Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. Mihai Beltechi   
Duminică, 18 August 2013 08:38

Mare?al Antonescu - Gh-BuzatuCu mâna la inim? ?i ochii la Tricolor

22 iunie 1941 - Ordinul de zi al Generalului Ion Antonescu

„Osta?i, V? ordon: treceti Prutul! Sdrobi?i vrajma?ii din r?s?rit ?i miaz?noapte. Desrobi?i din jugul ro?u al bol?evismului pe fra?ii no?tri cotropi?i. Reîmplini?i în trupul ??rii glia str?bun? a Basarabilor ?i codrii voevodali ai Bucovinei, ogoarele ?i plaiurile voastre.” 

Pamântul t?u atâ?ia l-au râvnit,/Cu sânge ?i cu lacrimi acesta  e sfin?it/ De veacuri, noi, popor de frontier?/ Am stat aici, cu pieptul dezgolit./
împin?i de dragostea de glie,/ multe furtuni cu pieptu-am înfruntat/ Le-om înfrunta ?i cele ce-or s? vie./ Ridic?-te Ioane, ridic?-te Gheorghe,/ Ridic?-te Gheorghe, Ridic?-te Ioane,/ Nu pentru o bucat? de rumen? pâine/ Ci pentru România de azi ?i de mâine.//

Murit-au mul?i ?i-s f?r? de mormint,/ Mul?i sunt uita?i de tine, maic? Românie,/ Nedreapt? soarta este azi cu ei,/ Cei ce ?i-au fost spad? dar ?i scut/ ?i s-au jertfit at??ia, întru statornicie./ Ridic?-te Ioane, ridic?-te Gheorghe,/
Ridic?-te Gheorghe, Ridic?-te Ioane,/ Nu pentru o bucat? de rumen? pâine/
Ci pentru România de azi ?i de mâine.//

Am vrea iar glas de clopot s? r?sune,/ Osta?i români, lupta?i pân? la moarte/ P?mîntul sfânt al ?arii se cere dezrobit,/ Zdrobi?i du?manul de la r?s?rit,/ Zdrobi?i du?manul de la miaz? noapte./ Ridic?-te Ioane, ridic?-te Gheorghe,/ Ridic?-te Gheorghe, Ridic?-te Ioane,/ Nu pentru o bucat? de rumen? pâine/ Ci pentru România de azi ?i de mâine.//

Sunt mul?i aceia ce te-au asuprit/ ?i înc? te râvnesc lifte str?ine/ Câ?i oare, ast?zi,  dintre fii t?i/ Lupta-vor su spada pentru tine?/ Ridic?-te Ioane, ridic?-te Gheorghe,/ Ridic?-te Gheorghe, Ridic?-te Ioane,/ Nu pentru o bucat? de rumen? pâine/ Ci pentru România de azi ?i de mâine.//

Azi, tot mai mul?i, ca trestia în vânt/ Umili se-apleac? pân? la p?mânt/ În fa?a celor ce distrug o ?ar?,/ ?i vai de tine, maic? Românie,/ Mai r?i sunt unii dintre fii t?i/ Ca liftele venite de afar?/ Ridic?-te Ioane, ridic?-te Gheorghe,/ Ridic?-te Gheorghe, Ridic?-te Ioane,/ Nu pentru o bucat? de rumen? pâine/ Ci pentru România de azi ?i de mâine.//

Azi, fii t?i s-au risipit în lume,/ Ca s? câ?tige trudnic o amar? pâine,/ Tu-i plângi zadarnic, cu lacrim? fierbinte,/ Ne-au des??rat ai no?tri ?i str?inii,/ L?sa-ne vor apoi ?i f?r? de credin??/ L?sa-ne vor apoi f?r? morminte./ Ridic?-te Ioane, ridic?-te Gheorghe,/ Ridic?-te Gheorghe, Ridic?-te Ioane,/ Nu pentru o bucat? de rumen? pâine/ Ci pentru România de azi ?i de mâine.//
Glas de tulnic ?i caval îl plâng azi pe Mare?al,/ Cel de liftele str?ine umilit, apoi, ucis/ ?i îl plâng ?i pe acela ce a trebuit s? moar?/ Tot din dragoste de ?ar?,/ Fiindc? a crezut ?i a scris./ Ridic?-te Ioane, ridic?-te Gheorghe,/ Ridic?-te Gheorghe, Ridic?-te Ioane,/ Nu pentru o bucat? de rumen? pâine/ Ci pentru România de azi ?i de mâine.// (
Mihai Beltechi - 30 iunie 2013)

