostri?a Her?ei, au hot?rât s? treac? clandestin în România. Lâng? localitatea Lunca din raionul Her?a, oamenii au fost întâmpina?i de gloan?ele gr?nicerilor sovietici. Z?pada puhav? ?i moale a fost stropit? cu sângele celor mai buni fii ?i fiice ale Bucovinei. Drept m?rturie serve?te documentul descoperit în fondurile Arhivei Direc?iei Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei din regiunea Cern?u?i, care ne comunic? faptul c? în ziua de 29 ianuarie 1941, comisia alc?tuit? din locotenentul Lubinenko, comandantul pichetului de gr?niceri nr. 25, felcerul militar Subotin ?i sublocotenentul Stronenko, au întocmit un act referitor la moartea unor persoane, care au „încercat s? violeze frontiera de stat". Au fost împu?ca?i martirii: Mosariuc Andrei al lui Ion, în vârst? de 41 ani, Burl? Ion - 35 ani, Teurean Osa... al lui Ion - 32 ani, Voronca Gheorghe al lui Simion - 21 ani, Florea Eugenia - 28 ani, Mosariuc Andrei - 25 ani, Iaremei Vasile - 17 ani, Antonovici Veronica - 17 ani, Florea Nistor - 32 ani, Rodici Ion - 45 ani, Florea Toader - 49 ani. Ei au închis ochii pentru totdeauna în diminea?a zilei de 28 ianuarie 1941, la ora 6 ?i 15 minute. Mor?ii au r?mas în z?pad? pân? la venirea nop?ii, coborând în groapa comun? a iernii, s?pat? în p?mântul istoric ?i plin de durere al ?inutului Her?a, la ora 19. Conform informa?iilor p?strate în documentele Arhivei de Stat a regiunii Cern?u?i, tot la Lunca, au c?zut: Antonovici Dumitru - 32 ani, Doro? Toader - 26 ani, Cute Toader - 46 ani.

În urma cercet?rilor întreprinse de membrii Centrului de Cercet?ri Istorice ?i Culturale, s-a constatat c? românul Gheorghe Voronca, ucis la Lunca, s-a n?scut în Horecea Urban?, o suburbie a ora?ului Cern?u?i. P?rin?ii s?i, Simion ?i Eugenia Voronca, împreun? cu copiii: Florea, Eleonora, Grigore, ?tefania, conform deciziei ?edin?ei Speciale de pe lâng? Comisarul Poporului pentru Afaceri Interne al U.R.S.S. din 26 aprilie 1941, vor fi deporta?i în Siberia, fiind acuza?i de faptul c? „erau rude cu un tr?d?tor al patriei". În Horecea Urban? au venit pe lume ?i martirii Veronica (Viorica) Antonovici ?i Nistor Florea. În mâinile c?l?ilor comuni?ti nimeresc cinzeci de persoane, dintre care patruzeci ?i ?apte de b?rba?i ?i trei femei. Dou?zeci de oameni erau n?scu?i în localitatea Mahala, azi raionul Noua Suli??, paisprezece - în localitatea Ostri?a, actualul raion Her?a, zece - în ora?ul Cern?u?i, câte doi - în localit??ile Voloca ?i Ceahor, ast?zi raionul Hliboca, un martir a venit pe lume în localitatea Plaiul Cosminului (Molodia), acela?i raion, iar altul a v?zut lumina soarelui în ora?ul Drobeta-Turnu Severin din sudul României. În num?rul celor aresta?i intrau patruzeci ?i opt de români ?i doi ucraineni. Patruzeci ?i patru de oameni aveau studii primare, unul, Vasile Mor?rean, poseda studii medii, iar cinci martiri nu ?tiau carte. Lista aresta?ilor era compus? din treizeci ?i opt de ??rani, unsprezece muncitori ?i un profesor ?colar.

