Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Vladimir Ro?ulescu   
Duminică, 03 Mai 2015 20:24

Tanc românesc TR-85M1Tancurile române?ti au ap?rut din dorin?a lui Nicolae Ceau?escu, pentru a rezolva problema dot?rii armatei ?i a evita dependen?a fa?? de U.R.S.S., pe la mijlocul anilor ’70 (conform Hot?rârii Consiliului Ap?­r?rii R.S.R. din 13 mai 1974), Ceau?escu a dat dispozi?ie s? se fac? o uzin? special? unde s? se construiasc? tancuri române?ti. Dup? câteva experimente la Sibiu, Mizil ?i Ceptura-Prahova, în 1978, to?i speciali?tii au fost adu?i la Bucure?ti, la Fabrica de Ma?ini Grele Speciale, o cl?dire construit? lang? halele „23 august”, cunoscute ast?zi drept Faur. În aparen??, „fabrica de tancuri” nu aparea pe niciun document public. „Pentru c? era o chestiune considerata secret?, în acte nu figura, nu exista. Era militarizat?, cu garduri mari ?i sârm? ghimpat?. Era o securitate strict?, iar to?i angajatii, ?i cei civili, intrau ?i ie?eau cu legitima?ii speciale”. Pân? în 1989, U.M.B. „duduia” de tancuri. Se produceau anual în jur de 200 de buc??i.

Dup? a?a-zisa revolu?ie, uzina a fost plimbat? pe la mai multe ministere, a intrat ?i pe lista de privatizare a A.V.A.S., iar acum a ajuns în curtea Ministerului Economiei. Potrivit unor surse, un tanc românesc produs la U.M.B. ajunge cam la 1.500.000 de dolari, iar pre?ul cre?te în func?ie de dot?ri.În hala de montaj a Uzinei Mecanince Bucure?ti (U.M.B.) stau al?turi, unul lâng? altul, „tat?l” ?i „fiul”. Se numesc TR 85 si TR 85 M1. Pe cel de-al doilea, militarii îl stiu ?i de „Bizon”. „T” vine de la tanc, „R” de la românesc, iar cifra reprezint? anul de fabrica?ie. Dac? primul este 100% românesc, la „Bizon” au participat, prin 1996, ?i francezii cu îmbun?t??iri, a?a c? i s-a adaugat „M” de la modernizare.

De la înfiin?are pân? în prezent, U.M.B. a produs tancuri doar pentru Armata Român?, care are în dotare în jur de 300 astfel de modele. „Au existat câteva discu?ii de export cu egiptenii, îns? nu s-a concretizat nimic pana acum”.Tancul produs în România este de talie mijlocie. Greutatea lui este de 50 de tone, cu vreo 12 mai pu?in decat „Challenger”-ul armatei britanice. Nu se prea poate face compara?ie între tancurile de aceea?i clas?, fiecare tip de tanc are calit??i ?i puncte mai slabe. Nici s? fie prea greu nu este bine, s? nu se mi?te ca o broasc? testoas?. Speciali?tii no?tri au ajuns la concluzia ca acest tip de tanc este cel mai potrivit pentru relieful de la noi.

Tancul nostru are putere mare de foc, trage pân? la 6.000 de metri, lovitur? direct?, în timp ce „Leopard”-ul nem?esc nu bate mai departe de 3.000 de metri (aprecierea actualului director al U.M.B. despre tancul „Leopard”). Motorul are 860 de cai-putere, aproape jumatate fa?? de cât are „Abrams”-ul american, îns? speciali?tii spun c? se mi?c? foarte repede, cu 60 km/h, mai putin cu 7 km/or? decat cel produs de Statele Unite. O alta calitate a tancului românesc este aceea c? poate s? trag? ?i din mers, fiind dotat cu giroscop modern, iar o parte dintre tancuri nu pot face lucrul acesta, trebuie s? se opreasc?. Nou? rezervoare de motorin? asigur? tancului nostru o autonomie în jur de 400 km, cu 150 mai pu?in decat „T-90” al ru?ilor, sau „Leclerc”-ul frantuzesc. În?untru sunt instalate scaune deta?abile, la fiecare dintre dispozitive. Spa?iul este îngust, un iad pentru un claustrofob. Încap patru militari: comandantul, ochitorul, înc?rc?torul ?i mecanicul conductor. Se spune printre militari ca cei patru servan?i trebuie sa fie „mici, negri ?i ai dracului”. În?l?imea maxima: 1,68 m, aceasta nefiind îns? o regul?.Cei patru tanchi?ti care încap în tancul românesc au maximum 10 secunde la dispozi?ie s? descopere ?inta, s? ocheasc? ?i s? trag? focul, altfel, „din vân?tori devin vâna?i”.

