Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu (+)   
Miercuri, 09 Decembrie 2015 22:14

Gh.Buzatu - Antonescu, Hitler, Stalin - 2Orice investiga?ie, oricât de vast?, profund? ?i sistematic?, a istoriografiei celui de-Al Doilea R?zboi Mondial nu poate, prin for?a lucrurilor, s? fie decât incomplet?, par?ial?. ?i aceasta în ciuda faptului c?, ast?zi, istoricul beneficiind la maximum de avantajele prosl?vitei „ere informa?ionale", totu?i nu poate dep??i imposibilul decât cu aproxima?iile de rigoare. Mai precis, avem în vedere, în primul rând, un element decisiv. Faptul c?, dup? cum s-a constatat adeseori în ultimul sfert de secol, conflagra?ia mondial? din 1939-1945 în ansamblu sau în detaliu reprezint?, incontestabil, epoca sau problema cel mai intens studiat? în istoriografia contemporan? universal?, comparativ cu oricare alte perioade sau aspecte ale trecutului umanit??ii. În consecin??, bibliografia general? a istoriei r?zboiului (origini, declan?area, desf??urare, final ?i consecin?e, la propor?iile planetei ori la nivelul tuturor statelor, na?iunilor ?i etniilor, sub cele mai diverse aspecte - militar, politico-diplomatic, economic, social, tehnic, religios, demografic etc.) a înregistrat demult propor?ii impresionante. Deja în 1981, prefa?ând o bibliografie analitic? privind rolul ?i locul României în decursul anilor 1939-1945, subliniam c? nivelul „produc?iei" mondiale de c?r?i ?i studii tratatând istoria ultimei conflagra?ii generale se stabilise la aproximativ 15.000-20.000 de titluri anual[10], cunoscut fiind, înc? pe atunci, c?, mul?umit? unui calculator al Centrului UNESCO din Paris, bibliografia lucr?rilor disponibile acoperind perioada 1939-1945 dep??ise cifra de un milion de pozi?ii. F?r? îndoial?, în?elegem lesne care sunt propor?iile actuale ale bibliografiei de referin??, mai ales dac? avem în vedere c?, o dat? cu îndep?rtarea de epoca investigat? ?i prin l?rgirea perspectivei ?i aprofundarea obiectivit??ii în analiza fenomenelor ?i proceselor studiate, dup? deschiderea arhivelor în urma pr?bu?irii statelor comuniste în Europa Est-Central?, gra?ie înlesnirilor excep?ionale îng?duite în prezent de computerile personale ?i de circula?ia cvasi-instantanee a informa?iilor (inclusiv, dac? nu cumva prioritar, a celor ?tiin?ifice), c?r?ile ?i studiile publicate între timp au îmbog??it, uneori pân? la satura?ie, bibliografia mondial? acoperind perioada 1939-1945.

Este inutil, f?r? îndoial?, s? mai insist?m asupra faptului c? am avut în vedere doar elementele cantitative ale problemei, cititorul intuind, mai mult decât sigur, c? nu trebuie neglijate sau subestimate, dimpotriv?, aspectele calitative ale imensei literaturi istoriografice cumulat? la nivel mondial despre anii 1939-1945. În context, se în?elege, evolu?iile României în timpul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial, în spe?? în aria conflictului Germania-U.R.S.S., din perspectiva interven?iei trio-ului Hitler-Stalin-Antonescu, s-au aflat în aten?ia istoricilor (?i nu numai a lor!), bibliografia existent? în acest moment prezentând, ca ?i pe plan general, acelea?i avantaje ?i dezavantaje, acestea din urm? predominând net ori afectând profund produsele perioadei 1944-1989 marcate de interven?ia cenzurii comuniste. Au existat, în acelea?i condi?ii, preferin?e net?g?duite, ignobile sau doctrinare, pentru anumite teme (istoria P.C.R.-ului, rolul mi?c?rii antifasciste în determinarea faptelor politice, preg?tirea, desf??urarea ?i urm?rile actului istoric de la 23 august 1944, proclamat pe rând „eliberare" a României de c?tre Armata Ro?ie, „insurec?ie" ori chiar „revolu?ie na?ional? de eliberare, antifascist? ?i antiimperialist?"), în detrimentul altora (inclusiv, în rândul întâi, desf??urarea ostilit??ilor în Est). Studiile de specialitate valorificate dup? 1989, edi?iile de documente ?i volumele memorialistice ap?rute au acoperit îns? rapid multe dintre „punctele albe" constatate, astfel c? volumul VIII al Tratatului Academiei Române privind Istoria Românilor, st?ruind chiar asupra perioadei ini?iale a celui de-Al Doilea R?zboi Mondial (1939-1940), a relevat conving?tor aceast? situa?ie[11]. În rândul întâi, re?inem ca aspect fundamental faptul c? bibliografia temei generale România în epoca celui de-Al Doilea R?zboi Mondial beneficiaz? de contribu?ii majore, datorate istoricilor români sau str?ini, acoperind deja toate compartimentele specifice, mai precis: dic?ionare/enciclopedii; cronologii; bibliografii/istoriografie; ghiduri de arhive; volume ?i colec?ii de documente, dezbateri parlamentare, discursuri; memorialistic?; lucr?ri generale ?i speciale; sinteze; monografii; biografii[12]; studii pe domenii ?i direc?ii; albume, atlase, filme; reviste de specialitate etc.

