Revista Art-emis
De la R?zboiul uitat la Marele R?zboi pentru ap?rarea Patriei (3) PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, Chi?in?u   
Duminică, 02 August 2015 23:55

Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, art-emisIstoria Primului R?zboi Mondial ca instrument al noii politici imperiale a Federa?iei Ruse (1999-2015)

În ?irul numeroaselor lucr?ri ap?rute în Rusia cu prilejul centenarului Primului R?zboi Mondial, culegerea de studii „Marele R?zboi: 100 de ani", recent editat?, va ocupa, cu siguran??, un loc aparte în istoriografia recent? a temei de studiu. A?a cum s-a men?ionat deja în literatura de specialitate (S. V. Listikov)[44], dincolo de diversitatea subiectelor abordate, culegerea respectiv? constituie o contribu?ie important? la elucidarea obiectiv? ?i impar?ial? a unor aspecte controversate ale Primului R?zboi Mondial. Este de remarcat prezen?a, în respectiva culegere, a unor subiecte originale, pân? recent ignorate sau interzise cercet?rii în istoriografia oficial? a Rusiei. Astfel, E. N. Nazem?eva a studiat problemele umanitare ale Primului R?zboi Mondial, reflectate în istoriografia rus? contemporan?[45]; I. N. Grebenkin ofer? o imagine a armatei în calitate de spa?iu al conflictului social în perioade de r?zboi[46], iar E. S. Seniavskaya a oferit o interpretare comparativ? a modalit??ii de constituire a memoriei Primului R?zboi Mondial în Rusia ?i în Occident[47]. Nu în ultimul rând, E. Iu. Sergheev a urm?rit noile modalit??i de studiere ?i interpretare a istoriei Primului R?zboi Mondial[48]. Totodat?, este de notat c? eforturile unor autori ru?i de reevaluare a consecin?elor Primului R?zboi Mondial prin transformarea imposibil? a Rusiei ?ariste, care ?i-a înc?lcat propriile angajamente fa?? de Alia?i din 4 septembrie 1914 de a nu încheia pace separat? cu Germania în tot cursul r?zboiului, în ?ar? înving?toare, reflect? mai degrab? dorin?a acestora, decât realit??ile acelei perioade. Astfel procedeaz?, bun?oar?, Nikolai Starikov, în încercarea explic?rii paradoxului, potrivit c?ruia Rusia a luptat cu onestitate împotriva Germaniei, îns? nu a mai ajuns s? semneze tratatul de pace de la Versailles în calitate de ?ar? înving?toare. Potrivit autorului, vina elimin?rii Rusiei din curs? ar purta-o „partenerii britanici" care, prin intermediul unor finan??ri generoase, au reu?it s? distrug? statalitatea rus? în cursul evenimentelor din februarie 1917[49].

