Revista Art-emis
Manipularea istoriei din interese politice ?i ideologice nu ?ine doar de trecut PDF Imprimare Email
Alexandru Ursu, Bucovina   
Luni, 22 Iunie 2015 19:00

22 Iunie 1941„Osta?i, V? ordon: Trece?i Prutul!"

La ora 2, în noaptea de 21 spre 22 iunie 1941, Armata Român? prime?te de la generalul Ion Antonescu legendarul ordin: „Osta?i, trece?i Prutul!" Un moment care desparte dou? tragedii na?ionale: pierderea Basarabiei ?i a Bucovinei de Nord prin ultimatumul din 1940 ?i cucerirea României de c?tre Armata Ro?ie în 1944. România a intrat „de facto" în cel de-al Doilea R?zboi Mondial o dat? cu ultimatumurile Uniunii Sovietice din 26 ?i 28 iunie 1940, care au dus la pierderea Basarabiei, nordului Bucovinei ?i ?inutului Her?a, prima parte a unei drame în trei acte, jucat? în vara aceluia?i an. Cedarea f?r? lupt?, în pofida asigur?rilor repetate ale înaltelor oficialit??i de la Bucure?ti c? grani?ele vor fi ap?rate cu orice sacrificii, a pus armata Român? într-o situa?ie umilitoare, cu consecin?e în timp poate mai tragice decât orice înfrângere militar?. Angajarea României în r?zboi, la 22 iunie 1941, a vizat refacerea integrit??ii teritoriale pe frontiera de est, iar motivele particip?rii române?ti la r?zboi nu au coincis de fel cu cele germane. Venit la putere la 6 septembrie 1940, generalul Ion Antonescu ?i-a propus un program de reforme militare, concretizat în formula „o armat? mic?, dar puternic?" ?i care, printre altele, prevedea: reducerea cadrului de pace ?i de mobilizare la resursele demografice ?i materiale dup? rapturile teritoriale, adecvarea structurilor organizatorice la resursele financiare ale statului, dotarea marilor unit??i cu mijloace moderne de lupt? (blindate, armament antitanc ?i antiaerian, motorizare etc.); desfiin?area tuturor comandamentelor care nu aveau întrebuin?are în r?zboi; crearea unor mari unit??i omogene care s? dispun? de o bun? mobilitate în câmp tactic; perfec?ionarea programului de formare a cadrelor ?i instruire a trupelor în acord cu doctrina german? ?i multe altele. În paralel, a procedat la desconcentrarea trupelor ?i la înapoierea rechizi?iilor. Ofensiva propriu-zis? s-a declan?at la 3 iulie 1941. La 5 iulie, dup? lupte îndârjite, a fost eliberat Cern?u?iul printr-o manevr? dublu înv?luitoare a brig?zilor 1 ?i 4 mixt? munte.

Continuând ac?iunile de lupt?, la 8 iulie osta?ii Brig?zii 2 munte au eliberat ora?ul Hotin, punând punct campaniei Armatei 3 române de eliberare a nordului Bucovinei ?i a ?inutului Her?a. Opera?iunea s-a desf??urat într-o zon? larg? de circa 130 km ?i adânc? de aproximativ 70 km, având durata de 6 zile ?i un ritm mediu de 12 km în 24 de ore. Terenul accidentat ?i precipita?iile abundente care au m?rit debitele de ap? au constituit tot atâtea obstacole pentru trupele de infanterie, cavalerie ?i vân?tori. La 21 iulie subunit??i de infanterie apar?inând Diviziei 10 infanterie (Corpul 2 armat?) au trecut Dun?rea pe la Ismail, înaintând spre Cetatea Alb?. La 26 iulie 1941, întreaga Basarabie fusese eliberat?, în comunicatul Marelui Cartier General român precizându-se: „Lupta pentru dezrobirea brazdei române?ti din r?s?rit s-a terminat. Din Carpa?i pân? la mare suntem st?pâni pe hotarele str?bune".

