Revista Art-emis
23 august 1944 - Preliminariile Tr?d?rii (2) PDF Imprimare Email
Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R.   
Miercuri, 14 August 2013 07:48

Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, art-emisPresiunea evenimentelor de dup? declan?area ofensivei sovietice din 20 august ?i refuzul repetat al lui Maniu de a prelua conducerea guvernului, a f?cut ca în seara de 23 august 1944 s? se hot?rasc? constituirea unui guvern de militari ?i tehnicieni sub egida politic? a B.N.D., prezidat de un general. Cele patru partide ale coali?iei erau reprezentate în guvern prin câte un ministru f?r? portofoliu. Tot în cadrul întâlnirilor din luna august, au fost rezolvate problemele legate de preg?tirea de ordin politic a loviturii. Concret, de comun acord, reprezentan?ii B.N.D. ?i ai palatului regal au întocmit ?i dezb?tut documentele ce trebuiau date publicit??ii, imediat dup? r?sturnarea guvernului antonescian; o proclama?ie a regelui c?tre ?ar?, o declara?ie a noului guvern, primele decrete-legi, cele privind amnistierea ?i eliberarea din lag?re ?i închisori a de?inu?ilor politici, antifasci?ti. Concomitent, din îns?rcinarea B.N.D.., un grup de ofi?eri ?i generali din anturajul regelui Mihai, împreun? cu Emil Bodn?ra?, au preg?tit ?i elaborat un minu?ios plan militar, care la momentul declan??rii loviturii în seara zilei de 23 august 1944, s-a dovedit viabil.

Sunt de acum bine cunoscute ultimele contacte (întâlniri) ale for?elor angajate în lovitura de stat coordonate de regele Mihai. Istoriografia momentului 23 august le-a abordat ?i analizat în cele mai mici detalii. Pentru importan?a lor, reamintim doar consf?tuirile din noaptea de 20-21 august ?i cea din noaptea de 22-23 august. Aflat la Sinaia, în 20 august, regele este în?tiin?at telefonic despre evenimentele politice ?i militare survenite (cel mai important fiind declan?area ofensivei sovietice în Moldova). El s-a decis s?-?i întrerup? week-end-ul ?i s? vin? la Bucure?ti, înso?it de generalul Gh. Mihail, colonelul Emilian Ionescu ?i Mircea Ioani?iu.[1]În noaptea de 20/21 august, regele a organizat o reuniune secret?, la care au fost chema?i: C.S?n?tescu, Iuliu Maniu, C.I.C. Br?tianu, L.P?tr??canu, C.Titel-Petrescu, generalul A. Aldea, Grigore Niculescu-Buze?ti, colonelul D. D?m?ceanu, Ioan Macsonyi Stârcea ?i colonelul Emilian Ionescu. Dup? sublinierea prof. Gheorghe Buzatu, problema principal? analizat? a fost situa?ia nou creat? privind declan?area loviturii de stat în condi?iile ofensivei sovietice ?i plec?rii lui Antonescu pe front.

Dup? înaintarea armatelor ruse?ti pe teritoriul na?ional, în noaptea de 21 august, la Palatul Regal din Bucure?ti, s-a desf??urat o nou? reuniune secret?. F?r? prezen?a lui C.Titel-Petrescu, Iuliu Maniu ?i C.I.C. Br?tianu, care nu au fost chema?i, cei prezen?i, în frunte cu regele, au stabilit în unanimitate momentul r?sturn?rii guvernului antonescian, reconfirmând data acceptat?: 26 august 1944. De remarcat c?, în func?ie de programul Mare?alului, nu a fost exclus? devansarea declan??rii ac?iunii, optându-se pentru ziua de 24 august.

