Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lauren?iu Dologa   
Luni, 27 Iulie 2015 12:23

U.S. Concentrantion campsLa Începutul anului 1942, pre?edintele S.U.A., Franklin Delano Roosevelt a emis Ordinul Executiv nr. 9.006/19 februarie 1942.

Ma?in?riile propagandei americane au lucrat din greu în timpul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial pentru a crea imaginea unei ??ri care lupt? pentru libertate ?i pentru binele celor f?r? de ap?rare. Îns?, autorit??ile americane nu au avut nicio mustrare de con?tiin?? când au închis ilegal peste 100.000 de persoane a c?ror singur? vina a fost c? aveau înainta?i niponi. În urm? bombardamentelor japoneze de la Pearl Harbor, pre?edintele Roosevelt a semnat ordinul executiv cu num?rul 9.066[1]. La scurt timp, au început opera?iunile de închidere în lag?re de concentrare a celor 112.000 de japonezi naturaliza?i, dar ?i noi imigran?i, ce se stabiliser? pe coast? de vest a Statelor Unite[2]. Totul nu a fost nimic decât o erup?ie de ur? rasial? ?i xenofobie acumulat? în anii premerg?tori, ascuns? temeinic sub pretextul p?str?rii siguran?ei na?ionale.

Discriminare în Lumea Nou?

Înc? de la mijlocul secolului al XIX-lea imigran?i japonezi au c?utat s?-?i fac? o nou? via?? pe, ceea ce ei considerau, un t?râm al f?g?duin?ei, îns? nu au fost în niciun caz bineveni?i. Ei au fost întâmpina?i în schimb cu ostilitate, cu fric?, privi?i c? o amenin?are, fapt ce s-a reflectat de multe ori ?i în legisla?ia vremii. Nic?ieri nu s-a v?zut mai clar acest lucru decât în cazul statului California. Un cet??ean american cu obâr?ii nipone nu putea de?ine p?mânt, îi era interzis? c?s?toria cu o persoan? din afar? propriei etniei, iar copiii s?i nu aveau voie în ?coli publice, fiind segrega?i. Mai mult, ei au început s? fie considera?i de americani drept subumani, nimic mai mult decât ni?te animale care nu merit? niciun pic de mil?. Soart? lor nu s-a îmbun?t??it dup? ce rela?iile dintre Imperiul Japonez ?i Statele Unite au devenit tensionate, iar momentul Pearl Harbor s-a dovedit crucial. Sunt percepu?i din ce în ce mai mult c? ni?te tr?d?tori care doar a?teptau momentul potrivit s?-?i dea arama pe fa??. În pres? ap?r articole virulente. Sim?ul loialit??ii le este pus la îndoial? nu doar noilor imigran?i japonezi, dar ?i celor care erau cet??eni americani. Întâmpl?rile de pe insul? Niihau din Hawaii au înt?rit aceast? p?rere, când un pilot japonez doborât a fost ajutat de trei localnici de origine nipon? s? scape.

Trimi?i în surghiun

Se pun presiuni la nivelul autorit??ilor c? to?i s? fie deporta?i sau închi?i, sub pretextul c? ei ar colabora pe ascuns cu inamicul. În acest fel se ia decizia str?mut?rii lor for?ate în lag?re de concentrare. Pe o perioad? de opt luni, aproape to?i cet??enii americani de obâr?ie nipon? din Statele Unite sunt ridica?i din propriile case de agen?ii guvernamentali cu ajutorul poli?iei ?i al armatei. Sunt nevoi?i s?-?i vând? propriet??ile ?i de multe ori au plecat numai cu ce erau îmbr?ca?i ?i câteva valize. Urca?i în trenuri ?i trata?i c? ni?te animale, ei au fost victimele unei politici de discriminare foarte asem?n?toare cu cea practicat? de Germania nazist? în primii ani ai r?zboiului.

Via?? într-un lag?r de concentrare american

Condi?iile în lag?re erau mizere. O mare parte au fost construite în regiuni sterpe, izolate, iar mul?i oameni au murit extenua?i în urm? c?l?toriei. Unele au fost construite în rezerva?iile indiene, în ciud? protestelor comunit??ilor locale. Indigna?i, dar f?r? un cuvânt de spus, indienii totu?i i-au ajutat cum au putut pe americanii japonezi. Vedeau în ei reeditarea aceleia?i tragedii prin care ei trecuser? câteva decenii mai devreme tot la mân? Guvernului Statelor Unite. Lag?rele erau încercuite cu garduri înalte de sârm? ghimpat? ?i p?zite de solda?i înarma?i. Au fost cazuri în care americani japonezi au fost uci?i de gardieni. Nesiguran?a era atotprezen?a. Traiul le era îngreunat de ra?iile primite în cantit??i mici ?i o bun? parte erau subnutri?i. Nu era nici vorba de intimitate, cu to?ii fiind înghesui?i în bar?ci improvizate.

Obliga?i s? între în armat? american?

