Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lector univ. dr. Florian Bichir   
Luni, 14 Septembrie 2015 13:55

Masoneria roÎn iulie 1984 s-a hot?rât deschiderea dosarului la toate inspectoratele jude?ene ale Securit??ii din ?ar?. Coordonarea activit??ii pe ?ar? era asigurat? de Serviciul 7 din cadrul Direc?iei a III-a, laolalt? cu celelalte probleme date în sarcina serviciului respectiv - radioamatori, filateli?ti etc. Dosarul de problem? avea num?rul 1780 - (denumit „Prevenirea ac?iunilor organiza?iei francmasonice") - cu numele de cod „Oculta", iar de coordonarea ac?iunilor din cadrul acestuia r?spundeau nemijlocit c?pitanul Odroiu Dumitru ?i colonelul ?tef?nescu Gh. Iat? în exclusivitate la acest? select? sesiune ?tiin?ific? ordinul semnat de ?eful Securit??ii general - colonelul Iulian Vlad înaintat spre aprobarea Departamentul Securit??ii Statului, cu men?iunea Strict Secret în data de 06.11.1984 ?i Nr. 0044915 de c?tre general-locotenent Aristotel Stamatoiu.

MINISTERUL DE INTERNE
STRICT SECRET
DEPARTAMENTUL SECURIT??II STATULUI
Exemplar nr. 1
Direc?ia I, Direc?ia a III-a
Nr. 00150.466 din 03.VII.1984
APROB
MINISTRU-SECRECAT DE STAT, Tudor Postelnicu
DE ACORD
ADJUNCT AL MINISTRULUI, General-locotenent Iulian Vlad

RAPORT cu propunerea de a se organiza activitatea informativ-operativ? de securitate în problema francmasoneriei

Informa?ii ?i evenimente din ultima perioad? atest? intensificarea ?i extinderea activit??ii francmasonice pe plan interna?ional. Edificator în acest sens este cazul organiza?iei francmasonice „Propaganda due" din Italia. În acela?i timp, se de?in date ?i informa?ii ce eviden?iaz? faptul c? unele organiza?ii francmasonice din Fran?a, Italia, Anglia, S.U.A. ?i din alte ??ri ac?ioneaz? pentru reorganizarea ?i extinderea activit??ii francmasonice ?i în R.S. România. Astfel, elemente reac?ionare din emigra?ia românilor din Fran?a, constituite în trei loji francmasonice reunite în a?a-numitul „Supremul Consiliu pentru România", ac?ioneaz? în mod sistematic în vederea stabilirii de leg?turi cu persoane din ?ar?, unele cunoscute cu activitate francmasonic? trecut? ori suspecte de apartenen?? la aceast? organiza?ie clandestin?, cu scopul de a ob?ine date despre situa?ia actual? a fo?tilor francmasoni, de a recupera ?i scoate din ?ar? arhiva fostelor loji, precum ?i pentru contactarea ?i reactivizarea vârfurilor masonice din ?ar?. În contextul escalad?rii din exterior a ac?iunilor potrivnice ??rii noastre, „Supremul Consiliu pentru România", în proclama?iile sale, s-a dedat la aprecieri du?m?noase ?i denigratoare la adresa regimului politic din R.S. România ?i a lansat apeluri în vederea „rede?tept?rii lojilor francmasonice române?ti".

