Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Cercet?tor dr. Gabriel Ungureanu   
Miercuri, 07 Mai 2014 21:16
Dac 4, art-emisVizionar în timp, poetul George Co?buc a dat glas înc? din vremea sa lacrimilor noastre ce nu sau mai uscat de atunci. Acest popor înl?crimat dar niciodat? îngenuncheat a ajuns ast?zi în orânduirea criminal? autodenumit? Republica Ho?ilor. Poporul Martir Dacoromân este umilit de ni?te nimeni, de ni?te agrama?i, de ni?te be?ivi sini?tri care nu au responsabilitatea cuvintelor, faptelor ?i legilor: Iat? ce rela?ie minunat? au „angaja?ii” cu „managerul” povestit? înc? de pe atunci a?a cum din p?cate se întâmpl? ?i acum: Fl?mând ?i gol, f?r-ad?post,/ Mi-ai pus pe umeri cât ai vrut,/ ?i m-ai scuipat ?i m-ai b?tut/ ?i câine eu ?i-am fost!/ Ciocoi pribeag, adus de vânt,/ De ai cu iadul leg?mânt/ S?-?i fim to?i câini, love?te-n noi!/ R?bd?m poveri, r?bd?m nevoi/ ?i ham de cai, ?i jug de boi/ Dar vrem p?mânt! Are poezia vreo leg?tur? cu respublicanii actuali. Ce crede?i? Adic? cine sunt ciocoii pribegi adu?i de vânt, avem noi a?a ceva, la noi în ?ar?? Hai c? ?i Co?buc ?sta prea exagereaz? cu dorin?ele oamenilor de a poseda terenuri agricole! Eu nu cred! Blestemul acestui p?mânt dacoromân a fost de la început aurul, bog??iile ?i muierile noastre frumoase ca nime altele în lume. Ne-am n?scut din Neamul Lupilor pe o Gur? de Rai ?i de trei mii de ani ne umplem de balele ?i jigodia cotarlelor venite s? ne miroas? bog??ia ?i femeile. C?ci a?a plânge poetul George Co?buc cel pe care a?i uitat s? îl citi?i la ?coala special?, voi cei ce m? citi?i acum urm?rind scrisul cu degetul. Auzi?i cum am ajuns noi dacoromânii în ?ara noastr?, în rânduiala de ast?zi, autodenumit? Republica Ho?ilor: „O coaj? de m?lai de ieri/ De-o vezi la noi tu ne-o apuci./ B?ie?ii tu-n r?zboi ni-i duci,/ Pe fete ni le ceri./ Înjuri ce-avem noi drag ?i sfânt:/ Nici mil? n-ai, nici crez?mânt!/ Fl?mânzi copiii-n drum ne mor/ ?i ne sfâr?im de mila lor -/ Dar toate le-am tr?i u?or/ De-ar fi p?mânt!”. Are poezia lui Co?buc vreo leg?tur? cu respublicanii actuali. Cu taxele, cu impozitele concepute la cârcium?? Cu protec?ia social?? S? fie p?mânt? Uite c? este destul ?i se mai ?i vinde „b?ie?ilor ultra-super-de?tep?i ?i inteligen?i”! Ce crede?i? Coinciden???
 
Noi nu mai avem vitejia dacilor deoarece am dec?zut în mare parte datorit? evolu?iei modernit??ii universale care ne-a tocit morala ?i sim?urile (la fel ca pentru toate neamurile lumii civilizate) dar... „N-avem puteri ?i chip de-acum/ S? mai tr?im cer?ind mereu,/ C? prea ne schingiuiesc cum vreu/ St?pâni lua?i din drum!/ S? nu dea Dumnezeu cel sfânt,/ S? vrem noi sânge, nu p?mânt!/ Când nu vom mai putea r?bda,/ Când foamea ne va r?scula,/ Hristo?i s? fi?i, nu ve?i sc?pa/ Nici în mormânt!” Are poezia vreo leg?tur? cu respublicanii actuali. Am ajuns noi s? cer?im.? Ne este nou? foame? Hai c? se exagereaz?, z?u a?a! Eu n-am v?zut om mort de foame. Doar o feti?? la Tv. La 19 ani avea 20 de kg era subnutrit?. Mul?umesc lui Dumnezeu c? au salvat-o de Anul Nou! Ce crede?i? Eu nu cred a?a ceva! Cum se zice acum când se întîlnesc be?ivii la cârcium?: numai cine nu vrea nu are! Dar am r?mas oameni ?i cre?tini dacoromâni, cu inimile curate ce ne rug?m în noua credin?? pentru iertarea p?catelor. „N?d?jduim în Dumnezeu c? vom fi ce am fost, ?i mai mult decât atâta, vom pl?ti tot pe tocmai”. (Petru Rare?).
