Revista Art-emis
Americanul care ne red? istoria PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Vineri, 10 Mai 2013 17:26
Comunicat 2013Miercuri, 24 aprilie 2013 este ziua în care istoriografiei na?ionale i s-a redat o importanta parte a patrimoniului de cuno?tin?e asupra unor adev?ruri tulbur?toare ascunse în arhivele secrete str?ine.
Noul volum al cercet?torului americam Larry Watts, „Cei dintâi vor fi cei din urm?. România ?i sfâr?itul R?zboiului Rece", ap?rut la Editura RAO, este partea a doua a operei istorice deschise cu cele 795 de pagini asupra R?zboiului clandestin al Blocului Sovietic împotriva României, subtitlul c?r?ii „Fere?te-m?, Doamne, de prieteni...", oferit cititorilor de aceea?i editura în anul 2011, în traducerea din limba engleza de Camelia Diaconescu. Mai mult decât primul volum, recenta apari?ie va avea efectele unui cutremur devastator asupra multor prejudec??i, induse în con?tiin?a public?, urmare a unor diabolice manopere de falsificare a realitatilor „din înalte ra?iuni politice". Adev?ruri pe care dac? , pân? ieri, le rosteam, riscam s? fim tatua?i „politically uncorrect" ?i excomunica?i, Larry Watts le releva în lumina adev?rului ?tiin?ific, judecat la rece cu luciditate ?i, pentru unii, incomod.

Nu putem anticipa dac?, în urma apari?iei acestor doua volume ale cercet?torului american, sau dupa încheierea operei de cercetare a istoriei noastre postbelice, celor trei conduc?tori ai statului român - Maresalul Ion Antonescu, Gheorghe Gheorghiu Dej ?i Nicolae Ceau?escu - li se vor recunoa?te oficial, m?car în parte, ceea ce li se cuvine pentru a?ezarea României în rândul na?iunilor demne în fata destinului istoric. Cu siguran?? ?i negre?it, îns?, to?i cei care vor avea parte de lectura incitant? ?i nelini?titoare a celor peste 700 de pagini ale volumului „Cei dintâi vor fi cei din urm?. România ?i sfâr?itul R?zboiului Rece", vor reflecta asupra dimensiunilor tragice ale istoriei, care se r?sfrâng ?i asupra destinului politic al conducatorilor popoarelor. Evenimentul editorial a avut loc în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I", în prezen?a autorului, cu interven?ii din partea academicianului Dinu C. Giurescu, prof. univ. dr. Mihai Retegan, a cercet?torilor în istoria militar? general (rez.) dr. Ioan Talpe? ?i general-locotenent prof. univ. Teodor Frunzeti, rectorul Universit??ii Na?ionale de Ap?rare.

In cele ce urmeaz?, prezent?m sinteza principalelor referiri la oper? ?i la autor: „Larry L. Watts încearc? s? restabileasc? adev?rul istoric si s? corecteze percep?iile comunit??ii occidentale în privin?a rolului jucat de România în plan interna?ional în perioada R?zboiului Rece. În primul volum al autorului, « Fere?te-m?, Doamne, de prieteni. R?zboiul clandestin al Blocului Sovietic cu România » au fost examinate atent interesele strategice aflate în spatele rela?iilor antagoniste ale României cu « alia?ii » din R?s?rit, motiva?iile incredibilei sfid?ri a ??rii noastre la adresa Moscovei, metodele de « eliberare » militar? ?i de securitate de sub jugul sovietic, scopurile opozi?iei fa?? de politicile de la Kremlin ?i, mai ales, reac?ia sovieticilor ?i a loiali?tilor din rândul membrilor Pactului de la Var?ovia în cele mai înalte consilii ale acestora, a?a cum au fost acestea consemnate de lideri ai Partidului Comunist, de comandan?i militari ?i de organe ale securit??ii statului.

Volumul al doilea ajunge pân? în prima s?pt?mân? din decembrie 1989. Într-un studiu bazat pe analiza celor întâmplate între anii 1950 ?i 1978, primul capitol încearc? s? r?spund? la întreb?rile: Cum ?i de ce S.U.A. nu au în?eles România? În primul rând, avem de a face cu prejudecata colectiv? privind faptul c? România a fost statul cel mai pu?in capabil s? sfideze U.R.S.S., o prejudecat? ap?rut? în anii 1940, foarte greu de îndep?rtat, chiar ?i în perioada anilor 1962–1963, când opozi?ia României a fost foarte puternic?, aceast? prejudecat? disp?rând totu?i pentru un timp, din 1964 pân? în 1968. Dar, dup? aceea, a revenit. Una dintre cele mai puternice lovituri date României prin dezinformarea sovietic? ?i ungar? a avut loc în 1989."

