Revista Art-emis
30 decembrie 1947 - Abdicarea PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Luni, 30 Decembrie 2013 10:34
30 decembrie 1947, Abdicarea Regelui Mihai IAdio rege!
Din stenograma sedin?ei Consiliului de Mini?tri din ziua de 30 Decembrie 1947, ora 15,30:
?edinta se deschide la ora 15,35 sub pre?edin?ia domnului Petru Groza, Pre?edintele Guvernului.
Particip?: Gh. Gheorghiu-Dej, ministrul industriei ?i comer?ului, Ana Pauker - Ministrul Afacerilor Str?ine; Vasile Luca , Ministrul Finan?elor; Teohari Georgescu - Ministrul Afacerilor Interne, Stefan Voitec - Ministrul Educa?iei Na?ionale, Emil I. Bodnara? - Ministrul Ap?r?rii Na?ionale, Lothar R?d?ceanu - Ministrul Muncii ?i Asiguararilor Sociale, Mihail Sadoveanu - Pre?edintele Adun?rii Deputa?ilor, Ion Gheorghe Maurer - Subsecretar de stat al Ministerului Industriei ?i Comertului…
Dr. Petru Groza: Ca urmare a acestui act semnat de rege, noi trebuie s? facem o proclama?ie c?tre ?ara. Iat? textul acestei proclama?ii:
„Muncitori, ??rani, intelectuali, solda?i, subofi?eri, ofi?eri, cet??eni ?i cet??ene ai României. Regele Mihai I a abdicat azi de la tron. În actul de abdicare, semnat ast?zi, la 30 Decembrie 1947, constatat?m c? în via?a statului român s-au produs, în ultimii ani, adânci prefaceri politice, economice ?i sociale, care au creat noi raporturi între principalii factori ai vie?ii de stat. În fa?a acestei situa?iuni, în deplin? în?elegere cu factorii de r?spundere a ??rii, Regele consider? c? institu?ia monarhic? nu mai corespunde actualelor condi?iuni ale vie?ii noastre de stat, ea reprezentând o piedic? serioas? în calea dezvolt?rii României. Astfel poporul roman a dobândit libertatea de a-?i cl?di o form? nou? de stat: Republica Popular?! 
Muncitori, ??rani ?i intelectuali, osta?i, subofi?eri ?i ofi?eri, cet??ene ?i cet??eni! S? în?l??m noua form? de via?? a statului nostru, Republica Populara Român?. Patria tuturor celor ce muncesc cu bra?ele ?i cu mintea, de la ora?e ?i de la sate!”
Dr. P. Groza: Doamn? ?i domnilor mini?tri, vreau s? v? comunic c? actul acesta s-a f?cut prin bun? învoial?. Regele a constatat - a?a cum este scris aici - ca institu?ia monarhiei este o piedic? serioas? în calea dezvolt?rii poporului nostru. Istoria va înregistra o lichidare prieteneasc? a monarhiei, f?r? zguduire -, cum poate inamicii no?tri n-ar fi dorit. Ca s? utilizez o expresie a reginei mame, poporul a f?cut ast?zi un divor? ?i decent ?i elegant, de monarhie. Prin urmare, ?i actul acesta este la fel cu celelalte acte din istoria guvern?rii noastre. Vreau s? se ?tie pretutindeni - ?i aceasta este foarte important - c? lucrul acesta s-a f?cut cu cumin?enie, la timpul s?u. Nimeni n-a fost sup?rat cu ceva. Noi mergem înainte pe drumul nostru, cu minimum de zguduiri la maximum de foloase.
Vom îngriji ca fostul rege s? plece lini?tit, a?a cum se cuvine, pentru ca nimeni s? nu poata avea un cuvânt de repro?, pentru felul în care poporul nostru a ?inut s? se poarte fa?? de acela care, în?elegând glasul vremurilor, s-a retras - lucru pentru care poporul român nu se poate ar?ta nerecunoscator. Deci, fostul rege va fi respectat, ca orice alt cet??ean al acestei ??ri. Acum, potrivit Constitu?iei, o dat? cu încetarea monarhiei, trebuie instituit? o regen??. Cum îns? noi suntem oameni politici, care înregistr?m realit??ile, avem formele noastre ?i trebuie s? dezv???m pe oameni s? tot vorbeasc? despre rege ?i despre regen??, am hotarât ca acest organ sa fie numit Prezidiul Republicii Populare Române. El va fi constituit din cinci persoane, oameni onorabili, de suprafa?? ?i î?i va exercita atribu?iunile pân? când Constituanta î?i va face datoria. În acest Prezidium, propun pe domnii: Mihail Sadoveanu - pre?edintele Adun?rii Deputa?ilor, Prof. dr. C. I. Parhon - pre?edintele A.R.L.U.S.-ului, ?tefan Voitec - Ministrul Educa?iei Na?ionale, Gh.Stere - Pre?edintele Cur?ii de Apel din Bucure?ti ?i Ion Niculi - vicepre?edinte al Adun?rii Deputa?ilor. În rest, rog pe doamnele ?i domnii mini?tri s? stea tot timpul în Capital?, la departamentele respective, Regele Mihai ?i Dr. Petru Grozarenun?ând la cele câteva zile de vacan?? care au mai r?mas, dat fiind aceste evenimente.”
