Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Acad. Alexandru Surdu   
MarĹŁi, 24 Decembrie 2013 20:47
Proces Ceausescu 3Murim împreun?!
Avocatul Teodorescu: ... ?i-i ap?r pentru c? a?a trebuie, dar ?i s? se l?mureasc? pentru totdeauna, pentru clipele cât vor mai avea pân? la sfâr?itul vie?ii lor, c? tribunalul acesta militar a fost ?i este legal constituit ?i c? ei nu au calitatea decât de inculpa?i, iar nu calit??ile de stat pe care le-au avut pân? în momentul în care li s-au ridicat aceste func?iuni de c?tre organul care este constituit legal în aceast? ?ar?.
Judec?torul: Cu privire la faptele lor?
Avocatul Teodorescu: În ce prive?te fapte prev?zute de 162, ?i anume aceea de subminare a puterii de stat, în probele care le-au fost culese ?i ni s-au pus ?i nou? la dispozi?ie, nu pot face niciun fel de obiec?iune, socotind c? ace?tia, într-adev?r, se fac vinova?i de s?vâr?irea acestei fapte. În ce prive?te fapte prev?zute de 163 din Codul Penal, actele de diversiune din materialul care ne-a fost pus la dispozi?ie de c?tre acuzare ?i de care am luat cuno?tin??, în deplin? cuno?tin?? de cauz?, ceea ce le spun ?i dumnealor, v? rog s? constata?i ?i s? lua?i act de declara?ia pe care o facem noi în calitate de ap?r?tori, c? ace?tia, într-adev?r, se fac vinova?i ?i de s?vâr?irea acestei infrac?iuni. În ce prive?te infrac?iunea de subminare a economiei na?ionale, aceea prev?zut? de articolul 165 din Codul Penal ?i toate documentele acesteia, care au fost culese în scurt timp, în câteva zile, de organul de urm?rire penal?, ca documente ce existau acestui moment, se fac vinova?i ace?tia ?i de s?vâr?irea acestei infrac?iuni. În fine, ultima fapt? în sarcina lor, ?i care este ?i cea mai grav?, aceea de genocid, prev?zut? de 357, alineatul 1, litera c, din Codul Penal, constat c? ?i aceast? fapt? este s?vâr?it? de ace?tia. Rug?mintea noastr?, în calitate de ap?r?tori ai celor doi inculpa?i, so?ii Ceau?escu Nicolae ?i Elena, este aceea ca dumneavoastr? s? da?i hot?rârea, în numele legii, s? nu apar? ca un act de r?zbunare a cuiva, ci s? se în?eleag? c? pentru acele fapte s?vâr?ite, fiecare inculpat trebuie s?-?i primeasc? pedeapsa, a?a cum este prev?zut? de lege. V? mul?umesc. Judec?torul: (C?tre avocatul Constantin Lucescu) Ap?rarea, ave?i cuvântul. Avocatul Lucescu: Domnule pre?edinte, domnilor asisten?i populari, reprezentan?i din sal?, este greu s? pui concluzii împotriva oamenilor care, chiar ?i deferi?i Justi?iei, nu vor s? recunoasc? crima împotriva poporului român, crima de genocid, nu numai la Timi?oara ?i Bucure?ti, în momentele de fa??, ci crima dinainte, de peste 20 ?i ceva de ani. Crima prin înfometare, prin lips? de c?ldur?, prin lips? de lumin?, dar cea mai odioas? crim? a fost crima de a înc?tu?a spiritul românesc, sufletul acestui popor... în raport cu odioasele crime s?vâr?ite la Timi?oara, de odioasele crime s?vâr?ite când poporul ?i copiii, copii nevinova?i, au fost c?lca?i de tancuri cu ?enile. Când a?i c?utat un act odios, de diversiune, pân? când Armata cu Securitatea s? o pune?i cap la cap... ?i a?i îmbr?cat ofi?eri ai Securit??ii din trupele dumneavoastr? în ofi?eri ai Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, s? da?i iar??i o lovitur?, ca Armata s? nu vin? al?turi de popor, ca poporul s? urasc? Armata... ?i din aceast? degringolad? dumneavoastr? s? pute?i câ?tiga timpul pentru a cre?te copiii de la orfelinate pentru a-i trimite în str?in?tate sau pentru a-i aduce ca trupe de comando împotriva poporului român. Da... a c?rui popor... c? nu m? refer la oameni în vârst?! Dac? a?i fi împu?cat unul ca noi, îi împu?ca?i pentru voin?a lor, dar ca s? t?ia?i leg?turile de oxigen de la capul bolnavilor, de la copii, s? trage?i în spitale ?i în bolnavi, s? arunca?i în aer sângele ?i medicamentele poporului? Cu hrana cu care Bucure?tiul s-ar fi putut hr?ni luni de zile, iar militarii ar fi putut s? trag? ?i s? sus?in? ap?rarea ??rii ferm?, a?i b?gat-o în subsolurile de unde terori?tii dumneavoastr? ?i ast?zi se duc, se alimenteaz?...
