Revista Art-emis
Tr?darea politic? - testamentul dezastrului na?ional (1) PDF Imprimare Email
Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu   
Miercuri, 27 August 2014 13:59
Prof. dr. Ghgeorghe Consantin Nistoroiu, art-emis„Mare?alul Antonescu a rezistat cu succes presiunilor naziste care cereau m?suri dure împotriva evreilor. El este cel care mi-a dat pa?apoarte în alb, pentru salvarea de teroarea nazist? a evreilor din Ungaria, a c?ror via?? era în pericol.” (Wilhelm Filderman, pre?edinte al Uniunii Evreilor Români (1923-1948), pre?edinte al Uniunii Comunit??ilor Evreie?ti din România (1929-1941; 1944-24 octombrie 1945) ?i pre?edinte al Consiliului Central al Evreilor din România (1936-1941; 1945).
 
În planul moralei cre?tin-ortodoxe for?a aplicat? sau impus? încununat? de victoria sa abuziv? nu înseamn? niciodat? c? se poate justifica sau defini prin dreptate sau adev?r, ci doar un drept al for?ei cu aplica?ie mâr?av? ?i consecin?e dezastruoase pentru mult timp. Tr?darea care st? cu regele la mas? sau cu al?i monarhi, premieri ori pre?edin?i este întotdeauna sinonim? cu uzurparea unei realit??i, a unei normalit??i statornice, stabilite în vatra unei comunit??i, care trebuie înl?turat? imediat pentru a face loc anarhiei ce va instaura apoi dictatura unui regim despotic, discriminator asupra poporului / popoarelor respective. Pentru tr?dare protagoni?tii se g?sesc u?or fiindc? ei sunt în ei în?i?i, n-au r?d?cini, dar sunt sprijini?i bancar de ilumina?ii Ocultei ?i se reg?sesc în cei pe care trebuie s?-i manipuleze, s?-i guverneze, s?-i înrobeasc?, s?-i am?geasc? dezinformându-i, dezumanizându-i în mas?, conform program?rii. Nenorocirea cea mare pentru aceast? Na?ie a lui Hristos, Dacia, se datoreaz? faptului c? s?mân?a lui Iuda, buruiana deci, a încol?it la noi nu însutit, ci înmiit de miimi, în aceast? Cetate a Nemuritorilor pelasgi, în aceast? Vatr? a Pâinii, a Vinului ?i a poftirii tuturor la mas?, în acest s?la? al arhitoleran?ei (la?itate cre?tin?) care a devenit în cea mai mare parte o cenu?? a nep?s?rii, o nesim?ire hibernal?, o adormire latifundiar?, o amor?ire încremenit?, o amnezie quasi total?, astfel încât raportul dintre am?r??teanul valah ?i Iuda-schizofrenicul este 1 la un milion.
 
Actul de la 23 August 1944, prin care Regele Mihai I ?i camarila sa au uzurpat regimul lui Ion Antonescu - protectorul s?u -, poate fi considerat în cadrul întregii ac?iuni a celui de-Al Doilea R?zboi Mondial, drept actul regal cel mai odios, actul dinastic cel mai reprobabil ?i în egal? m?sur? actul cel mai uciga? din istoria României, c?ruia i-au fost precursoare cele ale tat?lui s?u Carol al II-lea-Lupescu; de la 29/30 noiembrie 1938 prin ordonarea actului criminal de la Tânc?be?ti, lâng? Bucure?ti ?i cel din 21-22 Septembrie 1939, când a omorât circa 300 de personalit??i ale culturii ?i spiritualit??ii daco-române, na?ionalist-cre?tine din întreaga ?ar?, acte ce pot fi incluse sub egida: „Genocidurile brave ale dinastiei Hohenzollern de România” (Cohenzollern), precum ?i cele postbelice ale dictaturii ateee, comunisto-bol?evice, sub egida: „Holocaustul Interna?ionalei Ro?ii” asupra românilor. S? relu?m cronologic o parte din principalele evenimente premerg?toare, preg?tite ?i decisive declan??rii ?i desf??ur?rii celui de-Al Doilea R?zboi Mondial, evenimente interne ?i externe, care au culminat dezastruos atât pentru România ca stat monarhic, dar mai ales pentru Neamul dacoromân cre?tin-ortodox, prin actele monstruoase de tr?dare de la 23 August; 12/13 Septembrie; 9 Octombrie 1944 ?i implicit acelea?i consecin?e uciga?e ?i pentru Europa de Est:
 
Cronologie în istoria contemporan?
