Revista Art-emis
Dosar special: Terorismul revizionist ungar (2) PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Duminică, 06 Decembrie 2015 20:05

Traian Valentin Poncea & Aurel Rogojan - Spionajul ungar in România 2Organiza?ii paramilitare folosite de serviciile de spionaj ?i contraspionaj ungare

A. Organiza?ii revizionist-?ovine ?i extremist-teroriste create în România premerg?tor ?i în timpul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial

În perioada de dup? Diktatul de la Viena (post 30 august 1940) au ac?ionat, atât în Ardealul de Nord cedat Ungariei horthyste, cât ?i la sud de linia de demarca?ie, ?i alte structuri extremist-teroriste ?i na?ionalist-revizioniste ungare. Ac?iunea unora dintre ele s-a men?inut pe întreaga perioad? a r?zboiului, chiar dac? România ?i Ungaria f?ceau parte din aceea?i alian?? politico-militar?. Unele dintre acestea au ac?ionat ?i dup? victoria alia?ilor în cel de-al II-lea r?zboi mondial. Între organiza?iile extremist-teroriste ?i na?ionalist-revizioniste ungare care au ac?ionat împotriva popula?iei ?i autorit??ilor române - la sud de linia de demarca?ie - men?ion?m:
Cercul de instruire a ?efilor posturilor de cerceta?i pentru ap?rarea patriei, Mure?.
A ac?ionat în perioada 1930-1945 urm?rind ac?iuni na?ionalist-?ovine de suprimare a na?ionalit??ilor nemaghiare ?i maghiarizarea acestora, ac?iuni militare ?i de subminare a economiei na?ionale.
Organiza?ia „Armata horthyst?". A urm?rit ini?ierea de ac?iuni teroriste pe teritoriul românesc în perioada 1939-1945, îndeosebi pe raza jude?elor Alba ?i Bistri?a–N?s?ud.
Gruparea „Jandarmii horthy?ti". Constituit? în anul 1939 pe raza jude?ului Alba, a urm?rit desf??urarea unor ac?iuni de destabilizare a puterii de stat în teritoriul românesc, prin comiterea de ac?iuni violente. A ac?ionat pân? în anul 1944.
Grupul terorist condus de Nagy Samoil? ?i Valised Andras Gustav. A activat în perioada 1939-1941 pe raza jude?elor Satu Mare ?i Mure? desf??urând ac?iuni terorist-diversioniste împotriva puterii de stat române?ti din Transilvania, iar din septembrie 1940, contra intelectualit??ii ?i a tuturor elementelor române?ti r?mase în teritoriul vremelnic cedat.
Organiza?ia na?ionalist-?ovin? condus? de Foszto Iosif. A ac?ionat începând cu toamna anului 1940, urm?rind comiterea de ac?iuni terorist-diversioniste împotriva românilor din Ardeal, îndeosebi în jude?ul Covasna.
Grupul P-12. Partizanii Ardealului. A ac?ionat pe raza jude?ului Maramure? începând din 1940. A urm?rit ini?ierea de ac?iuni teroriste vizând r?sturnarea formei de guvern?mânt românesc.
Re?eaua „K.H." a spionajului horthyst. A func?ionat în toate jude?ele din Transilvania ac?ionând în perioada 1939-1944. Membrii ei au urm?rit culegerea de informa?ii, racolarea ?i infiltrarea de agen?i, precum ?i ac?iuni armate împotriva popula?iei române?ti din Ardeal.
Salosnita. A fost o organiza?ie na?ionalist-terorist? care a ac?ionat pe teritoriul jude?ului Alba în perioada 1940-1945.