Din categoria instrumentelor de lucru, relev?m c?, par?ial, domeniul este bine reprezentat. Iar aceasta prin mai multe lucr?ri temeinice, în primul rând prin Enciclopedia României în patru volume, coordonate de D. Gusti ?i colaboratorii, ap?rute chiar în ajunul sau în cursul r?zboiului[13] ?i de o valoare documentar? excep?ional? pentru cunoa?terea epocii, îndeosebi sub raporturile organiz?rii statului, complexului economiei na?ionale, al politicilor preconizate ?i promovate. Deopotriv?, informa?ii pre?ioase se pot afla în diversele enciclopedii ?i dic?ionare[14], Who's Who-uri[15] ?i cronologii[16], publicate în ultimele decenii în ?ar? ?i mai ales în str?in?tate, dar la care, evident, nu am f?cut decât unele trimiteri exemplificatoare. Pentru o abordare sistematic? a istoriei României în r?zboi, consultarea bibliografiilor generale[17] ?i speciale[18] se impune cu prioritate[19], precum, nu mai pu?in, a lucr?rilor de istoriografie[20], extrem de utile pentru a aprecia stadiul real, valoarea ?i semnifica?ia contribu?iilor publicate pe marginea temei studiate. Este lipsit de îndoial? îns? c?, pentru aprofundarea temei ?i pentru garantarea originalit??ii cercet?tilor întreprinse, studiul temeinic ?i extins al izvoarelor constituie o condi?ie esen?ial? ?i, deci, obligatorie. Sub acest aspect, nu poate fi decât pe deplin îmbucur?tor faptul c?, în deceniul din urm? cu prec?dere, investigarea izvoarelor inedite, a documentelor g?zduite în reputatele ?i bogatele fonduri arhivistice interne ?i externe[21], înregistrat progrese remarcabile, ceea ce s-a reflectat nemijloc asupra originalit??ii, variet??ii ?i calit??ii demersurilor istoriografice. În acela?i timp, speciali?tii români nu au pierdut din vedere izvoarele editate[22], mai ales c? volumele de documente ap?rute s-au concentrat de regul? asupra problemelor cruciale ale conflagra?iei[23], iar în privin?a altora, mai precis colec?iile oficiale de acte diplomatice[24] ale fo?tilor beligeran?i de calibru, cercetarea lor a fost resim?it? cu obligativitate, date fiind coordonatele ?i implica?iile politicii interna?ionale a tuturor Marilor Puteri din 1939-1945 - Marea Britanie, Fran?a, Germania, U.R.S.S., Italia, S.U.A., Japonia ?i China[25].

