Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Miercuri, 04 Noiembrie 2015 22:19

?erban S?ndulescu - Decembrie 1989De ce ni se ascunde acest „detaliu"? Cu cine s-a întâlnit Ceau?escu ?i ce au discutat?

La câteva luni dup? desf??urarea mascaradei pe care unii înc? o mai numesc revolu?ie, am avut ocazia s? discut cu un martor ocular al celor petrecute în curtea Ministerului Ap?r?rii Na?ionale în diminea?a zilei de 23 decembrie 1989. M?rturia respectiv? a sunat cam a?a, în rezumat: „În diminea?a zilei de 23 decembrie mai multe zeci de ofi?eri ?i subofi?eri am fost desf??ura?i în lan? de tr?gatori în curtea ministerului, cu spatele la cl?direa central?, spunându-ni-se c? atunci când vom primi comanda, s? privim numai înainte, c?ci este a?teptat un atacat asupra ministerului în acel moment. Când s-a anun?at momentul ?i am primit comanda s? privim numai înainte, eu am auzit un zgomot de motoare în spatele nostru ?i, deoarece locul în care m? aflam îmi permitea, m-am întors s? v?d ce se întâmpl? în spatele nostru. A?a l-am v?zut pe Nicolae Ceau?escu coborînd dintr-un TAB, moment când c?ciula de blan? neagr? i-a alunecat peste ochi. Imaginea a fost dat? pe TV de mai multe ori, faza s-a petrecut în curtea M.Ap.N., în diminea?a zilei de 23 decembrie 1989".

Avem dreptul s? afl?m m?car acum cu cine a purtat Ceau?escu discu?ii pe 23 decembrie, ce fel de discu?ii, ce i s-a cerut ?i ce a refuzat Ceau?escu de a ajuns în fa?a plutonului de execu?ie!

Nu mi-a fost greu s?-mi dau seama cât de important? este aceast? informa?ie. Cunoscând regula jocului, am în?eles de ce persoana în cauz?, la data aceea, ezita s? declare public ce a v?zut. Dar am în?eles c? a?tepta de la mine s? fac caz de aceast? informa?ie, adic? s-o fac public? pentru a-i obliga pe cei în cauz? s? vin? cu explica?iile necesare, obligatorii! Acum, când, pe nea?teptate, Parchetul General anun?? închiderea dosarului privind crimele din decembrie 1989, m? v?d obligat s? fac cunoscut numele celui care l-a v?zut „pe Nicolae Ceau?escu coborînd dintr-un TAB, moment când c?ciula de blan? neagr? i-a alunecat peste ochi. Imaginea a fost dat? pe TV de mai multe ori, faza s-a petrecut în curtea M.Ap.N., în diminea?a zilei de 23 decembrie 1989". Este vorba de domnul Iulian Moisescu, comandant al cavalerilor de Malta din România, fost parlamentar. O persoan? public?, cunoscut?. Nu i-am mai cerut acceptul pentru a face acum aceast? dezv?luire. Sper ca organele abilitate, m?car acum, vor lua în cercetare ?i analiz? aceast? informa?ie: Nicolae Ceau?escu a fost adus la discu?ii înainte de a fi asasinat prin ru?inosul proces din 25 decembrie. Avem dreptul s? afl?m m?car acum cu cine a purtat Ceau?escu discu?ii pe 23 decembrie, ce fel de discu?ii, ce i s-a cerut ?i ce a refuzat Ceau?escu de a ajuns în fa?a plutonului de execu?ie?! Ba?ca miza procesului: ce mai r?mâne din cumplitele crime ale lui Ceau?escu dac? organizatorii procesului au fost dispu?i s? duc? tratative cu Ceau?escu?! Cu autorul unor crime atât de teribile nu stai la tocmeal?, la negocieri, la discu?ii! Sper c? domnul Iulian Moisescu, mai presus de orice un om de onoare, va putea aduce, pe lâng? propria m?rturie detaliat?, ?i o list? cu camarazii al?turi de care în diminea?a zilei de 23 decembrie 1989 au ap?rat cl?direa M.Ap.N.