 
-10 februarie 1938, lovitura de stat a cuplului Carol al II-lea-Elena Lupescu ?i instaurarea dictaturii sale machiavelico-regale;
- 30 martie 1938, dizolvarea partidelor politice din România;
- martie 1938, anexarea Austriei de c?tre Germania;
- septembrie 1938, Acordul de la München prin care Fran?a, Marea Britanie ?i Italia au impus Cehoslovaciei s? cedeze Germaniei o parte a teritoriului ei;
- 30 noiembrie 1938, asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu ?i a unei p?r?i a elitei legionare, din ordinul expres al lui Carol al II-lea, provocând începutul distrugerii unit??ii na?ional-cre?tine;
- 1938, polonezul-evreu Lewinski a vândut codul ma?inii de codificare „Enigma-Ultra” dintr-o uzin? din Berlin, inventat? de olandezul Hugo Koch ?i adaptat? de întreaga Armat? German?, de Hitler, de serviciile secrete ale lui Canaris, de serviciile secrete ale lui Ribbentrop, a fost „d?ruit?” serviciilor secrete britanice M16;
- martie 1939, Germania ocup? Cehoslovacia;
- 23 August 1939, Pactul Ribbentrop-Molotov, actul de neagresiune germano-rus sau „actul de brigandaj al secolului al XX-lea” a preg?tit terenul declan??rii conflagra?iei mondiale;
- 1 septembrie 1939, începerea celui de-Al Doilea R?zboi Mondial, Germania atac? Polonia;
- 17 septembrie 1939, Stalin înfrânge rezisten?a polonezilor atacându-i la rândul s?u;
- 21-22 septembrie 1939, declan?area continuit??ii genocidului na?ional de c?tre Carol al II-lea;
- 28 septembrie 1939, Hitler ?i Stalin împart pentru a treia oar? Polonia;
- octombrie 1939, Moscova preg?tea un atac asupra României prin cele trei grupuri de armat? sovietic? aflate în apropierea grani?ei româno-ruse, pentru data de 6 decembrie 1939;
- 30 noiembrie 1939, sovieticii atac? Finlanda.
- 11 martie 1940, congresul american a votat legea: „Lend Lease Act”, care permitea furnizarea gratuit? a furniturilor de r?zboi ?i a celor economice, Marii Britanii ?i Uniunii Sovietice. Între august 1941 ?i 11 Mai 1945 au fost livrate de c?tre S.U.A. Uniunii Sovietice furnituri de r?zboi de peste 11 miliarde de dolari;
- 9/10 mai 1940, Germania atac? Olanda ?i Belgia;
- 25 mai-1 iunie 1940, M. Skvor?ov (Leibovici) ?i I. Morgenstern membrii ai secretariatului P.C.d.România, respectiv în regionala din Basarabia au fost chema?i de Komintern s? prezinte rapoarte despre capacitatea de lupt? a românilor;
- iunie 1940, armata sovietic? atac? ??rile Baltice;
- 17 iunie 1940, lordul Halifax al?turi de majoritatea guvernului britanic preg?tea încheierea p?cii cu Germania. Singura opozi?ie a fost-Churchill, care a învins respingând propunerea de pace;
- 22 iunie 1940, capitularea Fran?ei;
- 26/27 iunie 1940, pactul de brigandaj Hitler-Stalin dau sovieticilor Basarabia ?i Bucovina de Nord (51 000 Km p?tra?i din p?mântul str?bun cu peste 3.000.000 de români);
- 27 iunie 1940, Primul Consiliu de Coroan? român, privind ultimatumul sovietic;
- 27 iunie 1940, r?spunsul Berlinului: „în interesul evit?rii unui r?zboi între România ?i U.R.S.S., Germania sf?tuie?te România s? cedeze preten?iilor sovietice;
- 28 iunie 1940, al doilea Consiliu de Coroan? se pronun?? pentru acceptarea invaziei sovietice;