Autorul merge chiar mai departe în argumentarea dreptului Rusiei de a se considera ?ar? înving?toare în Primul R?zboi Mondial, invocând faptul c? „România, bun?oar?, a semnat pacea de la Brest chiar înaintea Rusiei, ?i totu?i a devenit nu numai putere înving?toare, ci a mai primit, drept cadou de la alia?ii no?tri «recunosc?tori», ?i o bucat? de teritoriu rusesc - Basarabia"[50]. Tocmai din aceste considerente, sus?ine N. Starikov, Rusia are tot dreptul de a se considera ?ar? înving?toare în Primul R?zboi Mondial. S? însemne, oare, aceast? afirma?ie inten?ia Rusiei de a-?i recupera „teritoriile" pierdute în 1918? Autorul nu ofer? vreun r?spuns la respectiva întrebare, preferând s? planeze echivocul. Din nefericire, opinia lui N. Starikov nu este nici original?, ?i nici singular? în istoriografia rus? contemporan?, ea fiind împ?rt??it? ?i dezvoltat? ?i de al?i autori. Astfel, urm?rind s? demitizeze o serie de mituri create în jurul istoriei Primului R?zboi Mondial ?i al particip?rii Rusiei ?ariste la acea conflagra?ie, cunoscutul istoric dr. Natalia Narocini?kaia nu face decât s? recreeze o serie de alte noi mituri, încercând s? demonstreze în van c? Rusia nu ar fi fost învins? în acel r?zboi. Pentru a demonstra acest lucru, spre exemplu, se vede nevoit? s? recunoasc?, pe de o parte, c? „explozia revolu?ionar? din octombrie 1917 din Rusia a fost determinat? ?i cauzat? de modernizarea galopant? ?i în ritmuri excesive din deceniile premerg?toare Primului R?zboi Mondial". Pe de alt? parte, îns?, argumentând caracterul obiectiv ?i ineluctabil al celor dou? revolu?ii ruse din 1917, inclusiv al celei bol?evice, autoarea nu explic?, cum ar fi fost posibil? men?inerea, în acele condi?ii, a idealurilor pentru care Rusia se implicase în Primul R?zboi Mondial - a credin?ei ortodoxe, a monarhiei, respectului legilor etc.[51]. Oricum, este greu de crezut c? toate „miturile" criticate de autoare, s-ar datora exclusiv ?colii istorice a acad. Mihail N. Pokrovski, care ar fi pus, în opinia Nataliei Narocini?kaia, bazele interpret?rii istoriei de pe pozi?ii de clas?, iar Rusia nu ar fi urm?rit, în acel r?zboi, decât inten?ii ?i obiective nobile, ?i orice alte opinii ar constitui nimic altceva decât „o mixtur? de naivitate ?i dorin?? de afirmare cu orice pre? a antitezei la punctul de vedere dominant"[52].

A?a cum era de a?teptat, interpret?rile privind participarea Rusiei la Primul R?zboi Mondial nu au putut evita - nici nu putea fi altfel - ingerin?ele neunivoce ale factorilor de decizie politic?. Într-un mod pe cât de nea?teptat, pe atât ?i de paradoxal, asupra problemei în cauz? s-a pronun?at însu?i pre?edintele Federa?iei Ruse, Vladimir V. Putin. Astfel, în iunie 2012, cu prilejul unor dezbateri din cadrul Consiliului Federa?iei Ruse ?i r?spunzând la o întrebare a senatorului rus Anatolie Lisi?ân despre modul în care oficialit??ile inten?ioneaz? s? consemneze centenarul începutului Primului R?zboi Mondial, dup? o scurt? reflec?ie asupra importan?ei istorice a evenimentului respectiv, s-a aprofundat într-o ampl? analiz? istoric? a unor procese constituind apanajul exclusiv al istoricilor de profesie. Pre?edintele Vl. Putin a afirmat, în acea ?edin??, c? Rusia a pierdut în Primul R?zboi Mondial din 1914-1918 din cauza tr?d?rii na?ionale comise de guvernul bol?evic, care a încheiat pace separat? cu Germania. „?ara noastr?, a spus Vl. Putin, a pierdut acel r?zboi în fa?a unei ??ri învinse, - o situa?ie cu caracter de unicat în istoria omenirii. Noi am pierdut în fa?a Germaniei învinse, - în esen??, am capitulat în fa?a ei, care, peste un timp, a capitulat, la rândul s?u, în fa?a Antantei"[53]. În cadrul r?spunsului s?u, Vl. Putin s-a referit inclusiv la cauzele t?cerii istoriografiei sovietice ?i a celei ruse în privin?a actului tr?d?rii comis de guvernul bol?evic: „bol?evicii au comis, indiscutabil, un act de înalt? tr?dare na?ional?; ei se temeau de a fi demasca?i, din care considerent nu doreau s? discute acest subiect, respectiv, îl treceau sub t?cere [...]. Este adev?rat c? ei ?i-au r?scump?rat vina în anii celui de-Al Doilea R?zboi Mondial. Nu este acum cazul s? punem în discu?ie pre?ul cu care ?i-au r?scump?rat aceast? vin?, cert îns? este c? evenimentele respective au fost trecute cu vederea anume din considerente de partid"[54].

