Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Dr. Larry Watts   
Duminică, 22 Martie 2015 22:42
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ultraart/public_html/images/stories/istorie/20_martie_1990_Târgu_Mures.jpg
20 martie 1990 Târgu Mure?Acum, la 25 de ani de la cataclismul na?ional decembrist, activitatea U.D.M.R., sus?inu?? de organiza?iile iredentiste din „?ara vecin? ?i prieten?” pot fi v?zute în adev?rata lor lumin? ?i dimensiune. În martie 1990, profitând de „crucificarea” Securit??ii ?i, implicit lipsa controlului ?i supravegherii de c?tre serviciile de informa?ii, a permis declan?area unui conflict etnic brutal, cu posibilitatea escalad?rii ?i transformarea focarului într-o opera?ie de amploare, ?int? fiind dezintegrarea na?ional? a ??rii. De atunci ?i pân? în prezent, U.D.M.R., coloana a cincea a Ungariei, aflat? aproape pe tot parcursul sfertului de veac la guvernare -profitând de oportunismul a?a-zi?ilor politicieni din România -, s-a infiltrat în cele mai înalte structuri ale conducerii statului, sabotându-l sistematic ?i cerând, nu drepturi, ci privilegii. Pe parcursul întregii sale perioade de func?ionare Consiliul Na?ional pentru Combaterea Discrimin?rii, condus - coinciden?? - de un etnic maghiar nu a avut nicio interven?ie pentru a-i proteja pe românii din jude?ele României, unde sunt nedrept??i?i ?i discrimina?i în propria ?ar?. Busturile unor etnici maghiari, declara?i criminali de r?zboi, sfideaz? România de pe soclurile unde au fost instala?i, în schimb, Mare?alul Antonescu se dore?e a fi ?ters din memoria românilor, fiind „asasinat” în fiecare zi. Laszlo Tökes, Gyorgy Frundo, Verestoy Atilla, Marko Bela, Kelemen Hunor & Co... reprezentan?i ai U.D.M.R. lupt? f?r? a se mai ascunde, împotriva intereselor statului român. Este imperios necesar ?i chiar obligatoriu ca U.D.M.R, organiza?ie extremist-iredentist? anticonstitu?ional?, care nu are statut de partid politic ?i nici m?car nu reprezint? cu adev?rat interesele etnicilor maghiari din România, s? dispar? de pe scena politic? a staului român! (Ion M?ld?rescu).
 
Raport2003:
 
„[…] Pe 26 decembrie (1989 - n.r.), Securitatea a fost transferat? de la Ministerul de Interne la Ministerul Ap?r?rii Na?ionale intransigent fa?? de aceasta, pierzându-?i simultan toate atribu?iile de arestare, de?inere de persoane ?i interogatorii. Peste patru zile, la 30 decembrie 1989, Securitatea a fost desfiin?at? cu totul. […] De?i necesitatea serviciilor de informa?ii a fost în general recunoscut? de noii conduc?tori, ace?tia nu s-au gr?bit s? ri?te repetarea experien?ei Securit??ii prin recunoa?terea rapid? a unei agen?ii de informa?ii de securitate. Si nici publicul nu avea încredere ca noile autorit??i nu vor abuza de puterea executiva dobândit?. Aceast? teama si neîncredere s-au v?zut in atitudinea autoritarilor centrale, care « ?i-au luat mâinile » de pe interceptarea telefoanelor în primele 18 luni critice ale tranzi?iei României. De?i o reac?ie de în?eles la anii de interziceri ai Securit??ii înc? proaspe?i în memoria românilor, excluderea acestei metode fundamentale de culegere de informa?ii secrete a privat autorit??ile de posibilitatea prevenirii sau chiar a prevederii unor crize interne ?i a provoc?rii externe. Aceasta lips? de informa?ii esen?iale a fost amplificat? de absen?a unor organe de ordine public?, care fuseser? desfiin?ate ca simboluri ale represiunii. Împreun?, absen?a lor a l?sat institu?iile neexperimentate ale guvernului, extrem de vulnerabile, iar demonstra?iile necontrolate ?i repetate au culminat cu asaltarea cl?dirilor guvernamentale în lunile ianuarie ?i februarie 1990. Când interceptarea comunica?iilor a fost aprobat? în sfâr?it prin Legea Siguran?ei Na?ionale din iulie 1991, ea a fost reglementat? în ?ase articole separate.
 
În zilele de 19-20 martie 1990, un conflict etnic violent în ora?ul Târgu Mure? a prins din nou autorit??ile centrale nepreg?tite. Posibilitatea izbucnirii unui conflict etnic mai larg care ar fi putut duce la dezintegrarea na?ional? a fost mai degrab? puternic resim?it? decât în?eleas? complet la Bucure?ti, în mod deosebit dat fiind degenerarea paralel? a rela?iilor sârbo-croate în Republica Federativ? Socialist? Iugoslavia, care nu dusese înc? la dezmembrarea ??rii. Incidentul de la Târgu Mure?, care a etichetat România drept un butoi de pulbere în prima jum?tate a anilor ’90, a subliniat necesitatea urgent? a unui serviciu de securitate intern? care s? avertizeze din timp ?i s? permit? întocmirea unor planuri pentru situa?ii neprev?zute. […]”[1].
 
Nota redac?iei: Textul este un fragment din Raportul redactat în februarie 2003 de istoricul Larry L. Watts, prezentat la Centrul de la Geneva pentru Controlul Democratic asupra For?elor Armate (D.C.A.F.), organism înfiin?at în anul 2000 la ini?iativa guvernului elve?ian.
------------------------------------------
footer