Elena Ceau?escu: De ce nu-i prind?
Avocatul Lucescu: ... ?i lupt? împotriva oamenilor nevinova?i, în speran?a c? dumneavoastr? îi ve?i mai pl?ti vreodat? din eforturile f?cute de România. Cu mult? emfaz? spunea?i: „Am pl?tit datoriile!”. Nu numai c? le-a?i pl?tit, ne-a?i sec?tuit ?i v-a?i depus destui bani, v-a?i dus la ayatollah s? închina?i un ultim omagiu. Era?i la fel ca el, acela?i spirit de tiran, care ?i-a omorât poporul. Spune?i c? nu recunoa?te?i organismele noastre, ale puterii populare? Nu trebuie s? le recunoa?te?i, domnule fost pre?edinte, pentru c? am luat în '47 puterea în mân? împotriva altora ?i nu s-au prevalat de niciun fel de legi ale Statului român. Regele Mihai a avut mai mult? demnitate decât dumneavoastr?! Poate a?i fi avut mai mult? demnitate ?i în?elegere din partea poporului român dac? v-a?i fi dat demisia, dac? a?i fi r?mas acolo în str?in?tate - cu str?inii a?i tr?it, putea?i s? muri?i cu ei, s? vi se ofere acel azil politic!
So?ii Ceau?escu: (Voci suprapuse) Nu plec?m noi de aici. Aici murim noi! Elena Ceau?escu: Ei, ei, domnule... (Nicolae Ceau?escu râde dispre?uitor, Elena Ceau?escu râde ?i ea.)
Avocatul Lucescu: (C?tre so?ii Ceau?escu) Râsul acesta este semnul bolii dumneavoastr?! (C?tre judec?torul Gic? Popa) Domnule pre?edinte, greutatea ap?r?rii, care trebuie s? fie ap?rare ?i nu act de acuzare...
Elena Ceau?escu: Da... Ei, da, da...
Avocatul Lucescu: ... const? în aceast? odioas? neîn?elegere a situa?iei, ast?zi ?i în clipa de fa??. În aceasta const? greutatea, în sfidarea tribunalului, în non?alan?a cu care ne lu?m c??eii de altfel, ca ?i când suntem ridica?i de pe la case pentru tot ce am f?cut. Domnule pre?edinte, a? fi fost unul dintre cei care m-a? fi dus ?i a? fi luptat în cadrul Ministerului de Justi?ie, în cadrul atribu?iilor noastre profesionale, care trebuie s? fie umanitare, trebuie s? fie de d?ruire fa?? de adev?r, fa?? de adev?rul pentru care se lupt? ast?zi, a? fi cerut s? se suprime pedeapsa cu moartea, pentru c? în unele cazuri am avut ?i nesocotita experien??, proasta experien?? de a vedea c? s?au f?cut gre?eli. Eu nu v-a? cere pedeapsa cu moartea. Spune cineva, dar este greu pentru poporul român s?-i mai suporte al?turi... Cea mai mare suferin??, cea mai mare pedeaps? este s? tr?iasc? în condi?iile care (!) ni le-au creat nou?, s? tr?iasc? cu frica în sân, c? po?i fi ridicat ?i împu?cat, c? po?i fi injectat ?i dus la spitalul de nebuni, c? împotriva familiei se pot lua cele mai odioase m?suri, c? împotriva neamurilor - ?i asta pe linie ascendent?, cu plinele dosare de cadre ?inute de doamna, cu buna ascultare f?cut? de domnia sa... este reprobabil, pân? ?i pe W.C. îi asculta pe demnitari ?i pe acoli?i. Cu asta se ocupa scumpa noastr? conducere, marea savant? de renume mondial, „codoi", s?-mi ierta?i expresia! (Rumoare în sal?)