Pe ?erban S?ndulescu l-a costat via?a încercarea de a afla adev?rul despre criminalii din decembrie 1989

Precizez c? discu?ia mea cu domnul Iulian Moisescua avut loc la sediul Uniunii Vatra Româneasc? (U.V.R.), unde domnul Iulian Moisescua func?ionat o vreme împreun? cu dl colonel Andrei P?s?reanu, într-un birou pus la dispozi?ie de U.V.R.. A?a ne-am cunoscut ?i ne-am apropiat unul de altul. La una din discu?iile pe acest subiect am avut ?i un martor, fost subordonat al dlui Iulian Moisescuînainte de 1989. Eu am în?eles la vremea respectiv? c? domnul Iulian Moisescu, în pozi?ia sa de militar, nu putea face caz de acea informa?ie ?i mi-o plasa mie pentru ca eu, ca publicist ?i comentator politic, s? o fac public?, s? o pun la dispozi?ia tuturor. Nu cred c? mai este cazul s? ar?t importan?a excep?ional? a faptului c? organizatorii loviturii de stat l-au adus pe Ceau?escu la o discu?ie cu cineva împuternicit de Kremlin s? poarte aceast? discu?ie!... O voi face separat, în alt material. Deocamdat? m? simt dator s? raportez ce am f?cut eu dup? ce am intrat în posesia teribilei informa?ii. La vremea aceea eram senator, anii 1992-1996. În toamna lui 1992 în Senat s-a constituit o comisie de cercetare a evenimentelor din decembrie 1989, sub pre?iden?ia lui Sergiu Nicolaescu. Am fost printre cei care am protestat de la tribuna Senatului: Sergiu Nicolaescu nu avea ce c?uta în comisie nici ca membru m?car, necum ca pre?edinte, dat fiind c? fusese implicat în desf??urarea evenimentelor ?i în mod normal trebuia s? dea el explica?ii în fa?a comisiei. Activitatea comisiei debuta cu un abuz, cu o abatere de la normele juridice elementare. ?i a ?inut-o tot a?a, pân? la desfiin?are. Mi-am dat seama c? rostul comisiei nu era s? afle adev?rul ?i s?-l ofere publicului, poporului român ?i posterit??ii. Comisia, cel pu?in prin unii dintre membrii ei, a lucrat ca s? ascund? adev?rul, s? ascund? acele aspecte care puneau în primejdie interesele ?i imaginea public? a celor care au organizat ?i derulat atât de proste?te, de iresponsabil, a?a zisa revolu?ie. Menirea numitei comisii era s? afle ce se ?tie, ce s-a aflat de unii sau de al?ii despre ce s-a întâmplat propriu zis, pentru a le oferi celor vinova?i de carnagiul din decembrie 1989 posibilitatea de a-?i ascunde mai bine vinov??ia, tr?darea, crimele. Nu insist. Deocamdat?. Men?ionez îns? presta?ia corect?, mai presus de orice complicitate cu asasinii, a senatorilor Sabin Ivan ?i ?erban S?ndulescu. Activitatea lor în comisie mi-a fost mai bine cunoscut?. Pe ?erban S?ndulescu l-a costat via?a încercarea de a afla adev?rul despre criminalii din decembrie 1989. ?tiu ce vorbesc când fac aceast? afirma?ie.

„Ceau?escu a fost adus la Bucure?ti, unde a avut discu?ii cu cineva de la ambasada U.R.S.S."

În c?utarea unor confirm?ri, m-am adresat unor persoane cu posibilit??i de a se informa mai mari decât ale mele. Mai întâi domnului general Marin Lungu, ie?it la pensie chiar în 1989. Mult? lume îl cunoa?te pentru ispr?vile sale ca copil de trup? în timpul WW2, ispr?vi povestite de domnul Dumitru Radu Popescu în filmul „Prea mic pentru un r?zboi a?a de mare". S-a interesat printre colegi ?i a g?sit trei persoane care i-au confirmat c? în ziua de 23 decembrie, adic? a doua zi dup? ce a fost arestat, Ceau?escu a fost adus la Bucure?ti, la sediul M.Ap.N. L-am întrebat ?i pe colegul meu de arme, procurorul Teodor Jipa, coleg de birou cu bine cunoscutul procuror Dan Voinea. Chiar de la acesta, întrebându-l, Doru Jipa a aflat c? „Ceau?escu a fost adus la Bucure?ti, unde a avut discu?ii cu cineva de la ambasada U.R.S.S.". Am sperat c? dup? 1966, odat? cu venirea la Cotroceni a lui Emil Constantinescu, voin?a de a se afla adev?rul va fi mai mare, mai real?. M-am în?elat. Am insistat pe lâng? Gavril? Dejeu, ministrul de interne, pe care îl cuno?team din Parlament. Pur ?i simplu a eschivat s? stea de vorb? pe acest subiect. În fine, mai adaug dou? elemente sigure, certe, care vin în sprijinul informa?iei, a ipotezei enun?ate:
1. Ceau?escu a fost arestat pe 22 decembrie, în jurul orei 14,30. În seara zilei de 22 decembrie, pe la orele 21, a ap?rut la TV însu?i Ion Iliescu, care a anun?at tot natul românesc c? arestarea lui Nicolae Ceau?escu nu a fost confirmat?! Repet: în seara zilei de 22 decembrie noi am fost trimi?i la culcare de domnul Ion Iliescu cu informa?ia c? nu, nu se confirm? arestarea lui Nicolae Ceau?escu! Apoi, urm?torul anun?, despre arestarea lui Ceau?escu, s-a produs abia în dup? amiaza zilei de 23 decembrie! Înregistr?rile emisiunilor din cele dou? zile stau m?rturie. Am cerut explica?ii pentru aceast? ciudat? întârziere, de la Sergiu Nicolaescu, Gelu Voican Voiculescu ?i al?i protagoni?ti ai evenimentelor, dar nu le-am primit, s-au dat în alt? vorb?. Deci, o întrebare simpl?, pe care am mai pus-o de zeci de ori: de ce s-a anun?at a?a de târziu arestarea lui Nicolae Ceu?escu, cu o întârziere de peste 24 de ore?