- 28 iunie 1940, armatele sovietice (25-30) au ajuns la Chi?in?u. Evreii au arborat imediat drapele ro?ii, au barat str?zile oprind accesul spre gar?, strigând: „Jos Carol al II-lea!, Jos Armata Român?!, Tr?iasc? Stalin ?i Armata Sovietic?!;
- 28 Iunie-3 Iulie 1940, „S?pt?mâna Patimilor” declan?at? de evrei contra poporului român cre?tin-ortodox din Basarabia ?ine de fapt un un de zile, pân? la 22 Iunie 1941;
- 1 Iulie 1940, formarea guvernului provizoriu din Basarabia, compus integral din evrei: Marek Fisch, guvernator, Filip Beer, secretar general al guvernului, Max Weissman, primar, Bruell, chestor al poli?iei, Zuflucht, ?eful serviciului sanitar, Kehr, ?eful alimenta?iei, Sa?a Pimensohn, procuror general.
S-au format Comitete revolu?ionare evreie?ti, care au declan?at atentate ?i asasinate împotriva românilor basarabni. Bilan?ul comunicat de Marele Stat Major Român: „numai în perioada retragerii, evacu?rii popula?iei române?ti dintre 28 Iunie-3 Iulie 1940 s-au înregistrat 282 de ofi?eri f?cu?i prizonieri, 356 de cadre ?i 42 876 de solda?i ?i grada?i uci?i. Arestarea, deportarea, asasinarea a peste 300 000 români, reprezentând 12, 23 % din popula?ie într-un an de zile, pentru a se continua între 1944-1953 la peste o treime 33 % din totalul popula?iei Basarabiei. (Paul Goma-S?pt?mâna Ro?ie..., p. 157, 205, 207). Pân? la mijlocul anului 1941 (22 Iunie) s-au mai înregistrat cca 300 000 de români deporta?i, dintre care 200 000 în Siberia ?i cca 30 000 de români uci?i”;[1]
- 30 august 1940, Arbitrajul de la Viena f?cut de Hitler-Mussolini, rup Transilvania în dou?: partea de nord cu peste 2 500 000 de români o dau ungurilor, iar jum?tate din Dobrogea cu peste 400 000 de români intr? sub ocupa?ie bulgar?;
- Regele Carol al II-lea, un monarh vicios, corupt ?i tiran f?cea eforturi disperate de a-?i salva tronul, dup? ce acceptase, la?, ultimaturile ucig?toare ?i dup? ce refuzase în trei rânduri: 1934, 1936 ?i 1939, propunerile lui Hitler de colaborare economico-diplomatic? sau economico-militare prin care i se garantau suveranitatea ?i suzeranitatea Regatului Român;
- 5 septembrie 1940, generalul Ion Antonescu devine Conduc?torul Statului Român;
- 6 septembrie 1940, abdicarea monstrului-monarh, Carol al II-lea, for?at? de c?tre Garda de Fier ?i armat?;
- 6 septembrie 1940, voievodul cu acnee, de Alba Iulia, Mihai redevine regele gângav al României;
- 14 septembrie 1940, ia fiin?? Statul Na?ional Legionar Român sub conducerea regelui Mihai I, a Conduc?torului statului, generalul Ion Antonescu ?i a profesorului Horia Sima, Conduc?torul Mi?c?rii Legionare;
- 21-23 ianuarie 1941, opera?ia împotriva Mi?c?rii Legionare ?i uzurparea Statului Na?ional Legionar;
- 27 martie 1941, lovitura de stat la Belgrad a generalului Simovici. Aderarea Iugoslaviei la Pactul Tripartit;
- aprilie 1941, campania tragic? ?i idioat? a lui Mussolini în Albania ?i Grecia;
- iunie 1941, intrarea ca alia?i ai Axei în cel de-al doilea r?zboi mondial împotriva U.R.S.S-ului;
- eliberarea p?mântului str?bun-sfânt al Basarabiei ?i Bucovinei de Nord;
- 22 iunie 1941, armatele Axei atac? Uniunea Sovietic?;
- 1941, Stalin cere englezilor începerea celui de-al doilea front stabilit pentru anul 1942;
- 7 decembrie 1941, Japonia atac? flota american? de la Pearl Harbor;