Încep interogatoriile. Timp de dou? luni întemni?a?ii sunt supu?i diverselor metode de tortur?. În zilele de 28-31 martie 1941, Tribunalul Militar al Armatei a 12-a a Districtului Militar Special Kiev, în ?edin?a de judecat? ?inut? în localul închisorii cern?u?ene, declar? sentin?a în privin?a participan?ilor la evenimentul sângeros din luna ianuarie. Doisprezece martiri sunt condamna?i la moarte: Boiciuc Ion al lui Mihai, n?scut în 1910, în localitatea Mahala, român; Bujeni?? Florea al lui Simion, n?scut în 1907, în localitatea Mahala, român; Cudla Ion al lui Andrei, n?scut în 1907, în localitatea Mahala, român; Eremei Toader al lui Simion, n?scut în 1910, în localitatea Mahala, român; Gureliuc ?tefan al lui Gavril?, n?scut în 1915, în localitatea Ostri?a, român; Guzma Petru al lui Nicolae, n?scut în 1922, în ora?ul Cern?u?i, ucrainean; Medvighi Gheorghe al lui Ion, n?scut în 1910, în localitatea Ostri?a, român; Mor?rean Vasile al lui Gheorghe, n?scut în 1913, în localitatea Ostri?a, român; Moraru Vasile al lui Ion, n?scut în 1918, în localitatea Ceahor, român; Tihon Vasile al lui Maftei, n?scut în 1911, în ora?ul Cern?u?i, român; Toderean Ion al lui Constantin, n?scut în 1908, în localitatea Ostri?a, român; Voronca Ilie al lui Ion, n?scut în 1911, în ora?ul Cern?u?i, român. Al?ii, treizeci ?i opt de „fo?ti membri ai organiza?iilor contrarevolu?ionare din România", au primit câte zece ani de pu?c?rie. Ei vor fi închi?i în lag?rele comuniste, unde îi a?teptau cerberii lui Stalin. Martirii neamului nostru devin „tr?d?tori ai patriei socialiste", fiindc? la 8 martie 1941, Prezidiul Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste a adoptat Decretul, conform c?ruia to?i locuitorii care s-au aflat pân? la 28 iunie 1940 pe teritoriul actualei regiuni Cern?u?i, au fost declara?i cet??eni sovietici. În lag?rele staliniste de munc? corec?ional? au murit: Bezegheanu Grigore al lui Mihai, n?scut în 1897, în ora?ul Drobeta-Turnu Severin, român; Chificeac Nicolae al lui Dumitru, n?scut în 1900, în localitatea Mahala, român; Cr?iu?? Gheorghe al lui Zaharie, n?scut în 1898, în localitatea Mahala, român; Doro? Iacob al lui Vasile, n?scut în 1906, în localitatea Mahala, român; Gorda Vasile al lui Toader, n?scut în 1920, în localitatea Voloca, român; Horenciuc Ilie al lui Gheorghe, n?scut în 1910, în localitatea Ostri?a, român; Horenciuc Nistor al lui Gheorghe, n?scut în 1919, în localitatea Ostri?a, român; Hotinceanu Radu al lui Constantin, n?scut în 1922, în ora?ul Cern?u?i, român; Ione? Zaharie al lui Simion, n?scut în 1913, în localitatea Ostri?a, român; Momolea Dumitru al lui Condrat, n?scut în 1900, în localitatea Mahala, român; Momolea Ion al lui Vasile, n?scut în 1910, în localitatea Mahala, român; Pavlovici Nicolae al lui Flor, n?scut în 1914, în ora?ul Cern?u?i, ucrainean; Poli?ciuc Nicolae al lui Nichita, n?scut în 1900, în localitatea Mahala, român; Ra?? Iacob al lui Simion, n?scut în 1898, în localitatea Ostri?a, român; S?nduleac Ion al lui Ilie, n?scut în 1903, în localitatea Mahala, român; Sarafincean ?tefan al lui Gheorghe, n?scut în 1924, în localitatea Plaiul Cosminului (Molodia), român; Tcaciuc Ilie al lui Toader, n?scut în 1924, în ora?ul Cern?u?i, român; Zaharciuc Dumitru al lui Procopie, n?scut în 1923, în localitatea Voloca, român.

