Revista Art-emis
Spiru Haret, membru al comunit??ii interna?ionale a educa?iei PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Constantin Schifirne?   
Duminică, 18 Mai 2014 12:32

Prof. univ. dr. Constantin Schifirne?, art-emisLa 29 aprilie 2014 a avut loc, la Ia?i, Ceremonia de primire de noi membri în „International Adult and Continuing Education Hall of Fame” (Galeria Interna?ional? a educa?iei continue ?i a adul?ilor), în cadrul celei de a patra Conferin?e Interna?ionale de Educa?ie a Adul?ilor (I.A.C.E.). organizat? de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia?i, Universitatea din Bucure?ti, Universitatea „Babe?-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timi?oara. International Adult and Continuing Education Hall of Fame este o societate non-profit al c?rei scop este de a onora persoanele care au adus contribu?ii deosebite în domeniul educa?iei adul?ilor. Anual, sunt selectate personalit??i din domeniul educa?iei adul?ilor ?i al form?rii continue din întreaga lume pentru includerea lor în „I.A.C.E. Hall of Fame”. Statutele asocia?iei prev?d ca personalit??ile propuse în Galerie trebuie s? fie eminente în domeniul lor ?i trebuie s? fi contribuit la dezvoltarea educa?iei adul?ilor ?i a educa?iei continue. Comitetul de Selec?ie accept? nominalizarea ?i ca membru post-mortem. În anul 2014, au fost inclu?i ca membri: Sturla Bjerkaker, Marjean Buckner, Patricia Cranton, Chris Duke, John Field, Dorothy Lucardie, Mihaly Sari, Douglas Smith, iar Spiru Haret ?i Milka Atanasova (Bulgaria), ca membri post-mortem. Propunerea de includere a lui Spiru Haret în IACE Hall of Fame a apar?inut profesorilor Romi?? Iucu (Universitatea din Bucure?ti) ?i Lauren?iu ?oitu (Universitatea „Al. I. Cuza”, Ia?i). În prezentarea de c?tre International Adult and Continuing Education Hall of Fame a ministrului român al Instruc?iunii publice se spune, printre altele: „Spiru Haret (1851-1912) was one of the most important leaders of the educational system of Romania. In Europe, his reforms are appreciated for the capacity of understanding education as a continual process and the transformational role adult education plays in the policy of communities. Haret reformed Romanian schools and, implicitly, the Romanian society.”[1]