 
A? dori îns? s? atrag aten?ia, umil, respublicanilor no?tri care ne chinuie la infinit, în batjocur?, doar pentru noble?ea originilor noastre, c? Zeul St?pân (Dominus Deus) ar putea fi tulburat într-o bun? zi de plânsul copiilor s?i, dacoromânii. Ace?tia, se afl? acum ?i risipi?i în lume f?r? voia lor, unii dintre ei obidi?i, înfometa?i, umili?i, chinui?i ?i omorâ?i pe mute?te, f?r? nici o alt? vin? decât aceea de a-?i fi f?cut datoria în fa?a Constela?iei Universului prin munca de o via??. Nu lua?i, precum Negru Vod?, sc?rile zidarilor pentru a-i abandona pe acoperi?. Nu r?spl?ti?i munca dacoromânilor prin moartea civil?! Nu lua?i m?m?liga de la gura copiilor c?ci ve?i fi blestema?i voi ?i familiile voastre pentru Eternitate! De cinci sute de ani nu a mai existat moarte civil? în ?ara noastr? ?i în Europa iar acum s-a reintrodus din nou aceast? perversiune socio-juridic? prin abandonarea omului c?zut în necazuri, de c?tre om, pe motiv c? nu este întreprinz?tor, c? este lene?, c? nu vrea s? munceasc?, c? nu este eficient, c? nu vrea s? aib? firm?, c? vrea salariu ?i asigur?ri sociale de la Stat... ?ti?i, îmbuiba?ilor ce m?nânc? b?trânii dacoromâni în casele de triste?e ale „Protec?iei Sociale?”, unde sunt arunca?i pentru c? tinerii au emigrat ?i i-au p?r?sit din instinct de conservare? Ar trebui s? servi?i ?i voi m?car o zi mâncarea aceea bun? pentru porci, pentru a v? binedispune. Ar trebui s? primi?i ?i voi m?car o zi, când sunte?i bolnavi „medicamente generice” (termen inventat pentru medicamente f?r? nici un efect) sau când ave?i dureri de din?i s? primi?i Gropamin ?i Lopatin în flacoane de unic? folosin??.
 
Copiii mici sau m?ricei sunt lega?i acum cu frânghii în spitale pentru c? medicii au fugit în Germania s? se salveze pe ei în?i?i ?i nu mai are cine s? îi supravegheze sau s? îi trateze. Se ?tie cum au ars copiii nou n?scu?i la maternitatea cu numele de acum sinistru. Pu?inele asistente nu puteau fi concomitent în cinci locuri. Dar unde erau medicii coordonatori? Cum este s? vii bucuros pe lume ?i cineva s? te incendieze în mas?. Unde se mai afl? asemenea oameni iresposabili. Unde tr?im ? În jungl?! Ce ar fi dac? ?i-ar lua liber vreo dou? ore malacii, care sunt înarma?i ca pentru r?zboi, ?i v? p?zesc vilele ?i marghioalele nesim?ite, boite cu zugr?veal? scump?, cu ?igara-n col?ul gurii, rujate strident ?i îmbr?cate numa-n bl?nuri, îngreunate de atâta aur ?i diamante. A?i observa mira?i cum ve?i începe s? fi?i vizita?i pe strad? de vreo câteva zeci de cet??eni tineri, costelivi, subnutri?i, îmbr?ca?i sport cu trening ?i adida?i, cump?rate din angro de la „Europa” ?i care s-ar uita atent, cu interes nedisimulat c?tre vila ?i garajul dumneavoastr? ce ad?poste?te vreun Cadilac sau Bentley.
