Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Duminică, 30 August 2015 11:59

Dosar 215/1944, Fond CC al PCR, art-emisÎnsemn?rile care vi le prezent?m au creat deja multe discu?ii controversate, imediat dup? prima lor apari?ie public? în Revista ART-EMIS[18]. Decoperite de cercet?torul Mircea Vâlcu Mehedin?i în Arhiva P.C.R., ne-au fost puse la dispozi?ie al?turi de stenograma dialogului din ziua de 23 august 1944, dintre Mare?alul Ion Antonescu ?i regele Mihai, când infamul rege a arestat capul - de facto - al Armatei Române ?i, în plin conflict militar l-a predat inamicului (U.R.S.S.). Pentru a înl?tura orice dubii, documentul original poate fi g?sit la Arhivele Na?ionale ale României[19]. L?s?m la aprecierea cititorilor gradul de obiectivitate, sinceritatea autorului ?i fidelitatea red?rii evenimentelor prezentate în însemn?rile lui Br?tianu. (Ion M?ld?rescu)..

Unele aspecte ale evenimentelor din zilele de 22 ?i 23 august 1944, redate de Br?tianu

„În diminea?a zilei de 22 August, trupele ruse?ti erau la 20 km de Bolgrad, 10 km de Bârlad ?i 5 de Bac?u. Dezastrul total se apropia cu pa?i repezi, iar pe front armatele române, în fa?a retragerii germane se predau sau atacau pe germani. În Bucure?ti, Mare?alul Antonescu discuta cu Clodius ultimele am?nunte privind încheierea unei conven?ii comerciale, care nu era altceva decât o crim?, c?ci procentele de cereale, oleaginoase ?i petrol erau sporite, iar resursele nu mai puteau fi asigurate, fa?? de perspectiva pierderii teritoriului într-o caden?? uluitoare. În aceste împrejur?ri am vizitat, la ora 11 ˝ a.m., pe ata?atul militar al Turciei, rugându-l s? comunice din partea opozi?iei unite, printr-un cod stabilit între blocul na?ional ?i alia?i, întrebarea pe care o adresam celor trei mari puteri ?i anume:
1. Admit na?iunile unite ca România s? declare în mod unilateral, în termen de trei zile (respectiv pân? în seara de 24 august, ora 24.00) c? înceteaz? lupta?
2. Admit na?iunile unite ca aceast? declara?ie s? fie f?cut? de înc? Mare?alul Antonescu? Puneam aceast? întrebare pentru c? r?spunsul afirmativ ar fi putut înl?tura calificarea celor doi Antone?ti drept criminali de r?zboi.
3. Pot na?iunile unite s? ne dea un r?spuns înc? în cursul zilei de 22 august?
Cifrul a fost expediat la Cairo ?i Ankara, primul la ora 12.40, al doilea la ora 14.00. La ora 17.00 ata?atul militar al Turciei a remis secretarului meu r?spunsul:
1. Punctul 1 din chestionarul blocului democratic este admis f?r? rezerve, cu ad?ogirea c? o not? scris? va trebui remis? de Ministrul României la Ankara, celor trei ambasadori ai Na?iunilor Unite, în cel mult 24 ore de la proclama?ia adresat? prin Radio, românilor.
2. Se admite Mare?alul Antonescu, îns? guvernul va trebui s? se retrag? dup? încheierea armisti?iului ?i semnarea lui la Moscova. Prin aceasta, alia?ii renun?? la calificarea de criminali de r?zboi, cu condi?iunea ca cei doi Antone?ti s? recunoasc?, în preambulul armisti?iului, înfrângerea ?i s? semneze actul.
3. Se insist? c? este ultima ocazie de a ne asigura un viitor demn de vechile prietenii ce le-am avut cu alia?ii ?i de memoria lui Titulescu.
La ora 17.15 blocul democratic a luat cuno?tin?? de r?spuns, hot?rând a face imediat demersurile necesare pe lâng? Mihai Antonescu ?i a se ob?ine o întrevedere cu Mare?alul Antonescu. În acela?i timp am trimis pe domnul Bebe Br?tianu la Rege, pentru a-L pune în curent cu evolu?ia situa?iei.

