Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Luni, 16 Decembrie 2013 19:12
Nicolae CeausescuBlasfemia ?i Cr?ciunul însângerat al anului 1989 nu trebuie uitate. Mascarada procesual? - un simulacru al no?iunii de Justi?iei nu a fost decât o actualizare a f?r?delegilor staliniste comise de Tribunalului Poporului din anul 1946. În ambele cazuri au tras românii în români. Ambele vor r?mâne ca stigmat, ca blestem asupra Neamului Românesc. Ast?zi, în apropierea zilei asasin?rii Ceau?e?tilor, v? prezent?m un colaj al stenogramei a?a-zisului proces, cules din presa vremii. Citi?i sau reciti?i ceea ce s-a întâmplat atunci, pune?i fa?? în fa?? cele rostite în cazarma de la Târgovi?te cu tic?lo?ia celor care se afl? ast?zi la cârma ??rii, cu situa?ia dezastruoas? în care se afl? România ast?zi, ?i judeca?i „sine ira et studio!”. Spune?i celor care înc? nu se n?scuser? atunci, tinerilor de ast?zi, Adev?rul: în 1989 România era o ?ar? Suveran?! În 2013 România este o colonie! (Ion M?ld?rescu, ART-EMIS)
 
Tribunalul Poporului[1] din 25 Decembrie1989 - Garnizoana Târgovi?te
Judec?tor Gic? Popa
Stenograma „procesului” Nicolae ?i Elena Ceausescu
O voce: Un pahar cu ap?!
Judec?torul: V? rog s? lua?i loc. Suntem în fa?a unui Tribunal al Poporului.
Nicolae Ceau?escu: Nu recunosc nici un tribunal în afar? de Marea Adunare Na?ional?.
Judec?torul: Marea Adunare Na?ional? s-a desfiin?at. Noul organ al puterii este altul.
Nicolae Ceau?escu: Lovitura de stat nu poate fi recunoscut?.
Judec?torul: Noi judec?m dup? noua lege adoptat? de catre Consiliul Frontului Salv?rii Na?ionale. Te rog s? te ridici în picioare, inculpat.
Nicolae Ceau?escu: Citi?i Constitu?ia ??rii.
Judec?torul: Am citit-o, o cunoa?tem ?i nu este cazul s? dai dumneata indica?ii s? citim Constitu?ia ??rii. O ?tim mai bine decât dumneata, care n-ai respectat-o.
Nicolae Ceau?escu: Nu voi r?spunde la nici o întrebare.
Avocat Teodorescu: Sunt avocatul Teodorescu Nicolae din Baroul Bucure?ti ?i avocatul Lucescu Constantin din Baroul Avoca?ilor Bucure?ti. Noi suntem aceia care urmeaz? s? le asigur?m ap?rarea celor doi inculpa?i ce compar în fa?a tribunalului militar teritorial. V? rog s?-mi da?i aprobarea s? iau legatura cu cei doi.
Judec?torul: Poftim, dou? minute.
Avocat: Domnule Ceau?escu, este ?ansa de a spune ce v-a îndemnat s? face?i, este un tribunal legal constituit. Organismul pe care dumneavoastr? îl invoca?i a fost desfiin?at prin for?a poporului, prin voin?a poporului român. Dac? întelege?i, v? rug?m s? ne spune?i, cu ce în?elegeti s? v? face?i aceasta ap?rare? Este o obliga?ie moral? fa?? de dumneavoastr?, v? rug?m s? va ridica?i în picioare, indiferent dac? dumneavoastr? sunte?i de acord sau nu. Pentru c? acesta este totu?i un tribunal legal constituit. (Avocatul Teodorescu Nicolae poart? o discutie cu Nicolae Ceau?escu, dar aceasta nu se în?elege )
Nicolae Ceau?escu: Nu dau socoteal? decât în fa?a Marii Adun?ri Na?ionale. Nu recunosc tribunalul.
Judec?torul: Domnule avocat, v? rog sa lua?i loc.
Avocat: V? mul?umesc.