R?spuns pentru prostit pro?tii!

Colonelul Andrei Kemenici, în amintirile sale din acele zile de 22-25 decembrie, spune c? pe 23 decembrie, de teama unui atac, i-a scos pe cei doi Ceau?escu din unitate, în mare secret, ?i i-a dus la o remiz? din câmp, unde ace?tia au fost p?zi?i toat? ziua de doi subofi?eri. Cine s? cread? asemenea prostie?! Singura parte de adev?r este aceea c? Nicolae Ceau?escu ?i Elena Ceau?escu au fost sco?i din incinta regimentului, unde erau p?zi?i de sute de militari ?i du?i în alt? parte. Pân? aici este adev?rat, pentru c? foarte mul?i din regiment au asistat la îmbarcarea celor doi în TAB. Logica dispare în varianta imaginat? de ulterior generalul Kemenici: doi subofi?eri îi ap?rau mai bine decât întreaga unitate militar??! Am avut o discu?ie pe acest subiect cu Adrian P?unescu, pe vremea emisiunilor sale de neuitat de la Antena 1. Ziarist înn?scut, iar nu f?cut, Adrian P?unescu a organizat imediat o dezbatere, o noapte de nesomn, la care al?turi de mine au mai participat Sergiu Nicolaescu ?i Gelu Voican Voiculescu, iar la telefon a intervenit ?i generalul Kemenici, fostul comandant de la Târgovi?te, care l-a avut pe Ceau?escu în custodie. Evident, to?i trei sus?ineau sus ?i tare c? Ceau?escu nu a fost adus la Bucure?ti. I-am pus îns? de dou? ori în încurc?tur? pe „revolu?ionarii" Nicolaescu ?i Voiculescu. Mai întâi când am întrebat cu ce ocazie a fost filmat Nicolae Ceau?escu coborînd din TAB, în celebra imagine cu c?ciula „pe-o ureche". Adic?, Ceau?escu fiind arestat ?i încarcerat, cu ce ocazie Ceau?escu a mai fost urcat într-un TAB? Ce deplasare a f?cut Ceau?escu în acel TAB, de unde ?i pân? unde s-a deplasat atât de bine p?zit? R?spunsul, r?spuns de mântuial? în timpul emisiunii, a fost încropit ceva mai coerent abia în cartea scris? ulterior de domnul general, când, pentru ziua de 23 decembrie, se recunoa?te c? Ceau?escu a fost scos din cl?direa comandamentului, dar nu pentru a fi adus la Bucure?ti, ci pentru a fi mutat într-o remiz?, la câmp, unde Ceau?e?tii au fost p?zi?i de doi subofi?eri. Pas?mite, p?zi?i de doi militari, iar nu de un întreg regiment, pre?io?ii de?inu?i ar fi fost mult mai în siguran??. R?spuns pentru prostit pro?tii!