„Admir Romania pentru ca s-a luptat ca David cu Goliath" (Larry Watts) [1]Larry Watts - Fere?te-m?, Doamn. de prieteni...

Bazându-se pe documentele descoperite dup? 1989 în arhivele fostelor ??ri socialiste, volumul trateaz? modul eronat în care au fost percepute în Occident România ?i atitudinea ei fa?? de U.R.S.S. ?i de ceilal?i membri ai Pactului de la Var?ovia, precum ?i cauzele acestor percep?ii eronate: tendin?e cognitive care se manifest? în mod obi?nuit în comunit??ile analitice, dar ?i campanii de dezinformare concepute ?i puse în practic? de „alia?ii" României din Blocul sovietic. Astfel, de?i prima - ?i de multe ori singura - care s-a opus interven?iilor militare str?ine pe teritoriile altor state (vezi Ungaria, Cehoslovacia, Afganistan), desf??ur?rii de trupe ?i armamente ?i cursei înarm?rilor în general, ?i care a insistat pentru deschiderea lumii socialiste c?tre Occident, România a fost portretizat? exact invers, ca aderând necondi?ionat la politicile Uniunii Sovietice în domeniu, sus?inându-le ?i militând activ pentru aplicarea lor în practic?.

Descoperirile din arhivele Pactului de la Var?ovia dup? 1989 ?i investiga?iile conduse de organisme de monitorizare americane ?i interna?ionale [...] au relevat faptul c? Bucure?tiul a continuat s? sfideze Moscova pe „aproape toate punctele de pe agend?", în interiorul Pactului de la Var?ovia. În vreme ce toate aspectele politicii externe ?i de securitate a României erau sistematic reatribuite regimurilor loiale sovieticilor, cu ajutorul aparatului de m?suri active al U.R.S.S. ?i al Pactului de la Var?ovia, ?ara ?i conducerea ei erau cu minu?iozitate înf??i?ate ca sus?inând exact opusul m?surilor promovate în ultimul sfert de secol.

- De la statutul de unic membru al Pactului care refuzase s? blameze ?i s? condamne S.U.A., R.F.G. ?i N.A.T.O., România devenise ?ara care detesta cel mai profund autorit??ile de la Washington, Bonn ?i Bruxelles.
- De la ?ara cu activitate de pionierat în domeniul rela?iilor cu Europa de Vest ?i mai ales cu C.E.E., devenise cea mai antieuropean? dintre toate.
- De la singurul membru al alian?ei care condamnase invaziile militare conduse de sovietici ?i respinsese doctrina Brejnev, devenise sus?in?toare a invaziilor militare în Europa ?i împotriva propriilor alia?i.
Desigur îns?, România nu devenise în realitate a?a, dar acestea erau imaginile proiectate în Occident de aparatul sovietic de dezinformare, cu un remarcabil succes.


Larry Watts - „Cei dintâi vor fi cei din urm?. România ?i sfâr?itul R?zboiului Rece" Editura RAO, 795 p

CUPRINS
PREFA?A AUTORULUI / 9
ABREVIERI ?I ACRONIME / 12

I. PERCEPEREA GRE?IT? A ROMÂNIEI / 19
Capitolul 1: Perceperea gre?it? a României / 21
România ca problem? analitic?: mo?tenirea unei în?elegeri eronate / 28
Prejudecata cognitiv? de baz?: România, „cea mai pu?in capabil?" s? înfrunte Moscova / 35
Erori acumulate: nu pune niciodat? sub semnul întreb?rii apartenen?a la Pactul de la Var?ovia / 46
Erori auxiliare: opozi?ia ascuns? a altor membri ai Pactului / 53
Patologiile organiza?ionale, criza rachetelor din Cuba ?i imaginea du?manului / 63
Secretizare, compartimentare ?i r?zboiul din Vietnam / 68
Inducere în eroare ?i dezinformare: intoleran?a ?i genocidul cultural / 82
Inducere în eroare ?i dezinformare: România, cal troian sovietic / 92
Opera?iunile sovietice de disuadare ?i blocare / 103
Tendin?a alarmant? a rela?iilor româno-americane / 110

II. CONFLICTUL DIN 1978 / 119
Capitolul 2: Fuga lui Pacepa, iulie 1978 / 121
România distribuit? în rolul de „prin? al ho?ilor" / 121
Pretinde c? este oficin? sovietic?, discrediteaz?-i prietenii! / 132
DSS în degringolad? / 136
Dezmembrarea spionajului militar românesc / 143
Mitul Pacepa / 148
Capitolul 3: Conflictul clandestin devine public / 153
Dezacordul pe tema terorismului interna?ional / 154
Percep?ia asupra axei Beijing-Bucure?ti / 159
Axa Beijing-Bucure?ti sub asediu / 166
Confruntare decisiv? pe tema Statutului For?elor Armate Unite (FAU) pe timp de r?zboi la summitul din 1978 al Pactului de la Var?ovia / 172
Lupta cu „isteria r?zboiului" lansat? de Kremlin / 178
Preg?tirea pentru contram?surile sovietice / 181
Recurgerea la transparen?? / 184
Dezv?luirea direc?iilor de subordonare în cadrul Pactului / 192