Judec?torul: Inculpatul a refuzat, timp de 25 de ani, s? poarte un dialog cu poporul, de?i a vorbit în numele poporului, ca fiul cel mai iubit al poporului, în derâdere ?i-a b?tut joc de acest popor. Nici ast?zi nu vrea s? coopereze cu tribunalul, se cunosc datele. Zilele de s?rb?toare erau adevarate festinuri, în care acest inculpat ?i aceast? inculpat? î?i aduceau în jurul lor camarila ?i cu cele mai luxoase toalete care nu existau nici la regii care au existat ?i exist? azi în lume nu era atâta fast, iar poporului îi dadea 200 gr. de salam pe zi, pe buletin. Genocidul care l-au facut acest inculpat ?i aceast? inculpat? jefuind poporul (jaful l-au comis cei care au urmat la conducerea României - n.n.) , î?i aroga dreptul de a vorbi în numele poporului, nici ast?zi nu vrea s? vorbeasc?, este la? si la propriu ?i la figurat. Avem datele cunoscute, atât ale dânsei, cât ?i ale dânsului. V? rog, reprezentantul procuraturii, îi dau cuvântul pentru a sus?ine actul de acuzare.
Procuror Voinea:Domnule pre?edinte ?i onorat? instan??, avem de judecat ast?zi pe inculpa?ii Ceau?escu Nicolae ?i Ceau?escu Elena care se fac vinova?i de grave crime îndreptate împotriva poporului român, cei doi inculpa?i au s?vâr?it fapte incompatibile cu demnitatea umani?, cu principiile justi?iei sociale, ac?ionand discre?ionar, despotic ?i criminal, în mod deliberat, pentru a distruge poporul român, în numele c?ruia s-au erijat drept conducatori. Pentru crimele grave s?vâr?ite de cei doi inculpa?i în numele poporului român, victimele nevinovate ale acestor doi tirani, v? solicit:
Domnule pre?edinte ?i onorat? instan??, v? cer condamnarea acestora la moarte pentru s?vâr?irea urm?toarelor fapte penale:
- infrac?iune de genocid, prev?zut? de Articolul 357, Aliniatul 1, Cod Penal, litera c;
- subminarea puterii de stat prev?zuta de Articolul 162, Cod Penal, pentru organizarea de ac?iuni armate de natur? s? slabeasc? puterea de stat;
- infrac?iunea de acte de diversiune prev?zute de Articolul 163, Cod Penal, pentru distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuin?are, în întregime sau în parte, prin explozii sau orice alt mod al instala?iilor industriale sau a altor bunuri de natur? s? aduc? în orice mod atingere securit??ii statului;
- pentru infrac?iunea de subminare a economiei na?ionale, prev?zut? de Articolul 165, Cod Penal, prin faptul ca au folosit o organiza?ie din cele prevazute de Articolul 145, Cod Penal, ori de a împiedica activitatea normal? a acestora, de natur? s? submineze economia na?ionala a poporului român.
Judec?torul: Ai auzit inculpat Nicolae Ceau?escu? Tribunalul î?i cere s? te ridici în picioare. Ai auzit care sunt învinuirile care ?i se aduc ?
Nicolae Ceau?escu: Nu r?spund decât în fa?a Marii Adun?ri Na?ionale. Pute?i face orice mascarad?, nu recunosc !
Judec?torul: Mascarada ai f?cut-o dumneata timp de 25 de ani. Asta este mascarada pe care ai f?cut-o ?i ai dus ?ara în pragul pr?pastiei.
Nicolae Ceau?escu: Nu vreau de loc ca... dar tot ceea ce s-a spus e fals... sunt peste 3,5 milioane de apartamente etc.
Judec?torul: E fals ? Da. Nu recunoa?te învinuirile ce i se aduc.
Nicolae Ceau?escu: Nu, n-am spus nimic. N-am dat nici o declara?ie. Nu mai dau nici o declara?ie, nu mai r?spund nici un cuvânt, decât în fa?a Marii Adun?ri Na?ionale.
Judec?torul: Nu recunosc învinuirile ce mi se aduc, v? rog sa semna?i.
Nicolae Ceau?escu: Nu voi semna nimic!
