Revista Art-emis
Ioan Hudi?? despre Regele Mihai ?i condamnarea la moarte a Mare?alului Ion Antonescu PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.?.R.   
Joi, 16 Aprilie 2015 16:43

Ioan Hudi?? - Jurnal politic vol.XVII A v?zut recent lumina tiparului cel de-al XVII-lea volum din Jurnalul politic al lui Ioan Hudi?? (Târgovi?te, Editura Cetatea de Scaun, 2014, 347 p). Ca ?i la volumele precedente, acad. Dan Brindei a scris studiul introductiv, precum ?i numeroasele note referitoare la persoanele citate în carte. Volumul se refer? la intervalul 26 aprilie - 31 august 1946, când în istoria României, dar ?i pe plan interna?ional au avut loc evenimente importante. Între acestea, procesul lui Ion Antonescu ?i a principalilor s?i colaboratori din perioada 6 septembrie 1940 - 23 august 1944.

Primele însemn?ri sunt din 4 mai 1946: „Toat? presa fenedist? (Frontul Na?ional Democrat, alian?? politic? ini?iat? de P.C.R. - n.a.) public? pe pagini întregi actul de acuzare în contra lui Antonescu ?i a regimului s?u. Nu lipsesc nici atacurile grosolane la adresa lui Maniu ?i a partidului nostru (Partidul Na?ional-??r?nesc - n.a.)”.

6 mai 1946: „Ast?zi a început procesul Antonescu, care se desf??oar? într-o atmosfer? de scandal, cu manifesta?ii publice în toat? ?ara ?i cu telegrame ticluite la centru, prin care se cere « condamnarea la moarte a criminalilor ». Este atâta neru?inare în actul de acuzare ?i se folosesc atâtea minciuni grosolane, încât sunt hot?rât s? nu mai urm?resc acest proces f?cut de ru?i prin intermediul sluigilor lor fenediste”.

11 mai 1946: Hudui?? se refer? la depozi?ia pre?edintelui P.N.?. la proces ?i la gestul s?u de a da mâna cu mare?alul Antonescu aflat în box?: „Prin acest gest, Maniu a dat o palm? guvernului Groza, subliniind caracterul de victim? a lui Antonescu, judecat de un guvern pus de ru?i ?i la ordinul lor”.

17 mai 1946: discu?ie cu Iuliu Maniu, care „e sigur c? (Ion Antonescu - n.a.) va fi condamnat la moarte, îns? crede c? regele îi va comuta pedeapsa la munc? silnic? pe via??. Maniu a v?zut ieri sear? pe Negel (administratorul Domeniilor Coroanei - n.a.), cu care a analizat întreaga situa?ie ?i pe care l-a rugat s? comunice regelui dorin?a lui în chestiunea Antonescu. Negel l-a prevenit îns? c? asupra regelui se fac mari presiuni din partea comuni?tilor ?i a ru?ilor ca Antonescu s? fie executat”.

22 mai 1946: „În chestiunea Antonescu, Maniu e convins c? regele le va comuta la to?i pedeapsa, fiind sigur c? ?i anglo-americanii îi vor cere acest lucru”.

27 mai 1946: „Suntem cu to?ii (na?ional-??r?ni?tii - n.a.) prost impresiona?i de decorarea cu ordinul « Serviciul Credincios » a lui Groza. Nu în?elegem pentru ce regele i-a dat aceast? recompens?, când el prezideaz? un guvern la discre?ia ru?ilor ?i comite atâtea abuzuri ?i f?r?delegi. « Oportunismul familiei regale ?i camarila nenorocit? de care regele nu se poate elibera, zice Gh?? Pop, îl vor nenoroci într-o bun? zi ?i pe el ?i monarhia ». La fel gândesc ?i eu”.

29 mai 1946: Discu?ie cu mai mul?i frunta?i na?ional-??r?ni?ti: „To?i credem c? regele va comuta pedeapsa în munc? silnic? pe via??. Ghi?? Pop nu e prea sigur, ?tiind c? regele e « cam ranchinos de felul lui » ?i ar putea s? se r?zbune pe Antonescu pentru umilin?a la care l-a supus pe timpul când era comandantul ??rii. « Orice motive personale ar avea s? fie sup?rat pe Antonescu, am sus?inut eu, un suveran trebuie s? aib? în vedere interesele ??rii, care dep??esc cu mult pe ale sale ?i chiar ale dinastiei »”.

30 mai 1946: „Maniu e sigur c? regele va comuta sentin?a, întrucât regele «nu se poate dezonora ?i nici compromite dinastia, semnând o sentin?? care e respins? de întreaga opinie public? româneasc? [...] eu personal a? dori s?-l v?d pe rege în aceast? chestiune, dar nu vreau s?-l expun criticilor fenediste c? s-a l?sat influen?at de mine»”.

30 mai 1946: „Maniu l-a asigurat confiden?ial (pe Emil Ha?ieganu, ministru na?ional-??r?nist în guvernul Groza - n.a.) c? regele va comuta pedeapsa în munc? silnic? pe via??”.

31 mai 1946: „Discut?m cazul lui Antonescu. To?i, afar? de (generalul - n.a.) Negrei, suntem convin?i c? regele va comuta pedeapsa lui cu moartea în munc? silnic? pe via??, întrucât altfel s-ar dezonora ?i ?i-ar compromite tronul”.