[...] Arestarea lui Ceau?escu a fost anun?at? publicului românesc abia în ziua de 23 decembrie, în jurul orei 17

A doua încurc?tur?, nici pân? azi l?murit? de versiunea oficial?, este de ce arestarea lui Ceau?escu, petrecut? în ziua de 22, pe la ora 15, a fost anun?at? la TV abia a doua zi, pe la orele 17? Din p?cate nu am avut cartea amintit? cu mine, astfel c? adversarii mei s-au dat de ceasul mor?ii s?-i conving? pe telespectatori c? arestarea a fost anun?at? înc? din dup? amiaza zilei de 22 decembrie. Eu c? nu, ei c? da, pân? ne-am trezit c? intervine în emisiune, venind chiar în studiou, celebrul Titi Enache, despre care toat? lumea bun? ?tia c? a stat în cl?direa TV vreo zece zile, începând in 22 decembrie 1989. Scriitor ?i ins pasionat de istorie, Titi Enache s-a sim?it în zilele acelea ca pe?tele în ap?. Adic? ?tia tot ce a fost la TV în acele zile, mai pu?in lucrurile pe care unii au ?inut s? nu le spun? sau s? le recunoasc? vreodat?. Cum ar fi bun?oar? discu?ia lui Petre Roman la telefon, purtat? în limba rus?, din sediul TV, cu un personaj neidentificat, în zorii zilei de 23 decembrie. A?adar ne contraziceam, cuvîntul meu împotriva cuvîntului dumnealor Sergiu Nicolaescu ?i Gelu Voican Voiculescu, când a ap?rut Titi Enache, seme? ?i categoric: Domnilor, este a?a cum spune domnul profesor: arestarea lui Ceau?escu a fost anun?at? publicului românesc abia în ziua de 23 decembrie, în jurul orei 17. Din p?cate, acea emisiune nu a avut consecin?ele fire?ti. Nici unul dintre istoricii revolu?iei lui pe?te nu a catadicsit s? înregistreze m?car ca pe o curiozitate, ca pe o abera?ie, ca pe o ipotez? fie ea ?i extrem de fantezist?, informa?ia c? Nicolae Ceau?escu a fost adus de la Târgovi?te la Bucure?ti în ziua de 23 decembrie 1989.

Nica Leon s-a ar?tat dispus s? relateze cele v?zute cu propriii ochi în ziua de 23 decembrie

Nefiind în firea mea s? cedez în chestiuni de interes public atâta vreme cât consider c? am dreptate, am f?cut oarecari cercet?ri, nu sistematice, prin care am identificat noi martori, unul dintre ei fiind domnul Nica Leon, care de mai multe ori s-a ar?tat dispus s? relateze cele v?zute cu propriii ochi în ziua de 23 decembrie. Am mai vorbit despre acest aspect al „revolu?iei" la OTV ?i DDTV, când am avut ocazoe. Ultima oar? la „Na?u", la o emisiune cu Grigore Cartianu, care nu ?i-a dat seama ori s-a f?cut c? nu-?i d? seama cât de important? este informa?ia pe care o ofeream. Fiind moderator, a trecut mai departe f?r? s?-i pese. Cum Grigore Cartianu este autorul unei c?r?i, scrise cu documentarea necesar?, cum se face c? nu a aflat de aducerea lui Nicolae Ceau?escu la Bucure?ti?! ?i mai ales, atât Cartianu, cât ?i al?i istorici ai revolu?iei, de ce niciunul nu m-a c?utat s?-mi cear? deslu?iri, explica?ii ?i, mai ales, s?-mi cear? sursa?! Nu ?tiu dac? le-a? fi oferit-o f?r? s?-i cer voie domnului Moisescu, Iulian Moisescu. Dar acum ofer tuturor informa?ia complet?! Domnul Iulian Moisescu sunt convins c? nu mi-o va lua în nume de r?u! Mai fac o precizare: de îndat? ce am deschis site-ul www.ioncoja.ro, în mai multe rânduri am scris despre informa?ia primit? de la domnul Iulian Moisescu. F?r? s?-i dau numele. Cine este curios s? afle detalii mai multe asupra chestiunii este invitat pe site, la c?su?a „caut?" din col?ul de sus, dreapta, unde s? completeze „23 decembrie" ?i i se va pune la dispozi?ie câteva zeci de texte l?muritoare. A? zice c? mi-am f?cut datoria! Dar decizia Parchetului General de a da N.U.P. pentru mii de crime, pentru câteva zeci de criminali, m? face s? m? simt ?i mai vinovat pentru ezit?rile ?i stâng?ciile mele, din decembrie 1989 ?i din anii care au urmat. Neconsolat ?i adânc întristat, Ion Coja, 28 octombrie 2015.

footer