Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Duminică, 23 August 2015 19:57

Opera?iunea Ia?i-Chi?in?u, hart? Opera?iunea Ia?i-Chi?in?u

Pe 20 august 1944 Armata Sovietic? a declan?at opera?iunea Ia?i-Chi?in?u care avea ca obiectiv încercuirea trupelor române-germane din nordul Moldovei ?i cucerirea liniei Foc?ani-N?moloasa-Gala?i unde s-ar fi putut organiza o linie de ap?rare. Faza a doua a ofensivei sovietice prevedea ocuparea rafin?riilor de la Ploie?ti ?i a Bucure?tiului. Urmare a discu?iilor de la Palatul Regal, Comandamentul sovietic a fost prevenit de Emil Bodn?ra? s? stopeze ofensiva pân? la momentul oportun, când vor fi anun?a?i c? rezisten?a Armatei Române va fi anihilat? prin ordine confuze. Aceast? ac?iune de tr?dare a comploti?tilor, mai pu?in cunoscut? - practic, component? ad-hoc a Opera?iunii Ia?i-Chi?in?u, a fost denumit? conven?ional „Poarta Ia?ilor", pentru c? ea a facilitat înaintarea ofensivei sovietice, f?r? a întâmpina rezisten?? pe teritoriul românesc. La ordinul regelui, generalul Aldea s-a deplasat la Ia?i, unde împreun? cu generalul Racovi?? au sabotat m?surile de ap?rare. Generalul Aldea urma s? se deplaseze cu un avion special pân? la un centru de comand? sovietic pentru a discuta detaliile, îns? derularea evenimentelor nu a mai permis finalizarea planului comploti?tilor. Nu mul?i cunosc c? Opera?iunea Ia?i-Chi?in?u a avut acelea?i dimensiuni cu b?t?lia de la Stalingrad. Armata ro?ie a aruncat în lupt? 1,25 milioane militari, 16.000 de tunuri, 1.800 de tancuri ?i 2.200 de avioane. De partea opus? rezisten?a dispunea de 900.000 de militari (500.000 germani, 400.000 români) sus?inu?i de 7.600 de tunuri, 400 de tancuri ?i 800 de avioane. Diviziile blindate de elit? „Großdeutschland", „Totenkopf" ?i „24 Panzer" (care respinseser? atacurile din aprilie ?i mai) fuseser? transferate în nord, pe frontul baltic. Pentru compara?ie, în b?t?lia de la Stalingrad sovieticii au angajat 1,14 milioane militari, 13.500 tunuri, 900 de tancuri ?i 1400 de avioane împotriva for?elor germane ?i ale ali?ilor Axei: 1 milion de militari, 10.300 tunuri, 675 tancuri ?i 1.200 avioane.

23 august 1944

Asupra dialogului purtat la Palatul Regal ?i a celor întâmplate în dup?-amiaza zilei de 23 august 1944, exist? nenum?rate declara?iile controversate ?i contradictorii. Singurul supravie?uitor al evenimentelor care ar putea relata derularea „filmului" arest?rii Mare?alului este fostul suveran, dar „Majestatea Sa" nu are nici un interes s? fie aflat întregul adev?r; p?streaz? t?cerea ?i ... nu va vorbi niciodat?. Exist?, totu?i, un document care spune multe ?i care va fi prezentat în episodul urm?tor[10].

Audien?a Mare?alului ?i a lui Ic? Antonescu la Palatul Regal dup? înregistrarea pe pl?ci