Un compartiment distinct extrem de frecventat al istoriografiei r?zboiului, bine reprezentat în cazul României precum ?i în general, îl reprezint? memorialistica. Din motive lesne de b?nuit, mai precis având cu predilec?ie în vedere exactitatea, promptitudinea ?i credibilitatea informa?iilor, nu trebuie explicat de ce prefer?m, în ordine, jurnalele, memoriile, amintirile ?i m?rturiile, respectiv depozi?iile. Este o ordine fireasc?, reflectând gradual valoarea „surselor" pentru istoric. F?r? a intra în detalii, dat fiind c? în cuprinsul Tratatului vor interveni trimiteri precise la toate însemn?rile relevante cu caracter memorailistic folosite de colaboratori, ne vom limita s? eviden?iem c?, în mod concret, majoritatea „actorilor" de prim? m?rime ai scenei politico- diplomatice, militare ?i cultural-?tiin?ifice române?ti din 1939-1945 ne-au l?sat probe ?i relat?rii asupra evenimentelor la care au participat ori au fost doar martori. Unele de cea mai bun? calitate (Regele Carol II[26], Ion Antonescu[27], Constantin Argetoianu[28], iar, dintre diploma?i, Grigore Gafencu, N. Petrescu-Comnen, Raoul Bossy, Gheorghe Barbul sau George I. Duca), iar altele de o valoare aproximativ? (D. D?m?ceanu, cu vreo zece variante, Emilian Ionescu, Constantin S?n?tescu, dintre militari), ca s? nu ignor?m ?i m?rturisirile tardive, benevole, fortuite sau for?ate, unele afectate profund de trecerea timpului ori, pur ?i simplu, de a?ternerea v?lului uit?rii, ca ?i de o rea-credin?? evident? ?i indisciplin? categoric? a spiritului (precum în cazul depozi?iilor din deten?ie ?i al notelor a?ternute prin 1962-1963 de Ion de Mocsonyi-Styrcea la ie?irea din închisoare)[29]. O constatare este absolut necesar?, ?i anume c?, în decursul epocii comuniste, lucr?rile ap?rute în ?ar?, trecând prin foarfecele cenzurii, îndeosebi pân? la 1977, au trebuit s? respecte - pentru a nu deranja... „Vecinul" sau pentru a nu înc?lca... dogmele - un profil obiectivist, declarativ ?i simplist, în vreme ce stindardul domeniului de referin?? a trebuie s? fie - ?i a fost! - purtat cu brio în emigra?ie, mai ales de c?tre reputa?ii no?tri diploma?i (Grigore Gafencu, N. Petrescu-Comnen, Gheorghe Barbul) ori de c?tre jurnalistul de excep?ie care a fost Pamfil ?eicaru, cu to?ii de?inând, cel pu?in în primele dou? decenii postbelice, cele dintâi locuri pentru România în toate bibliografiile universale privind conflagra?ia veacului al XX-lea. Situa?ia nici nu putea fi alta, cât timp, mai ales în perioada ini?ial? a comuniz?rii ??rii, faimoasele instruc?iuni ale Ministerului Informa?iilor din Bucure?ti dintre 1945 ?i 1948 stabileau ca fiind „interzise în principiu" orice c?r?i semnate de Ion ?i Mihai Antonescu, A. C. Cuza, Nichifor Crainic, Armand C?linescu, Octavian Goga, M. Manoilescu, Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Stelian Popescu, Pamfil ?eicaru, Al. Vaida-Voevod sau Mircea Vulc?nescu[30]. Situa?ia s-a redresat dup? 1989, dar numai par?ial, întrucât nu s-au aflat ra?iunile, mijloacele ?i condi?iile pentru editarea integral? a notelor zilnice ale lui Raoul Bossy, pentru traducerea lui N. Petrescu-Comnen ?i Viorel Virgil Tilea, dar, în chip special, pentru valorificarea masivului Jurnal al lui Grigore Gafencu pentru anii 1940-1957[31]. Ceea ce contrasteaz? îmbucur?tor cu eforturile ?i reu?itele colectivului patronat de istoricul George G. Potra de-a pune în valoare opera str?lucitului Nicolae Titulescu[32], sub egida Funda?iei Europene care-i poart? numele.

Cum este ?i natural, cel mai bine reprezentat domeniu istoriografic al epocii 1939-1945 îl constituie cel cuprinzând sintezele, lucr?rile generale ?i speciale, mongrafiile ?i biografiile. În raport cu num?rul ?i varietatea contribu?iilor existente, re?inerea lor, fie ?i selectiv sau vizând exclusiv c?r?ile, este net?g?duit imposibil?. Cu atât mai pu?in, am putea avea în vedere studiile ?i articolele de specialitate, g?zduite de preferin?? în „Anuarele" Institutelor de Istorie din Bucure?ti, Ia?i ?i Cluj-Napoca, în „Analele" Universit??ilor, în „Revista de istorie" ?i „Studii ?i materiale de istorie contemporan?" (cele dou? serii)[33], în „Revue Roumaine d'Histoire", „Memoriile Sec?iei de ?tiin?e Istorice ?i Arheologie" ?i „Nouvelles Études d'Histoire"[34], în „Revista Arhivelor"[35], în „Romanian Civilization" (Ia?i) ?i în „Transylvanian Review" (Cluj-Napoca)[36], în „Europa XXI"[37], în „Arhivele Totalitarismului"[38], în buletinul „Document"[39] sau în „Revista de Istorie Militar?"[40], în „Revue d'histoire de la Deuxičme Guerre mondiale"[41], în „Voenno-istoriceskii jurnal"[42] ?.a., precum ?i în publica?iile de mai larg? adresabilitate („Magazin Istoric", „Dosarele Istoriei", „Historia" ?.a.).

