Revista Art-emis
Conven?ia de armisti?iu de la Moscova - 12 septembrie 1944 PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Joi, 12 Septembrie 2013 16:11
IConven?ia de armisti?iu - Moscova,12-09-1944, art-emisstoria nu trebuie uitat?
Spre deosebire de Armata Ro?ie, Armata Român? a respectat legile interna?ionale în timpul Campaniei din Est. Soarta r?zboiului nu era decis? în momentul tr?d?rii regelui ?i a generalilor ca Aldea ?i Racovi??, iar dac? Armata Român? i-ar fi oprit pe ru?i pe linia Carpa?ilor (vezi episodul Monte Casino, unde germanii au provocat pierderi grele Alia?ilor, rezistând pe pozi?ii aproape patru luni de zile), condi?iile de armisti?iu ar fi fost altele, în favoarea României - ipotez? sus?inut? de to?i speciali?tii militari. În timp ce vân?torii de munte ai Armatei Române i-ar fi blocat pe sovietici în trec?torile Carpa?ilor, restul armatei avea posibilitatea rezolv?rii problemei Ardealului de nord. Referitor la desp?gubirile de r?zboi prev?zute în Conven?ia de armisti?iu, în lucrarea sa „Preliminarii politico-diplomatice ale insurec?iei române din august 1944”, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1979, istoricul Auric? Simion, men?ioneaz? suma total?, care a atins valoarea tripl? a celei trecute în actele anex? ale conven?iei. Celor care - ?i ast?zi - intoxica?i cu istorie fabricat?, înc? mai întreab? ce a c?utat Armata Român? dincolo de Nistru?, le ofer o întrebare fireasc?: ce a c?utat Armata Român? în Ungaria, în Cehoslovacia? R?spunsul nu este dificil: Legile aspre ale r?zboiului i-au purtat pe militarii români, ?i dincolo de Nistru, ?i dincolo de grani?a de vest a ??rii, unde pierderile României în timpul Campaniei din Vest au fost deosebite. Occidentul nici nu putea ?i nici nu inten?iona s? fac? ceva pentru România. Pe de alt? parte, copiii din Germania înva?? cum românii i-au tr?dat pe nem?i, iar consecin?ele sunt vizibile.
V? supunem spre lectur? condi?iile dictatului semnat la Moscova, în urm? cu 69 de ani, a?a cum au fost impuse României dup? comiterea - la 23 august 1944 - a actului Tr?d?rii Na?ionale de c?tre ultimul rege al României, act echivalent cu capitularea necondi?ionat?. Nu putem uita replica lui Viaceslav Molotov la întrebarea ?efului delega?iei române, Lucre?iu P?tr??canu: „De ce condi?iile de armisti?iu stabilite cu Antonescu au fost mai generoase decât cele pe care le impune?i ast?zi României?” R?spunsul a fost prompt ?i foarte dur: „Antonescu reprezenta România. Voi nu mai reprezenta?i pe nimeni!”.(Ion M?ld?rescu)
Conven?ie de armisti?iu între guvernul român, pe de o parte,
?i guvernele Uniunii Sovietice,
Regatului Unit ?i
Statelor Unite ale Americii, pe de alt? parte
Act emis de Guvernul României
Act publicat în Arhivele Dipmomatice Române?ti
Guvernul ?i Inaltul Comandament al României, recunoscând faptul înfringerii României, în r?zboiul împotriva Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice, Regatul Unit ?i Statele Unite ale Americii ?i celorlalte Na?iuni Unite, accept? condi?iunile armisti?iului prezentate de c?tre Guvernele susmen?ionatelor trei Puteri Aliate, lucrând în interesele tuturor Na?iunilor Unite.
Pe baza celor de mai sus, reprezentan?ii Guvernului ?i Înaltului Comandament Român, Ministru de Stat ?i Ministru de Justi?ie L. P?tr??canu, Ministru Subsecretar de Stat al Afacerilor Interne, Adjutant al Majestatii Sale Regelui României, General D. D?m?ceanu, Princepele Stirbey ?i d-l G. Popp, având depline puteri, pe de o parte, - ?i reprezentantul Înaltului Comandament Aliat (Sovietic), Mare?al al Uniunii Sovietice R. I. Malinovski, deplin împuternicit pentru aceasta de c?tre Guvernele Uniunii Sovietice, Regatul Unit ?i Statelor Unite ale Americii, lucrând în interesul tuturor Na?iunilor Unite, pe de alt? parte, au semnat urm?toarele condi?iuni:
1. Cu începere de la 24 August 1944, ora 4 a.m., România a încetat cu totul opera?iunile militare împotriva Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice, pe toate teatrele de r?zboi, a ie?it din r?zboiul împotriva Na?iunilor Unite, a rupt rela?iunile cu Germania ?i sateli?ii s?i, a intrat în r?zboi ?i va duce r?zboiul al?turi de Puterile Aliate împotriva Germaniei ?i Ungariei, cu scopul de a restaura independen?a si suveranitatea României, pentru care scop va pune la dispozi?ie nu mai pu?in de 12 divizii de infanterie, împreuna cu serviciile tehnice auxiliare. Opera?iunile militare din partea for?elor armate române, cuprinzând for?ele navale ?i aeriene, împotriva Germaniei ?i Ungariei, vor fi purtate sub conducerea general? a Inaltului Comandament Aliat (Sovietic).