Judec?torul: Lini?te! Vorbe?te un avocat!
Avocatul Lucescu: V? rog s? discerne?i totu?i momentul în care da?i solu?ia asupra, în primul rând, a crimelor comise, a crimelor în lan?. Poate, cine ?tie, o singur? atenuant? ne-a ajutat s? ne vedem Decret-25.12.1989-Ion-Iliescu-comutare-pedeapsa-capitala - Copyliberi prin trei catastrofale gre?eli f?cute. A adunat masele care ?tia c? sunt împotriva lui ?i a ucis generalul care îi ap?ra pielea, pentru c? nu a fost de acord s? trag? într-adev?r în muncitori. Armata nu a fost niciodat? de acord s? fac? a?a ceva. ?i în al treilea rând, a?i ucis tineri. Ce au fost copiii aceia minuna?i, ce au fost de vin?? Cu pre?ul, de care voi vorbi, dac? pre?ul libert??ii noastre este câ?tigat cu sufletul, sângele acestor copii... Domnule pre?edinte, ave?i aceste lucruri ?i, ca atenuante, spune pentru c?, practic, tocmai prin megalomania pe care a avut-o ne-a adus aici, dar tocmai pentru acest lucru ve?i vedea ?i demnitatea solu?iei, ve?i vedea ?i faptele. V? mul?umesc pentru aten?ie.
Judec?torul: Inculpat Ceau?escu Nicolae, dumneata ce ai de spus la ultimul cuvânt?
Nicolae Ceau?escu: Nu sunt inculpat, sunt Pre?edintele României, comandant suprem ?i voi r?spunde în fa?a Marii Adun?ri Na?ionale ?i reprezentan?ilor clasei muncitoare! ?i cu asta am terminat. Totul este minciun? de la un cap?t la altul, a celor care au dat lovitura de stat, tr?dând poporul, mergând pân? la distrugerea independen?ei României! Judec?torul: Cu dumneata nu se poate stabili un dialog civilizat, ra?ional, logic.
Nicolae Ceau?escu: Cu oamenii corec?i, când m? duceam în fabric?, m? ridicam în fa?a muncitorului ?i discutam în picioare.
Avocatul Lucescu: Domnule pre?edinte, daca îi mai da?i cuvântul în continuare, consider?m c? este o jignire adus? poporului român ?i actului de justi?ie româneasc?.
Judec?torul: Tribunalul se retrage pentru deliberare!
Scene filmate în pauz? au surprins degetul îndreptat spre „tr?d?torul” St?nculescu Cei doi judec?tori (coloneii Gic? Popa ?i Ion Nistor), cei trei asesori populari (c?pitanul Corneliu Sorescu, locotenentul-major Daniel Candrea ?i locotenentul Ion Zamfir) ?i grefierul (plutonierul-major Jan T?nase) se retrag în s?li?a al?turat?, pentru deliberare. Ceilal?i continu? discu?iile în „sala de judecat?", discu?ii surprinse par?ial de operatorul Ion Baiu (colonel MApN, adus de generalul St?nculescu s? filmeze procesul ?i execu?ia).
Nicolae Ceau?escu „deschide" discu?ia referindu-se la condamnarea sa în procesul de la Bra?ov, din 1936, pe când avea 18 ani.
Nicolae Ceau?escu: ...?i l-am recunoscut, pentru c? era un tribunal legal constituit, este scris ?i acuma ce am spus... nu am fost cât de cât onest ?i ap?rând burghezia.