Condi?iile armisti?iului:

1. Teritoriale - frontiera din 1940.
2. Demobilizarea a ˝ din armat?, iar 20 divizii s? ocupe Ardealul de Nord.
3. Economice - 1.000.000.000 pl?tibili în 4 ani în m?rfuri.
4. Politice - garnizoane în Moldova în ora?ele capital? de jude? pe timp de 5 ani.
Fiecare punct avea mai multe paragrafe ce urmau a fi discutate la Moscova.
La ora 19, Regele mi-a comunicat prin secretarul s?u c? a ob?inut suprimarea garnizoanelor, reducerea efectivelor pentru Ardeal ?i c? de urgen?a încheierii armisti?iului depind îmbun?t??irile condi?iilor economice ?i financiare. În ce prive?te chestiunea reac?iunei germane, întrucât ea nu fusese pus? de Alia?i, urma s? se cear? ca germanii s? p?r?seasc? ?ara în 7 zile, iar la prima agresiune s? declar?m Germaniei r?zboi. Blocul Democratic a aprobat raportul ?i a hot?rât facerea ultimului demers pe lâng? guvern.
La ora 20, Mihai Antonescu a fost primit de domnul Br?tianu, declarându-se în totul de acord cu hot?rârile luate ?i luându-?i angajamentul s? conving? pe Mare?al de a nu pierde ultima ocazie de a se salva.
La ora 23, spre surprinderea mea, am fost rugat de o voce la telefon s? nu p?r?sesc casa, întrucât într-un sfert de or? urma s? fiu vizitat de o persoan? amic?. Am a?teptat la poart?, ner?bd?tor s? aflu un moment mai devreme cine putea fi. Am fost stupefiat s? v?d pe Rege, înso?it de un caporal din Regimentul de Gard? C?lare. Mi-a declarat zâmbind c? a „?ters-o" prin dos ?i a luat un camarad cu el, ca s?-l conduc?, întrucât acesta ?tie strada unde locuiesc, deoarece fusese curier la Corpul Cavalerilor ?i îmi adusese pe vremuri o coresponden??. Regele era îmbr?cat în pullover, cu pantaloni golf, cu capul gol (într-adev?r avea capul „gol" - n.n.), ?i de la sta?ia Scala venise cu tramvaiul 16 la clasa a 2-a, trecând pe platforma din fa?? a unui vagon deschis, biletul nu ?i l-a cump?rat El, ci caporalul le-a cump?rat pe amândou?. Intrând în biroul meu, l-am l?sat pe caporal împreun? cu so?ia mea ?i cu secretarul care a?tepta telefonul de la Mihai Antonescu.
Regele mi-a declarat deschis c? se teme ca l?sând pe Antone?ti s? semneze armisti?iul, ace?tia vor încerca s? se cramponeze de putere, ceea ce nu mai poate admite. Mi-a indicat ?i a insistat asupra faptului c? nu are nici o încredere în Antone?ti ?i c? El personal ?i-a ales garda pentru sine de 23 august, înarmând suplimentar grada?ii ?i a ad?ugat c? ?i-a luat toate m?surile ca lovitura s? reu?easc?, îns? trebuie gr?bit?, ?i terminat? chiar a doua zi. Iar motivul adev?rat pentru care venise era urm?torul: s? se constituie chiar în acea noapte un nou guvern, pentru orice eventualitate. În fa?a insisten?ei Regale, am chemat pe domnii Br?tianu ?i P?tr??canu, ar?tându-le situa?ia. Am promis Regelui c? la ora 7 ˝ din a doua zi, va avea lista guvernului ?i am plecat apoi înso?indu-l pe jos pân? la Funda?ia unde Regele a trimis pe caporal înainte ?i apoi s-a strecurat dup? el, prin aripa neterminat?. Probabil c? se în?elesese cu sergen?ii din postul de la strad? ?i cu osta?ii din gard?.