Larry Watts - Cei dintâi vor fi cei din urm?III M?SURILE ACTIVE SOVIETICE LA SFÂR?ITUL ANILOR 1970 / 199
Capitolul 4: Tiparul opera?iunilor ostile ale blocului / 201
B?t?lia cu conspira?ia în Occident / 204
Contracararea României pe direc?ii ascunse de influen?? Est-Vest / 207
România abordat? dintr-un alt unghi / 210
Reinterpretarea Co?ului III ca o arm? anti-româneasc? / 216
Izolarea RSS Moldovene?ti de activitatea subversiv? a României / 219
Conspira?ia sovieto-cehoslovac? din 1978–1979 / 223
Misivele lui Király ?i „politica secret? de asimilare" urmat? de România / 226
Mistificarea privind abuzul asupra minorit??ilor / 231
Provocarea româneasc? la adresa unit??ii Blocului / 233
Scenarii privind o interven?ie sovietic?: conflict etnic, secesiune ?i destabilizare / 241
Pretinsul abuz ca justificare pentru rectificarea grani?elor / 247
Capitolul 5: Invazia societic? în Afganistan / 251
Furtul Afganistanului/ 252
Disimularea unui protest extraordinar / 257
Destr?marea „alian?ei" între Belgrad ?i Bucure?ti / 261
Mobilizarea loiali?tilor în favoarea invaziei în Afganistan / 264
Campania împotriva Pakistanului / 266

IV. ?INTA: DENIGRAREA INSTITU?IILOR ?I A POLITICII DE AP?RARE A ROMÂNIEI / 273

Capitolul 6: Rescrierea rolurilor în criza polonez?, 1980–1981 / 275
Exploatarea contradic?iilor dintre Polonia ?i România / 276
Antagonismul polono-român pe tema integr?rii Pactului de la Var?ovia / 281
M?surile active sovietice ?i principiul românesc al neinterven?iei / 287
Opozi?ia României fa?? de interven?ia în Polonia, în 1980 / 294
Întrunirea mini?trilor Ap?r?rii din Pactul de la Var?ovia, în decembrie 1981 / 299
Fabricarea unei Ungarii „sfid?toare" / 303
Îngroparea sfid?rii române?ti / 306
Capitolul 7: Discreditarea armatei române / 309
Rela?ia special? româno-american? înainte de 1980 / 311
Disecarea autonomiei militare a României: Studiile Alexiev-RAND / 318
Istorie versus ideologie / 322
Demonizarea ?i denigrarea armatei române: studiul Volgyes / 325
Imaginea privind inamicul a for?elor armate române / 331
Impactul studiului Volgyes / 335
Deosebirea dintre realitate ?i aparen?e / 340
Capitolul 8: ?inta: „Grupul consultativ" al armatei / 344
B?t?lia pe tema istoriei militare / 349
Eforturile de a închide Centrul de Studii ?i Cercet?ri de Istorie ?i Teorie Militar? / 355
Influen?a sovietic? asupra accesului la informa?ii al regimului / 360
Percep?ia privind disponibilitatea României pentru opera?ii sovietice ofensive / 362
Obstacole în calea evalu?rii americane la începutul anilor 1980 / 367

V. DETURNAREA POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI / 373

Capitolul 9: Politica blocului sovietic fa?? de România în mandatul lui Andropov / 375
Manipul?rile sovietice ale liderilor supu?i din cadrul Pactului de la Var?ovia / 377
Trage România înapoi, împinge Ungaria înainte / 379
Distorsionarea politicii române?ti în Balcani / 386
Personalit??i ?i institu?ii maghiare / 392
Preceden?a maghiar? în organiza?iile „de fa?ad?" sovietice / 395
Distorsionarea inten?iilor ?i a comportamentului României / 401
România în deriv? / 406
Ambalarea motoarelor opera?ionale asupra României / 408
Capitolul 10: Eurorachetele ?i „independen?a" Ungariei / 412
Negarea RYAN / 413
România, Ungaria ?i politica de „diferen?iere" / 419
Consolidarea Ungariei, distrugerea României / 424
Ofensiva serviciilor de informa?ii în 1983 / 426
Politic? extern? extins?, paranoia ?i declinul capacit??ilor administrative / 430
Realitatea ?i percep?ia asupra „disiden?ei" Ungariei / 432
În culisele „disputei" eurorachetelor / 437
Ini?iativele Szürös ?i disputa mediatic? în privin?a eurorachetelor / 444
Originile române?ti ale „noii" politici externe a Ungariei / 450
Opozi?ie f??i?? ?i complicitate mascat? / 453

