Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Lector univ. dr. Tiberiu T?nase   
Miercuri, 20 Mai 2015 20:05

SSI Aurelian Andra - ?eful Frontului de Vest - unul din cei mai buni ofi?eri de informa?ii din istoria serviciilor de informa?ii române?ti

Era un ?ef foarte sever având preten?ii fa?? fa?a de subalterni de a-?i face datoria în mod con?tincios . Era devotat cauzei na?ionale ?i c?uta s? se achite de îndatoririle lui chiar dac? acestea nu-i pl?ceau[1]. Ca ?ef al Frontului de Vest, Aurelian Andra a întocmit mai multe lucr?ri de sintez? cu caracter militar, economic, politic ?i social despre Ungaria, ca de exemplu:
- Revizionismul maghiar;
- Substratul provoc?rilor ungure?ti la adresa României;
- Corpul expedi?ionar ungar;
- Minoritarii în armata maghiar?;
- Avia?ia ungar?;
- Ungaria-Fortifica?ii
- Ungaria - organiza?ii iredentiste ?i forma?iuni paramilitare.
Pentru meritele deosebite în activitatea de ?ef al Frontului de Vest, Aurelian Andra a fost decorat cu „Coroana României", clasa a V-a, în anul 1942 ?i cu „Vulturul german", în 1943[2]. R?mas invalid, în urma luptelor pentru eliberarea Transilvanei de Nord, a fost decorat cu „Steaua României" clasa a IV-a ?i „Ordinul Victoria", dar arestat ?i anchetat de Securitatea poporului. A?a a intrat în istoria frontului secret generalul erou Aurelian Andra unul din cei mai buni ofi?eri de informa?ii din istoria serviciilor de informa?ii române?ti.

Andra Aurelian s-a n?scut la 30 martie 1898 în localitatea ?icula, jude?ul Arad dintr-o familie de ??rani cu o avere de patru hectare, care a r?mas mo?tenire celor opt copii. În anul 1910 elevul eminent Andra Aurelian, dupa ce a terminat ?ase clase primare în comuna natal?, la interven?ia ?i insisten?ele preotului ?i ale inv???torului din comun pe lâng? parin?ii s?i Florian (tat?l) ?i Sofia (mama) a intrat în clasa I la Liceul românesc din Brad[3]. Dup? ablolvirea a patru clase de liceu, din 1914 se înscrie în anul I la ?coala Normal? din Arad, dar neavând banii pentru taxe, pleac? la Bra?ov pentru a continua liceul teoretic. Începând cu 1 noiembrie 1916 urmeaz? cursurile de ofi?eri în rezerv? de la Budapesta, neputând fi avansat ofi?er pentru c? nu avea bacalaureatul ?i cinci luni de serviciu pe front, fiind trimis pe front în Italia. Înapoiat de pe front este avansat sublocotenet ?i ca urmare a faptelor de arme s?vâr?ite prime?te trei decora?ii ?i o medalie[4]. Din luna mai 1920 este activat ca sublocotenet ?i repartizat la Regimentul 23 Bra?ov, iar din 1923 urmeaz? cursurile ?colii Speciale de Infanterie Bucure?ti, dup? care este avansat locotenent, iar în perioda 1927- 1929 urmeaz? cursurile ?colii Superioare de R?zboi, fiind avansat la gradul de c?pitan în 1930[5]. Din 1 octombrie 1936, devine ?ef la Biroul 2 informa?ii din cadrul Diviziei a 6-a Foc?ani, dup? care este mutat la Servicul Special de Informa?ii ca referent militar pentru Ungaria în cadrul Frontului de Vest[6], fiind promovat în aceast? func?ie la recomandarea maiorului Gheorghe Ionescu Micandru, având în vedere cuno?tin?ele sale foarte bune de limb? maghiar?. În iulie 1940, dup? pr?bu?irea avionului cu ?efii Frontului de Vest (Mihai Averescu ?i maior Scor?eanu), la conducere a fost numit c?pitanul Ion B?lteanu[7]18, iar din 16 iulie 1940 pân? în 9 mai 1944, func?ia de ?ef al Frontului de Vest a fost îndeplinit? de Aurelian Andra[8].