În ultima perioad?, au fost identifica?i mai mul?i francmasoni str?ini care, vizitându-ne ?ara, au contactat persoane cunoscute c? au f?cut parte din francmasonerie. A?a, spre exemplu, comerciantul Foresto Lavati, cu prilejul vizitelor în R.S. România a fost preocupat s? culeag? informa?ii despre fo?tii francmasoni din ?ara noastr? ?i s? racoleze cet??eni români la francmasonerie. Un alt comerciant, vest-germanul Schmidt Zorner Eduard a fost depistat cu preocup?ri de a lua leg?tura cu fo?tii francmasoni din R.S. România. El avea asupra sa adresele unor foste sedii francmasonice ?i a urm?rit s? ob?in? date despre modul în care este apreciat? aceast? organiza?ie în ?ara noastr?. De asemenea, a fost semnalat un secretar al institutului belgian de ?tiin?e politice care a afirmat c? este în cuno?tin?? de existen?a în România a unor membrii ?i simpatizan?i francmasoni. Preocuparea de penetrare francmasonic? este eviden?iat? ?i de afirma?iile f?cute de parlamentarul liberal italian Aaldo Bozi, fost membru al Comisiei de anchet? a Parlamentului italian în cazul Lojei masonice „Propaganda due", care a sus?inut c? în R.S. România exist? membrii ai loji men?ionate. S-a mai stabilit, de asemenea, c? Miron Grindea, scriitor englez de origine român, agent al „Secret Intelligence Service", care face parte din Marea loj? francmasonic? unit? a Angliei, între?ine leg?turi cu unii oameni de cultur? ?i art? din R.S. România care au f?cut parte din francmasonerie ori în ale c?ror lucr?ri se reg?sesc expresii, simboluri ?i semne suspecte a fi de nuan?? francmasonic?. Lojile francmasonice din Occident care ac?ioneaz? împotriva ??rii noastre dispun de o re?ea diversificat? de institu?ii de acoperire: „Pen-Club" în mai multe ??ri, „Rotary-Club" în Fran?a, „Opera-Club" în Belgia, „Roma-Club" în Italia ?i altele - încadrate cu elemente ce de?in influen?? ?i pozi?ii pe care le folosesc pentru a contacta ?i atrage la francmasonerie cet??eni români care c?l?toresc în exterior, adesea la invita?ia acestor organiza?ii ori pentru a participa la activit??i organizate de ele.

Pân? în prezent, în ?ar? au fost identifica?i 22 masoni în via?? (14 la Bucure?ti, 4 în jude?ul Cluj ?i câte 2 în Timi? ?i Constan?a), precum ?i 50 de persoane suspecte c? au fost racolate la francmasonerie în ultimii ani, în exterior, marea majoritate nefiind din municipiul Bucure?ti. De asemenea, prin m?suri specifice Unit??ii speciale „S" au fost depistate peste 100 de leg?turi externe cu caracter francmasonic. Informa?ii ob?inute recent atest? c? unii str?ini afla?i temporar la studii în ?ara noastr? în centrele universitare Bucure?ti ?i Craiova sunt preocupa?i s? intre în leg?tur? cu centre din exterior pentru a fi ini?ia?i ?i afilia?i la organiza?ia mondial? masonic? „Ordinul Trandafirului ?i Crucii" (A.M.O.R.C.) ori pentru a ob?ine materiale doctrinare. De men?ionat ?i faptul c? în ?ara noastr? exist? unele persoane preocupate de studierea teozofiei, ezoterismului, astrologiei ?i a altor tendin?e filozofice oculte aflate, ca dogm?, în vecin?tatea francmasoneriei ori folosite de aceasta drept acoperire. Încerc?rile de penetrare francmasonic? preconizeaz?, printre altele, folosirea eventualelor condi?ii favorabile care ar mai putea exista ca urmare a faptului c?, în decursul timpului, francmasoneria a avut în România o puternic? baz? care a constituit centrul acestei activit??i oculte din sud-estul Europei. Imediat dup? 23 August 1944, francmasoneria a constituit un important mijloc de ac?iune al serviciilor de spionaj ?i cercurilor reac?ionare din str?in?tate împotriva R.S. România ?i de sprijinire a burgheziei autohtone. Scoaterea francmasoneriei în afara legii în anul 1948, m?surile luate împotriva conduc?torilor ei ?i plecarea din ?ar? a unor francmasoni influen?i au determinat încetarea temporar? a activit??ii francmasonice, fapt ce a condus, treptat, la diminuarea m?surilor de securitate pe aceast? linie. Ulterior, pe m?sura ie?irii din deten?ie ?i a re-activiz?rii unor elemente ostile din rândul francmasonilor, s-a reluat ?i activitatea de securitate pe aceast? linie în cadrul dosarului de problem? deschis de Direc?ia de Informa?ii Interne. Ca urmare, în perioada 1960-1975 au fost identifica?i ?i verifica?i peste 500 francmasoni, ob?inându-se informa?ii privind unele încerc?ri din exterior de reluare a activit??ii francmasonice în R.S. România, existen?a unor grup?ri restrânse de asemenea elemente ?i preocup?ri izolate de a stabili leg?turi cu organiza?ii francmasonice din Occident ?i de a organiza ajutorul masonic în ?ara noastr?.