- 12 august 1942 Churchill pleac? la Moscova pentru a discuta cu Stalin problema celui de-al doilea front;
- 1942, legenda „debarc?rii în Balcani” este asimilat? de români ca pe o mare speran??;
- 19 noiembrie 1942 - 2 Februarie 1943, B?t?lia de la Stalingrad, cu victoria total? a ru?ilor prin cele 180 de divizii dizlocate de pe linia Extremului Orient,. în urma informa?iei secrete dat? de spionul Anthony Blunt, primit? de la Consiliul de r?zboi japonez c? nu va ataca U.R.S.S. Acolo, la Cotul Donului a fost decimat? armata român?;
- 24 Ianuarie 1943, Conferin?a de la Casablanca, declara?ia lui Roosevelt în care se opune clauzei „capitul?rii necondi?ionate”;
- ianuarie 1943, demersurile lui Antonescu pe lâng? Mussolini de a-l convinge s? ias? din Ax?, permi?ându-i astfel lui Hitler încheierea p?cii cu for?ele adverse;
- 10 februarie 1943, Antonescu declar? c? este gata s? ias? din Ax?;
- 20 februarie 1943, Roosevelt prin emisarii s?i sioni?ti Weiss ?i Zabrousky îi confirm? printr-o scrisoare lui Stalin, acceptul pentru împ?r?irea Europei în zon? de influen?? anglo-rus?;
- 1943, prim?vara, organiza?ia „Schwarze Kapelle” condus? de Amiralul Canaris, la care s-a ata?at ?i Himmler face demersuri în vederea încheierii p?cii între Germania ?i Anglia. Roosevelt se opune;
- mai 1943, Conferin?a de la „Trident”-Washington a ?efilor militari alia?i;
- august 1943, în?elegere de principiu anglo-rus? de împ?r?ire a Europei;
- 28 august 1943, asasinarea ?arului Boris al ll-lea al Bulgariei;
- 2 septembrie 1943, Conferin?a de la Quebec, tot a ?efilor militari alia?i în vederea finaliz?rii planului ?i strategiei debarc?rii;
- noiembrie 1943, Conferin?a de la Teheran, unde „cei trei mari” accept? planul „mistific?rii ?i intoxic?rii inamicului”;
- 21 noiembrie 1943, opozi?ia român? prin Maniu ?i Br?tianu, în acord cu Antonescu încep tratativele ie?irii din Ax?, pe lâng? ambasadele de la Stockholm ?i Cairo, în vederea încheierii unui armisti?iu avantajos ??rii noastre;
- decembrie 1943, negocierile de la Stockholm privind armisti?iul român dintre ambasadorii Nanu ?i Doamna Kolontay;
- 17 martie 1944, deconspirarea prin?ului ?tirbey, îns?rcinat de Antonescu cu tratativele armisti?iului pentru Cairo, de c?tre Agen?ia Reuter;
- întreaga familie ?tirbey: prin?ul Barbu avea 4 fete; una m?ritat? cu Boxshall, ofi?er englez-?eful Intelligence Service-ului (M16) pentru România, nepotul Alexandru Cretzeanu, ambasadorul lui Antonescu la Ankara, alt? fiic? devenise so?ia lui Grigore Niculescu-Buze?ti, func?ionar în Ministerul român de Externe la Direc?ia Cifrului ?i intim al regelui, a jucat un rol determinant ?i capital în evenimentele cuprinse între anii 1943-1945 ?i în mod expres la 23 August 1944;
- 19 martie 1944, trupele germane ocup? Ungaria;
- 23 martie 1944 telegrama lui Cordell Hull, nr.139/2351, trimis? lui Harriman la Moscova: „[...] mare?alul Antonescu dac? vrea s? ias? din Ax?, numai el are mijloacele necesare ?i cele mai mari ?anse de succes. Autorit??ile militare americane consider? ac?iunea României de o importan? excep?ional?”;
- 28 martie 1944, Amiralul Leahy, ?eful Marelui Stat Major, sublinia: „[...]deta?area României de Germania ?i ie?irea din Ax? este din punct de vedere militar, de cea mai mare importan??”;
- 4 aprilie 1944, americanii „au venit mai devreme” bombardând Gara de Nord ?i ucigând aproape 3.000 de civili, continuînd cu distrugere rafin?riilor de petrol de la Ploie?ti ?i cu alte numeroase victime;
- 10 aprilie 1944, generalul Marshall, în telegrama nr.4 cerea „statut de cobeligeran??” pentru România, în cazul schimb?rii ei de front;
- pozi?ia britanic? sugera c? „problemele române?ti sunt în mod necesar ?i natural de competen?a exclusiv ruseasc?;
- 12 aprilie 1944, la Cairo, reprezentan?ii diplomatici ai celor trei puteri: Anglia, S.U.A. ?i U.R.S.S. cer pentru România capitulare necondi?ionat?;
- 13 aprilie 1944, termenii armisti?iului mare?alului Antonescu sunt accepta?i de ru?ii-sovietici:
        a. cele 13 divizii române?ti aflate pe câmpul de lupt? trebuie ori s? se predea ru?ilor, ori s? atace trupele germane. Ru?ii se oblig? s? le aprovizioneze cu armament pe care-l vor pune imediat la dispozi?ia mare?alului Antonescu ?i domnului Maniu „pentru a restabili independen?a ?i suveranitatea României;
        b. trebuie restabilit? frontiera din 1940 (care recuno?tea anexarea de c?tre U.R.S.S. a Basarabiei ?i a Bucovinei de Nord);
        c. Repara?ii.
- 26 mai 1944 s-a constituit Blocul Democrat (P.N.?., P.L. Aripa Dinu Br?tianu, P.S.D - Titel Petrescu, P.L - Gh. T?t?r?scu, P.C.d. România - Lucre?iu P?tr??canu)
- 26 mai 1944, Constantin Vi?oianu a primit de la Alexandru Cretzianu de la Ankara termenii armisti?iului propus de ru?i României în condi?ii mai avantajoase, cu trei condi?ii suplimentare fa?? de cel din aprilie 1944 de la Stockholm:
    a. acordarea unei zone libere de orice ocupa?ie pentru sediul guvernului român;
     b. garantarea unui termen de 15 zile trupelor germane pentru a se retrage din România;
      c. reduceri la suma repara?iilor pretinse.
- 27 mai /2 Iulie, 1944 impostorul George Duca îns?rcinat de alt impostor Grigore Niculescu-Buze?ti, „negociaz?” particular, peste capul lui Nanu cu doamna Kolontay, sugerându-i s? nu aibe încredere în Antonescu;
- 3 iunie 1944 acordul dat de Molotov privind acceptul lui Stalin de a oferi armisti?iu mare?alului Antonescu, rectificat;
- 6 iunie 1944, Ziua „Z” - debarcarea din Normandia;
- 13/14 iunie 1944, ?edin?a conspirativ? de noapte în care se traseaz? planul complotului de la 23 august la care particip?: generalii C. S?n?tescu, Aldea ?i Gh. Mihail, Grigore Niculescu-Buze?ti, Mocsony-Stârcea, col. D?m?ceanu, Emil Bodn?ra?, Lucre?iu P?tr??canu, Mircea Ioani?iu, ?.a.;
- 15 iunie 1944, gen. S?n?tescu a comunicat tr?d?torilor acordul regelui cu privire la preg?tirea marelui complot;
- 20 august 1944, prin tr?dare unor înal?i ofi?eri în frunte cu generalul Racovi?? se sparge frontul la Ia?i, din ordinul regelui;
- 22 august 1944, seara-întrevederea dintre Antonescu, Iuliu Maniu ?i Ion Mihalache, discutându-se despre inevitabilitatea încheierii armisti?iului;
- 22 august 1944, seara mare?alul Antonescu l-a convocat pe ministrul german Clodius în prezen?a ministrului de r?zboi, generalul Pantazi spunându-i c? România va cere armisti?iu;
- 23 august 1944, diminea?a la Palat dejunul regal: regele, generalul S?n?tescu, Mocsonyi-Stârcea, Niculescu-Buze?ti, ?.a.
