Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 18 Decembrie 2013 23:05
Proces Ceausescu 2Nicolae Ceau?escu: Dar ca cet??eni, v? spun c? nu am avut ?i nici nu am cont în nici o ?ara, în nicio valut?.
Judec?torul: Nu ave?i un fond depus în valut? în nici o ?ar?...
Procuror Voinea: Domnule pre?edinte, dac? acest inculpat paranoic nu are nici un cont, s? încheiem ?i noi conturile cu el, c? se pare c? nu ne putem în?elege.
Avocat Teodorescu: V? rog s? trecem la ascultarea inculpatei Ceau?escu Elena.
Nicolae Ceau?escu: Te voi trimite în judecat? pentru insult?, cel care zice ca ar fi procuror. Te voi trimite în judecata pentru insult?.
Judec?torul: La comisia de judecat?...
Nicolae Ceau?escu: ?i la comisia de judecat?, s? v? judece adev?rata judecat? ?i în rândul muncitorilor.
Judec?torul: V? rog s? da?i citire declara?iei, ca s? aud?.
Grefier: Nu recunosc învinuirile ce mi se aduc, refuz s? r?spund la întrebarea cine este autorul genocidului de la Timi?oara, nu recunosc s? fi dat ordin eu sau acoli?ii mei s? se trag? în mul?imea adunat? la cele... nu am dat ordin s? se traga, refuz s? r?spund la întrebarea cine a recrutat ?i dirijat mercenarii str?ini care savâr?esc fapte ?i în prezent, omorând popula?ia pa?nica. Refuz s? r?spund la întrebarile puse de tribunal. Nu recunosc noul organ al puterii constituite ?i nici organele care au uzurpat puterea de stat, în ghilimele. Uzurparea puterii a fost f?cuta cu ajutorul agenturilor str?ine. Nu recunosc organele noi de stat. Sunt înc? pre?edintele ??rii
Judec?tor: înc?, în ghilimele.
Grefier: Nu recunosc c? am înfometat poporul, ci dimpotriv? am luat m?sur? ca s? d?m câte 200 kg de grâu la ??rani, nu am inten?ionat s? darâm satele României, ci am vrut s? le modernizez. Nu recunosc ca a? fi depus eu sau alte persoane în numele meu nici un dolar în b?ncile din str?inatate.
Nicolae Ceau?escu: Nu am depus eu ?i nu am dat nim?nui... dar nu r?spund nim?nui, e o provocare ordinar?.
Judec?tor: Semnezi declara?ia, inculpat ?
Nicolae Ceau?escu: Nu am dat nici o declara?ie. V-am spus ca simpli cet??eni, ca s? cunoa?te?i realitatea.
Judec?tor: Refuz? s? semneze, de altfel, inculpatul a refuzat s? recunoasc? ?i legalitatea tribunalului în care a fost ast?zi judecat.
Nicolae Ceau?escu: ?i a acestui a?a-zis Consiliu de Salvare Na?ional?.
Judec?tor: Deci ai aflat de existen?a acestui consiliu.
Elena Ceau?escu: P?i ne-a?i spus, ne-a?i spus aici, discutau oamenii... ne-a spus domnul avocat, ap?rarea.
Judec?torul: Este organ al puterii legal constituite în stat.
Nicolae Ceau?escu: Nu se poate constitui un organ legal decât de puterea de stat, de Marea Adunare Na?ional?. Cei care prin lovitura de stat, prin tr?dare au uzurpat puterea, cum s-au întâmplat sute ?i sute de ani în istoria României, au sfâr?it prin a r?spunde în fa?a poporului.
Judec?torul: Dumneata poate e?ti mai cooperant? cu tribunalul, femeile sunt întotdeauna mai ra?ionale, mai în?eleg?toare, poate ?i-a pierdut cump?tul inculpatul Ceau?escu. Dumneata care ai fost prima colaboratoare, cabinetul 2, dumneata ai cunoscut de genocidul de la Timi?oara ?
Elena Ceau?escu: Nu! Ce genocid? Nici nu vorbesc.
Nicolae Ceau?escu: Nu vorbi nimic.
Judec?tor: Nu ai nicio leg?tura nici dumneata cu acest genocid? Sau dumneata erai întotdeauna preocupat? de ?tiin??! De polimeri! Cine ?i-a publicat lucr?rile în str?in?tate ?
Nicolae Ceau?escu: Sunt cu zecile lucr?rile publicate în str?inatate, cu ?tiin?? ?i polimeri.