La înapoiere, so?ia mi-a comunicat c? în convorbirea avut? cu caporalul ce înso?ise pe Rege, acesta i-a declarat c? pe tot parcursul distan?ei de la Palat la mine, Regele l-a înjurat pe Mare?al ?i pe so?ia sa, gratificându-I cu diverse epitete foarte „populare".
La ora 1.00 am primit o comunicare telefonic? de la Mihai Antonescu, care m? anun?a c? Mare?alul, în urma expunerii sale ?i a vizitei domnului Mihalache, a hot?rât convocarea unui consiliu de mini?tri plini pentru 23 august ora 10, unde sunt rugat s? iau parte ca delegat al Blocului Democratic.
La ora 2.00, într-o scurt? vizit? la domnul C. Br?tianu, am aflat c? guvernul era constituit ?i gata s? fac? fa?? oric?rei eventualit??i (Se va intercala lista). Am remis lista secretarului meu, care a înaintat-o la Palat, la ora 7 diminea?a; în acela?i timp i-a remis-o Regelui ?i generalului S?n?tescu.
La ora 10.00 m-am prezentat la Pre?edin?ie. La ora 10 ź a sosit ?i Mare?alul, încruntat, cu crava?a în mân?, r?spunzând rece ?i distrat la plec?ciunile ce I se f?ceau. Luau parte la Consiliu: Mihai Antonescu, I.Petrovici, Atto Constantinescu, Petre Ionescu, I. Marinescu, Marian, General ?teflea, Piky Vasiliu, Col. Elefterescu etc. Redau textual discu?iile urmate:
Mare?al Ion Antonescu: Domnilor, domnii din opozi?ie au g?sit de cuviin?? s? se constituie în bloc ?i s? trateze pacea peste capul Guvernului. Recunosc, este un act de curaj, dar r?spunderea o are Mare?alul Ion Antonescu, singurul care are drept s? aprecieze asupra chestiunei de a se încheia sau nu un armisti?iu cu U.R.S.S. Nu D-lor (ar?tând spre mine ?i ridicând tonul) ?i probabil complicele dumnealor, Regele D-lor de la Sinaia, au a se amesteca în aceast? chestiune. Apoi, ironic: ?i au aerul s?-?i spun?, uite te salv?m ?i pe dumneata, numai gr?be?te ?i încheie armisti?iul. Nu domnilor, Mare?alul Antonescu nu are nevoie s? fie salvat. El e tare ?i e patriot.
Am aruncat o privire lui Mihai Antonescu ?i la gestul s?u, ar?tând c? ?i el e surprins de atitudinea Mare?alului, m-am sculat ?i am întrebat: Aceasta este atitudinea Dvs. definitiv??
Mare?alul: A?teapt?, ai r?bdare, ce, ai vreun interes?
Br?tianu: Da, al ??rii ?i dac? D-ta crezi c? este timp de circ, te rog s? dai reprezenta?ia pe frontul care a ajuns la 250 km de noi ?i mâine va fi la 150 km. Î?i repet, aceasta este hot?rârea D-tale? Pentru c? nu D-ta ai ultimul cuvânt.
Mare?alul: T?cere: Domnilor, ca s? nu se spun? c? sunt înc?p??ânat, voi oferi Rusiei un armisti?iu. Voi preveni ?i Germania. ?i cum sunt sigur c? vor refuza s? discute cu mine, astfel voi avea desc?rcarea de a duce r?zboiul pân? la ultimul om (strigând) pân? la cap?t (r?cnind) pân? la victoria final? a Axei. T?cere mormântal?. Apoi: Ei, e?ti mul?umit, Domnule Br?tianu?
Eu: Nu. Dar nu în?eleg s? discut cu D-ta în fa?a Consiliului. În acest moment Mihai Antonescu este chemat afar?. Înapoindu-se anun?? pe Mare?al c? Regele dore?te s?-l vad?.
Mare?alul: S? m? lase în pace. Spune?i-i c? acum am o alt? treab? mai important? de f?cut decât s? m? duc la Palat. Apoi, cu un gest m?re?, m-a invitat într-o camer? al?turat?, unde a urmat urm?toarea convorbire:
Mare?alul: De ce e?ti nemul?umit?
Eu: Domnule Mare?al, ?i s-a spus c? Alia?ii admit s? discute cu D-ta ?i c?, consecin?a pentru D-ta este c? scapi de r?spunderea crimei de r?zboi. Cum vrei D-ta s? anun?i Germania? D-ta ai fi putut face aceasta dac? ai fi avut siguran?a c? ?i se respinge oferta; atunci, da, nu ai fi avut alt? ie?ire, de?i te previn, c? dac? alia?ii refuzau s? discute cu D-ta, toate m?surile erau luate. Sunt împuternicit de cele patru partide, s?-?i comunic c? D-ta nu ai altceva de f?cut decât s? execu?i ceea ce ?i se cere. Dac? anun?i Germania, ?in s?-?i fac serviciul s? te anun? c? armata din Moldova va ridica armele împotriva Germaniei. (În acest moment Gen. ?teflea anun?? c? a c?zut Bolgradul, Morlenii ?i c? ru?ii sunt în împrejurimile Bac?ului).
Mare?alul: Bine; da?i-mi r?gaz pân? la ora 2, când voi merge la Rege s? tratez.
Eu: Ce s? tratezi? Ascult?, domnule Mare?al, suntem oameni serio?i sau ne juc?m cu soarta ??rii?
Mare?alul: Ave?i cuvântul de onoare al Mare?alului Antonescu, c? nu voi anun?a Germania, dac? mi se garanteaz? securitatea mea, ?i ?tii c? Mare?alul nu-?i calc? cuvântul.
Eu: Însu?i Regele v? garanteaz? securitatea. V? ve?i putea ad?posti la Palat, dac? ave?i temeri.
Mare?alul: ?i so?ia mea?
Eu: ?i.
Mare?alul: Bine. La 2, la Palat. M-a condus la u??. Când am ie?it cu ma?ina de la Pre?edin?ie, caporalul care înso?ise pe Rege, a f?cut semne ?oferului s? opreasc?. S-a urcat în ma?in? ?i mi-a comunicat s? merg la st?pânul s?u. Regele, foarte furios, îmi comunic? grav c? s-a gândit s?-l cheme pe Mare?al ca s?-i cear? s? termine mai curând. (Probabil primise alte instruc?iuni de la Moscova - n.n.). I-a r?spuns obraznic. L-am calmat, apoi mi-a spus:
Regele: S? ?tii c? am s?-l oblig s? trimit? telegrama cifrat? chiar din biroul meu, ca s? m? asigur, ?i apoi, imediat, cât nu se termin? emisiunea la Radio, s? d?m un comunicat sobru, iar seara voi citi Proclama?ia. Nu cumva crede c? o va da el... Am aprobat solu?ia ?i am plecat s-o comunic Blocului, care o adoptase pe loc.
La ora 2 ˝ am primit un telefon de la Palat. Mare?alul nu sosise. Am plecat imediat la Snagov, unde am g?sit pe Mare?al furios. Cu mare greutate l-am convins s? plece la 3 ˝ la Palat, împreun? cu Ic? Antonescu.
La ora 4.00, când oaspe?ii intrau pe poarta Palatului, nu mai func?iona nici un telefon între Palat ?i ora?, afar? de al D-lui C. Br?tianu, unde ne aflam to?i. Leg?turile cu Snagovul fuseser? t?iate. Surprinderea noastr? a fost total?. (Regele î?i luase toate m?surile s? nu poat? fi stingherit în arestarea Antone?tilor, premeditat?, indiferent de r?spunsul pe care l-ar fi primit de la ace?tia. Regele deja primise ordin, de la Moscova, s?-i aresteze pe cei doi - n.n.)
La ora 4 ˝, un telefon de la Palat previne pe D-l C. Br?tianu c? D-l General S?n?tescu cheam? pe to?i mini?trii din guvernul constituit în noaptea precedent?. Stupoare.
La ora 5.00, to?i mini?trii erau strân?i în sala de a?teptare.
La ora 5 ź a ap?rut, f?r? nici un protocol, Regele, care le-a spus:
Regele: Domnilor, lua?i-v? posturile în primire ?i socoti?i-v? în Consiliu de Mini?tri Extraordinar, sub pre?edin?ia Mea. Antone?tii au fost obraznici ?i i-am arestat. S-a terminat cu era lor. Nu pute?i depune jur?mântul, c?ci trebuie desfiin?at Decretul 3072. Nu-mi cere?i am?nunte. Am înregistrat pe plac? convorbirea cu Antone?tii ?i nu ve?i mai avea nevoie de nici o l?murire mai mult. ?i acum, la lucru.