Ecoul m?celului de la Lunca din ianuarie 1941 s-a r?spândit repede în ?inut. Cei r?ma?i acas? au aflat despre marea tragedie de la ??ranii din localit??ile her?ene, mobiliza?i pentru a s?pa gropi, în care au fost arunca?i mor?ii. Ce propor?ii trebuia s? ating? teroarea dezl?n?uit? de regimul totalitar comunist ca dup? zece zile, în toiul nop?ii de 7 spre 8 februarie, c?tre frontiera sovieto-român? s? se îndrepte al doilea grup de oameni, îndruma?i de Vasile Moldovan, secretarul Consiliului S?tesc Mahala, num?rând peste 400 de persoane?... Înseamn? c? locuitorii meleagurilor voievodale au b?ut paharul suferin?elor pân? la fund ?i povara era atât de grea, încât r?bdarea devenea insuportabil?. Persecu?iile nu mai aveau sfâr?it. Dorul de libertate era atât de mare, încât nu-l putea opri nici moartea. Fulgii c?deau ca ni?te stele, luminând calea p?mântenilor, mâna?i de realitatea crud? a evenimentelor petrecute în ?inutul mioritic în primul an de dictatur? bol?evic?. „??c?nit de mitraliere, explozii de grenade, l?trat de câini, gemetele celor r?ni?i ?i... petele de sânge care se transformau în b?l?i pe z?pada dintre gardurile de sârm? ghimpat? ce aduseser? înstr?inarea ?i tragedia". Noaptea s-a transformat într-un infern. Au murit sute de destine. A fost distrus? con?tiin?a genera?iilor viitoare. În acea noapte infernal? de februarie 1941, lâng? satul Lunca, va fi secerat de gloan?ele gr?nicerilor sovietici ?i tân?rul român Hosciuc Florea al lui Ilie, n?scut în 1922, în localitatea Mahala, fostul jude? Cern?u?i al României. Cei c?zu?i sunt arunca?i în patru gropi comune, r?mânând s?-?i doarm? somnul ve?nic în Lunca Prutului ?i Valea Plângerii, unde se nasc legendele ?i r?sun? doinele, unde plâng izvoarele ?i se întâlnesc anotimpurile, unde se adun? dorurile ?i se eternizeaz? clipele. Aici viseaz? p?rin?ii ?i fream?t? glia str?mo?easc?. În anul 1942, când în ?inutul mioritic activau organele administrative române?ti, au fost întreprinse ac?iuni de deshumare a martirilor. Sunt scoase r?m??i?ele p?mânte?ti ale osândi?ilor numai dintr-o groap? comun?, fiindc? celelalte trei erau înn?molite. Osemintele celor deshuma?i vor fi aduse în satul Mahala din actualul raion Noua Suli?? ?i înmormânta?i cre?tine?te în localit??ile unde s-au n?scut ?i de unde au trecut în nemurire.

În ziua de 8 februarie 1941, vor fi arestate patruzeci ?i dou? de persoane de origine român? ?i un ucrainean. În mâinile gr?nicerilor sovietici nimeresc patruzeci ?i doi de b?rba?i ?i o femeie. În num?rul întemni?a?ilor au intrat patruzeci ?i unu de ??rani, un muncitor ?i un func?ionar. Treizeci ?i cinci de oameni aveau studii primare, doi - studii medii, patru - studii medii incomplete, iar doi martiri nu ?tiau carte. În cazematele bol?evice au fost închi?i patruzeci ?i doi de osândi?i, n?scu?i în localitatea Mahala, ?i un martir, Gheorghe G?in?, care a v?zut lumina zilei în ora?ul Cern?u?i. Pe data de 14 aprilie 1941, Tribunalul Militar al Armatei a 12-a a Districtului Militar Special Kiev declar? sentin?a în privin?a participan?ilor la evenimentul sângeros din luna februarie. Sunt condamna?i la moarte mahalenii: B?lan Dumitru al lui Nicolae, n?scut în 1912; Bujeni?? Ion al lui Toader, n?scut în 1912; Costan Dumitru al lui Ion, n?scut în 1907; Doro? Vasile al lui Ion, n?scut în 1897; Iremie Vasile al lui Mihai, n?scut în 1923; Magdalin Martin al lui Constantin, n?scut în 1914; Maiorschi Mihai al lui Onufrie, n?scut în 1900; Moldovan Vasile al lui Ion, n?scut în 1913; Nandri? Dumitru al lui Ilie, n?scut în 1920; Petriuc Toader al lui Ion, n?scut în 1899; Purici Nicolae al lui Constantin, n?scut în 1897. Tot la moarte a fost condamnat ?i cern?u?eanul G?in? Gheorghe al lui Ion, n?scut în 1920. E posibil c? osemintele lor se afl? în Cimitirul Vechi din ora?ul Cern?u?i, unde î?i dorm somnul ve?nic cei 400 de martiri ai neamului, executa?i de c?tre organele sovietice de represalii în iunie 1941. Al?ii vor primi câte zece ani de deten?ie, fiind întemni?a?i în lag?rele staliniste de munc? corec?ional? din fosta Uniune Sovietic?, unde au murit: Bujeni?? Vasile al lui Simion, n?scut în 1920; Burcovschi Constantin al lui Ion, n?scut în 1919; Cern?u?an Vasile al lui Ion, n?scut în 1924; Cova Nicolae al lui Condrat, n?scut în 1909; Dascaliuc ?tefan al lui Florea, n?scut în 1901; Grigorciuc Victor al lui ?tefan, n?scut în 1921; Lencoste Gheorghe al lui Alexandru, n?scut în 1920; Magdalin Ilie al lui Constantin, n?scut în 1904; Mosoriuc? Constantin al lui Ion, n?scut în 1920; Vasilniuc Ion al lui Ilie, n?scut în 1922; Zapotinschi Ion al lui Dumitru, n?scut în 1920.

Masacrele sângeroase de la Lunca din lunile ianuarie - februarie 1941 au intrat în istoria actualei regiuni Cern?u?i ca unele din crimele odioase din prelungul ?ir de f?r?delegi s?vâr?ite de puterea sovietic?.

footer