Judec?tor: Cine le scria? Aaa... taci din gura!
Elena Ceau?escu: Ce s?-i spun, dac? ei pot s? spun? a?a ceva?
Nicolae Ceau?escu: P?i nu le spune! Când pre?edintele Academiei a f?cut prefa?a la toate lucr?rile, se poate?
Avocat Teodorescu:Ascultarea se face pentru fiecare în parte. Ori, dac? dumneavoastr? sustine?i teza, m?car o rezolv?m noi pân? la urma cu tribunalul care s? ne asculte ca reprezentan?i ai dumneavoastr?. C? mai sunte?i înc? pre?edintele ??rii, c? a?a sus?ine?i, dumneaei nu mai poate sus?ine acela?i lucru ! Lasa?i-o s? vorbeasc?. Carter-Ceausescu la Casa-Alba, 1973
Nicolae Ceau?escu: Este Viceprim-ministru al guvernului Republicii Socialiste România.
Avocatul Teodorescu: Asta e alt? treab?, l?sa?i-o s? se apere pe calitatea pe care o crede dumneaei.
Elena Ceau?escu: P?i, eu nu m? ap?r de nimic !
Nicolae Ceau?escu: Aici, eu v-am spus ca simpli cet??eni ?i ce va spune tovara?a mea ?i ce v-am spus eu, v-am spus ca simpli ceta?eni, ca s? in?elege?i ... Nu am r?spuns la nicio întrebare.
Avocat Teodorescu: Eu v? dau sfaturi, este obliga?iunea mea... ?i care sunt în interesul dumneavoastr?.
Judec?torul: Domnule avocat, v? rog. Deci dumneata în calitatea de viceprim-ministru, prim viceprim-ministru, pe care ai de?inut-o în vechiul organ al puterii administra?iei de stat, trebuia s? fi la curent, s? lua?i hot?râri colective, nu a?a prevedeau dispozi?iile ?i prevederile Constitu?iei? Cine a dat dispozi?ii s? se trag? în mul?imea de la Timi?oara?
Elena Ceau?escu: Nu r?spund la nici o întrebare. De la început ?i pân? la sfâr?it.
Nicolae Ceau?escu: Pentru cunostin?a dumneavoastr?, care sunte?i ofi?eri, pot eu r?spunde la întrebare. Ordinul de a trage nu-l d? guvernul.
Elena Ceau?escu: Nu-l pot da eu Guvernul nu poate s? dea ordine, nu are în subordine armata.
Judec?torul: Dar la Bucure?ti, în tinerii care au murit, cine a tras, peste care au trecut tanchetele Securit??ii, a unei par?i, tot terori?tii ?
Elena Ceau?escu: Terori?tii, se spunea aici, vorbeau oamenii c? sunt ai Securit??ii.
Judec?tor: Terori?tii sunt ai Securit??ii?
Avocatul Lucescu Constantin: Securitatea nu era a comandantului suprem?
Judec?tor: Deci se vorbea pe aici ca terori?tii sunt ai Securit??ii !
Ambii inculpa?i: R?spund, nu, nu este nici un r?spuns, tot pentru l?murirea dumneavoastr?.
Nicolae Ceau?escu: În primul rând vreau s? v? l?muresc pe dumneavoastr? ca cet??eni.
Judec?tor: Cu dumneata am terminat. Spune în ce împrejurari a murit Generalul Milea? A fost împu?cat, de ce ?i de cine?
Nicolae Ceau?escu: Intreba?i medicul. Nu r?spund, este o provocare întrebarea cu privire la cauzele mortii generalului Milea. S? întrebam medicul care e...
Judec?tor: ?i eu voi face ancheta, pentru a l?muri de ce s-a sinucis Generalul Milea.
Procuror: De ce l-a destituit pe generalul Milea? ?i l-ai facut tr?d?tor?
Decret FSN-Ion iliescu din 24.12.1989 pentru instituirea Tribunalului Militar ExceptionalJudec?tor: De ce dumneata l-ai facut tr?dator, am auzit comunicatul care l-ai spus, prin care ai instituit starea de asediu, ca Generalul Milea, tr?dator, s-a sinucis pentru a sc?pa de r?spundere, de pedeapsa dreapt? pe care o a?tepta ca tr?d?tor.
Nicolae Ceau?escu: Pentru l?murirea dumneavoastr?, tr?d?torul Milea...
Judec?torul: De ce nu l-a?i judecat dac? era tr?d?tor ?