Judec?torul: Situa?ia se cunoa?te, situa?ia dezastruoas? a ??rii nu o cunoa?tem numai noi, ci fiecare om cinstit din aceast? ?ara, care a mocnit pân? în ziua de 22 Decembrie 1989 când au ap?rut zorii libert??ii. Cunoa?tem situa?ia cu to?ii, lipsa de medicamente, care din ordinul dumitale inculpat a f?cut ca s? moara oameni, s? moara copii, în spitale f?r? medicamente, f?r? hran?, fara c?ldura, f?r? lumin?, nu te-ai gândit la acest lucru ? Acum discut cu inculpatul Ceau?escu Nicolae. Din ordinul cui s-a facut genocidul de la Timi?oara? Inculpatul refuz? s? r?spund?.
Nicolae Ceau?escu: R?spund în fa?a Marii Adunari Na?ionale.
Judec?torul: Las? placa asta veche. Am auzit-o ?i ?tim înc?p??ânarea de care ai dat dovad? pân? în prezent.
Nicolae Ceau?escu: Refuz s? r?spund la întrebarea cine este autorul genocidului de la Timi?oara.
Judec?torul: Istoria, na?iunea a f?cut-o, n-ai f?cut-o dumneata.
Nicolae Ceau?escu: Pentru Istorie, Marea Adunare Na?ional? va afla adev?rul ?i nu cei care au organizat lovitura de stat!
Judec?torul: Am organizat lovitura de stat? Ai uzurpat puterea. R?spunzi numai la întreb?rile pe care ?i le pun eu!
Nicolae Ceau?escu: Nu r?spund!
Judec?torul: La Bucure?ti cine a ordonat s? se trag? în mul?ime, în tineri, nu cunoaste?i, nu cunoa?te?i situa?ia de la Bucure?ti? S-a tras în Pia?a Palatului în mul?ime, e?ti str?in de acest lucru? ?i acum continu? s? se trag? în oameni nevinova?i, în b?trâni, în copii, în locuri, de ni?te fanatici, cine sunt ace?ti fanatici? Cine i-a platit ?
Nicolae Ceau?escu: Nu r?spund la nici o întrebare, pentru c?, v? rog s? nu considera?i c? r?spund la intrebare. Nu s-a tras în Pia?a Palatului în nimeni, dimpotriv? au fost ordine clare s? nu se trag?.
Judec?torul: Din partea cui ai dat dumneata ordin s? nu se trag??
Nicolae Ceau?escu: Da. Eu am dat ordin s? nu se trag?, inclusiv la televiziune, inclusiv la teleconferin?a care este înregistrat?.
Judec?torul: Consemna?i v? rog.
Nicolae Ceau?escu: Nu. Nu recunosc decât în fa?a Marii Adun?ri Na?ionale. Tot ceea ce s-a spus în plus sunt falsuri, provoc?ri.
Judec?torul: Nu recunosc s? fi dat ordin, eu sau acoli?ii mei s? se trag? în mul?imea adunat? la Sala Palatului. Nici nu s-a tras de altfel.
Judec?torul: 64.000 de victime sunt ast?zi ca urmare a dispozitiilor date de dumneata, în toate ora?ele, ai auzit, în toate muncipiile ??rii, cum le pronun?ai dumneata, în toate municipiile pe care te laudai c? le-ai construit. S-au construit cu sudoarea poporului, indobitocit, sleit, toti oamenii de cultur?, toate inteligen?ele le-ai persecutat, ca s? nu fug? din ?ar?, s? ne lase pe mâna dumitale. Ave?i de pus intreb?ri ?
Procurorul Voinea: Domnule pre?edinte, s? ne spun? inculpatul cine sunt mercenarii str?ini care ?i la ora aceasta trag în popula?ia de pe întreg teritoriul ??rii, cine i-a adus ?i cine îi plate?te pe ace?ti mercenari ?
Judec?torul: R?spunde, te rog, inculpat.
Nicolae Ceau?escu: O alt? provocare ?i nu r?spund decât în fa?a Marii Adun?ri Na?ionale, a poporului.
Judec?tor: Refuz s? r?spund la întrebarea cine a recrutat ?i dirijat mercenarii str?ini care s?vâr?esc fapte de teroare ?i în prezent, omorând popula?ia pa?nica ?i nevinovat?.
Judec?torul: Dânsa este vorb?rea??, dar am v?zut-o de mai multe ori c? nu mai citea. Savantul, inginerul, academicianul, care nu ?tia s? citeasc?. Analfabeta ajunsese academician.
Elena Ceau?escu: O sa te aud? intelectualii din ?ara asta ?i toti colegii mei. O s? te aud? colegii mei! O sa te aud?!
