Revista Art-emis
Pogromul de la Ia?i, din iunie 1941 - Date ?i documente (3) PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Petre Turlea, Membru A.O.?.R.   
Joi, 10 Aprilie 2014 08:19
HolocashÎn acest episod v? supunem aten?iei stenograma discursului domnului prof. univ. dr. Petre ?urlea rostit în ?edin?a Camerei Deputa?ilor, la 30 aprilie 1996, cu referire la obedien?a unor slujitori ai intereselor str?ine de Neamul Românesc ?i de adev?rul istoric. (Ion M?ld?rescu)
Stenograma discursului prof. univ. dr. Petre ?urlea ?inut în ?edin?a Camerei Deputa?ilor din 30 aprilie 1996
„Domnule pre?edinte,
Doamnelor ?i domnilor colegi,
Am primit s?pt?mâna trecut? o scrisoare de la un grup foarte mare de cet??eni ai ora?ului Ia?i, care îmi relatau un fapt în egal? m?sur? ru?inos ?i condamnabil, fapt avându-l ca autor chiar pe primarul urbei, domnul Constantin Simirad. Iat?, pe scurt, ce s-a întâplat. Ca în fiecare an, ?i în 1996, evreii din România au comemorat, a?a cum este normal, victimele holocaustului. Într-o întrunire a întregii comunit??i evreie?ti din Ia?i, referindu-se la pogromul din 1941 din acea localitate, primarul Constantin Simirad a cerut scuze public, în numele ie?enilor, pentru „barbaria de care se fac vinova?i, chiar ?i prin t?cerea lor, nu este o scuz?. Faptul c?, practic, România se afla sub ocupa?ie ?i nu aliat? a Germaniei. Chiar dac? istoria iart?, amintirea celor 12.000 de evrei uci?i ?i prin neimplicarea ie?enilor, nu va putea fi niciodat? trecut? cu vederea”. Iat? un primar care, în pofida adev?rului istoric, ce poate fi desprins din sutele de documente ale epocii, ader? entuziast ?i incon?tient la o tez? gre?it? ?i denigratoare, tez? f?urit? în ultimii ani ?i având la baz? un interes material. ?i, mai r?u, adeziunea sa se face în numele poporului român, f?r? ca primarul respectiv s? fi primit o astfel de delegare. În realitate, masacrul de la Ia?i a fost organizat ?i executat în practic? de c?tre trupe germane de represiune. La aceast? concluzie ajung sute ?i mii de documente din epoca respectiv?. Le-am prezentat de la aceast? tribun? pe majoritatea, în 1991, în cadrul unei dispute furtunoase ?i cu reverbera?ii în pres? ?i la televiziune, cu domnul Mozes Rosen. Am s? v? prezint ast?zi numai dou? lucruri care, zic eu, c? sunt esen?iale. Este vorba de concluzia dintr-o carte a lui Henri Michel, „Le fascisme”, ap?rut? la Paris în 1977. La pag.103, autorul spunea: „Masacrele de la Ia?i au fost efectuate de c?tre germani”. Vreau s? mai men?ionez faptul c? acest istoric francez, de origine evreiasc?, Henri Michel, era chiar pre?edintele Comitetului Interna?ional de istorie al celui de-Al Doilea R?zboi Mondial, deci cea mai mare autoritate în materie.
Al doilea argument, din procesele de la Nürnberg. Au fost ?i ni?te procese în 1946-47 ale militarilor, la Nürnberg. S-au publicat stenogramele acestor procese; în volumul IV al acestor stenograme, la pag.168 se g?se?te urm?toarea relatare: „La procesul de la Nürnberg al conduc?torilor unit??ilor speciale de represiuni naziste de pe frontul de Est, Hans Olendorff, care comandase aceste trupe, ?i-a asumat r?spunderea pentru un total de aproximativ 90.000 de victime, printre care ?i cele de la Ia?i din iunie 1941”. Sunt dou? documente care nu sunt române?ti. Deci atât de diverse surse spun acela?i lucru: nu România i-a asasinat pe evrei, ci militarii germani. Mai mult, civili români ?i autorit??i române?ti au ac?ionat pentru a-i salva. Din cei 51.200 de locuitori evrei ai Ia?ului în 1941, au fost omorâ?i de germani 3.233 ?i au fost salva?i de c?tre români 47.967. S?pt?mâna trecut?, doamnelor ?i domnilor, un personaj legendar ?i foarte respectat al Fran?ei contemporane, este vorba de Abatele Pierre, a sus?inut într-o conferin?? public?, la Paris, ideea necesit??ii rediscut?rii elementelor esen?iale ale Holocaustului, pentru a elimina exager?rile ?i incrimin?rile nefondate, spune Abatele Pierre, f?cute din interes material. De asemenea, sus?inea Abatele Pierre, trebuie s? se renun?e la etichetarea, f?r? discern?mânt, ca antisemit a oricui analizeaz? ?tiin?ific problema Holocaustului ?i ajunge la concluzii în neconcordan?? cu concluziile oficiale evreie?ti.
Pogromul de la Ia?i din 1941 este un caz tipic de exagerare ?i de incriminare nefondat?, a?a cum o cercetare obiectiv? poate constata. Faptul c? domnul primar Constantin Simirad nu are cultur? istoric? îl prive?te, dar când aceast? incultur? se manifest? prin gesturi ca cel f?cut la Ia?i în 15 aprilie 1996, de suferit are întregul popor român. Nu m? intereseaz? al c?rui partid este membru domnul Constantin Simirad; am auzit c? este membru al P.A.C., tocmai partidul ce consider? c? are cei mai mul?i intelectuali din România. Important este faptul c? a vorbit în numele poporului român ?i i-a atribuit acestuia o vin? pe care nu a avut-o. Un gest de minim? con?tiin??, dac? domnul Simirad are a?a ceva, ar fi acela ca primarul s?-?i cear? scuze, tot public, poporului român, pentru pata nemeritat? pe care a aruncat-o asupra acestuia ?i s? sper?m c? viitorii primari vor avea nu numai dorin?a de putere, ci ?i sentimente patriotice. Mul?umesc.”[1]
Grafica - Ion M?ld?rescu
-------------------------------------------------------------
footer