Revista Art-emis
Din nou despre asasinarea generalului Vasile Milea PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Corvin Lupu   
MarĹŁi, 24 Decembrie 2013 18:47

Prof. univ. dr. Corvin Lupu, art-emisMoartea lui Vasile Milea a fost „nodul gordian” al clarific?rii modului de derulare a loviturii de stat din decembrie 1989. În seara de 15 decembrie 2013, postul de televiziune „România” a transmis o emisiune dedicat? evenimentelor din decembrie 1989, cu aplecare special? pe dosarele „revolu?iei”, în condi?iile în care invitat era ?i general-locotenent (r) Dan Voinea, fostul ?ef al Parchetelor Militare, cel care a coordonat foarte mul?i ani urm?rirea penal? în cadrul unora dintre aceste dosare. De asemenea, a coordonat activitatea tuturor celorlal?i procurori militari, c?rora le-a verificat celeritatea cu care au f?cut cercet?rile ?i c?rora le-a aprobat sau le-a respins rezolu?iile. Deci, domnul Dan Voinea este omul cheie responsabil atât pentru aflarea adev?rului juridic al evenimentelor, cât ?i pentru pedepsirea vinova?ilor legat de crimele ?i de pagubele materiale provocate în decembrie 1989. În 24 de ani, aceste dou? deziderate foarte mari ale societ??ii române?ti nu s-au împlinit. Domnul Dan Voinea recuno?tea c? Justi?ia a f?cut pu?ini pa?i pe linia elucid?rii evenimentelor ?i c? mult mai multe realiz?ri au istoricii. Subsemnatul, în calitate de autor de studii ?i articole pe aceast? tem? ?i de autor al c?r?ii România în decembrie 1989. De la revolta popular? la lovitura de stat, Editura TechnoMedia, Sibiu, 2010, doresc s?-i men?ionez aici cu contribu?ii nu numai pe istorici, dar ?i pe jurnali?ti ?i pe unii actori ai evenimentelor, din postura lor de memoriali?ti. În acela?i timp, nu pot s? nu fiu de-a dreptul intrigat de senin?tatea cu care fostul foarte înalt magistrat militar Dan Voinea, argumenteaz? cauzele e?ecului domniei sale, atât în împrejurarea amintit?, din 15 decembrie 2013, cât ?i în multe alte împrejur?ri, articole-interviu, emisiuni TV, declara?ii publice.

Minciunile promovate din postura de procuror în „procesul” Ceau?e?tilor vor r?mâne ca fiind una dintre paginile cele mai negre din istoria României ?i, în orice caz, cea mai urât? pagin? din istoria dreptului românesc.

Domnul Dan Voinea a fost unul din procurorii care în 22 decembrie 1989 au înc?lcat ordinul procurorului general Nicolae Popoviciu de a nu p?r?si sediul Procuraturii Generale ?i de a nu se implica în evenimente. Aceasta era pozi?ia pe care, în toat? Lumea, trebuie s? o adopte slujitorii Justi?iei. Ei nu trebuie s? se implice în via?a politic?, în ac?iuni de strad?, în manifesta?ii publice etc. Ordinul dat de Procurorul General al României era unul perfect legal ?i justificat. Doar interpret?ri subiective îl pot pune la îndoial?. Patru procurori au înc?lcat ordinul lui Nicolae Popovici: Dan Voinea, Ioan Dan, Mircea Levanovici ?i Aurel Com?a. Ei s-au deplasat la sediul C.C. al P.C.R., unde erau concentra?i cei mai importan?i dintre uzurpatorii puterii lui Nicolae Ceau?escu, din porniri, interese, idealuri, convingeri ?i aspira?ii diverse, toate convergând spre un ?el comun: parvenitismul social. Pentru aceast? înc?lcare a regulamentului ?i a ordinelor primite, to?i patru au fost recompensa?i de grupul de conspiratori ?i de puci?ti care au preluat conducerea României, primii doi devenind, pe rând, procurori militari ?efi ai ??rii. Despre toate acestea, am scris în cartea men?ionat? mai sus. Domnul Dan Voinea î?i exercitase „calit??ile” de procuror în cadrul „procesului” familiei Ceau?escu, din 25 decembrie 1989. Era un argument absolut suficient ca el s? nu mai lucreze toat? via?a în calitate de procuror. A fi procuror era ?i atunci ?i este ?i ast?zi cu totul altceva decât a f?cut domnul Dan Voinea. Minciunile promovate cu acel prilej din postura de procuror vor r?mâne ca fiind una dintre paginile cele mai negre din istoria României ?i, în orice caz, cea mai urât? pagin? din istoria dreptului românesc. Faptul c?, a?a cum a recunoscut domnul Dan Voinea ?i eu am ar?tat în cartea mea[1], asasinii lui Ceau?escu au vrut s?-l ucid? ?i pe dumnealui, pentru a mai sc?pa de un martor al crimelor, nu-i poate asigura calitatea de personaj „curat”.