Judec?tor: Întreb?ri domnule colonel:
Inculpat Ceau?escu Nicolae, în afar? de cele invocate în legatur? cu legalitatea acestui tribunal, ai discu?ii ?
Nicolae Ceau?escu: Eu r?spund la orice întrebare numai în fa?a Marii Adun?ri Na?ionale ?i a reprezentan?ilor clasei muncitoare.
Judec?torul: Ca ?i pân? acum.
Nicolae Ceau?escu: R?spund la orice întrebare în fa?a M.A.N.
Judec?torul: S? se consemneze, refuz s? r?spund la orice fel de întrebare pus? de tribunal. Asta am mai auzit-o de aâtea ori încat stie întreaga lume.
Nicolae Ceau?escu: În fa?a loviturii de stat nu r?spund celor care au chemat armatele str?ine în ?ara, nu r?spund!
Judec?torul: Marea Adunare Na?ional? de care vorbe?ti dumneata a fost dizolvat?, destituit?.
Nicolae Ceau?escu: Nu o poate nimeni dizolva!
Judec?tor: Prin voin?a nestramutat? poporului avem alt organ al puterii, este Consiliul Frontului Salv?rii Nationale, legal constituit ?i recunoscut pe plan mondial.
Nicolae Ceau?escu: Nu recunosc pe nimeni ?i de aceea poporul lupt? în ?ara pân? la eliminarea acestei bande de tr?datori de ?ar?, care sunt în legatur? cu str?in?tatea, au organizat lovitura de stat!
Judec?tor: Nu recunosc noul organ al puterii de stat, legal constituit ?i nici organele care au uzurpat, în ghilimele, puterea, de aceea poporul face dezordine ast?zi în ?ara ?i lupt?.
Judec?tor: Pentru cine lupt? poporul? Lupt? impotriva lui?
Nicolae Ceau?escu: Pentru existen?a sa, pentru independen?? ?i suveranitate, pentru integritatea României.
Judec?tor: Uzurparea puterii a fost f?cuta cu ajutorul agenturilor str?ine, a?a a spus inculpatul!
Nicolae Ceau?escu: Nu este adev?rat, voi spune public ori de câte ori va fi nevoie, dar nu recunosc aceasta ca o declara?ie.
Judec?tor: În primul rând spune-ne-o nou?!
Nicolae Ceau?escu: Ca simpli cet??eni, cu speran?a c? nu ve?i lucra pentru nimicirea României.
Judec?torul: Cine ?
Avocat Teodorescu: Pentru ca s? putem rezolva o problema de drept, pe care o supunem noi discu?iei, când ne ve?i acorda cuvântul, v? rog s? binevoi?i s? întreba?i pe inculpatul Ceau?escu Nicolae dac? are cuno?tin?? de faptul ca a fost destituit din func?ia sa de Pre?edinte al României.
Judec?tor: Ai aflat de acest lucru ?
Avocat Teodorescu: ?i a inculpatei Elena Ceau?escu dac? ?tie c? a fost destituit? din func?iunile de stat pe care le de?inea? ?i înc? urm?toarea intrebare: dac? mai are cuno?tin?? ca Guvernul a fost demis în integritatea sa ?i c? to?i care f?ceau parte din guvern, inclusiv inculpata Ceau?escu Elena, nu mai are aceasta calitate, pentru ca s? putem rezolva problema de drept în care prezen?a refuzului nejustificat al acestora, de a r?spunde întreb?rilor puse de catre Tribunalul Militar, ne vedem obliga?i ca s? l?murim noi, ca ?i dumnealor s? înteleagp, care este legalitatea în ce prive?te posibilitatea de judecare sau de nejudecare a acestora. V? rog s?-l întrebati dac? are cuno?tin?? de acestea?
Judec?tor: Ai auzit inculpat, ai cuno?tin?? c? ai fost destituit din func?ia care o de?ineai, ca men?ionatele organe au fost desfiin?ate ?
Nicolae Ceau?escu: Sunt Pre?edintele României ?i Comandantul suprem al Armatei. Ca simpli cet??eni, ca simpli cet??eni !