„Ce nu au reu?it imperii au reu?it o mân? de dobitoci ?coli?i la Moscova”
23 august 1944 - Însemn?ri din celul? ale Mare?alului Ion Antonescu înscrise într-o agend? a regelui Carol al II-lea, g?sit? în camera-fischet, unde a fost închis

În seara de 23 august 1944, la câteva ore dup? lovitura de stat de la Palatul Regal din Bucure?ti
 
România va c?uta solu?ia politic? pentru terminarea r?zboiului.
 
„Ast?zi, 23 august 1944. Am venit în audien?? la Rege la ora 15,30 pentru a-I face o expunere asupra situa?iei frontului ?i a ac?iunii întreprins? pentru a scoate ?ara din greul impas în care se g?se?te. Timp de aproape 2 ceasuri Regele a ascultat expunerea, p?strând ca de obicei o atitudine foarte rezervat?, aproape indiferent?. La expunerea mea a asistat la audien?? Dl Mihai Antonescu. I-am ar?tat Regelui c? de aproape 2 ani Dl Mihai Antonescu a c?utat s? ob?in? de la Anglo-Americani asigur?ri pentru viitorul ??rii ?i i-am afirmat cu aceast? ocazie c?, dac? a? fi g?sit în?elegere, ?i a? fi putut g?si în?elegere pentru asigurarea vie?ii, libert??ilor ?i continuit??ii istorice a acestui nenorocit popor, nu a? fi ezitat s? ies din r?zboi, nu acum, ci chiar de la începutul conflictului mondial, când Germania era tare.

În continuare, i-am ar?tat conversa?ia avut?, imediat la întoarcerea mea de pe front, în noaptea de 22/23 [august 1944], cu Dnii Clodius ?i Mihalache ?i în diminea?a zilei [de 23 august 1944] cu Dl G. Br?tianu. D-lui Clodius i-am vorbit în fa?a D-lui M. Ant[onescu] pe un ton r?spicat ?i i-am amintit c? atât prin Dl M. Ant[onescu] de acum câteva luni, cât ?i în februarie, la ultima întrevedere, am ar?tat Germaniei ca, dac? frontul nu se va men?ine pe linia Tg. Neam?-Nord Ia?i-Nord Chi?in?u-Nistru, România va c?uta solu?ia politic? pentru terminarea r?zboiului.Medalie comemorativa Mare?al Ion Antonescu
 
Nici o ?ar? nu ar putea continua r?zboiul în caz când jum?tate din teritoriul ei ar fi ocupat
 
I-am ar?tat D-lui Clodius c? nici o ?ar?, ?i nici chiar Germania, nu ar putea continua r?zboiul în caz când jum?tate din teritoriul ei ar fi ocupat ?i ?ara total la discre?ia Ru?ilor.
I-am cerut ca ?i Dl M. Ant[onescu] s? arate acest lucru la Berlin, s? roage s? în?eleag? pozi?ia ??rii noastre în fa?a cataclismului ce o amenin?? ?i a mea în fa?a Istoriei ?i a ??rii ?i s?-mi dea dezlegarea a trata un armisti?iu, dorind s? ie?im din aceast? situa?ie ca oameni de onoare ?i nu prin acte care ar dezonora pentru vecie ?ara ?i pe conduc?torii ei.
Dl Clodius a promis c? va ar?ta exact dorin?a noastr?; i-am ar?tat c? noi trebuie s? ne lu?m libertatea de a ne ap?ra via?a viitoare a neamului. Relativ la conversa?ia cu Dl Mihalache, de?i ea a durat câteva ceasuri, totu?i i-ai ar?tat numai esen?ialul.
 