Preciz?rile precedente nu exclud, ci îndeamn? la anume considera?ii. Astfel, în primul rând, toate raport?rile istoriografice la România anilor 1939-1945 privesc, deopotriv? ?i succesiv, pe Regele Carol II pentru anii 1939-1940, pe generalul (apoi, Mare?alul) Ion Antonescu pentru anii 1940-1944 ?i, pentru perioada care a succedat lui 23 august 1944, pe Regele Mihai I. Din punct de vedere cantitaiv, c?r?ile ?i studiile referitoare la perioada ?i personalitatea lui Ion Antonescu domin? copios ansamblul. Situa?ia este întrutotul de în?eles, chiar justificat?, dac? avem în vedere c? perioada 1940-1944, una de preferin?? ?i de referin?? indiscutabil? pentru majoritatea istoricilor români ?i str?ini, cuprinde însu?i „miezul" epocii r?zboiului, inclusiv faptul c? evenimentele de atunci au excelat ca aglomerare, problemele acumulate, abordate ?i decise au fost multiple ?i grave, iar, în plus, controversele, în ciuda scurgerii anilor, persist?.
- Va urma -

Extras din volumul „Hitler, Stalin, Antonescu", Gheorghe Buzatu, Ploie?ti, Editura Societ??ii Culturale PLOIE?TI-MILENIUL III, 2005, Cap. 1.
----------------------------------------------
[10] Cf. Gh. Buzatu, Gh. I. Florescu, Al doilea r?zboi mondial ?i România. O bibliografie,
Ia?i, Editura Academiei, 1981, p. XXXIX.
[11] Vezi Academia Român?, Istoria Românilor, vol. VIII, România Întregit? (1918-1940), coordonator Ioan Scurtu, Bucure?ti, Editura Enciclopedic?, 2003, p. XVII-LIII.
[12] Vezi mai jos, în acest capitol.
[13] Cf. Dimitrie Gusti, C. Orghidan, Mircea Vulc?nescu, Dan Botta, eds., Enciclopedia
României, I-IV, Bucure?ti, 1938-1943: vol. I, Statul, 1938; vol. II, ?ara Româneasc?, 1939; vol. III, Economia na?ional?. Cadre ?i produc?ie, 1939; vol. IV, Economia na?ional?. Circula?ie, distribu?ie, consum, 1943.
[14] Vezi Michel Mourre, Dictionnaire encyclopédique d'histoire, I-VIII, Paris, Larousse,
1993; idem, Le petit Mourre – Dictionnaire d'histoire, Paris, Larousse, 2001; Trevor N. Dupuy, The Harper Encyclopedia of Military Biography, Edison, Castle Books, 1993; Jan Palmowski, A Dictionnary of Twentieth-Century World History, Oxford, 1998; Marcel D. Popa, ed., Dic?ionar enciclopedic, I-V, Bucure?ti, Editura Enciclopedic?, 1993-2004; Constantin Scorpan, Istoria României. Enciclopedie, Bucure?ti, Editura Nemira, 1997; Ioan Scurtu ?i colaboratori, Enciclopedia de istorie a României, I-II, Bucure?ti, Editura Meronia, 2001-2003; Thomas Parrish, ed., The Simon and Schuster Encyclopedia of World War II, New York, Simon and Schuster, 1978; John Keegan, ed., The Rand McNally Encyclopedia of World War II, Chicago-New York-San Francisco, A Bison Books, 1978; Marcel Baudot ?i colaboratori, The Historical Encyclopedia of World War II, New York, Greenwich House, 1984; M. M. Kozlov, ed., Velikaia Otecestvennaia Voina. 1941-1945. En?ikolpediia, Moskva, Sovetskaia En?iklopediia, 1985; Jipa Rotaru ?i colaboratori, Armata Român? în al doilea r?zboi mondial/Romanian Army in World War II, Bucure?ti, Editura Meridiane, 1995; Cornel I. Scafe? ?i colaboratori, Armata Român?. 1941-1945, Bucure?ti, Editura RAI, 1996.