„Noi nu am vrut s? plec?m din sediul C.C.!”

Domnul Dan Voinea a fost promovat repede ?i a fost f?cut general de c?tre Ion Iliescu, pe care l-a menajat ani de zile, de a?a natur? încât s? nu fie implicat cu nimic în ceea ce s-a întâmplat în România dup? arestarea mascat? în „fug?” a lui Nicolae Ceau?escu. Nimic, în nici un dosar... Ori, din cifrele oficiale comunicate de noua putere, greu de verificat, în jur de o mie de mor?i au fost înregistra?i în timpul în care întreaga putere se afla în mâinile asasinilor Ceau?e?tilor. Pentru cine mai are îndoieli privitor la arestarea deghizat? în „fug?” a conduc?torilor ??rii, cum am formulat eu, recomand a se vedea în Arhiva Senatului României declara?ia pilotului preziden?ial, Vasile Malu?an, dat? în preziua asasin?rii sale, în 25 mai 1995, în care a spus c? so?ii Ceau?escu erau sco?i din sediul C.C. al P.C.R., pentru a fi sui?i în elicopter, de sub?iori, fiecare de câte 2 ofi?eri ai Direc?iei a V-a a Securit??ii ?i c? ei au încercat s? se împotriveasc? scoaterii din sediul puterii, înfigând, din când în când, c?lcâiele în plafonul acoperi?ului cl?dirii, pe care se afla elicopterul chemat de puci?ti ?i opunându-se în acest fel. De altfel, în cadrul filmului „procesului” de la Târgovi?te, transmis în repetate rânduri de mai multe posturi TV, la un moment dat, Nicolae Ceau?escu spune: „noi nu am vrut s? plec?m din sediul C.C.!” Mai departe, dup? asasinat, s-a putut spune orice ?i s-a construit labirintul de minciuni prin care cea mai mare parte a poporului român s-a r?t?cit ?i orbec?ie de 24 de ani. Aceste realit??i sunt efectiv foarte limpezi, doar c? ele au fost acoperite de corul agresiv ?i foarte zgomotos al propagatorilor teoriei „emana?ilor revolu?iei”.

