Revista Art-emis
Regele Mihai ?i Mare?alul Antonescu (4) PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Petre Turlea, Membru A.O.?.R.   
Duminică, 14 Iulie 2013 16:51

Maria Antonescu, art-emisUn episod din via?a Mariei Antonescu

„Regele Mihai ?i Mare?alul Antonescu” este al treilea volum publicat de c?tre Prof. univ. dr. Petre ?urlea la Editura Semne - dup? „Ion Antonescu între extrema stâng? ?i extrema dreapt?” ?i „Carol al II-lea ?i Camarila Regal?”. Volumul de fa?? are drept motiva?ie faptul c? raporturile dintre Rege ?i Mare?al, amândoi afla?i în fruntea ??rii, au avut un rol important în evolu?ia acesteia, iar observarea lor limpeze?te aportul fiec?ruia în drumul României, fixeaz? mai bine meritele ?i r?spunderile, define?te caracterul celor doi. Volumul are la baz? exploatarea fondurilor arhivistice, de la Arhiva Istoric? Central? ?i arhiva S.R.I., aducând, datorit? acestui lucru, nota de obiectivitate cerut? unei lucr?ri cu adev?rat ?tiin?ifice”.

Episod din via?a Mariei Antonescu

În leg?tur? cu pozi?ia Regelui fa?? de execu?ia Mare?alului, p?reri diverse, contradictorii, au fost înc? din iunie 1946. 0 parte a opiniei publice, monarhist?, ar fi dorit ca Regele s? se comporte demn ?i s? înfrunte guvernul, gra?iindu-1 pe Antonescu. Dorin?a era înregistrat? într-o not? a S.S.I. din 5 iunie; între Suveran ?i guvern ar fi intervenit, se zvonea, tensiuni, Mihai având inten?ia de a-i gra?ia pe to?i condamna?ii la moarte. Zvonul nu corespundea realit??ii. Regele nu numai c? nu trecea printr-o perioad? de tensiuni cu guvernul, dar se mai ?i afla cu acesta într-o armonie deplin?: pe 27 mai 1946 chiar l-a decorat pe primul-ministru, Petru Groza, cu ordinul „Serviciul Credincios”. De altfel, în ziua execu?iei celui care-1 urcase pe Tron, Mihai ?i-a urmat cu nep?sare activitatea lejer?; condica Palatului o înregistra: „1 iunie 1946. M.S. Regele a plecat la Bucure?ti (de la Sinaia). M.S. Regina, a invitat la dejun, la Scrovi?te, pe d-na V. Negroponte, d-na Catargi. 14,15. M. S. Regina pleac? cu d-na Catargi la Bucure?ti. Dup? prânz, M.S. Regina se înapoiaz? cu d-na Catargi. La Scrovi?te, M.S. Regele urmeaz? cu alt automobil, ceva mai târziu. Dineu la Scrovi?te. M.M.L.L., dl. ?i d-na Negroponte, dl. cpt. Vergotti, d-na Catargi. Duminic?, 2 iunie 1946. Ora 19. M.M.L.L. pleac? la Sinaia. 4 iunie 1946. Dejun la Foi?or cu generalul Vinogradov ?i so?ia.” Ultima însemnare arat? c?, pe lâng? în?elegerea deplin? cu guvernul, Regele se în?elegea la fel de bine ?i cu sovieticii - cei doi factori care ceruser? asasinarea Mare?alului.

Maria Antonescu a fost ?i ea adus? în ?ar? în prim?vara lui 1946, cercetat? în deten?ie, apoi pus? în libertate, dar urm?rit? strict. În august 1946, locuia la mama ei, Angela Niculescu, Bucure?ti, str. Arhiducesa Ileana nr. 16. În trei rânduri, Angela Niculescu s-a adresat cu peti?ii primului-ministru Petru Groza: dou? pe 5 august 1946 ?i una pe 15 august. Cerea restituirea unei camere rechizi?ionate în noiembrie 1944; restituirea efectelor personale ale Mariei Antonescu, confiscate pe 14 septembrie 1944, când fusese arestat?, „întrucât în urma sist?rii procesului s?u, fiica mea a fost pus? în libertate”; aprobarea plec?rii Mariei Antonescu din Bucure?ti timp de ?ase s?pt?mâni într-o comun? din F?g?ra?, Cop?cel, din motive medicale. Pe una dintre peti?ii, Petru Groza a notat: „Teo (Teohari Georgescu, ministrul de Interne), referat c? se poate satisface.” Ministrul, împreun? cu secretarul general al Ministerului, Avram Bunaciu, au aprobat numai plecarea din Bucure?ti. Îns? Maria Antonescu a fost permanent urm?rit?; note informative indicau cu cine se întâlnea, ?ederea la Sâmb?ta de Sus, mersul la Mân?stire, primirea unor alimente din Bucure?ti, revenirea în Capital? pe 17 octombrie; în note apar inclusiv orele deplas?rilor ?i num?rul automobilului cu care a revenit la Bucure?ti.

Regele a încercat s? înl?ture imaginea asocierii Mariei Antonescu cu Regina Elena în actele de caritate realizate de Consiliul de Patronaj. La dou? zile dup? revenirea Familiei Regale în Bucure?ti de la Dobri?a, în septembrie 1944, se alc?tuia textul unui înalt Decret de transformare a Consiliului de Patronaj. Pe proiectul Decretului Regele nota: „Sunt de p?rere ca Patronajul s? fie trecut, deocamdat?, în administrarea Ministerului Muncii (...), pentru a nu se opri acele activit??i ce ar fi folositoare pe t?râm social.” Trebuia înfiin?at un organism de anchet? a întregii gestiuni „spre a se constata dac? s-au f?cut fraude sau abuzuri”. Consiliul de Patronaj s? se desfiin?eze, dup? efectuarea anchetei; apoi, activit??ile s? fie preluate de ministere. ?i încheia: „În consecin??, nu este cazul ca M.S. Regina Mam?, care nu s-a ocupat niciodat? de Patronaj (!), s?-?i asume vreun rol în aceast? organiza?ie. Mihai R. 12 septembrie 1944.” Ancheta care a urmat, pân? în august 1945, a dovedit gestionarea corect? a fondurilor Consiliului de Patronaj, onestitatea conduc?torilor acestuia, rezultatele deosebite ob?inute.

footer