?i în sfâr?it, o alt? întâlnire a comploti?tilor s-a consumat la Palatul Regal în noaptea de 22-23 august.[2]  Au participat aceia?i reprezentan?i ai B.N.D., ai palatului ?i ai armatei. Aici s-a hot?rât ca audien?a Mare?alului la rege s? se desf??oare cel mai târziu la 26 august, iar cel mai devreme la 24 august. În cazul în care Antonescu afirma c? nu inten?iona s? fac? armisti?iul, urma s? fie demis ?i înlocuit. Totodat?, se mai stabilea c?, cel târziu la 23 august, ora prânzului, s? se comunice regelui componen?a noului guvern aprobat de cele patru partide ale B.N.D.

Ultima întâlnire conspirativ?, la care au participat Iuliu Maniu, Lucre?iu P?tr??canu, C.Titel-Petrescu ?i C. Agiu, s-a desf??urat chiar în diminea?a zilei de 23 august. Maniu s-a eschivat ?i de aceast? dat? în privin?a prelu?rii pre?edin?iei guvernului. El a afirmat din nou c? era mai bine ca armisti?iul s? fie f?cut de Antonescu. Întrebat de C. Agiu, reprezentantul P.C., dac? prime?te s? preia conducerea guvernului care se formeaz?, dup? dou? ore de discu?ii, liderul P.N.?. a spus c? cel mai bine ar fi „s?-l l?s?m pe Antonescu s? se descurce el”, iar c? el nu poate da un r?spuns f?r? a se consulta cu C.I.C. Br?tianu.[3] Maniu l-a vizitat apoi, într-adev?r, pe C.I.C. Br?ianu împreun? cu C. Titel-Petrescu, reafirmându-?i îns? pozi?ia c? Antonescu ar trebui s? încheie armisti?iul. Legat de acest subiect al responsabilit??ii lui Antonescu privind încheierea armisti?iului, s-au desf??urat ?i ultimele contacte dintre putere (Ion ?i Mihai Antonescu) ?i opozi?ie, regele Mihai, Iuliu Maniu ?i C.I.C. Br?tianu) chiar în zilele de 22 ?i 23 august. La 22 august 1944, Mihai Antonescu a avut o întrevedere cu regele Mihai, abordând problema armisti?iului ?i a ultimelor demersuri pe lâng? alia?i ?i, de asemenea, cu ministrul Italiei la Bucure?ti, R. Bova Scoppa, c?ruia i-a împ?rt??it ideea c? „totul era pierdut”. În aceea?i zi, spre prânz, Mihai Antonescu a primit la Pre?edin?ia Consiliului de Mini?tri pe Ion Mihalache, discutând tot problema armisti?iului. Ei au plecat apoi împreun? la Snagov, unde trebuia s? vin? Mare?alul de pe front pentru a continua discu?iile.

Relat?ri ulterioare precizeaz? c? între Mare?al (înc? reprezentant al puterii politice în ziua de 23 august pân? la ora arest?rii) ?i Iuliu Maniu (lider al opozi?iei) se stabilise în?elegerea ca România s? încheie neîntârziat armisti?iul, Ion Antonescu fiind acela care, potrivit voin?ei exprimate de Iuliu Maniu ?i C.I.C.Br?tianu, urma s? realizeze acest obiectiv.[4] În acest sens, Gh. I. Br?tianu scria mai târziu c? în dup? amiaza zilei de 22 august 1944, la Bucure?ti, acordul era complet între delega?ii opozi?iei reprezentat de marile partide politice, ca responsabilitatea ini?ierii ?i semn?rii armisti?iului cu Na?iunile Unite s? cad? pe seama Mare?alului.