Consiliul aproba propunerea domnului prim-ministru.
Sedin?a se ridic? la ora 16,10.”[1]
„Românii au un rege foarte original. S? dea Domnul tuturor un asemenea rege!” (I.V. Stalin)
F?r? nicio îndoial?, Mihai nu a abdicat din proprie ini?iativ?, dar g?selni?a cu cei 1.000 de studen?i care ar fi fost împu?ca?i dac? el nu abdica este doar o „inginerie” postdecembrist?, o continuare a manipul?rii în mas? (a se citi prostirii începute în ziua de 22 decembrie 1989 la Televiziunea Român?) a cet??enilor României. Nici contemporanii acelor vremuri, nici istoricii nu au ?tiut nimic de „?antajul” acesta atribuit lui Petru Groza ?i prezentat la unele posturi de televiziune ca argument conving?tor al sacrificiului - zic ei - al lipsei de demnitate a fostului suveran - zicem noi. A ap?rut dup? evenimentele din 1989, când tr?d?torii de ?ar? au dat mâna cu scenari?tii de la Malta ?i, împreun? au început jefuirea Poporului Român. O fac ?i ast?zi. Înainte de marea c?l?torie (pe care i-o doresc cât mai îndep?rtat?) Ex-regele Mihai ar trebui s? spun? ADEV?RUL ?i despre 23 august 1944, ?i despre 30 decembrie 1947. A?a cum a fost! Cu sau f?r? voia lui, mai devreme sau mai târziu, faptele ascunse în spatele t?cerii sale de acum ?i dintotdeauna vor ie?i la lumin? precum uleiul la suprafa?a apei. Atunci nimeni nu va putea nici motiva, nici scuza minciuna prin omisiune.
Ca o completare, dar ?i din respect pentru adev?rul istoric, red?m mai jos - „sine ira et studio” -, un extras din nota convorbirii dintre I. V. Stalin ?i membrii delega?iei române, condus? de dr. Petru Groza care a avut loc la Moscova, la numai o lun? de zile dup? abdicarea lui Mihai I. (Ion M?ld?rescu).
Moscova, 3 februarie 1948
„I. V. Stalin: Este adev?rat c? guvernul român a cump?rat de la rege domeniile acestuia cu 3 milioane de dolari sau acestea sunt doar zvonuri?
P. Groza: Guvernul român a cump?rat de la rege 360 de tone de vin cu 1 milion de franci elve?ieni, în condi?iile în care regelui i-a fost dat? doar jum?tate din aceast? sum?, iar a doua jum?tate din aceast? sum? o poate primi cu condi?ia c? se va purta bine. Guvernul i-a dat regelui exact atât cât trebuia, pentru a nu se spune c? guvernul l-a umilit, dar nu prea mult, pentru ca acesta s? nu se simt? independent.
I. V. Stalin: Românii au un rege foarte original. S? dea Domnul tuturor un asemenea rege!
P. Groza: A?a cum i-am spus în ajun domnullui Molotov, guvernul român a trebuit s? ?in? seama de faptul c? regele a fost decorat de Guvernul Sovietic cu ordinul „Pobeda”.
I. V. Stalin: Toate acestea au fost f?cute bine! Regele a luat cu sine ordinul?
P. Groza: r?spunde c? Regele a luat cu sine ordinul ?i guvernul român a contat pe o asemenea apreciere a ac?iunilor sale, deplasându-se la Moscova.
I. V. Stalin: Guvernul a procedat bine! Delega?ia român? a luat cuno?tin?? de proiectul pactului de asisten?? mutual?”.[2]
---------------------------------------------------
[2] Dan C?t?nu?, Vasile Buga (editori), „Gh. Gheorghiu-Dej - Stalin. Stenograme, note de convorbire, memorii, 1944-1952”, Institutul Na?ional pentru Studiul Totalitarismului, Bucure?ti, 2012, p. 106-107.


footer