Domnul Ilie Boto? mi-a transmis mul?umiri

Dup? venirea Conven?iei Democratice la putere, pre?edintele Emil Constantinescu a sperat c? va da lovitura de gra?ie lui Ion Iliescu, cu mâna domnului Dan Voinea. Acesta a mimat bine rolul de investigator care, în mod fericit, a ajuns la concluzia unor vinov??ii ale unora dintre puci?tii care colaboraser? cu conspiratorii grupului Iliescu-Brucan-Militaru-M?gureanu. În anul 1997, domnul Dan Voinea l-a trimis la Sibiu pe domnul procuror militar Ilie Boto?, cerându-i s? culeag? probatoriul pentru arestarea lt. col. Aurel Dragomir, cel poreclit „c?l?ul Sibiului”. Atunci, consultat fiind ?i eu ?i constatând c? este aruncat în fa?? un om tân?r ?i valoros, care era pe cale s?-?i „rup? gâtul”, i-am explicat c? din arestare în arestare, se va tot urca la nivelele superioare ale puterii, pân? ce se va ajunge cu cercet?rile la Moscova ?i la Washington! I-am spus p?rerea mea c?, atâta timp cât exist? atâtea puteri implicate în eveniment, atâtea înalte personaje politice ?i militare murdare de sânge, personal, nu cred c? demersul, altfel l?udabil, va putea fi dus la cap?t. Domnul Boto? a în?eles, dup? o discu?ie mai lung?. Dup? anul 2001, când a fost numit Procuror General al României de c?tre pre?edintele Ion Iliescu, domnul Ilie Boto? mi-a transmis mul?umiri pentru faptul c? l-am sf?tuit s? nu fac? dumnealui pa?ii pe care trebuia s?-i fac? ?eful Parchetelor Militare, cel care-l „b?gase la înaintare”. În august 1997, Emil Constantinescu a promis solemn c? va da poporului român adev?rul despre decembrie 1989. Ulterior, domnul Dan Voinea a mai primit o stea mare de general, dar tot nu a rezolvat nimic. Dup? ce a fost bine urechiat de st?pânii s?i de afar?, pe care to?i conduc?torii post-ceau?i?ti ai României ?i i-au asumat f?r? rezerve, f?r? demnitate ?i f?r? nici un fel de realiz?ri, pre?edintele Emil Constantinescu a renun?at ?i el la ac?iunea pentru adev?rul din decembrie 1989.

Ulterior, dup? anul 2000, domnul Dan Voinea va fi din nou recompensat cu a treia ?i ultima dintre stelele de pe um?rul s?u, pentru faptul c? nu s-a aflat nimic pe linia Justi?iei, dup? cum s-a v?zut doar istorici, jurnali?ti ?i memoriali?ti având contribu?ii la aflarea adev?rului. Acesta este clarificat în toate liniile sale principale, doar c? opinia public?, supus? unei manipul?ri colosale, de durat?, a?teapt? adev?rul din gura guverna?ilor, ceea ce nu s-a întâmplat ?i nu se întâmpl?. În evenimente au fost implicate ?i serviciile secrete occidentale, cele care ast?zi ne sunt aliate, mai precis „ierarhic superioare”. Totu?i, „emana?ii” continu? cu îndârjire ?i, dup? p?rerea mea, cu tupeu, s? deverse muntele de minciuni pe care le-au sus?inut în ultimele dou? decenii ?i jum?tate. În emisiunea la care ne referim, din 15 decembrie 2013, de la „România TV”, Dan Voinea d?dea vina pe tot felul de factori ?i de persoane, mai ales pe Procurorul General Codru?a Kövessi. Bine, bine, de acord, dar anterior anului 2006, pân? când a preluat aceast? doamn? comanda Parchetului General, dumnealui ce a f?cut?

Dan Voinea a afirmat cu t?rie c? generalul Vasile Milea a fost asasinat!