În perioada cât a avut ca ?ef pe Aurelian Andra, Frontul de Vest era compus din 9-12 ofi?eri ?i func?ionari civili:
- un referent politic pentru Ungaria, func?ionar civil;
- un referent politic pentru celelalte ??ri din Vest (Slovacia, Austria, Germania, Fran?a, Belgia, Olanda, Anglia ?i America);
- cinci translatori de limb? maghiar?, func?ionari civili (un translator de limb? maghiar? la Centrul Informativ „Turda";
- un translator de limb? ceh?;
- un translator de limb? francez?;
- trei translatori de limb? german?;
- doi translatori de limb? englez?;
- un secretar la Biroul de Eviden??;
- trei func?ionari-dactilografi.
Ca ?ef al Frontului de Vest, Aurelian Andra a întocmit mai multe lucr?ri de sintez? cu caracter militar, economic, politic ?i social despre Ungaria, ca de exemplu:
- Revizionismul maghiar;
- Substratul provoc?rilor ungure?ti la adresa României;
- Corpul expedi?ionar ungar;
- Minoritarii în armata maghiar?
- Avia?ia ungar?;
- Ungaria-Fortifica?ii;
- Ungaria - organiza?ii iredentiste ?i forma?iuni paramilitare.
Pentru meritele deosebite în activitatea de ?ef al Frontului de Vest, Aurelian Andra a fost decorat cu „Coroana României", clasa a V-a, în anul 1942 ?i cu „Vulturul german", în 1943[9].

A activat din 14 septembrie 1944 ca ?ef al Marelui Stat Major al Diviziei a 7-a infanterie, aflat? pe front în sectorul Turda, iar la 25 septembrie a fost trecut pe aceea?i func?ie la Divizia a 6-a infanterie din sectorul Târgul Mure?, participând la opera?unile ofensive de for?are a Mure?ului, de cucerire a ?imilor de la Nord- Vest deMur?, pân? la 25 octombrie 1944 când este r?nit în luptele de la Nord de localitatea Mociu (C?mara?u). Disponibilizat din 22 iulie, este trecut în rezerv? ca invalid de r?zboi, clasat 60% fiind avansat general de brigad?[10]. Securitatea dispune arestarea sa la 21 iulie 1951 pentru trecutul s?u de fost ofi?er S.S.I., f?r? a se g?si nimic compromi??tor la perchezi?ia efectuat?, care ar fi interesat securitatea poporului. Cu toate acestea generalul Andra Aurelian va fi suspus unor cercetari am?nun?ite ?i unor interogatorii prelungite, fiind încarcerat cu al?i ofi?eri SSI la Penitenciarul F?g?ra? , prelungindu-i-se mandatul de arestare pân? la 31 ianuarie 1956 cu toate c? era grav bolnav[11]. Eliberarea sa se face la 11 ianuarie 1956 prin ordinul Ministerului de Interne nr. 836. Despre optimisul ?i încrederea sa, colonelul Popescu Gheorghe Ioan , ?eful frontului de Sud[12], men?iona c? era optimist deoarece, spunea el, din moment ce am lucrat pe front nu are ce învinuiri s? ne aduc? . Acesta este povestea vie?ii generalui de brigad? Andra Aurelian, r?mas invalid, în urma luptelor pentru eliberarea Transilvanei de Nord ?i decorat cu „Steaua României" clasa a IV-a ?i ordinul „Victoria". Un erou uitat al fronturilor secret ?i de r?zboi, despre care un subaltern, inginerul translator de limb? maghiar? spunea: „Era un ?ef foarte sever având preten?ii fa?? fa?a de subalterni de a-?i face datoria în mod con?tincios. Era devotat cauzei na?ionale ?i c?uta s? se achite de îndatoririle lui chiar dac? acestea nu-i pl?ceau".

footer