Rolul meu de purt?tor de cuvânt al opozi?iei luase sfâr?it. Dup? ce mi-au mul?umit, Regele mi-a f?cut din ochi ?i m-a condus la u?a hall-ului. Acas? l-am g?sit pe Generalul Arhip, care mi-a povestit urm?toarele:
Generalul Arhip: La ora 5 ˝ l-am primit pe Generalul Dobre, care fusese prevenit c? Mare?alul a plecat la Palat ?i c? miroase c? se va petrece ceva. În cazul când la ora 5 ˝ n-a ie?it de la Palat, el, Dobre, va lua m?suri pentru a-I înlesni plecarea de la Rege.
La ora 5 ˝ Gen. Dobre s-a prezentat Gen. Ahip, c?ruia i-a declarat c? Mare?alul s-ar p?rea c? a fost de?inut cu for?a la Palat ?i c? trebuie ca Statul Major s? ia m?suri de salvare. Generalul Arhip i-a r?spuns: Dac? Mare?alul este re?inut cu for?a la Palat, aceasta înseamn? c? a pierdut încrederea Regelui ?i a ??rii. Cum î?i închipui D-ta c? o s? încercuiesc Palatul ?i pe ?eful Armatei (Regele) ca s? salvez un particular?
Eu: Generalul Dobre a plecat cu coada în jos. Astfel s-a terminat domnia Antone?tilor. Printr-un curaj (? - s.n.) de nedescris. Regele lucrând pe cont propriu, ajutat numai de osta?i (15 la num?r - n.n.) a pus la punct o întreag? re?ea de microfoane, aparate de înregistrat, montate de Rege ?i subordona?ii s?i, arme automate subtilizate de la unitate, sonerii sub biroul Regal, toate cu scopul de a se dovedi, în fa?a istoriei, ?edin?a istoric? din dup? amiaza zilei de 23 august 1944.

Grafica - Ion M?ld?rescu
--------------------------------------------------------------
[18] Fond C.C. al P.C.R. - Sec?ia Cancelarie - Dosar 215/1944. revista ART EMIS http://www.art-emis.ro/istorie/1778-inedit-23-august-1944.html; Mircea Vâlcu-Mehedin?i, „Istoria comunismului din România. Origini. Activitate", vol. I, 2014
[19] Ibidem, Fond C.C. al P.C.R. - Sec?ia Cancelarie - Dosar 215/1944.

footer