În timpul emisiunii, moderatoarea a ridicat din nou problema dosarului mor?ii generalului Vasile Milea, cel care a fost r?nit prin împu?care, în 22 decembrie 1989, la ora 8.32-8.34 ?i asasinat prin strangulare cu un ?nur la Spitalul „Elias”, în jurul orelor 14.30. De data aceasta, nota bene (!), Dan Voinea a afirmat cu t?rie c? generalul Vasile Milea a fost asasinat! El nu a l?sat nici un fel de dubiu privitor la asasinat ?i nici asupra orei asasinatului, or? men?ionat? de mine mai sus, precizând în mod corect c? el a fost împu?cat în timp ce vorbea la telefon cu so?ia sa. De asemenea, în mod corect, Dan Voinea a precizat c? generalul avea asupra sa pistolul personal ?i „nu avea de ce s? aib? nevoie de pistolul c?pitanului transmisionist Mircea Tufan pentru a se sinucide”. De asemenea, Dan Voinea a men?ionat ?i aspecte din Raportul de expertiz? medico-legal?, întocmit de Prof. Univ. Dr. Dan ?chiopu, din care rezult? c? nu a fost un caz de sinucidere. ?i moartea profesorului Dan ?chiopu s-a petrecut în condi?ii care mie, ca cercet?tor, îmi apar ca fiind suspecte. În cartea ?i în articolele mele dedicate asasin?rii lui Vasile Milea am ar?tat care au fost resorturile pentru care asasinii au min?it ?i au prezentat ora momentului împu?c?rii cu un decalaj de o or?. Pe scurt, în ora care a urmat r?nirii ministrului Milea, conducerea Securit??ii ?i puci?tii din Armat? au ordonat retragerea for?elor din dispozitivul circular de ap?rare a sediului puterii ?i au oprit reprimarea revoltei populare de c?tre trupele M.Ap.N. din strad?, care îi erau loiale ministrului Milea ?i au întors în caz?rmi alte unit??i militare din provincie, care fuseser? îndreptate spre Bucure?ti de c?tre r?posatul general. Toate ordinele de retragere, practic de capitulare, au fost date în numele lui Vasile Milea. Cât timp acesta tr?ia, nici un alt general nu avea autoritatea ?i prestigiul de a da asemenea ordine ?i de a fi ?i ascultat, în acele momente foarte grele. Comandan?ii din armat? ?tiau de prezen?a unor agen?i ?i for?e acoperite str?ine care ac?ionau în România ?i erau sub imperativele pe care le presupunea indicativul de stare de necesitate, respectiv „Radu cel Frumos”. Abia dup? peste o or?, dup? ce au stopat toate ac?iunile de reprimare ordonate de Nicolae Ceau?escu ?i de Vasile Milea, puci?tii ?i conspiratorii au anun?at „moartea” lui Vasile Milea ?i au ticluit Comunicatul c?tre ?ar?, care avea menirea s? trezeasc? suspiciunea c? Ceau?escu ar fi pus s? fie omorât, ceea ce este stupid, în condi?iile în care ast?zi se ?tie cu maxim? claritate cât de ferm? a fost represiunea ordonat? ?i par?ial înf?ptuit? de Vasile Milea. Toate declara?iile unora dintre martorii implica?i în evenimente, potrivit c?rora Vasile Milea ar fi fost deprimat, c? ar fi plâns, c? ar fi fost acuzat diminea?a de Ceau?escu de tr?dare ?i amenin?at cu pedepse grave, sunt simple minciuni ticluite de autorii loviturii de stat. Ei au avut toate pârghiile pentru a încerca s? ascund? adev?rul despre aceste evenimente. Dar adev?rul este înc?p??ânat. Când pare a fi îngropat cât mai adânc sub o bascul? de p?mânt, el iese la suprafa?? sub form? de floare.

Consider c? domnul Dan Voinea are o contribu?ie important? la confirmarea unor adev?ruri din spatele asasin?rii generalului Vasile Milea. Aceste realit??i spuse în 15 decembrie 2013 de dl. Dan Voinea, eu le-am afirmat în mod repetat, de mul?i ani ?i le-am scris argumentat în cartea mea, men?ionat? mai sus, dar când adev?rurile vin din gura fostului ?ef al Parchetelor Militare, care a avut pe mâna lui toate dosarele, credibilitatea dezv?luirii în fa?a opiniei publice este mai mare decât a unui cercet?tor de istorie. De asemenea, despre asasinarea lui Vasile Milea am scris ?i într-un serial de ?apte articole în cuprinsul revistei „Art-Emis”. Îl felicit pe domnul Dan Voinea pentru toate adev?rurile pe care le spune poporului român. Pentru cercetarea acestor adev?ruri a fost pl?tit zeci de ani, iar de pe urma acelei activit??i nefinalizate încaseaz? ast?zi una dintre cele mai mari pensii din România. În acela?i timp, pe lâng? satisfac?ia pe care am tr?it-o ca om care am cercetat aceste evenimente, doresc s? men?ionez ?i abaterile domnului Dan Voinea de la adev?r, ceea ce m? gr?besc s? fac în rândurile de mai jos.