Mugurel Florescu (maior de Justi?ie): Domnule Ceau?escu, eu fac parte din oamenii care asist? la procesul dumneavoastr? - este oficial. Totu?i, de ce nu a?i vrut s? r?spunde?i la întreb?ri?
Nicolae Ceau?escu: R?spund conform Constitu?iei ??rii. ?i cine v-a spus c? nu o ?tiu? Am scris cuvânt cu cuvânt Constitu?ia ??rii.
Avocatul Teodorescu: Da, dac? a?i scris-o ?i mai ave?i calitatea...
Nicolae Ceau?escu: Calitatea de pre?edinte nu o poate lua decât Marea Adunare Na?ional?, de aceea exist? calitatea. Exist? calitatea pentru c? un grup contrarevolu?ionar care se instituie, se declar? Comitet de Salvare Na?ional?, care e comitet de tr?dare na?ional?, a independen?ei ??rii, nu el poate hot?rî. Discut?m ca cet??eni.
Elena Ceau?escu: Nu se poate în lume s? se accepte.
Nicolae Ceau?escu: Discut?m ca simpli cet??eni acuma!
Elena Ceau?escu: ?i s? jigne?ti toate academiile din lume, care au acordat titlurile, care au fost acordate de toate academiile din lume!...
Avocatul Teodorescu: V-au luat titlurile deja!
Elena Ceau?escu: ?lea din str?in?tate nu le ia, c? nu pute?i voi... e mai multe muzee...
Nicolae Ceau?escu: Am fost de mai multe ori în situa?ia s? fiu împu?cat. Avocatul Teodorescu: V-au luat ?i decora?iile, ?i titlurile, tot ce cump?raser??i.
So?ii Ceau?escu: (Vocile celor doi inculpa?i se suprapun. Fiecare încearc? s? se justifice.) Tot ce avem sunt într-un num?r de zeci de camere... în ele exist? listele oficiale, inventariate, semnate, de tot ce am primit...
Avocatul Teodorescu: A?i pronun?at c? „e mai multe muzee"... ?i sunte?i academician, auzi?i? Ce s? mai zic?
Elena Ceau?escu: Poftim? Nicolae Ceau?escu: Oricine se duce va constata acuma c? de fapt cadourile acelea... e un muzeu aproape universal, unde sunt zeci ?i zeci de state, cu tot felul de cadouri. ?i exist? lista lor, a?a cum s-a primit din str?in?tate. Totul e inventariat pân? la ultimul cui.
Elena Ceau?escu: ?i cu obiectele mele, c? noi am intrat ca s? lupt?m pentru eliberarea poporului, nu ca s? ajungem ca s? ne ocup?m posturile. Nu pentru aia am intrat.
Nicolae Ceau?escu: Puteam fi împu?ca?i f?r? mascarada asta! Nu, nu odat?! Elena Ceau?escu: Ne-am iubit poporul, îl iubim!
Mugurel Florescu: De ce a?i fugit ?i nu a?i vrut s? sta?i de vorb? cu poporul? Nicolae Ceau?escu: Poftim?
Elena Ceau?escu: Care popor?
Mugurel Florescu: Care l-a?i adunat.
Nicolae Ceau?escu: Nu noi l-am adunat! Nu, n-am fugit, ?i acei care au tr?dat... inclusiv unul, prezent aici, a chemat elicopterele, le-a dat ordin... (Nicolae Ceau?escu arat? cu degetul spre generalul St?nculescu, aflat în sal?, la doi metri în stânga lui.)
Mugurel Florescu: În ce a constat tr?darea generalului Milea?
Elena Ceau?escu: Noi nu am vrut s? plec?m. R?mâneam acolo, muream la sediu...
Nicolae Ceau?escu: Nu a aplicat dispozi?iile.
Completul de judecat? revine în sal? pentru a da citire sentin?ei.
Ultimul act „Ce e asta? Nu ne lega?i! Nu e voie s? ne lega?i! ”
Judec?torul Gic? Popa: Ridica?i-v? în picioare!