1 iunie 1946: „Pe la 11 (seara - n.a.), mi-a telefonat generalul Negrei ca s?-mi anun?e c? Radio Bucure?ti a anun?at acum o or? executarea generalului (mare?alului - n.a.) Antonescu, a lui Ic? (Mihai Antonescu - n.a.), a generalului Piki Vasiliu ?i a profesorului Alexianu, fostul guvernator al Transnistriei în timpul r?zboiului, azi dup? mas? la ora 6, în curtea închisorii din Jilava. Deci Negel a avut dreptate, regele le-a respins comutarea pedepsei. « Nu ?tiu ce s-a întâmplat, i-am r?spuns eu lui Negrei, îns? dac? regele Mihai a f?cut acest lucru, atunci ?i-a semnat cu propria lui mân? pierderea tronului. Dup? o astfel de crim?, monarhia nu mai poate supravie?ui în România ?i eu strig de acum: « Tr?iasc? Republica! » [...] Regele nu are nici o scuz? oricâte presiuni s-ar fi exercitat asupra lui, pentru c? el trebuia s? apere suveranitatea poporului român ?i s?-i lase lui dreptul de a judeca pe acei care au p?c?tuit fa?? de el. Dac? el ?i camarila lui mizerabil? n-au în?eles atâta lucru, î?i vor merita soarta când mâine poporul le va da un picior în spate”.

2 iunie 1946: Discu?ie între frunta?ii na?ional-??r?ni?ti: „Ghi?? Pop ?i (Aurel - n.a.) Leucu?ia cred c? ru?ii, de acord cu anglo-americanii, trebuie s? fi f?cut mari presiuni de ultim? or? asupra regelui, c?ci la cererea numai a sovietelor el ar fi rezistat, respectându-?i promisiunea. (Aurel - n.a.) Dobrescu ?i cu mine excludem orice amestec al anglo-americanilor în aceast? chestiune [...] Noi doi înclin?m spre ipoteza lui Negrei, c? regele a profitat de presiunea guvernului nostru, a manifesta?iilor de strad? ?i probabil ?i a Moscovei pentru a da curs urii sale personale fa?? de Antonescu [...] To?i patru sutem de acord c? regele ?i-a t?iat ultima crac? de sub picioare, expunându-se dispre?ului general al na?iunii”. Pe de alt? parte, ei au apreciat c?, întrucât regele „mai de?ine, cel pu?in formal, o oarecare putere în stat, noi nu putem face publice p?rerile noastre despre el”.

Discu?ie cu Sachi (Zaharia) Boil?, care l-a v?zut pe Maniu. Pre?edintele P.N.?. era „indignat de atitudinea regelui, care ?i-a compromis foarte grav situa?ia lui de suveran”. În acea?i zi, Neculai Ion (amic politic) i-a spus lui Hudi?? c? a discutat cu Ion Gheorghe Maurer, membru de vaz? al P.C.R., subsecretar de Stat, care i-a spus c? „atât ru?ii, cât ?i guvernul nostru n-au insistat decât de form? pe lâng? rege pentru executarea lui Antonescu, pentru c? terenul era deja preg?tit, regele având el destule motive personale pentru a se r?zbuna pe el”. Hudi?? consemneaz?: „În sinea mea, cred c? Maurer are dreptate”.

7 iunie 1946: Întâlnirea mai multor frunta?i na?ional-??r?ni?ti, la care Iuliu Maniu „ne roag? s? p?str?m numai pentru noi aceast? p?rere (privind necomutarea pedepsei - n.a.), pentru a nu arunca pe rege în bra?ele fenedi?tilor. « E regretabil c? regele n-a putut s?-?i domine aversiunea fa?? de Antonescu ?i a comis un fapt care-l izoleaz? de na?iune » s-a mul?umit s? spun? Maniu, încheind astfel discu?ia asupra acestui punct”.

Din însemn?rile lui Ioan Hudi?? afl?m, pentru prima dat? dup? aproape ?apte decenii, despre pozi?ia real? a Partidului Na?ional-??r?nesc, a pre?edintelui s?u Iuliu Maniu, precum ?i a altor frunta?i na?ional-??r?ni?ti fa?? de procesul intentat lui Ion Antonescu, precum ?i de atitudinea regelui Mihai fa?? de condamnarea la moarte a fostului Conduc?tor al Statului. Rezult? limpede totalul dezacord cu decizia regelui de a nu comuta pedeapsa la moarte a condamna?ilor, neg?sindu-i o scuz? prin faptul c? asupra sa s-ar fi exercitat presiuni din partea sovieticilor. Faptul c? nici atunci ?i nici mai târziu, P.N.?. nu ?i-a f?cut public? aceast? pozi?ie se explic? prin dorin?a de a-l menaja pe rege ?i a nu-l „arunca în bra?ele comuni?tilor”. Pân? la urm?, adev?rul iese la suprafa??, chiar dac? atât de târziu. Trebuie s?-i fim recunosc?tori autorului Ioan Hudi?? ?i editorului Dan Berindei - care a p?strat cu grij? caietele cu însemn?ri ale socrului s?u, dându-le acum publicit??ii - pentru contribu?ia adus? la clarificarea unui moment delicat din istoria României

footer