VI. SCHIMBAREA ARHITECTURII DE SECURITATE ÎN R?ZBOIUL RECE /459
Capitolul 11: Transformarea securit??ii ca mijloc de supravie?uire / 461
Strategiile române?ti de combatere a controlului militar sovietic / 462
Creionarea imaginii de inamic a SUA ?i NATO / 465
Influen?area strategiei sovietice prin intermediul Pactului de la Var?ovia / 470
Mo?tenirea Cubei în politica româneasc? de control al armamentelor / 472
România sus?ine MSI ?i verific?rile obligatorii / 476
Opiniile sovieticilor ?i ale Pactului asupra pozi?iei române referitoare la MSI / 480
Institu?ionalizarea CSCE / 484
Protejarea procesului CSCE la Madrid / 489
Capitolul 12: Impunerea prin ?antaj a încheierii R?zboiului Rece / 493
Amenin?are iminent? ?i disciplin? în alian?? versus dezarmare / 493
„Isteria r?zboiului" versus ra?iune, la întrunirea CPC din 1983 / 496
Trecerea la dezarmare, reformarea Pactului ?i Comisia Special? / 499
O „atitudine distructiv?, dictatorial?, care ignor? ra?iunile de clas?" / 502
Crearea discu?iilor virtuale pe tema FNRm / 505
O aniversare nedemn? de celebrare / 511
În c?utarea unui profit: reînnoirea Tratatului de la Var?ovia, ianuarie 1985 / 517
Ini?iativa pentru trecerea la dezarmare „reînc?rcat?", martie 1985 / 523
Transformarea sfid?rii române?ti în opozi?ie maghiar? / 526
Condi?iile militare impuse de România pentru semnarea unui nou Tratat de la Var?ovia / 529
Capitolul 13: Arti?tii m?run?i împrumut?, marii arti?ti fur? / 533
Experien?a României în domeniul controlului armamentelor ?i agenda de
securitate a lui Gorbaciov / 535
Trecerea la „Noua Gândire" / 537
Problema militar? a lui Gorbaciov / 539
Recuperarea agendei de securitate sovietice / 541
Coliziunea frontal? dintre România ?i armata sovietic? / 542
Moscova sub continu? presiune: summitul de la Sofia, în 1985 / 545
Întâlnirea mini?trilor de Externe ?i summitul de la Reykjavik din 1986 / 550
La summitul din mai 1987 / 554
Politica de ap?rare a cui? / 557
Ascunderea rolului de?inut de România în chestiunea FNRm / 561

VII. CU ASEMENEA PRIETENI, CINE MAI ARE NEVOIE DE DU?MANI? 1988–1989 / 567
Capitolul 14: Reformarea pactului de la Var?ovia / 569
Transformarea alian?ei: „integrare" versus democratizare / 569
Propunerea de reform? din 1988: dizolvarea Pactului de la Var?ovia / 574
R?st?lm?cirea unei amenin??ri militare române?ti / 577
Temeri sovietice privind retragerea României / 584
România „antireformist?": eliberare sau liberalizare / 590
Temerile stârnite de fascism ?i Pactul Ribbentrop-Molotov / 593
Distragere, doctrina Brejnev ?i drepturile minorit??ilor / 599
Cele trei niveluri ale confrunt?rii sovieto-române / 603
Capitolul 15: De la partener la paria / 609
Preg?tirea terenului pentru violen?e / 609
Ungaria ?i „agresiva amenin?are militar? româneasc?" / 617
Amenin?area nuclear? româneasc? / 623
„Bomba" lui Ceau?escu / 628
Cine face preg?tiri militare împotriva cui? / 639
Comunicatul emis la consf?tuirea Pactului de la Var?ovia de la Bucure?ti, în iulie 1989 / 647
Polonia ?i „amenin?area militar? agresiv? româneasc?": august-decembrie 1989 / 651
Condamnarea interven?iei ?i solicitarea de retragere a trupelor: decembrie 1989 / 659
TRECUTUL CA PROLOG: ROMÂNIA ÎN?ELEAS? GRE?IT ÎN AJUNUL REVOLU?IEI / 665
MUL?UMIRI / 675
INDICE / 677
Surse: Rao Books, LarryLWatts ?i Ziaristi Online
-----------------------------------------------------------
[1] Larry Watts, revista Clipa, 2013 - Larry Watts ante portas footer