Revista Art-emis
George C?linescu despre Mare?alul Antonescu PDF Imprimare Email
Ion Cristoiu   
Joi, 06 Iunie 2013 19:43
George Calinescu, art-emisUn text semnat de Florian Bichir în „Evenimentul zilei" ne-a amintit tuturor (?i mie, desigur) c? în urm? cu 67 de ani, la 1 iunie 1946, Mare?alul Antonescu a fost executat la Jilava. Lectura c?r?ii „Ru?ii, masonii, Mare?alul", ap?rut? recent sub semn?tura lui Mihai Dimitrie Sturdza (o am, dar n-am citit-o înc?, o s?-i vin? rândul, desigur) îi d? lui Florian Bichir prilejul s?-i în?epe polemic pe to?i cei care le spun „fasci?ti" cercet?torilor interesa?i numai ?i numai de Adev?rul istoric. Florian Bichir m? pomene?te ?i pe mine - comunist autodeclarat, singurul comunist din România populat? doar de democra?i ?i de capitali?ti - printre cei privi?i chiorâ? de lupt?torii „antifasci?ti". Cum demult nu-mi mai pas? cum m? poreclesc unii ?i al?ii (de-a lungul postdecembrismului tranzac?ionist mi s-au pus atâtea etichete c? nici eu nu m? mai pot vedea de sub ele), m-am gândit s? aduc în fa?a cititorilor de azi un document surprinz?tor din anul de gra?ie 1946.

George C?linescu, tovar?? de drum al comuni?tilor, printre altele lider al Partidului Na?ional Popular, director al oficiosului „Na?iunea", particip? la Procesul zis ?i al Marii Tr?d?ri Na?ionale ca jurnalist. Însemn?rile marelui critic sunt publicate în „Na?iunea" din 8 mai, 9 mai, 10 mai, 11 mai, 15 mai, 16 mai ?i 17 mai 1946. În timp ce publici?tii ?i ziari?tii de la toate ziarele oficiale se întrec în cuvinte tari ?i înjur?turi la adresa acuza?ilor, portretul f?cut de George C?linescu Mare?alului r?mâne în Istoria publicisticii române?ti ca o pagin? literar? de nivel superior, în care observa?iile morale, psihologice ?i filosofice converg pentru a eviden?ia o personalitate construit? pe o singur? dimensiune: Convingerea c? a intrat deja în Istorie: „S? începem cu fostul Mare?al. Este neschimbat. V?zut de aproape, arat? o anume oboseal? fizic? datorit? vârstei; de la distan?? î?i p?streaz? efigia invariabil?. Impresia multora a fost c? se men?ine într-o ?inut? insensibil?, ceea ce nu e adev?rat. E un om cu sistem placid ?i dur, f?r? complica?ii intelectuale deosebite, de forma?ie militar?: fa?a uniform ro?cat? îl ajut? s?-?i ascund? reflexele. În aceste margini ?inuta sa tr?deaz? o imperceptibil? nervozitate ?i o cople?ire a sufletului. Mâinile, mi?c?rile maxilare au o secret? tremur?tur? ?i un oftat interminent este reprimat cu o ?uguire a buzelor. Dar voin?a profesional? îl ajut? s? se domine. La început, î?i caut? o pozi?ie fireasc? ?i defensiv?, prive?te în sal?, f?r? a izbuti s? se fixeze, î?i trece mâna pe frunte, î?i pune mâna sub b?rbie, î?i desnoad? discret oasele ostenite de ?edere, î?i acoper? mina în fa?a aparatelor fotografice. Dar când lumina electric? ?â?ne?te pentru filmare, î?i ia deodat? un profil autoritar ?i statuar, p?strându-?i-l energic pe toat? durata opera?iei. Prin urmare vrea s? fie v?zut într-un anume chip, are veleitatea de a vorbi în afar? masca lui prietenoas?. [...] În fine, spre a sintetiza, într-o jum?tate de or?, trecând prin toate gesturile mici ?i indiferente, mentalitatea lui Ion Antonescu rezult? cu o claritate izbitoare. Procesul va fi util pentru societate. În sufletul acuzatului nu se va produce nici o schimbare. El este demult durificat într-o direc?ie, desigur eronat? ?i de aici nu-l va scoate nimeni [...] Convingerea lui c? reprezint? o figur? istoric? mare apare nestr?mutat? ?i el î?i compune o fa?? pentru a influen?a posteritatea. [...] Ion Antonescu se arat?, cu toat? înceata lui mi?care fizionomic? jignit de a fi silit s? se scoale în picioare (scularea este escamotat?) de a fi obiectul unei curiozit??i fotografice ?i temeiul unei acuz?ri. Privirea lui este, n-a? zice arogant?, îns? obstinat autoritar?, cu o v?dit? inten?ie de a face din locul pe care st? un centru de comand?. Curioas? conforma?ie militar? ?i dictatorial?! L?sându-?i capetele buzelor în jos, afecteaz? a asculta actul de acuzare critic spre a-l supune apoi unui examen. Când î?i arunc? ochii în sal? pare a se întreba cine a f?cut construc?ia, de ce a?a ?i nu altfel. În pauz? p?streaz? un aer distant chiar în convorbiri, consult? actele ca un general în inspec?ie. Concuza?ii îi spun, izola?i ?i ei în eroare lor, Domnule Mare?al!, iar el prime?te acest titlu f?r? nici o surpriz?. Îmi face impresia c? rotindu-?i ochii în incint? se întreab? a c?rui contingent apar?ineam. [...] Ion Antonescu, agasat de a i se întâmpla tocmai lui un asemenea afront, este preocupat de a-?i juca rolul, de a trimite mesagii indirecte posterit??ii ?i de a nu-?i compromite viitorul pe care el îl b?nuie?te în chip fanatic lapidar. El e perfect responsabil ?i sare în ochi c? ?ine s?-?i ia asupr?-?i, orgolios, pr?bu?irile carierii lui".[1] Spre deosebire de alte portrete f?cute lui Ion Antonescu în presa anilor 1944-1947, cel semnat de G. C?linescu rezist? literar tocmai prin ?tiin?a observa?iei moral-psihologice obiective acolo unde un altul ar fi deformat sub impulsuri pamfletare: „Este un lucru pe care trebuie s?-l relev?m obiectiv c? acest criminal de r?zboi încearc? s?-?i acopere generos sateli?ii. E un criminal patern, meritând stima pentru caracterul s?u, fie ?i cu nuan?? plumburie. Dup? sfâr?itul interogatoriului, cu începerea chestion?rii celorlal?i acuza?i, a lui Mihai Antonescu îndeosebi, la încercarea unora din ace?tia de a arunca toat? vina pe el ?i de a-?i sc?pa pielea proprie, fostul mare?al a intrat într-o nou? form? de mu?enie. Fa?a lui tr?deaz? acum o mâhnire cople?itoare care-i disloc? toat? musculatura fe?ei. El continu? a disculpa pe fo?tii lui mini?trii îns? nu mai poate acoperi dispre?ul lui profund pentru ei. Cum am zis, Ion Antonescu e un mare criminal de r?zboi, îns? sub regimul acestei grave erori care merit? pedeaps?, el este cineva".[2]
Sursa: Adevarul.ro [3]
-------------------------------------------------
[1] G. C?linescu, „Fostul Mare?al" (I), „Na?iunea", 1946.
[2] G. C?linescu, „Fostul Mare?al" (II), „Na?iunea", 9 mai 1946.
[3] http://adevarul.ro/cultura/istorie/george-calinescu-despre-maresalul-antonescu-1_51ab60c8c7b855ff564da38a/index.html# footer