Într-o pauz? a ?edin?ei Consiliului de Mini?tri de la Snagov din cursul zilei de 23 august, s-a consumat ultimul aspect al comunic?rii putere-opozi?ie. Gh. Br?tianu, îns?rcinat de Iuliu Maniu ?i C.I.C. Br?tianu, l-a contactat pe Mare?al, insistând conform instruc?iunilor primite, s?-l conving? s? semneze armisti?iul. Sunt nenum?rate ipoteze puse în discu?ie ?i pe marginea acestei întrevederi. Cert este c? nu a avut o finalizare favorabil?, atâta timp cât Gh. Br?tianu, care se angajase ferm c?-i va duce Mare?alului o scrisoare de garan?ie semnat? de cei doi lideri ai opozi?iei - Iuliu Maniu ?i C.I.C.Br?tianu -, pân? la ora 15.00, nu s-a ?inut de cuvânt. Coroborate, aceast? lips? de fermitate a opozi?iei cu evenimentele ce se derulau cu repeziciune (avem în vedere inten?ia Mare?alului de a se reîntoarce pe front în aceea?i zi), l-au determinat pe rege ca de comun acord cu comploti?tii din armat? ?i cei din anturajul s?u, s? devanseze data arest?rii guvernului antonescian de la 26 la 23 august 1944.

Evenimentele din dup? amiaza ?i seara de 23 august 1944 sunt amplu analizate în istoriografia contemporan? ?i nu fac obiectul studiului nostru. Mare?alul s-a prezentat la Palat ?i i-a expus regelui situa?ia de pe front ?i proiectul lui pentru ie?irea României din r?zboi dup? care, conform planului de ac?iune al B.N.D., regele a ordonat arestarea acestuia împreun? cu Mihai Antonescu ?i al?i reprezentan?i ai guvernului, ce-i înso?eau sau au fost chema?i în mod special la palat. Dup? arestarea Antone?tilor, regele Mihai l-a numit pe generalul Constantin S?n?tescu în func?ia de pre?edinte al Consiliului de Mini?tri, iar la orele 22.00, a citit la radio Proclama?ia c?tre ?ar?, prin care se cerea trupelor române s? înceteze lupta, România acceptând condi?iile de armisti?iu oferite de Puterile Aliate (U.R.S.S.).

În dup? amiaza zilei, generalul S?n?tescu ?i-a constituit noul guvern format din reprezentan?i ai armatei ?i ai B.N.D., asigurând lui Iuliu Maniu, C.I.C. Dinu Br?tianu, C-tin Titel Petrescu ?i Lucre?iu P?tr??canu, func?iile de mini?trii f?r? portofoliu. Totodat? a fost elaborat? o declara?ie a guvernului cuprinzând obiectivele politicii interne ?i externe ale României în noua conjunctur?, ca urmare a întoarcerii armelor împotriva Germaniei naziste ?i alinierii la Coali?ia Na?iunilor Unite .

Astfel, se încheia dup? aproape patru ani (6 septembrie 1940 - 23 august 1944) regimul politic antonescian atât de controversat în istoria noastr? contemporan?. Catastrofa României îns? abia începea. În anii urm?tori, ?ara a fost transformat? în „colonie ruseasc?”, trupele sovietice din Armata Ro?ie r?mânând pe teritoriul na?ional ?i impunând cu sprijinul consilierilor sovietici ?i a cozilor de topor din P.C.R. venite de la Moscova pe tancurile ruse?ti, instaurarea regimului totalitar comunist cu toate consecin?ele sale nefaste pentru aproape 50 de ani.


[1]  Gh.Buzatu, Stelea Cheptea, .. ?i a fost 23 august în Gh.Buzatu, coordonator, Mare?alul Antonescu la judecata istoriei, Editura Mica Valahie, Bucure?ti, 2002, p.268.
[2]  Robert Zidaru, 23 August 1944. preliminarii ?i desf??urare în Gh.Buzatu, coordonator, Mare?alul Antonescu la judecata istoriei, p.252.
]3] I.Scurtu, Istoria Partidului Na?ional ??r?nesc, Bucure?ti, 1994, p.401-402.
[4] Gh.Buzatu, Stela Cheptea, op.cit., p.270. Vezi ?i Însemn?rile Mare?alului (cu Antonescu din seiful de la Palat unde a fost închis împreun? cu Mihai Antonescu în dup? amiaza de 23 august), publicat în Gh.Buzatu, Mircea Chiri?oiu, Agresiunea comunismului în România. Documente din arhivele secrete. 1944-1989, II, Bucure?ti, Editura Paideia, p.151-154.
footer