?ara mi-a dat dezlegare ?i a aprobat tot ce eu f?cusem.
 
Dl Mihalache mi-a cerut s? m? sacrific ?i s? fac eu pacea, oricât de grele ar fi condi?iile puse. I-am ar?tat c? eu, fiind exponentul unei revolu?ii care m-a adus, f?r? a [o] fi pus eu la cale sau s? fi avut vreo leg?tur? cu ea, la conducerea Statului, dându-mi mandatul s? reconstituiesc grani?ele ??rii, s? restabilesc ordinea moral? ?i s? pedepsesc aducându-i în fa?a tribunalului poporului pe acei care…[p2] catastrofa grani?elor ?i pr?bu?irea Dinastiei. Cum ?ara îmi impusese ?i pe legionari ?i mai târziu ?i r?zboiul, pentru a legifera actele mele, am cerut aprobarea ??rii pentru faptul c? schimbasem din lupt? regimul legionar pentru tr?d?rile sale ?i pentru c? intrasem în r?zboi în aclama?iile ?i, cu asentimentul întregii na?iuni, trecusem, for?at de opera?iuni, ?i Nistrul.
?ara, prin câte 3 milioane de voturi, mi-a dat dezlegare ?i a aprobat tot ce eu f?cusem. În consecin??, a accepta ast?zi propunerile Molotov însemneaz?:
a. - a face un act politic de renun?are ?i pierdere a Basarabiei ?i Bucovinei, act pe care România nu l-a f?cut pân? acum niciodat? de la 1812 ?i pân? la ultimatumul Molotov. I-am ad?ugat c? dup? p?rerea mea, f?când acest act, putem pierde beneficiul Chartei Atlanticului, în care Roosevelt ?i Churchill s-au angajat printre altele „s? nu recunoasc? nici o modificare de frontier?, care nu a fost liber consim?it?”.
b. - s? bag ?ara pentru vecie în robie, fiindc? propunerile de armisti?iu con?in ?i clauza desp?gubirilor de r?zboi neprecizate, care, bineîn?eles, constituie marele pericol, fiindc?, drept gaj al pl??ii lor, Ru?ii vor ?ine ?ara ocupat? nedefinit. Cine, am spus Dlui Mihalache, î?i poate lua r?spunderea accept?rii acestei por?i deschise, care poate duce la robia neamului?
c. - a treia clauz?, ?i cea mai grav?, e aceea de a întoarce armele în contra Germaniei. Cine, am ar?tat Dlui Mihalache …[p3], poate s?-?i ia r?spunderea consecin?elor viitoare asupra neamului ale unui asemenea gest odios, când putem s? ie?im din r?zboi oricând dorim. Am avea bazele viitoarei politici a Statului asigurate ?i i-am afirmat c? dac? …[p4] de Dl Maniu, pe care l-am l?sat ?i i-am înlesnit tratativele direct cu Anglo-Americanii sau de Dl Mihai Antonescu, care a tratat cu ?tiin?a mea, eu nu m-a? da la o parte ?i a? da, dac? mi s-ar cere concurs, pentru a scoate România din r?zboi, luându-mi curajul ?i r?spunderea s? spun Führerului în fa?? c? România se retrage din r?zboi.

Numai un nebun ar putea accepta o astfel de condi?ie
 
d. - a patra condi?ie cerut? de Molotov ?i de Anglo-Americani este s? dau ordin solda?ilor s? se predea Ru?ilor ?i s? depun? armele, care ne vor fi puse la dispozi?ie pentru ca, împreun? cu Ru?ii, s? alung?m pe Nem?i din ?ar?.
Care om cu judecata întreag? ?i cu sim?ul r?spunderii ar putea s? dea solda?ilor ??rii un astfel de ordin care, odat? enun?at, ar produce cel mai mare haos ?i ar l?sa ?ara la discre?ia total? a Ru?ilor ?i Germanilor? Numai un nebun ar putea accepta o astfel de condi?ie ?i ar fi pus-o în practic?. Vecin?tatea Rusiei, reaua ei credin?? fa?? de Finlanda, ??rile Baltice ?i Polonia, experien?a tragic? f?cut? de al?ii, care au c?zut sub jugul Rusiei, crezându-i pe cuvânt, m? dispenseaz? s? mai insist. Notez c?, atunci [când] ni s-au propus acestea, situa?ia militar? a Germaniei, de?i sl?bit?, era totu?i înc? tare.