În anul 1975, apreciind în mod nejustificat c? „majoritatea elementelor din baza de lucru în problema francmasonic? au decedat iar cele r?mase în via?? datorit? vârstei înaintate nu mai prezint? pericol social". Securitatea municipiului Bucure?ti, unde fusese transferat dosarul de problem?, a dispus încetarea activit??ii de securitate în aceast? problem? ?i a clasat materialul la C.I.D. În ultimii ani, m?surile informativ-operative întreprinse de Direc?ia I, Direc?ia a III-a ?i Unitatea militar? 0544/225, potrivit competen?ei lor, au eviden?iat preocup?ri de penetrare ori de activitate francmasonic? în R.S. România, ceea ce a impus includerea în baza de lucru a unor suspec?i de profilul acestor unit??i care prezint?, totodat?, suspiciuni de apartenen?? la francmasonerie. M?surile întreprinse pân? în prezent nu pot îns? constitui un dispozitiv de securitate corespunz?tor, capabil s? rezolve sarcinile ce decurg din noua situa?ie operativ? pe aceast? linie. În concluzie din analiza informa?iilor existente cu privire la ac?iunile desf??urate împotriva ??rii noastre prin intermediul francmasoneriei interna?ionale, rezult? c?, datorit? desfiin??rii acestei probleme de munc?, în acest domeniu nu s-au mai întreprins m?suri organizate de cunoa?tere ?i prevenire, drept consecin??, nu se cunoa?te situa?ia prezent? a fo?tilor francmasoni din ?ar? ?i str?in?tate, în special a celor care au fost condamna?i pentru activitate ostil?, precum ?i a descenden?ilor acestora, cu prec?dere a celor care au rude ?i leg?turi în exterior, c?l?toresc în str?in?tate ori se afl? în rela?ii cu str?ini ?i nu a existat o preocupare temeinic? pentru depistarea emisarilor francmasoneriei ?i a canalelor de leg?tur?. Datele ob?inute pân? în prezent, în contextul activit??ii generale de culegere a informa?iilor, nu permit o evaluare corect? a dimensiunilor ?i naturii activit??ii ostile pre-organizate sub aceast? form?. Ca urmare, aparatul de securitate, nefiind instruit ?i orientat cu privire la aceast? problem?, nu cunoa?te formele ?i metodele specifice ale ac?iunilor ostile desf??urate de francmasonerie ?i, în consecin??, nu este în m?sur? s? sesizeze particularit??ile activit??ii de nuan?? masonic? a elementelor din baza de lucru suspecte sau s? identifice persoanele racolate de organiza?ie.
Având în vedere datele ?i informa?iile ce atest? preocup?rile unor organiza?ii francmasonice occidentale de a reorganiza ?i extinde activitatea francmasoneriei în R.S. România, existen?a unor elemente ostile care ac?ioneaz? împotriva ??rii noastre cu mijloace ?i metode proprii francmasoneriei, precum ?i faptul c? în prezent nu exist? un dispozitiv informativ-operativ permanent care s? ac?ioneze riguros ?i specializat pentru a preveni ?i contracara acest gen de activitate ostil?,

Propunem s? fie luate urm?toarele m?suri:
- s? fie deschis dosarul problemei francmasonice, cu sediul la Direc?ia a III-a;
- activitatea informativ-operativ? în aceast? problem? s? fie desf??urat? de toate unit??ile de securitate, pe principiul muncii în obiectiv-problem?, în temeiul programului de m?suri anexat.
?EFUL DIREC?IEI I,
General-maior - LS - Bordea Aron
?EFUL DIREC?IEI A III-a,
General-maior - LS Alexie ?tefan