Cu un an înainte de sfâr?itul r?zboiului, guvernul american a implementat un program de înrolare for?at?, care se r?sfrângea ?i asupra celor din lag?re. Unii au refuzat s? între în armat? c? urmare a tratamentului traumatizant. Ei au fost sco?i din lag?re ?i trimi?i deîndat? s? infunde închisorile americane. Totu?i, un num?r foarte mare au încercat s? cad? la un compromis. Ei vor urm? s?-?i ofere sprijinul numai dac? li se vor respect? drepturile ?i libert??ile recunoscute prin statutul lor de cet??ean. Soart? lor a fost aceea?i. Îns? au fost ?i cei care au s-au oferit voluntari ?i au p??it de bun? voie în fa?? pentru a lupt? în r?zboi. O unitate special? format? numai din americani japonezi a fost înfiin?at? cu acordul pre?edintelui Roosevelt care a spus cu ocazia inaugur?rii sale c?: „[...] principiul pe care aceast? ?ara a fost fondat? ?i dup? care a fost guvernat? dintotdeauna a fost acela c? felul american de a fi este o chestiune a inimii ?i a min?ii. A fi american nu este ?i nu a fost niciodat? o chestiune de ras? sau origine". În timp ce solda?ii auzeau aceste cuvinte, familiile lor erau în continuare închise în lag?rele de concentrare.

Lupta pentru dreptate ?i adev?r

Curtea Suprem? a Statelor Unite, abia în luna decembrie a anului 1944, a declarat c? un cet??ean nu poate fi de?inut f?r? motiv, de?i a recunoscut c? procesul în ?ine de evacuare for?at? ?i str?mutare a fost în legalitate. Decizia a venit c? o culminare a eforturilor lui Fred Korematsu, Minoru Yasui ?i ale lui Gordon Hirabayashi care au atacat în instan?ele americane ordinul lui Roosevelt ?i au atras aten?ia na?ional?. Nu trebuie omis jocul politic din spatele acestei hot?râri, pre?edintele oscilând între dou? tabere, de care depindea realegerea sa în calitate de pre?edinte în luna noiembrie a aceluia?i an. De?i sim?ea o presiune din ce în ce mai mare din partea celor care doreau eliberarea americanilor de origine japonez?, chiar ?i din partea so?iei sale, Eleanor Roosevelt, nu a dorit s? atrag? mânia californienilor, dar ?i a altor fac?iuni politice, înainte de alegeri, care pu?eau s?-l coste foarte scump. Din aceast? cauza, abia dup? ce a fost reales, s-a luat în considerare desfiin?area lag?relor, iar în luna ianuarie 1945 ordinul executiv 9.066 a fost anulat. Cei închi?i au putut începe s?-?i reconstruiasc? vie?ile. Ei nu mai aveau nimic, dar m?car î?i recuperaser? libertatea.
Not?: pentru o documentare corect?, redac?ia ART-EMIS a ad?ugat notele de subsol ?i câteva imagini semnificative. Grafica- Ion M?ld?rescu
-----------------------------------------------
[1] „Executive Order" No. 9066/19.02.1942
The President
Executive Order
Authorizing the Secretary of War to Prescribe Military Areas
Whereas the successful prosecution of the war requires every possible protection against espionage and against sabotage to national-defense material, national-defense premises, and national-defense utilities as defined in Section 4, Act of April 20, 1918, 40 Stat. 533, as amended by the Act of November 30, 1940, 54 Stat. 1220, and the Act of August 21, 1941, 55 Stat. 655 (U.S.C., Title 50, Sec. 104);
Now, therefore, by virtue of the authority vested in me as President of the United States, and Commander in Chief of the Army and Navy, I hereby authorize and direct the Secretary of War, and the Military Commanders whom he may from time to time designate, whenever he or any designated Commander deems such action necessary or desirable, to prescribe military areas in such places and of such extent as he or the appropriate Military Commander may determine, from which any or all persons may be excluded, and with respect to which, the right of any person to enter, remain in, or leave shall be subject to whatever restrictions the Secretary of War or the appropriate Military Commander may impose in his discretion. The Secretary of War is hereby authorized to provide for residents of any such area who are excluded therefrom, such transportation, food, shelter, and other accommodations as may be necessary, in the judgment of the Secretary of War or the said Military Commander, and until other arrangements are made, to accomplish the purpose of this order. The designation of military areas in any region or locality shall supersede designations of prohibited and restricted areas by the Attorney General under the Proclamations of December 7 and 8, 1941, and shall supersede the responsibility and authority of the Attorney General under the said Proclamations in respect of such prohibited and restricted areas.
I hereby further authorize and direct the Secretary of War and the said Military Commanders to take such other steps as he or the appropriate Military Commander may deem advisable to enforce compliance with the restrictions applicable to each Military area hereinabove authorized to be designated, including the use of Federal troops and other Federal Agencies, with authority to accept assistance of state and local agencies.
I hereby further authorize and direct all Executive Departments, independent establishments and other Federal Agencies, to assist the Secretary of War or the said Military Commanders in carrying out this Executive Order, including the furnishing of medical aid, hospitalization, food, clothing, transportation, use of land, shelter, and other supplies, equipment, utilities, facilities, and services.
This order shall not be construed as modifying or limiting in any way the authority heretofore granted under Executive Order No. 8972, dated December 12, 1941, nor shall it be construed as limiting or modifying the duty and responsibility of the Federal Bureau of Investigation, with respect to the investigation of alleged acts of sabotage or the duty and responsibility of the Attorney General and the Department of Justice under the Proclamations of December 7 and 8, 1941, prescribing regulations for the conduct and control of alien enemies, except as such duty and responsibility is superseded by the designation of military areas hereunder.
Franklin D. Roosevelt
The White House,
February 19, 1942."(U.S. National Archives & Records Administration. Retrieved 25 April 2014).
[2]http://www.history.com/topics/world-war-ii/japanese-american-relocation/videos/japanese-internment-in-america

footer