Mare?alul: S? tr?ie?ti, Majestate! (Se aude ?i vocea lui MihaI Antonescu spunând ceva asem?n?tor).
Regele: Domnilor, nu este timp de pierdut, a?i adus ?ara, cu toate reprezent?rile ce v-am f?cut, într-o situa?ie din care numai încetarea imediat? a luptei ?i gonirea germanilor din ?ar?, o pot salva.
Mare?alul: Majestatea Ta se în?eal?...
Regele. Mai întâi obi?nuie?te-te s? vorbe?ti cuviincios. Ce-i aia, Majestatea Ta?
Mare?alul: Majestatea Ta...
Regele: Voastr?.
Mare?alul: Voastr?, dac? vre?i.
Regele: Nu c? vreau, trebuie.
Mare?alul: Ast?zi sunte?i nervos.
Regele: Da, pentru c? D-ta când te-am chemat azi diminea?? m-ai tratat ca pe un nimic (dând cu pumnul în mas?). Nu-?i permit s?-?i arogi drepturi asupra persoanei mele. Crezi D-ta c? am s? admit s? mi se uzurpe prerogativele ?i eu s? asist ca un incapabil la sf?râmarea ??rii mele?
Mare?alul: Dar cine o sf?râm??
Regele: Voi to?i ?i când v? chem, nu ave?i timp pentru Regele ??rii.
Mare?alul: Voiam s? v? spun c? v? în?ela?i dac? crede?i c? salva?i ?ara printr-un armisti?iu.
Regele: Nu v-am chemat s?-mi face?i observa?ii ?i s? v? da?i p?reri. Scopul pentru care v-am chemat este s? trimit de aici, din biroul meu, telegrama al?turat?, privind încetarea ostilit??ilor cu na?iunile aliate. Urmeaz? o pauz?, apoi:
Mare?alul: Cite?te Domnule Antonescu ?i vezi, crezi c? Mare?alul poate trimite o telegram? ca asta?Aparat de inregistrat discuri
Ic?: Cine a f?cut-o?
Regele: Ce v? prive?te. Dac? n-o da?i o dau eu.
Mare?alul: Cum v? pute?i închipui c? Mare?alul poate tr?da alia?ii germani ?i a se arunca în bra?ele Rusiei?
Regele: Cine tr?deaz?, Domnule? Dumneata sau nem?ii. Dumneata ai garantat frontiera Germaniei sau Germania pe a României. Dac? e garan?ia pe Milcov, pe Arge?, (strigând) pe Olt?
Mare?alul: Nu sunt surd. De ce striga?i?
Regele: Ba e?ti. Altfel ai fi auzit vuietul ??rii. Scurt: Domnule Mare?al, dai telegrama sau nu?
Marer?alul: Nu! A?a, nu!
Regele: Dar cum?
Mare?alul: S? iau contact cu Germania.
Regele: Ce e. Ne târguim aici, Domnule Antonescu?
Mare?alul: Mare?al Antonescu.
Regele: Domnule Antonescu, de patru ani îmi uzurpi drepturile. N-ai avut nici încrederea, nici simpatia mea. De patru luni lucrez cu opozi?ia s? salvez ?ara. M? crezi, o ?tiu bine, un copil bâlbâit ?i prost. Dar aceasta o vor judeca românii mei. Dar dac? crezi c? sunt tr?d?tor vei încerca cea mai cumplit? deziluzie. Sunt Regele ??rii ?i al D-tale. Vreau s? scap ?ara ?i (lovind cu pumnul în birou) nimeni ?i nimic nu-mi poate sta împotriv?.
Mare?alul: Majestatea Voastr? este tân?r ?i f?r? experien??.
Regele: Suferin?a este o experien??.
Mare?alul: Nu po?i dispune de ?ar? dac?...
Regele: Sunt ?eful armatei ?i ordinul Meu a fost dat.
Mare?alul: (violent). Ce ordin? ?tie M?ria Ta c? Majestatea Ta ar putea pierde Tronul?
Regele: M? amenin?i? Dumneata pe Mine? Te-am adus Eu la cârm?? Crezi c? mai ai puterea s? ordoni aici? ?i D-ta, D-le Mihai Antonescu, faci cauz? comun? cu ?eful D-tale?
Ic?: Majestate, comite?i o eroare ?i o impruden?? judecând astfel pe Mare?al.
Regele: D-ta dai sau nu telegrama?
Ic?: D-l Mare?al trebuie s? hot?rasc?.
Regele: Aici ?i de aici înainte hot?r?sc Eu. V-am oferit prilejul s? v? salva?i ?i pe voi. Am vrut s? v? ad?postesc chiar. V? voi ad?posti ?i acum, dar în beciu. Domnilor, sunte?i aresta?i! Se aud zgomote de pa?i, u?i deschise ?i strig?te: Sus mâinile!
Mare?alul: Cum, eu Mare?alul ??rii...
Regele: Vax! Lua?i-i de aici. S? vie generalul S?n?tescu![11]