B. Perioada 1948-1965
De?i România f?cea parte din acela?i sistem politico-economic ?i de alian?? militar? obedient Moscovei ca ?i Ungaria, ac?iunile serviciilor de informa?ii ungare au urm?rit realizarea vechiului vis hungarist – refacerea „Ungariei Sf. ?tefan". În acest scop ele au sprijinit constituirea unor puncte de rezistent? antiromâneasc? ce vizau r?sturnarea puterii de stat române?ti în Transilvania. Între organiza?iile na?ionalist-?ovine care au ap?rut ?i au ac?ionat dup? 1948 men?ion?m:
Mi?carea na?ional? de rezisten?? maghiar? „Karosvolgy". A ac?ionat în perioada 1948-1950 pe raza jude?ului Bihor urm?rind r?sturnarea puterii de stat române?ti din Transilvania.
„Imperiul hungarist huno-maghiar". Organiza?ie terorist?, ea s-a constituit pe raza jude?ului Harghita ?i a ac?ionat în anul 1949 urm?rind r?sturnarea formei de guvern?mânt române?ti, comiterea de acte teroriste ?i formarea unui imperiu huno-ungar care s? includ? ?i o parte a teritoriului României.
Gruparea „Arpad Siegfrid SS". Format? pe raza jude?ului Bihor în anul 1949, ea inten?iona comiterea de ac?iuni teroriste ?i de sabotaj ?i organizarea unei contrarevolu?ii în România .
Organiza?ia subversiv-terorist? maghiar? condus? de Olah Ludovic ?i Uri Emeric. Constituit? în anul 1950, a urm?rit comiterea de ac?iuni teroriste, de sabotaj ?i diversiune pe raza jude?elor Bihor ?i Timi?. A fost descoperit? ?i destr?mat? de organele de profil române?ti în acela?i an.
Organiza?ia diversionist? din Sântimbru, Harghita. A ac?ionat în anul 1950 urm?rind procurarea de armament ?i comiterea de ac?iuni diversioniste în scopul r?sturn?rii puterii de stat române?ti din Transilvania.
„Elszantok". A ac?ionat în anul 1950 pe raza jude?ului Bihor urm?rind comiterea de ac?iuni de destabilizare a puterii de stat române?ti în Ardeal.
Cercul „Kossuth" din Harghita. Între anii 1950-1952, a urm?rit desf??urarea de ac?iuni na?ionalist-revizioniste maghiare, procurarea de armament ?i muni?ie ?i producerea unor acte de teroare în rândul popula?iei române?ti.
„Tineretul secuiesc" din Covasna. Timp de cinci ani, între 1950-1955, aceast? organiza?ie terorist?, na?ionalist-?ovin?, a urm?rit r?sturnarea prin violen?? a situa?iei social-politice din România ?i alipirea Transilvaniei la Ungaria.
„Garda Popular?". A ac?ionat în anul 1951 pe raza jude?elor Harghita ?i Covasna urm?rind r?sturnarea puterii de stat române?ti prin comiterea de acte teroriste.
„Cerbii Albi". Timp de trei ani, între 1952 ?i 1955, aceast? organiza?ie terorist? a ac?ionat pe teritoriul jude?ului Covasna comi?ând numeroase ac?iuni terorist-diversioniste în sprijinul ideilor na?ionalist-revizioniste maghiare.