Avocat Teodorescu: Dar nu asta v-am întrebat, eu altceva am întrebat, dac? ave?i cuno?tin?? ca vi s-au ridicat aceste func?iuni ca s? putem discuta legalitatea în ce prive?te sus?inerile pe care le face?i dumneavoastr?, c? nu v? poate judeca decât Marea Adunare Na?ional?.
Nicolae Ceau?escu: În primul rând nu v? recunosc nici o calitate, ca simpli cet??eni, ca simpli cet??eni!
Avocat Teodorescu: Cum dori?i dumneavoastra, ca simpli cet??eni ?
Judec?torul: Noi simpli cet??eni, dumneata simplu Pre?edinte.
Nicolae Ceau?escu: Sunt Pre?edintele Republicii Socialiste România.
Judec?tor: V? rog s? consemna?i: Nu recunosc noile organe legal constituite.
Nicolae Ceau?escu: R?spund în fa?a Marii Adun?ri Na?ionale ?i a poporului, nu a celor care au organizat lovitura de stat cu ajutorul agenturilor str?ine.
Judec?torul: Pl?tite de Ceau?escu Nicolae.
Nicolae Ceau?escu: Nu. Nu ! E non sens !
Judec?torul: Inculpat, v? rog s? citi?i. Nu recunosc noile organe legal constituite ale puterii de stat, c? sus?ineti c? sunteti pre?edintele ??rii ?i comandantul suprem al Armatei.
Avocat: V? rog s?-l intreba?i pe inculpat dac? are cuno?tinta c? e demis Guvernul ?
Judec?tor: De ce, inculpat, ai luat m?sura aceasta ca s? umile?ti poporul, s?-l terfele?ti, s?-l aduci în halul de umilin?? în care l-ai adus, de ce ai exportat produsele astea pe care le munceau ??ranii? ?i veneau ??ranii de la Caracal, din toata ?ara, la Bucure?ti s? cumpere pâine, pe ger, pe frig, cei care produceau pâinea, cei care te duceai dumneata ?i le dadeai indica?ii. De ce ai infometat poporul, de ce ai f?cut aceasta, de ce ai înfometat acest popor ?
Nicolae Ceau?escu: Nu v? r?spund la întrebare. Voi spune, v? spun ca simpli cet??eni ?i voi ar?ta ?i în Marea Adunare Na?ional? c? pentru prima dat? cooperatorii au primit cate 200 de kg de grâu pe persoan?, nu pe familie ?i mai aveau dreptul înc? s? mai primeasc?.
Judec?tor: Primeau, primeau...
Nicolae Ceau?escu: E o minciun? ?i un fals. V? spun ca s? va gânditi bine, este o minciun? în fals ?i arat? acuma cât? lipsa de patriotism ?i ce tradare s-a comis în ?ara asta.
Judec?tor: Dimpotriv?, am luat m?suri s? se dea cate 200 kg la ??rani. ?i atunci de ce veneau ??ranii sa ia pâine de la Bucure?ti?
Nicolae Ceau?escu: Pardon ! Aproape în toate comunele s-au facut brut?rii. Asta nu recunoa?te?i ?
Judec?tor: Încercam s? folosim expresia dumitale. Dumneata vorbe?ti cu tribunalul!
Nicolae Ceau?escu: Vorbe?te un cet??ean ?i ascult pe orice cet??ean, nu v? declar. Nu recunosc nim?nui nici o calitate. Ca simpli cet??eni putem discuta orice.
Judec?tor: Dumneata foloseai o expresie foarte des, „avem programe minunate”, probabil c? de programul ?sta era vorba, una s? scrii pe hârtie ?i una s? se fac? în realitate? A?a ai vorbit ?i despre sistematizarea localit??ilor, care de fapt a însemnat distrugerea ??r?nimii române, a plaiului nostru str?mo?esc. Te-ai gândit vreodat? la asta? Ca cet??ean?
Nicolae Ceau?escu: Ca cet??ean, niciodat? în satele române?ti nu s-a realizat o asemenea dezvoltare. ?i nu de distrugerea satelor române?ti, ci dimpotriv?, de consolidarea de a le asigura produc?ia.
Judec?tor: Nu am inten?ionat s? discut o seam? de motive.
Nicolae Ceau?escu: V? spun ca simplu cet??ean. De a se înt?ri ?i construi spitale, medici, ?coli, tot ce este necesar pentru o via?? demn? ?i care nu s-a f?cut în nicio ?ara din lume, ca simpli cet??eni v? spun acest lucru.