Urmare a acelei discu?ii din Consiliul Federa?iei Ruse, serviciul de pres? al pre?edintelui Vl. Putin a emis, la 31 decembrie 2012, un comunicat de pres? prin care ziua intr?rii Rusiei în Primul R?zboi Mondial - 1 august 1914 - este declarat? ziua memoriei ?i prosl?virii celor c?zu?i pe câmpurile de lupt? în anii 1914-1918[55]. La fel ca în multe alte cazuri, Rusia fie c? nu poate, fie c? nu dore?te s? mearg? în pas cu ??rile Europei. Aceasta deoarece 11 noiembrie 1918 – dat? marcat? anual în majoritatea ??rilor de pe continentul european – este ziua în care Germania semnase armisti?iul cu ??rile Antantei, în timp ce Rusia ie?ise deja din r?zboi. Pe de alt? parte, nu a putut fi acceptat? nici ie?irea Rusiei din r?zboi drept zi comemorativ? ?i de „prosl?vire a osta?ilor c?zu?i pe câmpurile de lupt?", deoarece acea ie?ire s-a produs la 3 martie 1918, prin capitularea Rusiei în fa?a Germaniei, respectiv, prin semnarea p?cii separate de la Brest-Litovsk. În a?a mod, din reflec?iile istorice ale pre?edintelui Vl. Putin reiese cu toat? claritatea faptul „înaltei tr?d?ri na?ionale comise de guvernul bol?evic în anii 1917-1918", afirmat la cel mai înalt nivel politic.
- Va urma -

Fragment din volumul în curs de apari?ie „Scrierea si rescrierea istoriei. Tendin?e recente în istoriografia rus? de reinterpretare a particip?rii Rusiei ?ariste la Primul R?zboi Mondial" (Seria Istoria istoriografiei), autor Nicolae Enciu.

---------------------------------------------------
[44] http://hero1914.com/ot-istorii-k-pamyati-velikaya-vojna-sto-let-m-2014/
[45] ?.?. ?????????. ???????????? ???????? ?????? ??????? ????? ? ??????????? ????????????? ????????????? // ??????? ?????: ??? ??? / ??? ???. ?.?. ???????, ?.?. ????????.- ??????; ????? ?????????: ??????-???????, 2014.- ?. 135-157.
[46] ?.?. ?????????. ????? ???????? ??????? ??? ???????????? ??????????? ????????? // ??????? ?????: ??? ??? / ??? ???. ?.?. ???????, ?.?. ????????.- ??????; ????? ?????????: ??????-???????, 2014.- ?. 158-169.
[47] ?.?. ?????????. ?????? ? ?????? ??????? ????? ? ?????? ? ?? ??????: ???????????? ??????? ? ??????????? ???????????? // ??????? ?????: ??? ??? / ??? ???. ?.?. ???????, ?.?. ????????.- ??????; ????? ?????????: ??????-???????, 2014.- ?. 251-270.
[48] ?.?. ???????. ????? ??????? ? ???????????? ?????? ??????? ????? // ??????? ?????: ??? ??? / ??? ???. ?.?. ???????, ?.?. ????????.- ??????; ????? ?????????: ??????-???????, 2014.- ?. 13-22.
[49] ?. ????????. ?????? ?????? ???? ????? ??????????? ?????? ??????? ????? www.nstarikov.ru/blog/28688
[50] Ibidem.
[51] www.nvspb.ru/tops/rossiya-zashishchala-rezultaty-svoey-mnogovekovoy-istorii-52488 (9 octombrie 2013).
[52] Ibidem.
[53] ????? ??????? ??????????? ? ???????????? ????????????? www.izvestia.ru/news/528739 (27 iunie 2012).
[54] Ibidem.
[55] ????? ???????? ???? ?????? ????????? ?????? ??????? www.rusedin.ru/2013/01/09/putin-utverdil-den-pamyati-pervoj-mirovoj (31 decembrie 2012).

footer