2. Guvernul ?i Înaltul Comandament al României se oblig? s? ia masurile pentru dezarmarea ?i internarea for?elor armate ale Germaniei ?i Ungariei, aflate pe teritoriul României, ca ?i pentru internarea cet??enilor celor dou? State men?ionate, care î?i au re?edin?a acolo.
3. Guvernul ?i Înaltul Comandament al României vor asigura for?elor sovietice, ?i ale celorlal?i Alia?i, inlesniri pentru libera lor mi?care pe teritoriul României, în orice direc?ie, dac? este cerut de c?tre situa?ia militar?, Guvernul ?i Înaltul Comandament al României acordând orice concurs posibil pentru o astfel de mi?care, prin mijloacele lor proprii de comunica?ie ?i pe cheltuiala lor, pe p?mânt, pe ap? ?i în aer .
4. Se restabile?te frontiera de stat între Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice ?i Romania, stabilit? prin acordul sovieto-român, din 28 iunie 1940.
5. Guvernul Român ?i Înaltul Comandament al României vor preda imediat Înaltului Comandament Aliat (Sovietic), pentru înapoierea în ?ara lor, pe to?i prizonierii de r?zboi sovietici ?i alia?i, afla?i în mâinile lor, precum ?i pe to?i cet??enii internati ?i pe cei adu?i cu sila în România. Din momentul semn?rii condi?iunilor de armisti?iu (pace) ?i pân? la repatriere, Guvernul ?i Înaltul Comandament Român se oblig? s? asigure, pe socoteala sa, tuturor prizonierilor de r?zboi, sovietici ?i alia?i, precum ?i cet??enilor interna?i sau adu?i cu sila, persoanelor str?mutate ?i refugia?ilor, hrana potrivit?, îmbr?c?minte ?i asisten?? medical?, conform cu cerin?ele sanitare, cum ?i mijloacele de transport pentru reîntoarcerea acestor persoane în ?ara lor proprie.
6. Guvernul Român va elibera imediat, f?r? distinc?ie de cet??enie sau na?ionalitate, pe toate persoanele arestate din cauza activit??ii lor în favoarea Na?iunilor Unite, sau pentru simpatiile lor pentru cauza Na?iunilor Unite, sau din cauza originei lor rasiale, ?i va desfiin?a orice legisla?ie discriminatorie ?i restric?iunile impuse din aceasta cauza.
7. Guvernul ?i Înaltul Comandament Român se oblig? s? remit? ca trofee în mâinile Înaltului Comandament Aliat (Sovietic) orice material de r?zboi al Germaniei ?i al sateli?ilor ei, aflat pe teritoriul român, inclusiv vasele flotei germane ?i ale sateli?ilor ei, aflate în apele române?ti.
8. Guvernul ?i Înaltul Comandament Român se oblig? s? nu permit? exportul sau exproprierea a oricarei forme de proprietate (inclusiv obiecte de valoare ?i bani) apar?inand Germaniei, Ungariei sau na?ionalit??ilor lor, sau persoanelor cu re?edin?a în teritoriile lor, sau în teritoriile ocupate de ele, - f?r? autoriza?ia Înaltului Comandament Aliat (Sovietic). Guvernul ?i Înaltul Comandament Român vor p?stra aceste bunuri în condi?iile ce urmeaz? a se stabili de Înaltul Comandament Aliat (Sovietic).
9. Guvernul ?i Înaltul Comandament Român se oblig? s? remita Înaltului Comandament Aliat (Sovietic), pentru folosin?a acestuia, pe întreaga perioad? de r?zboi, împotriva Germaniei ?i Ungariei, ?i în interesul general al Alia?ilor, toate vasele care apar?in sau au apar?inut Na?iunilor Unite aflate în porturile române?ti, indiferent la dispozi?ia cui s-ar afla; ulterior aceste vase urmeaz? s? fie restituite proprietarilor lor.
Guvernul Român poarta întreaga r?spundere material? pentru orice stric?ciune sau distrugere a bunurilor susmen?ionate, pân? în momentul pred?rii lor Înaltului Comandament Aliat (Sovietic).
10. Guvernul Român trebuie s? fac?, în mod regulat, în moneda româneasc?, pl??ile cerute de c?tre Înaltul Comandament Aliat (Sovietic), pentru îndeplinirea func?iilor sale, ?i în caz de necesitate va asigura folosin?a, pe teritoriul românesc, a intreprinderilor industriale ?i de transport a mijloacelor de comunica?ie, sta?iunilor generatoare de energie, intreprinderilor ?i instala?iilor de utilitate public?, depozitelor de combustibili, petrol, alimente ?i alte materiale sau servicii, în acord cu instruc?iunile date de c?tre Înaltul Comandament Aliat (Sovietic).