Spiru Haret (1851-1912) a fost unul dintre cei mai importan?i lideri ai sistemului de înv???mânt din România. În Europa, reformele sale sunt apreciate pentru capacitatea de a în?elege educa?ia ca un proces continuu ?i rolul transformator pe care educa?ia adul?ilor îl joac? în politica comunit??ilor. Haret a reformat ?colile române?ti ?i, implicit, societatea româneasc?. În continuare se men?ioneaz? contribu?iile lui Haret la reformarea societ??ii române?ti o reprezint? reglementarea educa?iei adul?ilor. El a creat, prin legi ?i acte normative, cadrul institu?ional de dezvoltarea a educa?iei adul?ilor în România prin ?coli de adul?i, cercuri culturale, biblioteci populare, ?ez?tori s?te?ti, teatru s?tesc etc. A infiin?at reviste în scopul culturaliz?rii ??ranilor ?i muncitorilor. A dezvoltat teoria ?colii pentru via??, inseparabil? de problemele generale ale societ??ii, inclusiv de educa?ia permanent?, de înv??area continu?. A înfiin?at biblioteci s?te?ti concepute ca un mijloc eficient de educa?ie a popula?iei din mediul rural. Activitatea educativ? a bibliotecilor populare era sus?inut? de înv???tori ?i preo?i din sate. Este ini?iatorul ?i organizatorul activit??ii extra?colare a înv???torilor rurali, având ca scop ridicarea nivelului cultural ?i economic al ??ranilor adul?i prin cursuri de alfabetizare, prin r?spândirea de cuno?tin?e de cultur? general?, de agricultur?, prin organizarea ob?tiilor s?te?ti, a b?ncilor ?i cooperativelor ??r?ne?ti. Au fost înfiin?ate ?coli pentru adul?i, iar pentru elevii s?raci - cantine ?colare; a organizat activitatea de editare de carte didactic? accesibil? pentru câ?i mai mul?i cititori. Pentru înv???tori a creat colec?ia „Biblioteca pedagogic?”, constituit? din traduceri din pedagogia universal?. Haret a sprijinit apari?ia revistelor pedagogice „Convorbiri didactice”, „Înv???mântul primar”, „Noua revist? pedagogic?”, publica?ii care au inclus articole despre ?colile pentru adul?i. În viziunea lui Spiru Haret educa?ia, într-un stat modern, cuprinde toate categoriile de vârst? într-un cadru institu?ional adecvat fiec?rei vârste. Înv???mântul este investit ca institu?ie fundamental? de educa?ie popular?. Datorit? deciziilor ?i ac?iunilor sale s-au înfiin?at mii de ?coli pentru adul?i în România la inceputul secolului al XX-lea. ?colile pentru adul?i erau organizate în func?ie de nivelul de instruc?ie al popula?iei: ?coli de adul?i de curs primar, cursuri libere destinate a completa cultura general?, ?coli de adul?i pentru ucenicii din fabrici, pr?v?lii ?i ateliere. Ministrul Haret a elaborat Regulamentul pentru ?colile de adul?i din anul 1904 ?i Programa analitic? pentru ?coalele de adul?i din 1904. Datorit? cadrului institu?ional al educa?iei adul?ilor creat de Spiru Haret, a avut loc sc?derea analfabetismului într-o propor?ie semnificativ? - de la 78% în 1899 la 61% în 1912. Placa „Spiru Haret” a fost înmânat?, în 29 aprilie, ministrului Educa?iei Na?ionale, Remus Pricopie în cadrul ceremoniei g?zduit? de Prim?ria municipiului Ia?i. Ministrul Educa?iei Na?ionale, Remus Pricopie a vorbit despre contribu?iile fundamentale pe care Spiru Haret le-a avut în reformarea înv???mântului românesc ?i a societ??ii române?ti. Cu acela?i prilej a fost organizat panelul Legi ?i acte normative cu privire la ?coal? ?i educa?ie moderat de doamna prof. dr. Carmen Cre?u, Prorector al Universit??ii „Alexandru Ioan Cuza” Ia?i, paneli?ti fiind acad. Ioan Aurel Pop, rectorul Universit??ii Babe?-Bolyai Cluj-Napoca, prof. dr. Constantin Schifirne? - S.N.S.P.A., prof. dr. Lauren?iu ?oitu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Ia?i. Tema interven?iei mele a fost „Spiru Haret, legi ?i acte normative ?colare”, în care am accentuat c? în viziunea lui Haret, într-un stat modern, educa?ia cuprinde toate categoriile de vârst? într-un cadru institu?ional, ?i înv???mântul a fost investit ca institu?ie fundamental? de educa?ie popular?, iar reforma ?colar? este conceput? în conformitate cu situa?iile reale ale grupurilor de la baza societ??ii: „P?turile de jos ale poporului sunt acelea care au cu deosebire trebuin?? de solicitudinea noastr?. Ele sunt acelea care au beneficiat mai pu?in de lucrarea de transformare din ultimele decenii”.[2] În cadrul aceleia?i manifest?ri a fost lansat volumul „Spiru Haret, Laws and normative acts on school and education, An anthology, with an introductory study by Constantin Schifirne?”, Traducere Carmen Veronica Borbely ?i M?d?lina Elena V?t?m?nescu, Presa Universitar? Clujean?, 2014. Aceast? recunoa?tere interna?ional? a contribu?iilor lui Spiru Haret la educa?ia adul?ilor nu este singular?. În anul 1976, Uniunea Interna?ional? Astronomic? a atribuit numele Spiru Haret unui crater de pe Lun?.[3]

-------------------------------------

[1]http://www.halloffame.outreach.ou.edu/2014/Haret.html
[2] Operele lui Spiru C. Haret, vol. II, Bucure?ti: Comunicare.ro, p. 270.
[3]Craterul are 29 km în diametru ?i se afl? în emisfera ce nu se poate vedea de pe Terra, aproape de polul sud al Lunii.
footer