Elena Ceau?escu: Nu, drag?, nu ne ridic?m în picioare, suntem oameni... Judec?torul: Tribunalul, în nu­mele legii ?i al po­porului, deliberând în secret, condamn? în unanimitate de voturi pe inculpa?ii Ceau?escu Nicolae ?i Ceau?escu Elena la pedeapsa capital? ?i confiscarea total? a averii, pentru s?vâr?irea infrac?iunilor de genocid prev?zute de articolul 357, aliniatul 1, litera c, Cod Penal; subminarea puterii de stat, prev?zut? de articolul 162 Cod Penal; act de diversiune, prev?zut de articolul 163 Cod Penal, ?i sub­minarea economiei na?ionale, prev?zut? de articolul 165, aliniatul 2, Cod Penal. Pronun?at? în ?edin?? public?, ast?zi, 25 decembrie 1989.
Avocatul Teodorescu: V? rog s?-mi îng?dui?i s? mai iau o dat? leg?tur? cu inculpa?ii.
Nicolae Ceau?escu: Nu recunosc niciun tribunal!
Avocatul Teodorescu: Nerecunoscând tribunalul, nu exercit? nicio cale de atac. V? rog s? constata?i c? hot?rârea e definitiv?, în condi?iile acestea.
Nicolae Ceau?escu: Cine a dat lovitura de stat poate s? împu?te pe oricine! Tribunalul se retrage.
Nicolae Ceau?escu: România va tr?i în veci de veci! To?i tr?d?torii, oricâ?i vor fi... Va tr?i România ?i poporul român liber, nu cu tr?d?torii! Ambii inculpa?i se ridic? în picioare.
Un para?utist le spune s? r?mân? pe loc.
Nicolae Ceau?escu: Ce nedreptate s-a f?cut! (Recitând) „Murim mai bine-n lupt? cu gloria deplin?, decât s? fim sclavi înc? pe vechiu' nost' p?mânt... ” Ce nedreptate! Toate ne-au spus pe lumea asta, dar nimic de tr?d?tori!
Elena Ceau?escu: ?i i-am avut lâng? noi!...
Constatare deces actul oficial de deces N.CeausescuNicolae Ceau?escu: ?i i-am avut lâng? noi, da! Ce nedreptate au f?cut!... Toate m?surile sunt împotriva noastr?, nu vezi? Elena Ceau?escu: ?i i-am avut lâng? noi!...
Nicolae Ceau?escu: I-am avut lâng? noi...
Elena Ceau?escu: Foarte mare gre?eal? am f?cut! A?a se întâmpl?, tr?d?rile vin de lâng? tine...
Nicolae Ceau?escu: A?a se întâmpl?... Doi militari îi leag? pe so?ii Ceau?escu cu mâinile la spate, cu ni?te sfori.
Nicolae Ceau?escu: Nu e voie! Nu e voie! Nu ne lega?i!
Elena Ceau?escu: Nu sunt de acord! Împreun? am luptat, s? murim împreun?! Dac? vre?i s? ne omorâ?i, ne omorâ?i pe amândoi, împreun?, nelega?i. Nu, drag?, împreun?!... Mergem împreun?, legea a?a spune. Ne d? dreptul s? fim împreun?... Ce e asta? Ce vrei s? faci cu asta? Nu admit!... Nu pune?i mâna pe noi!... Nu ne lega?i!... Nu ne jigni?i!... Nu ne lega?i, nu e voie s? ne lega?i!... V? e fric? de popor... Nu ne rupe?i mâinile, m? copii! E ru?ine! V-am crescut ca o mam?, da?i-mi drumul la mâini, îmi rupe?i mâna, da?i-mi drumul!... Aoleo, m?i b?iatule, m?!...
Un para?utist: Jum?tate din colegii no?tri sunt mor?i din cauza dumneavoastr?. Ai no?tri, colegii, fra?ii no?tri!
Nicolae Ceau?escu: Nu! Nu! V? minte!
Para?uti?tii: Nu ne minte!