[15] Vezi John Keegan Who Was Who in World War II, New York, A Bison Book, 1978;
?erban N. Ionescu, Who Was Who in Twentieth Century Romania, Boulder/New York, 1994; Mihai Pelin, Opisul emigra?iei politice. Destine în 1 222 de fi?e alc?tuite pe baza dosarelor din arhivele Securit??ii, Bucure?ti, 2002; Alesandru Du?u, Florica Dobre, Armata Român? în al doilea r?zboi mondial. 1941-1945. Dic?ionar enciclopedic, Bucure?ti, Editura Enciclopedic?, 1999; Leonida Loghin ?i colaboratori, B?rba?i ai datoriei. 23 august 1944 – 12 mai 1945. Mic dic?ionar, Bucure?ti, Editura Militar?, 1985; Gh. Buzatu, România, 1939-1945: Who's Who, în România ?i Al Doilea R?zboi Mondial, Ia?i, 1995, p. 279-327.
[16] Vezi Marcel D. Popa, Horia C. Matei, Mic? enciclopedie de istorie universal?, edi?ia a IV-a, Bucure?ti, Editura Enciclopedic?, 2002; Roger Céré, Charles Rousseau, Chronologie du confliCt mondial. 1939-1944, Paris, Éditions du Seuil, 1945; Cesare Salmaggi, Alfredo Palavisini, 2.194 Days of War. An Illustrated Chronology of the Second World War, New York, Mayflower Books, 1979; Sir Michael Armitage, World War II Day by Day, London-Munich, 2001; Leonida Loghin, Al doilea r?zboi mondial. Ac?iuni militare, politice ?i diplomatice. Cronologie, Bucure?ti, Editura Politic?, 1984; idem, Mari conferin?e interna?ionale (1939-1945), Bucure?ti, Editura Politic?, 1989; Stelian Neagoe, Istoria guvernelor României de la începuturi (1859) pân? în zilele noastre (1995), Bucure?ti, 1995; Dinu C. Giurescu ?i colaboratori, Istoria României în date, Bucure?ti, Editura Enciclopedic?, 2003; Ion Calafeteanu ?i colaboratori, Istoria politicii externe române?ti în date, Bucure?ti, Editura Enciclopedic?, 2003; Alesandru Du?u, Mihai Retegan, România în r?zboi. 1 421 zile de încle?tare. Eliberarea Basarabiei ?i a Bucovinei de Nord (22 iunie – 26 iulie 1941), Bucure?ti, Editura Globus, 1993; Florin Constantiniu, Mihail E. Ionescu, August 19444. Repere istorice, Bucure?ti, Editura ?tiin?ific? ?i Enciclopedic?, 1984; Gh. Buzatu ?i colaboratoriI, Din istoria unei zile. Contribu?ii la cronologia insurec?iei române din august 1944, Ia?i, 1979 (extras); Vasile Liveanu ?i colaboratori, Din cronica unor zile istorice (1 mai 1944-6 martie 1945), Bucure?ti, Editura Academiei, 1971; Gh. Romanescu, Leonida Loghin, Cronica particip?rii Armatei Române la r?zboiul antihitlerist, Bucure?ti, Editura Militar?, 1971.
[17] Vezi, în acest sens, Henri Michel ?i colaboratori, Les Deux Guerres mondiales. Bibliographie sélective /The Two World Wars. Selective Bibliography, Bruxelles-Paris, Brepols/Oxford-London-New York, Pergamon Press, 1964; Janet Ziegler, World War II: Books in English, 1945-65, Stanford, Hoover Institution Press, 1971.
[18] Referitor la România, cf. îndeosebi ?tefan Pascu, Gh. Hristodol ?i colaboratori,
Bibliografia istoric? a României, volumele I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, Bucure?ti – Cluj-Napoca, Editura Academiei, 1970-1999; Marius Andone ?i colaboratori., Bibliografia militar? româneasc?, I-III, Bucure?ti, Biblioteca Central? a Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, 1975; Petre Ilie, Gh. Stoean, România în r?zboiul antihitlerist. Contribu?ii bibliografice, Bucure?ti, Editura Militar?, 1971; Gh. Buzatu, Gh. I. Florescu, Al doilea r?zboi mondial ?i România. O bibliografie (edi?ia citat?, 3 003 pozi?ii). A se consulta ?i Bibliografia interna?ional? de istorie militar?.