 
Ar trebui s? încerca?i ?i voi experien?a unui salariu de opt milioane pe lun? ?i traiul într-un bloc, cu datorii la între?inere ?i unde tocmai s-a t?iat apa cald? pentru datorii la Radet. S? ave?i ?i vreo doi copii de crescut care stau în pat uimi?i de senza?ia crunt? de foame ?i de frig pe care o percep continuu ?i care nu în?eleg exact de ce au venit pe lume. S? vede?i, oare ce fel de gânduri v-ar trece prin minte! Încerca?i numai pu?in un astfel de exerci?iu! Hai curaj trântorilor! Ce scriu eu aici nu se întâmpl? în India, Pakistan sau Bangladesh. Este doar via?a în cartierul vecin vou?, în acela?i ora? cu voi, în acea?i ?ar?. Sunt fra?ii vo?tri dacoromâni pe care îi privi?i f?r? mustr?ri de con?tiin?? cum se sting, de?i a?i putea s? le salva?i via?a cu banii de pe un pahar de Daquiri de la voi din club! Umbl? b?rba?ii ?i femeile cu jalba în pro?ap la judec?torie s?-?i afle dreptatea, sunt ?inu?i cu anii f?r? nici un r?spuns pe motiv c? nu este personal suficient. Când se duc, dispera?i, la„ Avocatul Boborului” nu g?sesc pe nimeni în birou ba mai mult realizeaz? însp?imânta?i c? nici nu se ?tie cine ocup? postul. Dac? mergi la poli?ie s? reclami un abuz te vei pune singur într-un mare pericol. Din acel moment te vor chema periodic la confrunt?ri, la anchete, la declara?ii, invita?ii subtile la schimbarea declara?ilor încât pân? la urm? în râsetele generale ale decrepi?ilor din sec?ia respectiv? vei constata c? din reclamant ai ajuns învinuit ?i acuzat de ce a ce nu e?ti vinovat ?i nu ai leg?tur? sub nici o form?. De ce toate acestea ? Pentru c? ei se afl? în treab? ?i pentru c? vocabularul lor cuprinde în jur de trei sute de cuvinte! Printre care distingem: ?men, hogeac, boarf?, rahat, ?pag?, cârmâz, gagiu, smardoi, pârnaie, buleal?, sandil?u, manele, telenovele, soliman magnificul ?i multe altele asemenea. Pentru c? a?a sunt înv??a?i s? reac?ioneze de ?efii lor, care au ceva mai multe, cam în jur de patru sute de cuvinte uzuale! La ora când scriu, lumea se împu?c? lini?tit? cu pistoale cu bile în cartierul Dristor. Bâtele ?i artele mar?iale sunt puse în ac?iune de c?tre c?t??enii cavernelor pentru un loc de parcare! Asta pentru a se explica colocvial ?i mai conving?tor expresia: „dreptatea umbl? cu capul spart”. ?i am aduga noi justi?ia care este oarb? „umbl? acum ?i cu ochii sco?i” de bilele trase. Poli?i?tii filma?i la tv. erau prezenta?i pe burtiera postului cam a?a: „în ac?iunea de prinderea pistolarilor... bla, bla, s-a declan?at o ampl? opera?iune de indentificare ?i prindere a celor vinova?i”, dar, pe ecran, se vedeau ni?te pl?vani care stateau ?i se uitau plictis?i de parc? a?teptau trenul de Ro?iori. Cu asemenea atitudini nu mai are rost s? suni la 112. Po?i s? apelezi direct la spital la sec?ia Psihiatrie.