Ion Antonescu, Miha, A.Dumitrescu, E.Ionescu, art-emisDup? arestare, Mare?alul Ion Antonescu ?i Mihai Antonescu au fost închi?i, conform ordinului regelui Mihai într-o camer?-seif, f?r? ferestre ?i f?r? aerisire. Pe durata cât a fost închis în acea înc?pere, Mare?alul a g?sit o veche agend? a lui Carol al II-lea, unde a scris primele impresii dup? comiterea abominabilului gest al tr?d?rii comis de regele Mihai. Aceste Însemn?ri sunt cunoscute ast?zi sub titlul „Însemnari din celul?". Agenda a fost g?sit? de un ofi?er de gard? al palatului, ascuns? timp de decenii ?i predat? Pre?edintelui României Nicolae Ceau?escu, în anul 1980. A se vedea memoriul anexat :

Memoriul, generalului-maior (r) Gh. Teodorescu adresat lui N. Ceau?escu, în problema unui document semnat de Mare?alul Ion Antonescu

Cancelaria C.C. al P.C.R.
Nr. 2.734/2.VII.1980
Arhiva
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Nr. 3.697/31.XII/1980
Mult stimate tovar??e Nicolae Ceau?escu,
Secretar General al Partidului Comunist Român,
Pre?edinte al Republicii Socialiste România,
Comandant Suprem al For?elor Armate,
V? prezint al?turat, în copie, însemn?rile f?cute de mare?alul Ion Antonescu, la 3 ore dup? ce a fost arestat la Palatul Regal, în dup?-amiaza zilei de 23 august 1944. Ion Antonescu, presupunând c? va fi omorât chiar în acea noapte, a scris aceste însemn?ri, ca ultimele lui gânduri, considerând c? ele vor fi g?site ?i cunoscute cândva.
Subsemnatul, sunt general maior în rezerv? Teodorescu Gheorghe, care am servit în for?ele armate timp de aproape 45 de ani, pân? în ianuarie 1976.
La 23 august 1944 aveam gradul de c?pitan ?i comandam subunitatea de gard? a Palatului Regal, participând direct împreun? cu unii din subalternii mei la arestarea lui Ion ?i Mihai Antonescu ?i a principalilor lor colaboratori.
Unul din militarii care f?cea paza lui Ion Antonescu la etajul Casei Regelui unde era închis, mi-a raportat a doua zi c? în seara de 23 august în jurul orei 21,00 I. AnŹtonescu i-a cerut la un moment dat un creion ?i c? pe când se credea neobservat a luat la întâmplare un caiet cu coperte vi?inii de pe un raft din camera în care se afla închis ?i c? a scris foarte mult în acel caiet, dup? care l-a pus la loc.
În ziua de 24 august 1944, casa regelui unde fusese re?inut Antonescu a fost lovit? cumplit de câteva bombe în timpul raidurilor avia?iei hitleriste ?i transformat? în ruine.
Între dou? bombardamente, împreun? cu militarul care-l v?zuse pe Antonescu scriind, am g?sit printre d?râm?turi o agend? pe anul 1930 a fostului rege Carol al II-lea, în care I. Antonescu f?cuse aceste însemn?ri, de fapt testamentul s?u politic.
Asupra valorii politice ?i istorice a acestor însemn?ri las la latitudinea factorului de decizie s? hot?rasc?.
Prezentându-v? Dumneavoastr? acest document, vreau s? subliniez înc? o dat? ata?amentul meu fa?? de Patrie, Partid ?i fa?? de Dumneavoastr?, tovar??e Comandant Suprem.
Caietul original cu însemn?rile mare?alului Ion Antonescu se g?se?te la mine, urmând ca asupra destina?iei sale s? îndeplinesc ordinul Dumneavoastr?.
General-maior (r) Gh. Teodorescu
20 mai 1980
2 ex. IR/FV
I.R.N. VIII/134/1. VII[