[19] Ne referim, în mod special, la a?a-numitele "bibliografii ascunse", de propor?ii mai
reduse dar, totu?i, semnificative, sistematice, de regul? incluse ori anexate unor lucr?ri de specialitate, precum: Istoriia Velikoi Otecestvennoi voinî Sovetskogo Soiuza. 1941-1945 gg., vol.VI, Moskva, 1965, pp. 557-604; Enzo Collotti, Germania nazist?, Bucure?ti, Editura ?tiin?ific?, 1969, pp. 341-393; Ioan Scurtu, Gh. Buzatu, Istoria Românilor în secolul XX (1918-
1948), Bucure?ti, Editura Paideia, 1999, pp. 593-663; Gh. Buzatu, România în epoca celui de-al doilea r?zboi mondial. O bibliografie, în vol. România ?i al doilea r?zboi mondial, edi?ia citat?, pp. 69-110 (579 pozi?ii).
[20] Vezi, de exemplu, Frederick Kellogg, O istorie a istoriografiei române, Ia?i, Institutul European, 1996; Keith Hitchins, Historiography of the Countries of Eastern Europe: Romania, în "The American Historical Review", vol. 97, no. 4/october 1992; idem, România. 1866-1947, edi?ia a III-a rev?zut? ?i ad?ugit?, Bucure?ti, Editura Humanitas, 2003, pp. 617-649 (Eseul bibliografic); Andreas Hillgruber, S?dost-Europa im zweiten Weltkrieg. Literatur-bericht und Bibliographie, Frankfurt am Main, Bernard und Graefe Verlag für Wehrwesen, 1962; A. V. Heistver, Burjuaznaia istoriografiia F.R.G. ob uciastii Rumînii vo vtoroi mirovoi voine. Kriticesckii ocerk, Chi?in?u, Editura ?tiin?a, 1986; Gh. Buzatu ?i colaboratori, eds., Mare?alul Antonescu în fa?a istoriei, Craiova, Editura Helios, 2002 (studiul introductiv); Anton Moraru, ?tiin?a istoric? în contextul intereselor politice, Chi?in?u, Pontos, 2003, pp. 109-120 (despre al doilea r?zboi mondial); Traian Udrea, 23 august 1944 - Controverse istorico-politice. Studiu istoriografic, Bucure?ti, Editura Alel-Alex&Leti Pres, 2004.
[21] Facem trimitere special? la Arhivele Na?ionale ale României. Arhivele Istorice Centrele, Bucure?ti; Arhivele Ministerului de Esterne al României, Bucure?ti; Arhivele Militare Române, Bucure?ti – Pite?ti; Biblioteca Academiei Române, Bucure?ti; Biblioteca Na?ional? a României, Bucure?ti; Arhiv Vne?nei Politiki Rossiiskoi Imperii, Moskva; Gosudarstvennîi Arhiv Rossiiskoi Ferera?ii, Moskva; Ossobîi Arhiv, Moskva; ?entr Hraneniia Sovremennoi Dokumenta?ii, Moskva; ?entralnîi Gosudarstvennîi Arhiv Sovetskoi Armii, Moskva; Rossiiskii ?entr Hraneniia I Izuceniia Dokumentov po Novei?ei Istorii, Moskva; Hoover Institution on War, Revolution and Peace. Hoover Institution Archives, Stanford, California, USA; The National Archives of the USA, Washington, DC; The Library of Congress, Manuscript Division, Washington, DC; F. D. Roosevelt Library, Hyde Park, New York; Great Britain - Public Record Office, London - Kew Gardens; France - Archives du Ministere des Affaires Etrangeres, Paris – Nantes; Deutschland - Militärische Bundesarchiv, Koblenz. Unele ghiduri pentru arhivele ?i documentele epocii r?zboiului din 1939-1945: Arhivele Na?ionale ale României, Îndrum?tor în Arhivele Centrale, diverse volume, Bucure?ti, 1971; American Historical Association, Guides to German Records Microfilmed at Alexandria, 66 vols., Washington, 1958-1972; Patricia Kennedy Grimsted, Archives and Manuscripts in the USSR. Moscow and Leningrad, Princeton, 1972; George D. Kent, ed., A Catalogue of Files and Microfilms of the German Foreign Ministry Archives, 1920-1945, 4 vols., Stanford, Hoover Institution, 1962-1966; John D. Cantwell, The Second World War. A Guide to Documents in the Public Record Office, London, HMSO, 1993; James F. Vivian, Materials in the National Archives Relating Rumania, Washington, DC, 1970; Gh. Buzatu, Românii în arhivele Kremlinului, Bucure?ti, Editura Univers Enciclopedic, 1996.