Voiam s? merg cu hot?rârea luat?, adic? s? pot afirma c?, dat fiind faptul c? s-a realizat unirea politic? intern?, îmi pot lua angajamentul s? încep tratativele de pace.
 
e. - În sfâr?it, propunerile Molotov mai con?ineau ?i clauza care ne impunea s? l?s?m Rusiei dreptul de a p?trunde pe teritoriul României oriunde va fi necesar, pentru a izgoni pe Nem?i din ?ar?. Adic?, sub alt? form?, prezenta ocupa?iunea Ruseasc? cu toate consecin?ele ei. Reamintind toate acestea Dlui Mihalache, D[umnealui] mi-a spus, ceea ce a constituit o surpriz? pentru mine, c? trebuie s? m?rturiseasc? c? D[umnea]lor, adic? na?ional-??r?ni?tii, s-au în?elat; au crezut în sprijinul Anglo-Americanilor, îns? ?i-au f?cut convingerea definitiv? c? ace?tia sunt total nepreg?ti?i pentru a indispune pe Ru?i ?i c? suntem l?sa?i la totala lor discre?ie, ca ?i Polonia ?i, poate, alte ??ri. În consecin??, trebuie s? ne consider?m o genera?ie sacrificat?, s? ne resemn?m ?i s? a?tept?m. I-am r?spuns Dlui Mihalache c?, într-o astfel de situa?ie, este de preferat ca un popor pe care-l a?teapt?, dac? are siguran?a c? îl a?teapt? o asemenea soart?, s? moar? eroic, decât s?-?i semneze singur sentin?a de moarte. Dl Mihalache a insistat înc? o dat? s? fac eu armisti?iul ?i s? semnez pacea, fiindc? condi?iile puse sunt condi?ii de pace, nu de armisti?iu (este sublinierea D-sale). Bineîn?eles, am declinat (refuzat) aceasta. În diminea?a zilei de ast?zi, pe când eram în Consiliul de Mini?tri, a cerut s? m? vad? Dl. Br?tianu, care, spre deosebire de Dl Mihalache, mi-a declarat c? vine de la o întrevedere dintre Dnii Maniu ?i Dinu Br?tianu ?i c? vine cu mandatul formal de la ambii c? sunt de acord ?i c? î?i iau al?turi r?spunderea, dac? accept, s? fac eu tratative de pace. I-am r?spuns c? accept cu condi?ia s? mi se dea în scris acest angajament, s? accepte ca el s? fie publicat, pentru ca poporul s? vad? c? s-a înf?ptuit unirea intern? ?i pentru ca str?in?tatea, alia?ii ?i inamicii, s? nu mai poat?…[p5], prin dezbinarea noastr?. Dl Br?tianu urma s?-mi aduc? adeziunea scris? înainte de audien?a mea la Rege, fiindc? voiam s? merg la aceast? audien?? cu hot?rârea luat?, adic? s?-I pot afirma c?, dat fiind faptul c? s-a realizat unirea politic? intern?, îmi pot lua angajamentul s? încep tratativele de pace.
 
În spatele Regelui a aparut un maior din garda Palatului cu 6-7 solda?i cu pistoale în mân?
 