Nicolae Ceau?escu: Pentru c? atunci am constatat treaba aceasta, chiar in ziua respectiv?. ?i a plecat ca s? aplice m?suri, v? spun asta pentru judecata dumneavoastr?, dintr-un grup întreg ?i au venit ofi?erii care erau cu el ?i ne-au anun?at ca s-a împu?cat. ?i de abia dup? aceea am constatat c? n-a aplicat ordinele stabilite ca unit??ile militare s?-?i faci datoria.
Judec?torul: Dumneata întotdeauna ai vorbit mai mult decât colaboratoarea apropiat? a dumitale, totdeauna ai fost în fa?a, dar întotdeauna ai avut-o în dreapta dumitale. ?i ea cunoa?te tot atâtea lucruri importante, dar ar fi bine s? fie relatate în fata tribunalului, s? cooper?m, s? vorbim civilizat ca ni?te intelectuali cum v? pretindea?i amândoi, membrii ai Academiei, s? ne spune?i cu ce bani se pl?teau publica?iile, atât ale inculpatei, cât ?i operele alese, cât ?i c?r?ile de stiin?? ale academicianului Elena Ceau?escu. A?a-zisul academician.
Elena Ceau?escu: A?a-zisul... Ne-ai luat ?i titlurile.
Judec?torul: Nu le-am luat eu. S? r?spund? la întrebarile puse de tribunal.
Elena Ceau?escu: Heee... p?i sigur c? da !...
Judec?torul: Refuz s? r?spund la intreb?rile puse de tribunal.
Nicolae Ceau?escu: Îns? tot pentru informarea dumneavoastr?, c? am scapat atunci, mi-a?i spus c? eu mâncam numai mânc?ruri din str?inatate, c? exist? de ani de zile lista cu ce m?nânc eu, ori 1.100 - 1.200 de calorii pe zi ?i numai legume.
Judec?torul: ?i poporului îi d?deai numai 3.600 de calorii, îmbuibat acest popor!
Nicolae Ceau?escu: ?i 60 de grame pe zi, de carne.
Judec?torul: Mai ave?i de pus întreb?ri domnule procuror ?
Procuror Dan Voinea: Da domnule pre?edinte. Cine a dat ordin s? fie implicate, ca s? intervin? for?ele armate în în?bu?irea demonstra?iei de la Timi?oara? Pentru c? inculpatul spunea c? generalul Milea nu a respectat ordinele primite. Care sunt aceste ordine? Ce n-a respectat, ce n-a respectat?
Nicolae Ceau?escu: Voi spune în Marea Adunare Na?ional? ce ordine n-a respectat în Bucure?ti ?i de ce a tr?dat.
Judec?torul: Ave?i de pus întreb?ri ?
Avocat Teodorescu: V? rog s? întrebati pe inculpata Elena Ceau?escu dac? a fost sau este bolnav? psihic?
Elena Ceau?escu: Ce este?!?
Avocat Teodorescu: Dac? a fost sau este bolnav? psihic. ?i v? rog s? consemna?i r?spunsul.
Judec?torul: Ai suferit vreo boal? psihic? ? Sau dac? suferi acum ?
Elena Ceau?escu: Ce provocare ordinar?!...
Avocat Teodorescu: Nici o provocare, este în favoarea dumneavoastr?, c? dac? sunte?i iresponsabili atunci e o ap?rare, dac? nu, e alt? ap?rare.
Elena Ceau?escu: E o provocare, se poate s? spui asa ceva?!
Nicolae Ceau?escu: Nu ?i-am recunoscut dreptul...
Judec?torul: Noi am în?eles din aceasta dezbatere pentru c? dumneavoastr? obi?nui?i s? nu ave?i niciodat? un dialog cu poporul ?i s? poarte numai dânsul un monolog ?i dup? aceea s?-l aplaude ca în ritualurile africane, s? bata lumea din palme, a?a, nici ast?zi s-a comportat în continuare la fel, nu v-a?i schimbat, nu a?i tras nici un fel de înv???minte. Ca niste megalomani. Mai sunt de pus intrebari ? Probe in aparare ave?i ? Nu.
Avoca?ii: Mai facem o ultim? încercare. V? rog, procedura ne permite acest lucru. V? rog s? consemna?i c? refuz?. Dac? refuz? este treaba lor. Ceausescu-Nixon
Judec?torul: V? rog s? consemna?i în caietul dumneavoastr? de grefier c? refuz? colaborarea cu ap?r?torii ?i c? nu au probe.
Elena Ceau?escu: Adev?ratul tribunal este Marea Adunare Na?ional?.