Este cert c? i s-au spus mai multe neadev?ruri Comandantului Suprem. Generalul Vasile Milea a fost asasinat de complicii autorilor loviturii de stat ?i nu de Nicolae Ceau?escu

Deci, dac? a sim?it nevoia s? recunoasc? faptul c? Vasile Milea a fost asasinat, domnul Dan Voinea încearc? acum o alt? diversiune, prin care s? mai amâne ni?te ani aflarea adev?rului-adev?rat, anume c? generalul Vasile Milea a fost asasinat de complicii autorilor loviturii de stat ?i nu de Nicolae Ceau?escu,cum, cu abilitatea-i recunoscut?, dup? p?rerea mea, ?mechere?te, a încercat dl. Dan Voinea s? ne conving?. Dup? represiunea din 21 decembrie ?i din noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989, în condi?iile în care efective puternice ale Armatei erau în mi?care pentru a reprima definitiv revolta popular?, dup? modelul de la baricada de la Hotel Intercontinental-Sala Dales, unde s-a executat foc în plan orizontal, Ceau?escu nu avea decât motive de a fi mul?umit. Eu am ar?tat c?, dup? evenimente, s-au falsificat stenogramele teleconferin?elor ?i procesele verbale ale ?edin?elor, insistându-se pe nemul?umirile lui Nicolae Ceau?escu. Dup? represiunea ferm? din perioada zilelor de 21-22 decembrie, era evident c? urma o nou? represiune dur?, ceea ce a?tepta Nicolae Ceau?escu. Conspiratorii ?i puci?tii din jurul puterii au încercat s?-l conving? pe Ceau?escu c? Milea ar fi tr?d?tor ?i este cert c? i s-au spus mai multe neadev?ruri comandantului suprem. Conspiratorii ?i puci?tii ac?ionau foarte subtil, încercând s? influen?eze evenimentele ca ?i când deciziile ar fi fost ale lui Ceau?escu, disimulând insubordonarea ?i promovarea proiectului loviturii de stat prezentat? drept „revolu?ie”. Totu?i, când s-a redactat Comunicatul prin care s-a anun?at moartea lui Milea, care tr?ia r?nit ?i întins pe o canapea din biroul unui membru al grupului de asasini, Nicolae Ceau?escu s-a referit la tr?darea lui Milea „prin la?itatea de a se sinucide”. Deci, nu era vorb? de tr?darea prin pactizare cu inamicul extern sau intern. Este evident c? Nicolae Ceau?escu era total manipulat ?i, dup? cum am ar?tat în lucr?rile mele, doar par?ial liber. To?i l-au min?it, în primul rând reprezentan?ii Securit??ii ?i ai Armatei afla?i în sediul C.C. al P.C.R.. Nici unul nu i-a spus adev?rul, respectiv c? Milea nu este mort, ci doar r?nit. Loialitate, nu glum?! L-au min?it ?i cei din administra?ia pre?edintelui-comandant suprem, cum ar fi Silviu Curticeanu, cel care, la ora 11.00, a spus celor dou? asistente medicale de la cabinetul medical din sediul CC s? plece, dup? ce acestea i-au aplicat ni?te pansamente de tifon în ran?. Acela?i Silviu Curticeanu, în jurul orei 14.00, când a trimis salvarea cu Vasile Milea c?tre spital, pentru a evita s? fie v?zut de demonstran?ii care intrau în sediul CC ?i care ?tiau de la televiziune ?i radio c? Milea este mort, i-a tras un cearceaf peste cap, ca ?i când ar fi fost mort, când el tr?ia ?i inima nu era lovit? de glon?.