 
Exproprierile abuzive, trucarea proceselor, blocarea posesiei legale de imobile ?i terenuri în favoarea comuni?tilor ho?omani instala?i abuziv în casele oamenilor, sunt ac?iuni de tip mafiot prezentate la tv în fiecare zi. Dar ceea ce nu se în?elege este c? acestea nu sunt prezentate pentru a informa opinia public? ci pentru a descuraja peti?ionarii de drept. Tot ce a cl?dit umanitatea dacoromânilor în sens civilizator ?i de progres pân? acum în Patria noastr? s-a pr?bu?it în câ?iva ani datorit? comportamentului criminal ?i iresponsabil la adresa fra?ilor vo?tri de sânge ?i de neam ?i prin vânzarea pe nimic a economiei na?ionale. Neferici?ilor datorit? dacoromânilor sunte?i ast?zi în vârf ?i nu pute?i exista nici voi f?r? ei! Nu v-a negat nimeni dorin?a bolnav? de a fi tot voi în vârf o ve?nicie, trântorilor, dar uite c? sunte?i incapabili ca patroni s? produce?i plusvaloare în economie ?i ca politicieni s? pune?i aceast? ?ar? ca o nestemat?, acolo unde merit? între Na?iunile Lumii. Dac? nu v? iart? de datorii la patru ani primii-sini?tri se duc de râp? trusturile voastre ?i firmele falimentare. De ce? Pentru c? nu v? duce capul la economie. Nu ave?i viziune de afaceri, v? baza?i existen?a de ?obolan, tot pe s?ru?mâna, pe furt ?i pe evaziune. Pentru c? sunte?i impoten?i mintal ?i înc? v? devasteaz? sufletele lepra puturo?eniei ?i a lui „las c? merge ?i a?a”. Acum v? c?zni?i, care mai de care, s? divor?a?i. Poate v? mai râmâne ceva dup? ce v? face?i pârnaia normal?. Poate mai trage?i statul pe sfoar? cu avoca?ii ?i mai recupera?i câteva milioane de euro la co?ni??. Pentru b?trâne?e. Ve?i fi responsabili în fa?a Marelui Creator ?i ve?i fi blestema?i o Ve?nicie s? ave?i destinul pe care voi l-a?i produs fra?ilor vo?tri nevinova?i! Legea karma (Legea Destinului) nu minte ?i nu gre?e?te niciodat?, ac?iune ?i reac?iune, cum te compor?i cu oamenii cu animalele ?i natura a?a se vor comporta ?i ele cu tine! ?i a?a se va modela ?i psihicul t?u. ?i cum î?i va fi gândirea a?a î?i va fi ?i soarta între oameni ?i tot a?a, ac?iune, reac?iune. Acesta este ciclul karmic cauzal, nu scap? nimeni. ?i nici Creatorul nu st? nep?s?tor la infinit sim?ind ofensa unor gâze care încearc? s? or?c?ie tare ?i care se dau importante. Se stie ca din p?rin?i vicio?i se pot na?te copii cu malforma?ii. „Pân? la al ?aptelea neam voi pedepsi far?delegea”. (Lev., 26, 31). Cutremura?i-v?!, c?ci atunci va fi Ziua Groazei ?i a anul?rii vie?ii pentru întreg P?mântul. P?mântul se va împreuna cu cerul, cu focul, cu apele ?i cu vântul. ?i totul va trece în nefiin??. ?i spune Demiurgul citat prin tehnica chaneling de poetul nostru na?ional Mihai Eminescu: „Vrei s? dau glas acelei guri,/ Ca dup-a ei cântare/ S? se ia mun?ii cu p?duri/ ?i insulele-n mare?...”. Se poate întâmpla a?a ceva? Este de necrezut, este … Eu nu prea cred!