În luna iunie 2012, societatea Romarm a anun?at c? este pe cale s? vând? tancuri române?ti „TR-85M1” columbienilor. ?tirea a fost privit? de mul?i cu neîncredere.Anun?ul „Romarm” se referea la negocierile pe care le poart? cu statul columbian pentru livrarea de echipamente militare în valoare de un miliard de dolari. Printre produsele care îi intereseaz? pe sud-americani figureaz? ?i cel mai modern tanc românesc, „TR-85M1”, supranumit „Bizonul”. Caracteristicile superioare ale tancului românesc vorbesc numai speciali?tii. Se pun în discu?ie cinci elemente de baz? care determin? eficien?a unui tanc: modernitatea sistemelor de ochire ?i de foc, mobilitatea ma?inii, pre?ul de cost, pre?ul de între?inere ?i nivelul de preg?tire al echipajului.

Diferen?a principal? dintre tancul „TR-85”, de genera?ie anterioar?, ?i cel de ast?zi const? în faptul c? acesta din urm? are computer de bord, adic? este un tancTanc Challenger T90-Abrams inteligent ?i este aproape la fel de u?or de condus ca ?i un automobil. „TR-85M1” întrune?te aproape toate calit??ile unui tanc de ultim? genera?ie. Calculatorul de bord, sistemul de ochire, muni?ia folosit? ?i motorul sunt la nivelul celor mai performante pe plan mondial. Avantajul tancului românesc fa?? de celebrele „M1 Abrams”, american, sau „Leopard”, german, de pild?, pe care am avut ocazia s? le conduc, este pre?ul de între?inere foarte mic. Tancul românesc cost? numai 1.500.000 dolari. Tanchi?tii cred c? arma lor e important? ?i c? nu va disp?rea niciodat? din r?zboaie, deoarece pentru a ocupa un teritoriu este nevoie de trupe terestre, iar acestea vor înainta întotdeauna înso?ite de tancuri. Aceast? p?rere este îmbr??i?at? de toate cadrele militare de planificare din ??rile bine înarmate.Cele mai moderne tancuri sunt „M1-Abrams” (S.U.A.), „Challanger” (Anglia), „Leclerc” (Fran?a), „Leopard” (Germania), „Merkava” (Israel), „T-90” (Rusia). Pe lâng? ele s-a strecurat recent ?i „TR-85M1”, tancul românesc. Ca pre?uri, diferen?a este destul de mare între aparatele occidentale - „M1-Abrams”, de pild?, care cost? 5,4 milioane de dolari sau englezescul „Challenger”, la 4,2 milioane de dolari - ?i cele ruse?ti de aceea?i genera?ie, adic? „T-90”, al c?ror pre? ajunge la jum?tate: 2,8 milioane de dolari. „TR-85M1”, în varianta pe care românii le-a prezentat-o columbienilor, cea cu un motor mai puternic decât cel clasic de 860 CP, este imbatabil, la pre?ul de 1,5 milioane de dolari bucata.

Tancul inteligent românesc detecteaz? dac? o rachet? antitanc a pornit c?tre el ?i lanseaz? imediat contram?suri, adic? grenade de bruiere a loviturilor inamice. Concomitent, mecanicul schimb? imediat pozi?ia blidatului, iar racheta antitanc se îndreapt? c?tre grenadele de contram?sur?. Dup? ce computerul identific? ?inta, în 0,3 secunde, tancul poate trage cu o caden?? de 7 lovituri pe minut, dac? st? pe loc, ?i 4 lovituri pe minut, în mers. Împotriva tancurilor inamice folose?te proiectile ce pot perfora un blindaj gros de o jum?tate de metru. Are un tun de calibrul 100 mm ?i poate lovi ?inte prin ochire direct? la 6 km, sau prin conducerea indirect? a focului, pe coordonate transmise de cerceta?i, la distan?a 14,6 km.

Prima unitate de tancuri din Armata Român? a fost înfiin?at? în 1921, dar pân? în 1977 toate unit??ile foloseau blindate de import. Începând cu 1970 se pune problema propriei produc?ii de blindate. Se încearc? ?i copierea tancului sovietic „T-72” ?i astfel ia na?tere „TR-125”, care însemna Tanc Românesc cu tun de calibru 125. Nu au fost fabricate decât cinci buc??i, militarii fiind nemul?umi?i c? ma?ina era greoaie. In 1985 apare un alt tanc 100% românesc, numit „TR-85”. Acesta era inspirat de „T-55” rusesc, considerat, în anii ’60, spaima trupelor N.A.T.O. - adic? era cel mai bun din lume la vremea respectiv?. In 1997, „TR-85” a intrat în moderniz?ri ?i, printr-o colaborare româno-franco-israelian?, a ie?it „TR-85M1”, un tanc la standardele actuale ale N.A.T.O.

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer