Revista Art-emis
Cimitirul Militar de la ?iganca PDF Imprimare Email
Alexandru Moraru, Chi?in?u   
Duminică, 06 Iulie 2014 18:39

Actiuni militare româno - germane,1941În timpul luptelor, la marginea de nord a localit??ii ?iganca, a fost plasat un cimitir în care au fost înhuma?i militarii, c?zu?i pentru cucerirea Dealului Epureni. Faptul c? nu s-a anticipat dramatismul luptelor ?i tributul de sânge ce urma s? fie pl?tit de c?tre trupele române, rezult? din dimensiunile modeste ale acestui cimitir de form? trapezoidal?, cu baz? mare de 20,5 m., baz? mic? de 17,2 m., cu laturile de 36 m. Comparând datele cu prevederile regulamentelor epocii, rezult? c? acolo puteau fi înhuma?i pân? la 200 de oameni. În fapt, pân? la încheierea luptelor din Capul de Pod de la ?iganca, au fost înmormânta?i peste 300 de militari, iar în urm?torii 2 ani au fost adu?i înc? de dou? ori ca pe atâta, astfel încât în luna iulie a anului 1943 cifra militarilor înhuma?i în acest cimitir de campanie ajunsese la 1020. Eroii depu?i în Cimitirul de la ?iganca proveneau din: Regimentele 1/2?i 2/9 Vân?tori de Gard?, 6 Infanterie Gard?, 3 Artilerie Gard?, 1, 11, 12, 17, 21 ?i 24 Infanterie, 5 ?i 30 Artilerie, 3 Artilerie Grea, 8 C?l?ra?i, 5 Pionieri, compania 40 Anticar ?i Flotila 1 Vân?toare.

Prima descriere a Cimitirului de campanie de la ?iganca dateaz? din ianuarie 1942 ?i apar?ine plutonierului major Mihai Vasile, delegatul A?ez?mântului Na?ional „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor: „Cimitirul este situat pe islazul satului Epureni, pe o coast?, este împrejmuit cu 2 rânduri de sârm? ghimpat?, are cruci de lemn de brad, instalate de c?tre un locotenent din Regimentul 12 Doroban?i, pe care ste scris numele osta?ilor din acest regiment; îns? acestea nu sânt a?ezate la c?p?tâiul mortului al c?rui nume este scris pe cruce. Cimitirul este a?ezat pe o pozi?ie foarte frumoas?, unde poate fi amenajat definitiv.” Terenul a apar?inut localnicilor Mihalcea Tiron ?i ?tefan Comerzan, care au donat comandantului Regimentului 12 Doroban?i Bârlad o suprafa?? de teren se 3150 m.p. În prim?vara anului 1944, când ac?iunile militare s-au mutat la vest de Prut, autorit??ile sovietice au început procesul sistematic de radiere a cimitirului.

Oficiul Na?ional pentru Cultul Eroilor din România, organ al administra?iei publice centrale, care func?ioneaz? conform Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor ?i operelor comemorative de r?zboi, ?i-a propus înc? de la înfiin?are, s? reabiliteze cele mai importante locuri de înhumare ale Eroilor României, care au fost distruse dup? încheierea celui de-Al Doilea R?zboi Mondial. La 29 septembrie 2005, Proiectul tehnic ?i întreaga documenta?ie respectiv? au fost prezentate Consiliului Raional Cantemir, din Republica Moldova. La 17 octombrie 2005, între Oficiu - în calitate de ini?iator ?i finan?ator al proiectului – ?i parohia din Cania - de?in?toarea dreptului de proprietate asupra terenului pe care se afla cimitirul pâng?rit -  s-a încheiat o în?elegere prin care parohia ?i-a dat acordul ?i a binecuvântat „aceast? reconstruc?ie, pe terenul s?u, care i-a fost atribuit de c?tre autorit??ile locale din Cantemir ?i Stoianovca”.