 
Biblia, Cartea Umanit??ii sau Cartea C?r?ilor aminte?te în Tesaloniceni cap 5,. Asculta?i ce spune: „Cât despre vremi ?i soroace, n-ave?i trebuin?? s? vi se scrie, fra?ilor. Pentru c? voi în?iv? ?ti?i foarte bine c? ziua Domnului va veni ca un ho? noaptea. Când vor zice: « Pace ?i liniste! » atunci o pr?p?denie nea?teptat? va veni peste ei, ca durerile na?terii peste femeia însarcinat?; ?i nu va fi chip de sc?pare.”. Poate s? vin? o astfel de zi.? Eu cred! S? ne fereasc? Dumnezeu pe to?i de urgia care va veni: „Voi pedepsi - zice Domnul -, lumea pentru r?utatea ei ?i pe cei r?i pentru nelegiuirile lor; voi face s? înceteze mândria celor trufa?i ?i voi doborî seme?ia celor asupritori.” (Isaia 13:11) „Nu întoarce?i nim?nui r?u pentru r?u. Urm?ri?i ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dac? este cu putin??, întrucât atârn? de voi, tr?i?i în pace cu to?i oamenii. Preaiubi?ilor, nu v? r?zbuna?i singuri, ci l?sa?i s? se r?zbune mânia lui Dumnezeu, c?ci este scris: „R?zbunarea este a Mea; Eu voi r?spl?ti” zice Domnul. Dimpotriv?: „Dac? îi este foame vr?jma?ului t?u, d?-i s? m?nânce, dac?-i este sete, d?-i s? bea; c?ci dac? vei face astfel, vei îngr?m?di c?rbuni aprin?i pe capul lui. Nu te l?sa biruit de r?u, ci biruie?te r?ul prin bine.”(Romani 12:17-21) ?i apoi nu va mai exista nici mil? ?i nici iertare pentru o Ve?nicie. Nu lua?i aceast? afirma?ie în derâdere sau ca pe o sl?biciune a ce a ce spun c?ci Ochiul Atoatev?z?tor al Marelui Creator v? prive?te pe to?i chiar acum! Nimeni, nici chiar Îngerii din Ceruri, cu atât mai pu?in oamenii, nu are dreptul s? chinuie sau s? pedepseasc? f?r? judecat?, f?r? vin? ?i în?tiin?are de vin?, pe fra?ii lor care sunt în mod absolut Crea?ia Marelui Creator al tuturor Pluriversurilor. ?ara este acum în colaps, moral ?i economic pentru marea majoritate a cet??enilor. S? nu ajungem în destructurare general?. Opri?i-v? r?t?ci?ilor cât mai este timp ?i întoarce?i-v? la normalitate! În normalitate putem tr?i cu to?ii bine. Amin!
 
P.S. Dacoromâni, munci?i unde dori?i ?i face?i doar ce este legal, în ?ar? sau în afara ei, fi?i pa?nici, muncitori ?i supu?i st?pânirii democratice, dar s? nu vinde?i fra?ilor nici o palm? de p?mânt str?mo?esc oricâ?i bani vi s-ar oferi pentru c? odat? ce ve?i lua plata tr?d?rii va trebui s? pleca?i de pe p?mânturile voastre, ve?i fi alunga?i pentru totdeauna de c?tre venetici cu biciul dac? va fi nevoie ?i atunci argin?ii lor, nu vor mai valora nimic pentru voi. Copiii vo?tri se vor na?te pe la margine de ?an?, prin toalete de tren sau prin ghetourile mizere ale Europei ?i ve?i regreta amarnic vânzarea p?mântului. Este adev?rat c? legea de ast?zi permite vânzarea p?mântului la str?ini dar nu pute?i fi obliga?i de nimeni pe lume s? v? vinde?i p?mântul. Nu exist? ?i nu poate exista vreodat? nici o lege, în ?ar? sau în lume, care s? te oblige s? vinzi p?mântul t?u proprietate milenar? ?i legal de?inut. Odat? ce v? ve?i vinde p?mântul str?mo?esc, casele voastre nu vor mai valora nimic, pentru c? nu ve?i mai avea din ce s? tr?i?i, p?mântul este singura resurs? de trai pentru mul?i dintre voi, acum c? fabricile, combinatele ?i uzinele