Conspiratorii s-au strecurat prin spatele revoltei ?i ni s-au ar?tat la televiziunea „liber?”

Institu?ia Securit??ii nu se poate deroba de r?spundere în cazul mor?ii lui Vasile Milea, cel pu?in în privin?a faptului c? garda sa de corp, c?pitanul de securitate Ioan V?t?m?nescu, l-a p?r?sit ?i l-a l?sat pe mâna asasinilor s?i. Oricum, cel care a tras a f?cut-o foarte prost. Arma apar?inea c?pitanului Mircea Tufan din Grupa operativ? de Transmisiuni, forma?iune care s-a constituit pe lâng? Comandamentul Militar din sediul C.C. al P.C.R.. El este ?i cel care a min?it în mod repetat c? Milea i-ar fi cerut lui arma, afirma?ie cu care a sfidat ?i ultima pic?tur? de inteligen?? a cercet?torilor ?i anchetatorilor. Este cert un lucru: generalul Vasile Milea, când a v?zut c? Trupele de Securitate, Mili?ia, Direc?ia a V-a de Paz? ?i Protec?ie ?i Unitatea Special? de Lupt? Antiterorist?, toate aceste for?e apar?inând Ministerului de Interne, au tr?dat ?i s-au retras, nu a intuit pericolul de moarte în care se afla, nu ?i-a luat m?suri sporite ?i speciale de paz? personal?, de?i avea posibilit??i foarte mari în acest sens, în jurul sediului puterii aflându-se unit??i militare care-i erau loiale în totalitate. Acest lucru l-a costat via?a, a permis derularea loviturii de stat ?i ascunderea ei în spatele revoltei populare care s-a putut manifesta plenar. Conspiratorii s-au strecurat prin spatele revoltei ?i ni s-au ar?tat la televiziunea „liber?”, de fapt controlat? integral, cu maxim? autoritate, ca ?i când ar fi produsele acelei revolte populare. În numele poporului, conspiratorii deveni?i conduc?tori ai ??rii, vor lua m?surile care ne-au adus în pozi?ia în care ne g?sim ast?zi, adic? la periferia Europei.

O alt? afirma?ie a domnului Dan Voinea care trebuie corectat? este cea potrivit c?reia Milea ar fi murit din lips? de îngrijiri medicale ?i c? el a fost trimis la spital la ora 10.30. Nu lipsa îngrijirilor medicale, adev?rat?, de altfel, l-a ucis pe ministru, ci ?nurul care l-a sugrumat. Privitor la ora transport?rii sale la spital, am f?cut preciz?rile necesare.

Dosarele Parchetelor Militare erau sigilate cu sigiliile tuturor celor care au participat la crim? ?i totu?i au disp?rut!

Cu asemenea tr?d?tori în jurul pre?edintelui-comandant suprem, o ?ar? nu are nici o ?ans?... Aceast? situa?ie explic? în mare parte modul în care a evoluat România dup? 1989, pân? la stadiul actual de colonie aflat? în faza de acaparare a ultimelor ei bog??ii naturale, de c?tre corpora?ii str?ine. Din dosarele Parchetelor Militare au disp?rut o serie de înscrisuri. De exemplu, din Dosarul nr. 1, cel privindu-i pe Nicolae Ceau?escu ?i pe Elena Ceau?escu, aflat într-un seif sigilat dintr-o anticamer? a ministrului Ap?r?rii, au disp?rut aproape toate filele, dar ?i ceasurile, bijuteriile Elenei Ceau?escu ?i celelalte obiecte de inventar care au fost depuse acolo de autorii asasinatului de la Târgovi?te. Ele erau sigilate cu sigiliile tuturor celor care au participat la crim? ?i totu?i au disp?rut! Frumos! Ce puteam a?tepta de la ace?ti oameni care au preluat puterea în România? Ce altceva decât s? o îngenunchieze, s? o jefuiasc? ?i s-o vând?, bucat? de bucat?, la vapor, la tren, sau la tir??