Elena Ceau?escu: ?ia sunt ai Securit??ii, nu sunt ai no?tri. Noi suntem aicea a?a, mai avem noi puterea?! Voi o ave?i. Întreba?i-i pe cei care au puterea!
Sentin?a: Pedeapsa capital? ?i confiscarea averii
România Tribunalul Militar Teritorial Bucure?ti
Dispozitivul Sentin?ei nr. 1 din 25 decembrie 1989
Cu unanimitate de voturi condamn? pe inculpa?ii: Ceau?escu Nicolae, fiul lui Andru?? ?i M?ria, n?scut la data de 26 ianuarie 1918, în comuna Scornice?ti, jude?ul Olt, cu ultimul domiciliu în Bucure?ti, Bulevardul Prim?verii, nr. 50, sectorul 1, în prezent arestat, ?i Ceau?escu Elena, fiica lui Nae ?i Alexandrina, n?scut? la data de 6 ianuarie 1916, în comuna Petre?ti, jude?ul Dâmbovi?a, cu ultimul domiciliu în Bucure?ti, Bulevardul Prim?verii nr. 50, sectorul 1, la pedeapsa capital? ?i confiscarea total? a averii pentru s?vâr?irea urm?toarelor infrac?iuni:
- Genocid, prev?zut de articolul 357, aliniat 1, literele a-c, Cod Penal;
- Subminarea puterii de stat, prev?zut de articolul 162, aliniat 1, Cod Penal;
- Acte de diversiune, prev?zut de articolul 163 Cod Penal;
- Subminarea economiei na?ionale, prev?zut de articolul 165, aliniat 2, Cod Penal, toate cu aplicarea articolelor 33-34 ?i 41, aliniat 2, Cod Penal. În baza articolului 998 Cod Civil ?i articolului 14, aliniat 3, litera a din Codul de procedur? penal?, oblig? pe inculpa?i s? restituie statului român toate sumele de bani,metale pre?ioase ?i orice alte valori depuse de ace?tia, sub orice nume, la b?nci str?ine sau la alte institu?ii ori persoane din str?in?tate sau, potrivit articolului14, aliniat 3, litera b din Codul de procedur? penal? ?i articolului 998 din Codul Civil, s? pl?teasc? statului, în solidar, echivalentul acestor bunuri în dolari S.U.A.. Potrivit articolului 163 ?i articolului 157, aliniat 2, litera c din Codul de procedur? penal?, men?ine m?surile asigur?torii luate de Direc?ia Procuraturilor Militare asupra tuturor bunurilor apar?inând inculpa?ilor. Cu drept de recurs.
Pronun?at ast?zi, 25 decembrie 1989, în ?edin?? public?, în prezen?a inculpa?ilor, în Garnizoana Târgovi?te.
So?ii Ceau?escu sunt sco?i din sala de judecat? ?i du?i, de c?tre para?uti?ti, c?tre zidul execu?iei... N-a existat nicio ?ans? de recurs (sublinierea noastr? - n.r.)
P. S. Ceau?escu trebuia lichidat acolo ?i atunci!
Pe drumul dintre rechizitoriul procurorului Dan Voinea ?i sentin?a citit? de judec?torul Gic? Popa a disp?rut un miliard de dolari! Este vorba despre punctul 5 al actului de acuzare: „Încercarea de a fugi din ?ar? pe baza unor fonduri de peste un miliard de dolari depuse la b?nci din str?in?tate”. Era prea greu de dovedit într-un proces de o or? ?i 20 de minute! Pentru celelalte patru infrac?iuni: genocid, subminarea puterii de stat, acte de diversiune ?i subminarea economiei na?ionale - era suficient? o justi?ie bazat? pe lozinci. Ordinul de la Bucure?ti era clar ?i precis: Ceau?escu trebuia lichidat acolo ?i atunci! M?car i-a fost îndeplinit? ultima dorin??: s? moar? împreun? cu tovar??a sa de via??.
Sursa - Adevarul.ro[1]
Grafica - Ion M?ld?rescu
----------------------------------------------
footer