au disp?rut. Veneticii v? vor împrumuta cu bani mul?i pentru c? hârtiile nu conteaz? pentru ei, pân? ve?i fi datori pe 10 genera?ii înainte. Ulterior nu ve?i mai putea pl?ti banii lua?i cu împrumut ?i dup? ce vi se va lua p?mântul cu acte în regul?, ve?i fi alunga?i ?i din casele voastre pentru c? nu ve?i putea pl?ti impozitele ?i taxele pe care ei le vor ridica. Când ve?i fi alunga?i din case ve?i sta pe str?zi înfometa?i ?i acesta va fi un motiv suficient s? fi?i alunga?i din ora? iar mai apoi din ?ar? pentru c? ve?i deranja peisajul idilic al noilor proprietari. Nu exist? mil? în aceste afaceri ?i degeaba ve?i mai plânge apoi la por?ile st?pânirii pentru c? nu ve?i mai g?si niciodat? dreptatea. Ei se vor justifica cu înscrisuri autentice, originale, parafate ?i semnate chiar de voi. Ce nu au putut face în trei mii de ani cu sabia, vor încerca acum cu avoca?ii „cozi de topor” ?i cu hârtiile de plastic (de valoare) t?iate la ?tan??. Nu v? gândi?i c? a?i putea avea solu?ia s? tr?i?i cer?ind o munc? la por?ile Europei. Doar a?i v?zut cu ochii vo?tri la tv. c? nimeni nu ne dore?te în ?ara lui. Dumnezeu ne-a dat doar o dat? p?mântul sfânt al ??rii. Pedeapsa va fi c? vom dispare din istorie dac? vindem p?mântul românesc (Pelasgo- dacoromân)în loc s? îl muncim Noi cu foarte mare folos de aici înainte. Nihil Sine Deo. „Eu nu mai am nimic de spus!/ Voi bra?ele jurând le-a?i pus/ Pe scut! Puterea este-n voi/ ?i-n zei! Dar v? gândi?i, eroi,/ C? zeii sunt departe, sus,/ Du?manii lâng? noi!”
 
Bibliografie selectiv?
- Ana Ferrari, Dic?ionar de filozofie greac? ?i roman? Editura Polirom, 2003, p.593.
- Adrian Botez, Dramatica Epopee Valah?, Agero Stutgart.
- Emil Moldovan Trepana?ia cranian? la culturi preistorice din Transilvania - Buletinul cercurilor ?tiin?ifice studen?e?ti. Arheologie, Istorie, Muzeologie, Alba Iulia 2003.
- Valeriu Cavruc,Vasile Moga,Alexandru Stănescu, Exploatarea sării în Dacia Roman?.
- V. Gordon Childe4, în a sa lucrare: The Aryans, Barnes a Noble Books, New York, 1993,
- Mircea B?lan Istoria tr?d?rii la români Editura Eurostampa Timi?oara, 2001
- 321 de vorbe memorabile ale lui Petre ?u?ea, Humanitas, Bucure?ti, 2003
- G.D. Iscru, Geto-Dacii, Na?iunea Matc? Din Spa?iul Carpato-Danubiano- Pontic, Bucure?ti, Casa de Editur? ?i Libr?rie „Nicolae B?lcescu”, 1995.
- D. Dr?ghicescu, Din Psihologia Poporului Român, Bucure?ti, Editura Albatros, 2003.
Mircea Eliade, Istoria Credin?elor ?i Ideilor Religioase, Univers Enciclopedic, Bucure?ti, Editura ?tiin?ific?, 1999.
- Nicolae Iorga, Istoria Armatei Române?ti, Bucure?ti, Editura Militar?, 1970.
- Napoleon S?vescu Noi Nu suntem urma?ii Romei, Bucure?ti, Editura Intact.
 
Bibliografie web:
 http://www.mediaddict.ro/petre-tutea-un-taran-imperial/Catalin Dumitrescu in Cultura, Interviuri, Media .consultat la 26/ dec./2013
 http://www.tiras.md/consultat la 28-dec-2013
 http://ceahlaul.wordpress.com/ consultat la 3- ian.- 2014
hHYPERLINK « http://forum.drumulinvingatorilor.ro/index.php?topic=1044.15;wap2 »ttp://forum.drumulinvingatorilor.ro/index.php?topic=1044.15;wap2 3-ian-2014
 http://ro.wikipedia.org/wiki/Torna,_torna,_fratre!4-ian-2014
footer