[22] Detalii în Gh. Buzatu, Gh. I. Florescu, Al doilea r?zboi mondial ?i România. O bibliografie, p. 25 ?i urm. Dintre apari?ii, vezi îndeosebi: Andreas Hillgruber, eds., Staatsmänner und Diplomaten bei Hitler, I, 1939-1941; II, 1942-1944, Frankfurt am Main, Bernard und Graefe Verlag für Wehrwesen, 1966-1970; Ion Calafeteanu, ed., Români la Hitler, Bucure?ti, Editura Univers Enciclopedic, 1999; Vasile Arimia ?i colaboratori, eds., 23 August 1944. Documente, I- IV, Bucure?ti, Editura ?tiin?ific? ?i Enciclopedic?, 1984-1985; Gh. Buzatu, coordonator, Actul de la 23 august în context interna?ional. Studii ?i documente, Bucure?ti, Editura ?tiin?ific? ?i Enciclopedic?, 1984; Marcel-Dumitru Ciuc?, ed., Stenogramele ?edin?elor Consiliului de Mini?tri. Guvernarea Ion Antonescu, I-VIII, Bucure?ti, Arhivele Na?ionale ale României, 1997-2004; idem, ed., Procesul Mare?alului Antonescu. Documente, I-III, Bucure?ti, Editura Saeculum I.O. - Editura Europa Nova, 1995-1998; Serviciul Român de Informa?ii, Cartea Alb? a Securit??ii, I, 23 august 1944 - 30 august 1948, coordonator Mihai Pelin, Bucure?ti, 1997; Cristian Ionescu ?i colaboratori, eds., Rela?iile româno-sovietice. Documente, II, 1935-1941, Bucure?ti, Editura Funda?iei Culturale Române, 2003; V. F. Dobrinescu ?i colaboratori, eds., Rela?ii militare româno-germane. 1939-1944. Documente, Bucure?ti, Editura Europa Nova, 2000; Gh. Buzatu, Dana Beldiman, eds., 23 august 1939-1944. România ?i proba bumerangului, Bucure?ti, Editura Mica Valahie, 2003.
[23] A se examina, în context, volumele cuprinzând Jurnalul de r?zboi al Comandamentului Suprem German (O.K.W.), directivele de r?zboi ale lui Adolf Hitler, I.V. Stalin sau Ion Antonescu, rapoartele lui D. D. Eisenhower, Sir M. Wilson ?i B. L.Montgomery asupra campaniei aliate din Vest (1944-1945): Percy Ernst Schramm ?i colaboratori, eds., Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachführungsstab). 1940-1945, I- VIII, edi?ia a II-a, München, Bernard und Graefe Verlag, 1982; Dwight D. Eisenhower, Sir Maitland Wilson, B. L. Montgomery, Les operations en Europe du Corp Expeditionnaire Allié, Paris, Éditions Berger-Levrault, 1947; Adolf Hitler, Directive de r?zboi, traducere, edi?ie H. R. Trevor-Roper, Bucure?ti, Editura Elit, 1999; P. A. Jilin ?i colaboratori, eds., Osvoboditelnaia missiia Sovetskih Voorujennîh Sil v Evrope vo vtoroi mirovoi voine. Dokumentî i materialî, Moskva, Voennoe Izdateltstvo, 1985; A. Russell Buchanan, ed., The United States and World War II: Military and Diplomatic Documents, Columbia, University of South Carolina Press, 1972; Gh. Buzatu, Dana Beldiman, Eftimie Ardeleanu, eds., Mare?alul Antonescu în fa?a istoriei, Craiova, Editura Helios, 2002. De neînlocuit sunt, de asemenea, volumele cuprinzând coresponden?a diplomatic? ?i militar? purtat? între liderii Na?iunilor Unite (I. V. Stalin, W. S. Churchill, F. D. Roosevelt, Harry S. Truman ?i Clement R. Attlee), între Ion Antonescu ?i Adolf Hitler în cursul conflictului: MAE al URSS, Coresponden?a Pre?edintelui Consiliului de Mini?tri al URSS cu pre?edin?ii SUA ?i cu primii mini?tri ai Marii Britanii în timpul Marelui R?zboi pentru Ap?rarea Patriei, 1941-1945, I-II, traducere, Bucure?ti, 1958; Warren F. Kimball, ed., Churchill and Roosevelt. The Complete Correspondence, I-III, Princeton, 1987; Vasile Arimia ?i colaboratori, eds., Antonescu-Hitler. Coresponden?? ?i întîlniri inedite (1940-1944), I-II, Bucure?ti, Editura Cozia, 1991. Vezi ?i coresponden?a Ion Antonescu, Regele Carol II, Iuliu Maniu, C. I. C. Br?tianu - Mihai Pelin, ed., Epistolarul Infernului, Bucure?ti, Editura Viitorul Românesc, 1993; Ion Ardeleanu, ed., C. I. C. Br?tianu, Carol II, Ion Antonescu: Amintiri, documente, coresponden??, Bucure?ti, Editura Forum, 1992; Ion Calafeteanu, ed., Iuliu Maniu – Ion Antonescu. Opinii ?i confrunt?ri politice. 1940-1944, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1994.