Judec?torul: Vrei s? semnezi declara?ia ?
Elena Ceau?escu: Nu, nici o declara?ie. Am muncit ?i am luptat pentru popor ?i poporul este poporul nostru ?i nu ne tr?dam noi poporul.
Judec?torul: Am urm?rit ?i ?tiam c? ziua dumitale este undeva înaintea dânsului, dar nu ?tiam niciodat? anul în care te-ai n?scut. Care este ?
Elena Ceau?escu: Astea chiar sunt de femei...
Judec?torul: De aicea a pornit toat? minciuna, nici un dic?ionar, orice, toate femeile î?i ascund vârsta, dar când este un om care apare în dictionare, în carti ?i in toate astea, s? nu se arate vârsta? Va rog, tovara?e procuror s? retine?i, tribunalul consider? cercetarea judecatoreasc? a procesului terminat? ?i va dau cuvântul la dezbateri, s? sustine?i acuzarea.
Procurorul: Domnule pre?edinte, având în vedere atrocit??ile s?vâr?ite de Ceau?escu Nicolae ?i Ceau?escu Elena, noi consider?m ca ace?ti doi inculpa?i se fac vinova?i de s?vâr?irea infrac?iunilor prev?zute de Articolele 162, 163, 165 si 357 din Codul penal, articole în baza c?rora solicit?m condamnarea celor doi inculpa?i la pedeapsa cu moartea, totodat?, solicit?m confiscarea total? a averilor so?ilor Ceau?escu.
Judec?torul: Ave?i cuvântul în ap?rare.
Ultima parte a „procesului” de la Târgovi?te este halucinant?. Avoca?ii Constantin Lucescu ?i Nicolae Teodorescu se comport?, împotriva „clien?ilor” lor, ca ni?te acuzatori stalini?ti. Premeditarea a devenit ?i mai evident? când, teoretic, so?ii Ceau?escu ar fi avut dreptul s? fac? recurs. Avocatul Teodorescu a profitat de formula lui Ceau?escu, „Nu recunosc niciun tribunal!”, pentru a se precipita s?-i comunice judec?torului Gic? Popa: „Nerecunoscând tribunalul, nu exercit? nicio cale de atac. V? rog s? constata?i c? hot?rârea e definitiv?! ”.
Procurorul Dan Voinea: Domnule pre?edinte, având în vedere atrocit??ile s?vâr?ite de Ceau?escu Nicolae ?i Ceau?escu Elena, noi consider?m c? ace?ti doi inculpa?i se fac vinova?i de s?vâr?irea infrac?iunilor prev?zute de articolele 162, 163, 165 ?i 357 din Codul Penal, articole în baza c?rora solicit?m condamnarea celor doi inculpa?i la pedeapsa cu moartea. Totodat?, solicit?m confiscarea total? a averilor so?ilor Ceau?escu.
Judec?torul Gic? Popa: Ave?i cuvântul în ap?rare.
Avocatul Teodorescu: Înainte de a discuta problemele de drept, care se ivesc din ceea ce sus?in inculpa?ii, c?rora le acord?m asisten?? chiar fa?? de pozi?ia obstruc?ionist? a acestora...
Elena Ceau?escu: E o insult?!