„Ar fi însemnat s? dezonorez ?i Armata ?i Poporul Român pe veci!"[1]

La 5 septembrie 1941, în ?edin?a Consiliului de Mini?tri, Mare?alul Ion Antonescu f?cea o analiz? a motivelor pentru care nu ezitase s? ia o asemenea decizie: „În circumstan?ele interna?ionale de azi, pe cine ne putem sprijini în situa?ia noastr?? Pe germani. Nu ne sprijinim pe Germania, suntem sfârteca?i. ?i în lupta pe care o purt?m, puteam eu, când se b?teau germanii cu ru?ii, dup? ce am luat Basarabia, puteam s? m? opresc? Sau s? fi f?cut cum spun unii: S? fi a?teptat c? ne-ar fi dat-o la pace englezii. Puteam s? stau cu bra?ele încruci?ate când germanii se b?teau cu ru?ii ?i s? a?tept s? ni se dea Basarabia de c?tre englezi? ?i dac? am pornit la lupt? f?r? Germania nu am fi luat Basarabia. Bravura soldatului român? Priceperea generalului Antonescu? Sunt mofturi. Putea s? fie generalul Antonescu de un miliard de ori mai priceput ?i soldatul român de un miliard de ori mai brav, Basarabia ?i Bucovina nu le-am fi luat de la ru?i. ?i dup? ce le-am luat cu ajutorul armatei germane puteam s? m? opresc la Nistru? Puteam eu s? spun: Eu mi-am luat partea mea, m? opresc aici. Ca doi ??rani, care pun ce au împreun? ca s?-?i are locul ?i dup? ce unul ?i-a arat s?-i spun? celuilalt: Eu nu te mai ajut pentru c? eu mi-am f?cut treaba mea. Dar aceasta nu o fac nici doi ??rani. ?i cum mi se poate pretinde s? fac eu aceasta pe plan militar? Ar însemna s? dezonorez ?i armata ?i poporul român pe veci. Ar fi fost o dezonoare pentru noi s? m? fi dus pân? la Nistru ?i s? le fi spus nem?ilor apoi: La revedere!".

De ce este criticat? vehement trecerea Nistrului, iar trecerea Tisei niciodat??

Mare?alul Ion Antonescu a r?mas ferm în a-?i sus?ine punctul de vedere inclusiv în timpul procesului, declarând la 6 mai 1946: „Când o ?ar? se angajeaz? într-un r?zboi, armata acestei ??ri trebuie s? mearg? pân? în fundul p?mântului pentru ca s? distrug? for?ele inamice, s? câ?tige r?zboiul... ?i r?spunsul cel mai bun care vi-l dau este c?, atunci când s-a intrat în a doua faz? a r?zboiului, pentru cucerirea Transilvaniei de nord, armatele române nu s-au oprit la frontier?, au mers pân? în inima Europei". Acest argument este întotdeauna uitat ast?zi. De ce se critic? vehement trecerea Nistrului, iar trecerea Tisei niciodat?? Cu atât mai mult cu cât România a fost declarat? stat învins în urma Tratatului de Pace de la Paris din 1947. Dac? faptul c? Armata Român? a ajuns pân? în Austria (trecând prin Ungaria ?i Cehoslovacia) în urma unei campanii la sfâr?itul c?reia nu i-a fost recunoscut? cobeligeran?a nu e pus sub semnul întreb?rii, de ce se contest? atât de vehement campania din Est? De ce dincolo de Nistru am „cucerit" al?turi de armata german?, iar la vest de Tisa am „eliberat" în alian?? cu Armata Ro?ie? Manipularea istoriei din interese politice ?i ideologice nu ?ine doar de trecut...
-------------------------------------------------------------------------------
[1] Armata ?i Poporul Român au fost dezonorate de regele Mihai, prin Marea Tr?dare Na?ional? de la 23 august 1944 - n.r.
footer