În perioada ce a urmat evenimentelor din 1956 din Ungaria, în formele de exprimare ale iredentismului revizionist maghiar - dirijat de serviciile de profil de la Budapesta - s-au produs muta?ii semnificative. Pe toat? perioada comunist?, guvernan?ii de la Budapesta, având o mai mic? libertate de mi?care datorit? liniei directoare trasat? de Kremlin, au preferat s? lase pe seama emigra?iei ungare din Occident, precump?nitor a aceleia din S.U.A. ?i Canada, agita?iile ?i campaniile na?ionalist-revizioniste, cât ?i de promovare a politicii separatiste. Totu?i, al?turi de emigra?ia maghiar? din Occident, ?i serviciile speciale ungare au sprijinit (îndeosebi cele de informa?ii externe, care s-au implicat direct) în constituirea unor organiza?ii na?ionalist-teroriste pe teritoriul României în perioada 1956-1964. Între aceste organiza?ii na?ionalist-revizioniste formate de A.V.H. pe teritoriul României în scopul destr?m?rii unit??ii statale, men?ion?m:
Mi?carea de rezisten??. Format? în anul 1956, a ac?ionat pe raza jude?elor Bihor, Hunedoara ?i Satu Mare urm?rind organizarea de ac?iuni armate pentru alipirea Transilvaniei la Ungaria.
Organiza?ia secret? revolu?ionar?. Constituit? în anul 1956 pe raza jude?elor Mure?, Covasna ?i Harghita, a urm?rit timp de doi ani r?sturnarea prin violen?? a puterii de stat române?ti din Transilvania.
Organiza?ia Tineretului Maghiar din Ardeal „Emisz". A ac?ionat între 1956-1958 pe raza jude?elor Bra?ov, Cluj, Covasna, Harghita, Mure?, Sibiu prin procurarea de amament, explozibili, substan?e toxice, angrenându-se în distrugerea unor monumente istorice ?i de art? române?ti ?i lichidarea autorit??ilor de stat, toate aceste ac?iuni vizând alipirea Transilvaniei la Ungaria.
Tinerii doritori de libertate, organiza?ie care a func?ionat în jude?ul Bihor între anii 1956-1960. A avut ca obiectiv preg?tirea elevilor pentru ac?iuni armate.
Organiza?ia subversiv? condus? de Szabo Moise, creat? în anul 1956 în jude?ul Mure?. Ea a urm?rit r?sturnarea prin violen?? a puterii de stat române?ti din Transilvania.
Bandele teroriste din Sovata. În anul 1956 a fost creat? o band? terorist? condus? de Kelemen Emeric, care a ac?ionat pe teritoriul jude?elor Mure?, Harghita ?i Hunedoara urm?rind comiterea de acte teroriste.Tot la Sovata s-a constituit, în anul 1959, o organiza?ie subversiv? cu caracter terorist condus? de Gall Francisc, care a func?ionat nu numai pe raza jude?ului Mure?, ea având „filiale" ?i în jude?ele Hunedoara ?i Vâlcea . Membrii acestei organiza?ii au urm?rit organizarea de ac?iuni terorist-diversioniste pentru destabilizarea social-politic? a României.
Organiza?ia subversiv-na?ionalist? din cadrul Liceului din Miercurea Ciuc. A func?ionat în anul 1958 pe raza jude?elor Harghita, Covasna ?i Cluj urm?rind r?sturnarea puterii de stat române?ti prin comiterea de acte teroriste.
Gruparea terorist? condus? de Pall Ludovic din jude?ul Harghita. Constituit? în anul 1960, ea a urm?rit comiterea de ac?iuni terorist-diversioniste pentru destabilizarea social-politic? a României.
Asocia?ia secret? „Harghita", creat? în anul 1962, a urm?rit procurarea de armament ?i substan?e explozive în scopul comiterii de ac?iuni extremist-teroriste vizând alipirea Transilvaniei la Ungaria.
În anii 1964-1965, elementele na?ionalist-revizioniste maghiare din Transilvania au pus bazele altor organiza?ii menite s? r?stoarne autorit??ile de stat române?ti, legal constituite, militând, unele pentru un Ardeal independent, dar obedient Ungariei, altele direct, pentru alipirea acestei provincii la Ungaria. Între acestea, men?ion?m doar câteva, mai semnificative:
Organiza?ia „Ungaria Mare Liber? ?i Unit?". Constituit? la Târgu Mure? în anul 1962, a urm?rit executarea de ac?iuni armate care vizau alipirea for?at? a Transilvaniei la Ungaria.
Uniunea Revolu?ionar? Maghiar?. S-a format în jude?ul Bihor în anul 1964 ?i a urm?rit desprinderea Transilvaniei de România ?i alipirea ei la Ungaria.
„Steaua Neagr?", transformat? ulterior în „Legiunea Mor?ii". Membrii acestei grup?ri au ac?ionat în anii 1964-1965 pe raza jude?ului Bihor ?i au urm?rit ca prin ac?iuni teroriste s? preg?teasc? anexarea Transilvaniei la Ungaria.
„Fraternitate, egalitate ?i libertate" - organiza?ie creat? ?i condus? de Solyom Francisc din Târgu Mure? în anul 1965. Membrii grup?rii inten?ionau ca prin ac?iuni de natur? terorist? s? transforme Ardealul într-un stat independent, în afara grani?elor României.
„Ciori C?l?toare", grup terorist format la Târgu Mure? în anul 1965 care ?i-a propus ca prin declan?area unor ac?iuni de factur? terorist?, s? ob?in? autonomia Transilvaniei.
Organiza?ia subversiv? condus? de Szasz Ludovic din Târgu Mure?. Format? în anul 1965, a urm?rit r?sturnarea puterii de stat române?ti, lichidarea popula?iei de na?ionalitate român?, desprinderea Ardealului ?i alipirea for?at? a acestei vechi provincii române?ti la Ungaria.
Organiza?ia condus? de fra?ii Török. A ac?ionat pe teritoriul jude?elor Harghita ?i Covasna în anul 1965 urm?rind desprinderea Transilvaniei prin ac?iuni terorist-diversioniste ?i alipirea ei la Ungaria.
- Va urma -

Documentar realizat pe baza lucr?rii „Spionajul Ungar în România", autori Traian Valentin Poncea ?i Aurel I. Rogojan, Editura Elion, Bucure?ti, 2007

footer