[24] Vezi detalii despre colec?iile oficiale de documente diplomatice relativ la epoca celui de-Al Doilea R?zboi Mondial, editate cu începere din 1946 în Marea Britanie, Fran?a, Germania, Italia, S.U.A., Rusia ?.a. (unele serii nu s-au încheiat), în Gh. Buzatu, Gh. I. Florescu, op. cit., pp. 27-36. La Bucure?ti, din seria proiectat? în 1991, sub egida MAE al României, înc? nu a ap?rut vreun un volum de documente diplomatice.
[25] Cf. Gh. Buzatu, România ?i Marile Puteri (1939-1947), Bucure?ti, Editura Enciclopedic?, 2003, passim.
[26] Cf. Între datorie ?i pasiune. Însemn?ri zilnice, editori Marcel-Dumitru Ciuc? ?i colaboratorii, I-VI, Bucure?ti, 1995-2002 (pentru anii 1904, 1914, 1916, 1918, 1930 ?i 1937-
1951).
[27] Cf. Ion Antonescu, 23 august 1944: Însemn?ri din celul?, în Gh. Buzatu, coordonator, Mare?alul Antonescu la judecata istoriei, Bucure?ti, Editura Mica Valahie, 2002, pp. 289-293.
[28] Cf. Însemn?ri zilnice, I-VII, Bucure?ti, Editura Machiavelli, 1998-2003 (edi?ie Stelian
Neagoe, în curs de tip?rire).
[29] Cf. Gh. Neac?u, ed., 23 august 1944 în arhivele comuniste, Bucure?ti, Editura Majadahonda, 2000.
[30] Cf. Ministerul Informa?iilor, Publica?iile interzise pân? la 1 mai 1948, Bucure?ti, 1948, p. 14; idem, Publica?iile scoase din circula?ie pân? la 1 iunie 1946, edi?ia a II-a, Alba Iulia, Fronde, 1994; Paul Caravia, coordonator, Gândirea interzis?. Scrieri cenzurate. România 1945-
1989, Bucure?ti, Editura Enciclopedic?, 2000, pp. 55-57 (pentru Ion ?i Mihai Antonescu).
[31] Din cele aproximativ 50 volume în manuscris aflate în p?strare la ANR s-a întocmit, selectiv, un volum din Jurnal, I, editori Ion Ardeleanu ?i Vasile Arimia, Bucure?ti, Editura Globus, 1994.
[32] Vezi N. Titulescu, Opera politico-diplomatic?. Iulie 1927 - iulie 1928, I-II, Bucure?ti,
2003; idem, Coresponden?a (1921-1931), I-II, Bucure?ti, 2004.
[33] Publica?ie sub egida Institutului de Istorie „N. Iorga" din Bucure?ti.
[34] Publica?ie sub egida Sec?iei de ?tiin?e Istorice ?i Arheologiei a Academiei Române.
[35] Publica?ie sub egida Direc?iei Generale a Arhivelor Na?ionale ale României.
[36] Publica?ie sub egida Centrelor de Studii Române?ti.
[37] Publica?ie sub egida Centrului de Istorie ?i Civiliza?ie European? din cadrul Filialei Ia?i a Academiei Române.
[38] Publica?ie sub egida Institutului pentru Studiul Totalitarismului în România al Academiei Române, Bucure?ti.
[39] Publica?ie sub egida Arhivelor Militare Române din Bucure?ti.
[40] Publica?ie sub egida Institutului de Istorie Militar? pentru Studii Politice de Ap?rare ?iIstorie Militar? din Bucure?ti.
[41] A ap?rut la Paris, sub egida Comitetului francez pentru studiul istoriei celui de-al doilea r?zboi mondial (pre?edinte - prestigiosul istoric Henri Michel, autorul unei sinteze clasice - La Seconde Guerre Mondiale, I-II, Paris, Presses Universitaires de France, 1968-1969), publicând numeroase materiale ?i un num?r special consacrat României în r?zboi.
[42] Apare din 1939 la Moscova, sub coordonarea unor istorici militari ru?i.

footer