La deschiderea dosarului de problem?, în iulie 1984, erau identifica?i, în România, 22 de francmasoni în via?? - 14 în Bucure?ti, 4 în jude?ul Cluj ?i câte 2 în jude?ele Timi? ?i Constan?a - c?rora li se ad?ugau 50 de persoane suspectate de a fi fost racolate de francmasonerie în anii din urm?, majoritatea acestora fiind din Bucure?ti [17]. Apoi, în decembrie 1984, în urma studierii materialului de arhiv? de?inut, sunt identificate 320 de persoane (români ?i str?ini) „care au f?cut sau fac parte din francmasonerie, sunt descenden?i de francmasoni, între?in rela?ii cu persoane din str?in?tate ce fac parte din francmasonerie, au preocup?ri pe linia teozofiei, ezoterismului ori altor practici oculte". Dintre aceste persoane, 70 au fost incluse în baza de lucru, fiind subiectul propriu-zis al, 22 cu dosar de urm?rire informativ?, iar 48 au fost puse sub supraveghere informativ?[18]. În iulie 1987, num?rul persoanelor care intraser? sub urm?rirea informativ? a Securit??ii ajunsese la 92 (77 români ?i 15 str?ini), dintre ace?tia 62 aflându-se sub supraveghere informativ?, iar 30 având dosare de urm?rire informativ?, din punctul de vedere al profilurilor situa?ia prezentându-se astfel: 80 de persoane intraser? în aten?ia contraspionajului (Direc?ia a III-a), 5 în cea a informa?iilor interne (Direc?ia I), 5 în cea a contrainforma?iilor economice (Direc?ia a II-a), iar 2 f?ceau obiectul aten?iei contrainforma?iilor militare (Direc?ia a IV-a)[19]. Num?rul celor urm?ri?i cre?te, în 1988, pân? la 103 persoane( 92 români ?i 11 str?ini - dintre care 34 aveau dosar de urm?rire informativ?, 2 aveau mape de verificare, iar 67 se aflau sub supraveghere informativ?)[20]. Dintre compartimentele implicate în urm?rirea informativ? a persoanelor b?nuite de leg?turi cu francmasoneria, se distinge Direc?ia I a Securit??ii, ale c?rei structuri teritoriale identificaser?, în 1987, un num?r de 166 de elemente, cet??eni români ?i str?ini, care se încadrau în caracteristicile enun?ate de Programul de m?suri întocmit la deschiderea dosarului de problem? „Oculta", dar dintre ace?tia doar 30 erau inclu?i efectiv în baza de lucru (20 în urm?rire informativ?, 7 în supraveghere informativ? ?i 3 cazuri în aten?ie)[21]. Se poate remarca aten?ia pe care o acord? Direc?ia I, legat de problema francmasoneriei, persoanelor din mediul cultural - artistic, în 1988 existând 7 dosare de urm?rire informativ? deschise unor persoane din acest mediu, b?nuite de apartenen?? la diverse loji masonice, existând totodat? inten?ia de a se extinde urm?rirea asupra a înc? 18 persoane – scriitori, oameni de teatru, arti?ti plastici - pentru acelea?i motive[22]. Începea o nou? etap? a rela?iilor dintre Securitate ?i Masonerie care va lua sfâr?it abia în sângerosul decembrei 1989.

Not?: Textul face parte din comunicarea expus? în cadrul Sesiunii de Comunic?ri ?TIIN?A, ISTORIA, ARMATA ?i SERVICIILE SPECIALE ÎN AP?RAREA ROMÂNIEI organizat? de Societatea ART-EMIS, A.C.M.R.R. din S.R.I. - Sucursala Vâlcea ?i Prim?ria Prundeni, 12-14 iunie 2015.
----------------------------------------------
[17] Ibidem, f. 2, Raport cu propunerea de a se organiza activitatea informativ – operativ? de securitate în problema francmasoneriei, semnat de ?eful Direc?iei I, general maior Aron Bordea ?i ?eful Direc?iei a III-a, general maior Alexie ?tefan, din 03 iulie1984.
[18] Ibidem, f. 31, Not? – raport privind stadiul m?surilor întreprinse în problema „Prevenirea ac?iunilor organiza?iei francmasonice", redactat? de Direc?ia a III-a, din 3 decembrie 1984. Se poate observa, deja, o l?rgire a sferei persoanelor care puteau fi urm?rite în aceast? problem?, în plus fa?? de ceea ce se stabilise prin programul de m?suri amintit mai sus.
[19] Ibidem, f. 111, Raport privind Stadiul îndeplinirii prevederilor Programului de m?suri în problema „Oculta", din iulie 1987, semnat de ?eful Direc?iei a III-a, general maior Aurelian Mortoiu.
[20] Ibidem, f. 136, Informare privind stadiul îndeplinirii prevederilor Programului de m?suri în problema „Oculta", raport din 1988, semnat de ?eful Direc?iei I, colonel Ra?iu Gheorghe ?i ?eful Direc?iei a III-a, general maior Mortoiu Aurelian.
[21] Ibidem, vol. 5, f. 81, Raport privind stadiul execut?rii prevederilor Programului de m?suri pentru cunoa?terea ?i contracararea ac?iunilor ostile ??rii noastre preconizate de francmasonerie privind elemente din sfera de competen?? a informa?iilor interne, din 24 iunie1987, redactat de maior M?lureanu Vasile din cadrul Direc?iei I.
[22] Ibidem, f. 4, Not? privind activitatea desf??urat? de Direc?ia I pe linia problemei „Oculta" în perioada 15 aug. 1987 – 15 aug. 1988.

footer