Proiectul de reconstruc?ie a Cimitirului de Onoare de la ?iganca a fost lansat de c?tre Oficiul Na?ional pentru Cultul Eroilor  din România la 9 iunie 2005, de Ziua Cimitirul de la ?iganca, art-emisEroilor, când a avut loc o ceremonie oficial? de comemorare a celor c?zu?i în prima lun? de campanie a Armatei Române pe Frontul de Est. Proiectul tehnic de reconstruc?ie a fost elaborat de c?tre o echip? de speciali?ti condus? de arhitectul Constantin Costache, din cadrul Centrului de Proiect?ri Construc?ii Militare. În urma unei licita?ii interna?ionale, încheiat? la data de 26 octombrie 2005, execu?ia lucr?rilor a fost adjudecat? de firma F.P.C. „Revetan” S.R.L. din  Chi?in?u. Lucr?rile au început efectiv în luna noiembrie 2005 ?i s-au desf??urat conform graficului acceptat de ambele p?r?i prin contractul de execu?ie, semnat la 17 noiembrie 2005.

Reconstruc?ia cimitirului respect? în tocmai amplasamentul ini?ial ?i dimensiunile pe care acesta le-a avut la înfiin?area sa în urm? cu 73 de ani. Împrejmuirea de pe latura de nord este format? dintr-un gard din fier forjat, cu în?l?imea de 2,2 m. Realizat în stilul specific a?ez?mintelor monahale ?i locurilor de înhumare a eroilor. Celelalte trei laturi ale cimitirului sunt împrejmuite cu un gard înalt de de 60 cm, care permite vizualizarea locurilor de odihn? ale eroilor c?zu?i pentru ?ar?. Cele 9 gropi comune din cadrul cimitirului sunt delimitate printr-o bordur? din beton armat, plasat? cu piatr?, ?i respect? în tocmai amplasamentul lor ini?ial. Pe laturile de est ale gropilor comune sunt amplasate 143 de cruci cre?tine pe care sunt fixate pl?ci metalice, având turnat în relief textul „Eroi rom\ni necunoscu?i”.

Întrarea în cimitir se face printr-o poart? tradi?ional? româneasc?, sculptat? de me?terul popular Ilie Ben?a din Bârsana, Maramure?. Acela?i me?ter a realizat ?i troi?a monumental?,care str?juie?te cimitirul din cea mai înalt? parte a acestuia, ea fiind amplasat? spre r?s?rit, asemenea altarelor din bisericile ortodoxe. La intrare au fost dispuse cele 11 pl?ci comemorative, fiecare dintre ele având forma unei casete paralelipipedice înclinate spre vest. Pe prima dintre acestea, sub stema României, se afl? textul: „Cimitirul de Onoare al Eroilor Români”. Pe urm?toarele nou? sunt trecute - îm ordine alfabetic? - numele celor 830 de eroi identifica?i, fiecare cu gradul ?i unitatea din care a f?cut parte. Ultima plac? are inscrip?ia însemnul specific celui de-al Doilea R?zboi Mondial, precum ?i textul: „Acest Cimitir de Onoare, în care sunt înhuma?i 1020 de Eroi Români c?zu?i în lupt?, în iulie 1941, în capul de pod ?iganca a fost reconstruit de Oficiul Na?ional pentru Cultul Eroilor. 1 iunie 2006”.

Dou? catarge, cu în?l?imea de 8 metri fiecare, str?juiesc troi?a cre?tin?, iar pe acestea sunt arborate drapelele de stat ale României ?i Republicii Moldova. În fa?a fiec?rei cruci a fost plantat câte un trandafir, laturile cimitirului fiind încadrate de arbu?ti ornamentali, iar spa?iul verde- gazonat. La 1 iunie 2006, de În?l?area Domnului Iisus Hristos, Ziua Eroilor, cu prilejul încheierii luc?rilor de amenajare a Cimitirului Românesc de Onoare de la ?iganca, s-a organizat o ceremonie oficial?, la care au participat înalte oficialit??i din România ?i Republica Moldova. Cei prezen?i la ceremonie au asistat la slujba de pomenire oficiat? de un sobor de preo?i condus de Î.P.S.Petru, Mitropolitul Basarabiei ?i P.S. dr. Casian Episcopul Dun?rii de Jos. Dup? oficierea serviciului divin, au avut loc depunerea de coroane din partea autorit??ilor din România ?i din Republica Moldova, sfâr?ind cu o poman? cre?tin? pentru sufletele eroilor români c?zu?i la datorie.
Sursa: Secretele istoriei [1]
Grafica - Ion M?ld?rescu
--------------------------------------------------------
footer