ora 9, ultima ?edin?? a guvernului Antonescu la Snagov;
ora 10,30, întrevederea lui Ion Antonescu cu George Br?tianu în vederea încheierii armisti?iului;
ora 16 mare?alul, prin generalul S?n?tescu este convocat la rege. La ora 17 este arestat în palatul regal ?i predat echipei lui Bodn?ra?;
s-a format noul guvern condus de generalul S?n?tescu;
- 24 august 1944, se începe ocuparea României de c?tre Armata Ro?ie înainte de a se fi semnat armisti?iul;
- 12/13 septembrie 1944, semnarea de c?tre comploti?tii români, la Moscova, armisti?iul capitul?rii necondi?ionate;
- 3 octombrie 1944, Churchill îi cere lui Roosevelt s? trimit? un mesaj lui Stalin în care s? subscrie c? aprob? misiunea premierului englez la Moscova. Va pleca pe 8 octombrie;
- 5 octombrie 1944, Roosevelt trimite telegram? lui Stalin dându-le und? verde celor doi ?i urându-le succes;
 
Bibliografie:
 
- Nicolae Baciu,Yalta ?i crucificarea României, Roma, Ed. Europa, 1982; *. L’Europe de l’Est trahie et vendue. Paris, Edition La Pensee Universelle, 1984; *. Agonia României-1944-1948, Cluj-Napoca, Ed. Dacia 1990.
- Ioan Scurtu, Criza dinastic? din România, Bucure?ti, Ed. Enciclopedic?, 1996. - - Via?a politic? din România 1918-1944. Bucure?ti, Ed. Albatros, 1982.
- Gh. Buzatu (coordonator), B?t?lia pentru Basarabia 1941-1944. Ed. Mica Valahie, Bucure?ti, 2010.
- C. Hlihor, Anul 1940. Drama românilor dintre Prut ?i Nistru, Bucure?ti, Ed. Academiei de Înalte Studii Militare, 1992.
- Ion ?i?canu, Ocuparea Basarabiei, Her?ei ?i a nordului Bucovinei, în „Revista de istorie militar?”, nr. 4, 1991.
- Paul Goma, S?pt?mâna Ro?ie 28 iunie-3 iulie 1940 sau Basarabia ?i evreii. Bucure?ti, Ed. Vremea XXI, 2004.
- Valeriu-Florin Dobrinescu, Ion Constantin, Basarabia în anii celui de Al Doilea R?zboi Mondial. Institutul European-Ia?i, 1995.
- Generalral Platon Chirnoag?, Istoria politic? ?i militar? a r?zboiului României contra Rusiei Sovietice, 22 iunie 1941-23 august 1944, Ia?i, Ed. Fides, 1998.
- Pamfil ?eicaru, Construc?ii pe nisip. Politica aistoric?, Ia?i, Ed. Fides, 1998.
- Ion Cârja, Canalul Mor?ii, Ed. Cartea Româneasc?, 1993.
- Munteanu Miruna,Vladimir Alexe-Alexandru, Ionescu-Mariana ?tef?nescu, Dosare Ultrasecrete, vol. I. Bucure?ti, Ed. Omega, 1999.
- Va urma -
--------------------------------------------
[1] C. Hlihor, Drama românilor dintre Prut ?i Nistru..., p. 11.
footer