Însemn?ri din celul?[12]

„Ast?zi, 23 august 1944. Am venit în audien?? la Rege la ora 15:30 pentru a-i face o expunere asupra situa?iei frontului ?i a ac?iunii întreprinse pentru a scoate ?ara din greul impas în care se g?se?te. Timp de aproape dou? ceasuri Regele a ascultat expunerea, p?strând, ca de obicei, o atitudine foarte rezervat?, aproape indiferent?. La expunerea mea a asistat la audien?? Dl. Mihai Antonescu. I-am ar?tat Regelui c? de aproape doi ani Dl. Mihai Antonescu a c?utat s? ob?in? de la anglo-americani asigur?ri pentru viitorul ??rii ?i i-am afirmat cu aceast? ocazie c?, dac? a? fi g?sit în?elegere ?i a? fi putut g?si în?elegere pentru asigurarea vie?ii, libert??ilor ?i continuit??ii istorice a acestui nenorocit popor, nu a? fi ezitat s? ies din r?zboi, nu acum, ci chiar de la începutul conflictului mondial, când Germania era tare. [...] ?ara, prin câte trei milioane de voturi (referendumul na?ional - n.r.), mi-a dat dezlegare ?i a aprobat tot ce eu f?cusem. În consecin??, a accepta ast?zi propunerile Molotov însemneaz?:
a. - a face un act politic de renun?are ?i pierdere a Basarabiei ?i Bucovinei, act pe care România nu l-a f?cut pân? acum niciodat? de la 1812 ?i pân? la ultimatumul Molotov. I-am ad?ugat (regelui - n.r.) c? dup? p?rerea mea, f?când acest act, putem pierde beneficiul Chartei Atlanticului, în care Roosevelt ?i Churchill s-au angajat printre altele „s? nu recunoasc? nicio modificare de frontier?, care nu a fost liber consim?it?".
b. - s? bag ?ara pentru vecie în robie, fiindc? propunerile de armisti?iu con?in ?i clauza desp?gubirilor de r?zboi neprecizate, care, bineîn?eles, constituie marele pericol, fiindc?, drept gaj al pl??ii lor, ru?ii vor ?ine ?ara ocupat? nedefinit. Cine - am spus D-lui Mihalache -, î?i poate lua r?spunderea accept?rii acestei por?i deschise, care poate duce la robia neamului? [...]Palatul regal, 23 august 1944, art-emis
d. - a patra condi?ie cerut? de Molotov ?i de anglo-americani este s? dau ordin solda?ilor s? se predea ru?ilor ?i s? depun? armele, care ne vor fi puse la dispozi?ie pentru ca, împreun? cu ru?ii, s? alung?m pe nem?i din ?ar?.
Care om cu judecata întreag? ?i cu sim?ul r?spunderii ar putea s? dea solda?ilor ??rii un astfel de ordin care, odat? enun?at, ar produce cel mai mare haos ?i ar l?sa ?ara la discre?ia total? a ru?ilor ?i germanilor? Numai un nebun ar putea accepta o astfel de condi?ie ?i ar fi pus-o în practic? („nebunul" a f?cut-o ?i a primit de la Stalin, Ordinul
Vecin?tatea Rusiei, reaua ei credin?? fa?? de Finlanda, ??rile Baltice ?i Polonia, experien?a tragic? f?cut? de al?ii, care au c?zut sub jugul Rusiei, crezându-i pe cuvânt, m? dispenseaz? s? mai insist.
Notez c?, atunci (când) ni s-au propus acestea, situa?ia militar? a Germaniei, de?i sl?bit?, era totu?i înc? tare.
e. - în sfâr?it, propunerile Molotov mai con?ineau ?i clauza care ne impunea s? l?s?m Rusiei dreptul de a p?trunde pe teritoriul României oriunde va fi necesar, pentru a izgoni pe nem?i din ?ar?. Adic?, sub alt? form?, prezenta ocupa?iune ruseasc? cu toate consecin?ele ei. [...]
I-am r?spuns D-lui Mihalache c?, într-o astfel de situa?ie, este de preferat ca un popor pe care-l a?teapt?, dac? are siguran?a c? îl a?teapt? o asemenea soart?, s? moar? eroic, decât s?-?i semneze singur sentin?a de moarte. [...] Cum Regele spunea ca aceste tratative s? înceap? imediat, Dl. Mihai Antonescu i-a spus c? a?teapt? r?spunsul de la Ankara ?i Berna pentru a ob?ine consim??mântul Angliei ?i Americii de a trata cu ru?ii. Aceasta, fiindc? Churchill, în ultimul s?u discurs, a spus, vorbind despre România, c? „aceast? ?ar? va fi curând la discre?ia total? a Rusiei", ceea ce era un avertisment c? vom fi ataca?i în for?? ?i c? vom fi total la discre?ia lor ?i c? va trebui s? trat?m mai întâi cu ru?ii. Acest „mai întâi", legat ?i de alte indica?ii pe care le-am avut pe c?i serioase, a determinat pe Dl. M. Antonescu s? arate Regelui c? este o necesitate s? mai a?tepte 24 de ore, s? primeasc? r?spunsurile pe care le a?teapt? ?i dup? aceea s? continue cu tratativele. Eu am confirmat c? sunt de acord cu aceste condi?ii, chiar cu plecarea D-lui M. Antonescu la Ankara ?i Cairo pentru a duce tratative directe.