Judec?tor: Ultima întrebare inculpat, vorbeai de egalitate ?i c? to?i suntem egali, ca fiecare trebuie s? primeasca dup? munca lui. Am v?zut la televizor vila fiicei dumitale, avea un cântar de aur pe care ??i cântarea carnea adus? din str?in?tate. Carnea asta de aici, a noastra, nu era bun?.
Elena Ceau?escu: Extraordinar, extraordinar, de unde scoate?i atâtea scorneli, st? într-un apartament ca fiecare cet??ean.
Judec?tor: Era vila bunicii.
Elena Ceau?escu: N-are vil?, n-avem nimeni !
Judec?torul: A?i avut palat.
Elena Ceau?escu: Nu avem, sunt ale ??rii.
Judec?torul: Pentru copii d?deai 10 lei pentru revelion ca s?-?i cumpere bomboane, a?a ai în?eles dumneata ca s? aju?i copiii, familiile cu copii.
Procuror: Domnule pre?edinte, am o întrebare: S? ne spun? inculpatul Ceau?escu Nicolae, contul de 400.000 de dolari...
Judec?torul: 400 de milioane de dolari din Elve?ia.
Elena Ceau?escu: Ce cont?
Procuror: Pe numele cui este, cui apar?ine?
Ambii inculpati: Ce cont?
Judec?tor: Cele 400 de milioane de dolari care au fost depuse la b?ncile din Elve?ia ?
Elena Ceau?escu: S? se fac? dovada, dovada!...
Judec?tor: O s? se aduc? si dovada!
Nicolae Ceau?escu: Nu exist? nici un cont al nim?nui ?i ceea ce spune?i arat? cât de fals ?i de provocator vorbesc cei care au f?cut lovitura de stat.
Judec?tor Popa: Î?i place mereu s? folose?ti termenul de lovitur? de stat.
Nicolae Ceau?escu: V? rog, nu am terminat. Ca cet??eni...
Judec?tor: V? rog s? consemna?i: nu recunosc s? fi depus eu sau alte persoane în numele meu, al familiei mele...
Nicolae Ceau?escu: Nici un dolar.
Judec?tor: Nici un dolar la vreo banc? din str?inatate.
Nicolae Ceau?escu: Nu, nu am dat declara?ie, î?i spun ca simplu cet??ean! Ce minciun?, ce falsitate!
Judec?tor: La fiica dumitale s-a g?sit suma de 90.000 de dolari, iar pe cet??enii care aveau un dolar îi trimiteai în judecat?!
Avocat Lucescu Constantin: Suntem la aceste 400 de milioane de dolari, v? rug?m s? întreba?i inculpatul dac? nu a deschis vreun cont ?i nu exist? pe numele domniei sale, dar dac? totu?i contul exist?, este de acord s? declare c? îi las? s? vin? în ?ara pentru statul român, ace?ti bani, în Banca Nationala?
Judec?tor: Ai în?eles inculpat?
Nicolae Ceau?escu: Vom discuta în Marea Adunare Na?ional?.
Avocat Lucescu Constantin: Acum s? ne spun? dac? ace?ti bani pot fi remi?i statului român?
Nicolae Ceau?escu: Pentru dumneavoastr?, ca simpli cet??eni.
Judec?torul: Noi suntem tribunalul, nu suntem simpli.
Nicolae Ceau?escu: Nu v? recunosc calitatea asta.
Judec?torul: Noi avem calitatea de tribunal.
Nicolae Ceau?escu: Dar ca cet??eni, v? spun c? nu am avut ?i nici nu am cont în nici o ?ara, în nici o valut?.
Judec?torul: Nu ave?i un fond depus în valut? în nici o ?ar?...
Procuror Voinea: Domnule pre?edinte, dac? acest inculpat paranoic nu are nici un cont, s? încheiem ?i noi conturile cu el, c? se pare c? nu ne putem în?elege (Judec?torul amenin?? ?i jigne?te de mai multe ori n.n.)
- Va urma - Sursa - Adevarul.ro[2]
-------------------------------------------------
[1] Sub denumirea de Tribunal al Poporului s-au derulat, în anul 1946 mascaradele procesuale derulate sub regie sovietic? ?i presiunea str?zii.
footer