Au urmat alte numeroase crime... La moartea lui Sergiu Nicolaescu, Ion Iliescu a r?suflat u?urat.

Dup? ce s-a f?cut crima cu Milea, au urmat alte numeroase crime care aveau menirea s? le acopere pe primele. Fiecare crim? a generat altele, în cascad?, ani de zile dup? evenimente. Lista lor este impresionant?. Ea const? din „sinucideri”, „accidente de elicopter”, doborâri de avioane, accidente provocate, „intoxic?ri cu pesticide agricole”, defenestr?ri, spânzur?ri în penitenciare, „anevrisme de aort?”, „infarcturi”, lovituri „involuntare” la cap etc.

Minciuna din decembrie 1989 este ap?rat? ?i ast?zi cu îndârjire. Când conspiratorul Sergiu Nicolaescu, c?zut la pat, a ajuns s? trebuiasc? s? fie internat în spital, a fost p?zit personal de Ion Iliescu, care l-a vegheat la c?p?tâi, s? nu cumva s? vorbeasc? ceva, pe patul de moarte. Oricum, Sergiu Nicolaescu recunoscuse deja implicarea unor importante for?e sovietice în evenimente ?i le men?ionase ?i pe cele franceze. La moartea lui Sergiu Nicolaescu, Ion Iliescu a r?suflat u?urat. Mai murise un de?in?tor al secretelor conspiratorilor din decembrie. Dup? ce so?ia generalului Victor Athanasie St?nculescu a murit prin c?dere de la etaj, într-un mod foarte suspect, ?eful puci?tilor din Armat? a fost condamnat la 15 ani de închisoare ?i pus la ad?post. Deja p?rea c? începuse s? încalce regulile jocului. Vorbise despre implicarea serviciilor str?ine în evenimente ?i, pe m?sur? ce timpul se scurge ?i vine inevitabilul sfâr?it, exist? pericolul pentru autorii loviturii de stat ca el s? spun? ?i alte secrete. În acela?i timp, din deduc?ii logice, rezult? c? ?i generalul se simte mai în siguran?? în penitenciar decât în libertate, dup? moartea so?iei sale.

O parte a poporului voteaz?asem?n?tor jocului la loterie

Evenimentele din decembrie 1989 sunt cele mai importante evenimente din istoria României, dup? ce s-a pierdut Al Doilea R?zboi Mondial ?i ?ara a fost ocupat? de sovietici. Din aceast? cauz?, pân? când nu vor spune ?i conduc?torii politici adev?rul despre aceste evenimente, a?a cum o facem unii dintre noi, dintre cercet?tori, ei nu pot s? a?tepte încredere ?i apreciere de la poporul român în nici un domeniu. Este adev?rat c? o parte a poporului român iese la vot, în procent de aproximativ 40%, dar voteaz? mai mult negativ, sau, în foarte multe situa?ii, asem?n?tor jocului la loterie: sunt ?anse minime s? se îmbun?t??easc? sistemul, dar hai s? juc?m (s? vot?m)! În ceea ce m? prive?te, cu total? voit? lips? de modestie, afirm c? mi-am f?cut datoria de cet??ean, de cercet?tor ?i de profesor universitar, în ceea ce prive?te nevoia opiniei publice ?i a speciali?tilor de a cunoa?te evenimentele din decembrie 1989.

Sunt informat c? scrierile mele sunt adeseori citite scrâ?nindu-se din din?i, dar mi-am asumat aceast? ur? a vinova?ilor din evenimente, înc? din primele luni de dup? schimbarea Ceau?e?tilor. Chiar dac? mai trebuie s? tac privitor la anumite aspecte, c?rora nu le-a venit rândul pentru a fi publicate, nu am min?it niciodat?!

----------------------------------------------------

[1] Corvin Lupu, România 1989. De la revolta popular? la lovitura de stat, Editura Techno Media

footer