Vasele de comer? române?ti, care se g?sesc atât în apele române?ti, cât ?i în cele str?ine, vor fi supuse controlului operativ al Înaltului Comandament Aliat (Sovietic), pentru folosirea lor, în interesul general al alia?ilor.
11. Pierderile pricinuite Uniunii Sovietice prin opera?iunile militare ?i prin ocuparea de c?tre România a teritoriului sovietic vor fi desp?gubite de c?tre România fa?? de Uniunea Sovietic?, îns?, luând în considerare c? România nu numai ca s-a retras din r?zboi, dar a ?i declarat r?zboi ?i în fapt duce r?zboi contra Germaniei ?i Ungariei, Par?ile sunt de acord ca compensa?iile pentru pierderile men?ionate s? nu fie pl?tite în intregime de România, ci numai în parte, ?i anume în suma de 300 milioane dolari ai Statelor Unite, pl?tibili în curs de 6 ani, în marfuri (produse petrolifere, cereale, materiale lemnoase, vase maritime ?i fluviale, diverse ma?ini etc.). România va pl?ti desp?gubiri pentru pierderile pricinuite în Romania propriet??ilor celorlalte State Aliate ?i nationalit??ilor lor, pe timpul r?zboiului, desp?gubiri a c?ror sum? va fi fixat? la o dat? ulterioar?.
12. Guvernul român se oblig? ca în termenele indicate de c?tre Înaltul Comandament Aliat (Sovietic) s? restituie Uniunii Sovietice, în des?vâr?it? buna stare, toate valorile materiale luate de pe teritoriile ei, în timpul r?zboiului, apar?inând Statului, organiza?iilor publice ?i cooperative, intreprinderilor, institu?iilor sau cet??enilor particulari, precum ?i utilajul fabricilor ?i uzinelor, locomotive, vagoane de c?i ferate, tractoare, autovehicule, monumente istorice, valori de muzeu ?i orice alte bunuri.
13. Guvernul Român se oblig? s? restabileasc? toate drepturile legale ?i interesele Na?iunilor Unite ?i ale na?ionalilor lor, pe teritoriul român, a?a cum existau înainte de r?zboi, ?i s? le restituie proprietatea în des?vâr?it? bun? stare.
14. Guvernul ?i Înaltul Comandament Român se oblig? s? colaboreze cu Înaltul Comandament Aliat (Sovietic), la arestarea ?i judecarea persoanelor acuzate de crime de r?zboi.
15. Guvernul Român se oblig? s? dizolve imediat toate organiza?iile pro-hitleriste de tip fascist aflate pe teritoriul românesc, atât cele politice, militare sau paramilitare, cât ?i orice alte organiza?ii care duc propagand? ostil? Na?iunilor Unite ?i în special Uniunii Sovietice, nepermi?ând în viitor existen?a unor organiza?ii de acest fel.
16. Tip?rirea, importul ?i r?spândirea în România a publica?iilor periodice ?i neperiodice, prezentarea spectacolelor de teatru ?i a filmelor, func?ionarea sta?iunilor de T.F.F., po?ta, telegraf ?i telefon vor fi efectuate în acord cu Înaltul Comandament Aliat (Sovietic).
17. Administra?ia civil? româneasc? este restabilit? pe întregul teritoriu al României, pân? la o distan?? de linia frontului, de minimum 50-100 km (depinzând de condi?iile terenului), organele administrative române?ti obligându-se s? aduc? la îndeplinire, în interesul restabilirii p?cii ?i securit??ii, instruc?iunile ?i ordinele Înaltului Comandament Aliat (Sovietic), lucrând în numele Puterilor Aliate.
19. Guvernele Aliate socotesc hot?rârea Arbitrajului de la Viena, cu privire la Transilvania, ca nul? ?i neavenit? ?i sunt de acord ca Transilvania (sau cea mai mare parte a ei) s? fie restituit? Romaniei sub condi?ia confirm?rii prin Tratatul de Pace, ?i Guvernul Sovietic este de acord ca for?ele sovietice s? ia parte în acest scop, în opera?iuni militare, conjugate cu România, contra Germaniei ?i Ungariei.
20. Prezentele condi?iuni intr? în vigoare în momentul semn?rii lor.
F?cut la Moscova, în patru exemplare, fiecare în limbile român?, rus? ?i englez?, textele rus ?i englez fiind autentice.
Din îns?rcinarea Guvernului ?i Înaltului Comandament al României.
(ss) Lucre?iu P?tr??canu
(ss) G-ral adj. D?m?ceanu
(ss) Barbu ?tirbey
(ss) G. Popp
Din îns?rcinarea Guvernelor Statelor Unite ale Americii, Uniunii Republicii Socialiste Sovietice ?i Regatului Unit.
(ss) Rodion Malinowski
Grafica - Ion M?ld?rescu
footer