În acest moment, Regele a ie?it din camer?, scuzându-se fa?? de mine, ?i discu?ia a continuat câtva timp cu generalul S?n?tescu, revenind cu afirma?ia c? va aduce el adeziunea scris? a Dlor Maniu, Br?tianu ?i Titel Petrescu. Când eram în curs de discu?iuni ?i m? plictiseam a?teptând revenirea Regelui pentru a pleca, Regele intr? în camer? ?i în spatele lui apare un maior din garda Palatului cu ?ase-?apte solda?i cu pistoale în mân?. Regele a trecut în spatele meu, urmat de solda?i, unul din solda?i m-a prins de bra?e pe la spate ?i generalul S?n?tescu mi-a spus: „Dle Mare?al, sunte?i arestat pentru c? nu a?i vrut s? face?i imediat armisti?iu." [...] Iat? cum a ajuns un om care a muncit 40 de ani ca un martir pentru ?ara lui, care a salvat-o de dou?-trei ori de la pr?pastie, care a sc?pat de la o teribil? r?zbunare pe membrii Dinastiei, care a luat jur?mântul tân?rului Rege în strig?tele mul?imii, care îmi cerea s? dau pe to?i din Palat pentru a fi lin?a?i ?i care a servit timp de patru ani, cu un devotament ?i cu o munc? de mucenic, Armata înfrânt?, ?ara ?i pe Regele ei.
Istoria s? judece! M? rog lui Dumnezeu s? fereasc? ?ara de consecin?ele unui act cu atât mai necugetat, cu cât niciodat? eu nu m-am cramponat de putere. [...]"
Mare?al Ion Antonescu" [13].
- Va urma -

Grafica - Ion M?ld?rescu
--------------------------------------------------------
[10] Memoriile lui Gh. Br?tianu.
[11] Fond C.C. al P.C.R. - Sec?ia Cancelarie - Dosar 215/1944. revista ART EMIS http://www.art-emis.ro/istorie/1778-inedit-23-august-1944.html, Mircea Vâlcu-Mehedin?i, „Istoria comunismului din România. Origini. Activitate", vol. I, 2014
[12] Fond C.C. al P.C.R., Sec?ia Cancelarie, Nr. 2 734/2.VII.1980, Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Arhiva Nr. 3.697/31.XII/1980
[13] Gh. Buzatu, Mircea Chiri?oiu, eds., Agresiunea comunismului în România, vol. II, Documente din arhivele secrete: 1944-1989, Bucure?ti, Editura Paideia, 1998, p. 150.

footer