Avocatul Teodorescu: E o insult?? Nicio insult?! Eu voiesc s? v? înf??i?ez faptul c? le-am f?cut noi onoarea, venind de la Bucure?ti s? le acord?m ap?rarea, care în ultimii 25-30 de ani nu s-a respectat. C? noi în?elegem ca avoca?i s? ap?r?m indiferent pe cine ar fi ?i indiferent de faptele pe care le-a s?vâr?it, dar în limita dispozi?iilor legale, a faptelor de care lu?m cuno?tin?? prin rechizitoriu, a probelor care au fost c?utate de c?tre reprezentan?ii legali ?i, desigur, în spiritul legalit??ii. Eu, de?i e pozi?ia absolut obstruc?ionist? a celor c?rora le-am f?cut cinstea de a le acorda aceast? deplasare în locul acesta... Ca s?-i ap?r?m! În?elegem, totu?i, ca ?i ei s? în?eleag? - pentru dumneavoastr? nu am nevoie s? v? fac asemenea l?muriri - c? numai un pre?edinte în func?iune poate cere, pentru o fapt? pe care ar s?vâr?i-o, s? fie supus discu?iunii organului legislativ, care la noi este Marea Adunare Na?ional?. ?i c? odat? cu destituirea dintr?o anumit? func?ie de stat... ?i noi nu vorbim de calitatea dumnealui de secretar general al partidului, care e o alt? treab? ?i o judec? partidul, ci de calitatea care (!) a avut-o Ceau?escu Nicolae, aceea de pre?edinte al acestei ??ri. Or, aceast? calitate, din momentul în care Frontul Salv?rii Na?ionale s-a constituit ?i Consiliul care este constituit a luat m?sura de demitere a guvernului ?i de demitere din func?ia de pre?edinte al Republicii a lui Ceau?escu Nicolae, acesta este supus dispozi?iilor legale ca orice cet??ean din aceast? ?ar?. Deci, din acest punct de vedere, noi constat?m - ?i v? rog s? consemna?i în procesul verbal al ?edin?ei acest fapt - c? am constatat c? sunt îndeplinite toate formele procedurale prev?zute de lege pentru trimiterea în judecat? ?i judecarea celor care au comp?rut în calitate de inculpat. Deci, este o gre?eal? pe care o s?vâr?esc cei doi inculpa?i, nu a faptului recunoa?terii sau nerecunoa?terii, pentru c? aceasta, recunoa?terea sau nerecunoa?terea, dac? este dezmin?it? de probe, nu face dou? parale. ?i dumnealor au socotit... de?i eu am venit s? le acord, s? le fac cinstea de a-i ap?ra... Ei se men?in în aceea?i pozi?ie pe care au avut-o dintr-un început, zicând c? este un act de provocare dac? i-am întrebat dac? sunt bolnavi psihic sau nu. Pentru c? una e impunitatea prev?zut? de legi, adic? aceea în care e?ti bolnav ?i po?i fi supus unei expertize psihiatrice, ?i atunci e?ti iresponsabil - mare diferen?? fiind fa?? de situa?iunea în care te compor?i ca un iresponsabil, dar e?ti responsabil. ?i spre regretul meu, care sunt avocat - nici procuror, nici membru al tribunalului militar - trebuie s? constat, ?i o spun cu toat? certitudinea, c? inculpa?ii c?rora noi le acord?m asisten??, chiar în dauna voin?ei lor, pentru c? a?a gl?suie?te legea care nu s-a respectat pân? acum... ?i dumnealor, amândoi o ?tiu, faptul acesta... eu v? spun c? dumnealor au ac?ionat ca iresponsabili, dar cu deplin discern?mânt în tot ceea ce au f?cut. Ei sunt trimi?i în judecat? pentru patru fapte, eu în?eleg s? extind în vreun mod ceea ce a zis rechizitoriul Procuraturii, ?i anume pentru faptele prev?zute de articolele 162, 163, 165 ?i 357 din Codul Penal... ?i constat, în baza probelor care au fost depuse la dispozi?ie, c? ace?tia se fac vinova?i de aceste fapte. Rug?mintea noastr?, a ap?r?rii, îns?, este una singur?: ca dumneavoastr? s? lua?i o hot?râre care s? nu aib? caracterul de vendet?, s? nu aib? caracterul de r?zbunare, ci s? fie... ?i s? o în?eleag? pân? în ultima lor clip?, ei ?i al?ii care vor mai compare în fa?a judec??ii, c? poporul acesta, printr-un tribunal legal constituit... c? dac? nu ar fi fost legal constituit, noi suntem primii care am fi venit s? spunem: „E nelegal constituit? o instan?? judec?toreasc?!". S? ?tie ?i cei doi inculpa?i, c?rora for?amente trebuie s? le acord?m ap?rarea pe care nu o voiesc... dar noi trebuie s?-i ap?r?m, pentru c? a?a gl?suie?te Constitu?ia de care ei fac vorbire, f?r? s? ?tie ce spune în ea. Înc?lcarea cras? a acesteia...
Elena Ceau?escu: Extraordinar!
Avocatul Teodorescu: ... ?i-i ap?r pentru c? a?a trebuie...[1]
- Va urma -
Sursa - Adevarul.ro[2]
Grafica - Ion M?ld?rescu
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Halal ap?rare! Ordinul de la Bucure?ti era precis: Ceau?escu trebuia lichidat acolo ?i atunci! Despre ap?rarea celor doi avoca?i orice comentariu ar fi de prisos. Cititorii vor aprecia cu mai mult profesionalism decât cele dou? marionete cu preten?ie de avoca?i. Singura alinare pentru cei doi a fost c? ultima dorin?? le-a fost îndeplinit?: s? moar? împreun? - Nota redac?iei.
  
footer