Generalul S?n?tescu a intervenit în discu?ii de dou? ori ?i ?i-a luat angajamentul, f?r? s? i-l fi cerut, c?-mi va aduce dânsul acest angajament, pentru care i-am mul?umit. Cum Regele spunea ca aceste tratative s? înceap? imediat, Dl Mihai Antonescu i-a spus c? a?teapt? r?spunsul de la Ankara ?i Berna pentru a ob?ine consim??mântul Angliei ?i Americii de a trata cu Ru?ii. Aceasta, fiindc? Churchill, în ultimul s?u discurs, a spus, vorbind despre România, c? „aceast? ?ar? va fi curând la discre?ia total? a Rusiei”, ceea ce era un avertisment c? vom fi ataca?i în for?? ?i c? vom fi total la discre?ia lor ?i c? va trebui s? trat?m mai întâi cu Ru?ii. Acest „mai întâi”, legat ?i de alte indica?ii pe care le-am avut pe c?i serioase, a determinat pe Dl M. Antonescu s? arate Regelui c? este o necesitate s? mai a?tepte 24 de ore, s? primeasc? r?spunsurile pe care le a?teapt? ?i dup? aceea s? continue cu tratativele. Eu am confirmat c? sunt de acord cu aceste condi?ii, chiar cu plecarea Dlui M. Antonescu la Ankara ?i Cairo pentru a duce tratative directe. În acest moment, Regele a ie?it din camer?, scuzându-se fa?? de mine, ?i discu?ia a continuat câtva timp cu generalul S?n?tescu, revenind cu afirma?ia c? va aduce el adeziunea scris? a Dlor Maniu, Br?tianu ?i Titel Petrescu. Când eram în curs de discu?iuni ?i m? plictiseam a?teptând revenirea Regelui pentru a pleca, Regele intr? în camer? ?i în spatele lui apare un maior din garda Palatului cu 6-7 solda?i cu pistoale în mân?. Regele a trecut în spatele meu, urmat de solda?i, unul din solda?i m-a prins de bra?e pe la spate ?i generalul S?n?tescu mi-a spus: „D-le Mare?al, sunte?i arestat pentru c? nu a?i vrut s? face?i imediat armisti?iu”. M-am uitat la soldatul care m? ?inea de bra?e ?i I-am spus ca s? ia mâna de pe mine ?i, adresându-m? generalului S?n?tescu, în obrazul Regelui, care trecea în alt? camer? cu mâinile la spate: „S?-?i fie ru?ine; acestea sunt acte care dezonoreaz? un General”. M-am uitat fix în ochii lui ?i I-am repetat de mai multe ori apostrofa. Dup? aceea, bruscat, am fost scos din camer? pe culoar unde o bestie de subofi?er mi-a spus s? scot mâna din buzunar, ceea ce am refuzat.
 
Istoria s? judece!
 
Dup? aceea, împreun? cu Dl Mihai Antonescu, am fost b?gat la ora 17 într-o camer? „Safe” Fichet ?i încuia?i cu cheile. Camera nu are decât 3 m pe 2, este f?r? fereastr? ?i f?r? ventila?ie. Dup? 2 ore s-a deschis u?a ?i ni s-au oferit scaune aduse din afar?. Nu s-a avut nici o dorin?? de a se da acestei camere-celul? cel pu?in aspectul curat. Este plin? de praf ?i într-o dezordine organizat?. Iat? cum a ajuns un om care a muncit 40 de ani ca un martir pentru ?ara lui, care a salvat-o de 2-3 ori de la pr?pastie, care a sc?pat de la o teribil? r?zbunare pe membrii Dinastiei, care a luat jur?mântul tân?rului Rege în strig?tele mul?imii, care îmi cerea s? dau pe to?i din Palat pentru a fi lin?a?i ?i care a servit timp de 4 ani, cu un devotament ?i cu o munc? de mucenic, Armata înfrânt?, ?ara ?i pe Regele ei. Istoria s? judece.

M? rog lui Dumnezeu s? fereasc? ?ara de consecin?ele unui act cu atât mai necugetat cu cât niciodat? eu nu m-am cramponat de putere. De mai multe ori am spus Regelui în[tre] patru ochi ?i în prezen?a Dlui M. Antonescu c?, dac? crede c? este un alt om în ?ar? capabil s? o serveasc? mai bine ca mine, eu îi cedez locul cu o singur? condi?ie: s? prezinte garan?ii ?i s? nu fie un ambi?ios sau un aventurier.

M[are?a]l Antonescu
23.VIII.1944
Scris în celul?.
footer