Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Membru A.O.?.R.   
Duminică, 21 Noiembrie 2010 11:16
Jipa RotaruGeneralul Ion Antonescu - Artizanul reorganiz?rii Armatei Române
în vederea particip?rii la r?zboiul de reîntregire na?ional?

Reorganizarea armatei era conceput? ca un proces evolutiv, desf??urat de jos în sus, de la cele mai mici e?aloane pân? la structurile de conducere suprem?. În vederea reducerii aparatului de comand? ?i a birocra?iei în noua armat? „motorizat? ?i de mici efective", Conduc?torul Statului ?i Marele Stat Major au elaborat în septembrie-octombrie 1940: Directivele generale pentru îndrumarea ?i coordonarea activit??ii departamentelor; Directive generale pentru îndrumarea ?i coordonarea activit??ii Ministerului Ap?r?rii Na?ionale; Principii generale pentru reorganizarea ?i preg?tirea armatei de r?zboi; Directive pentru noua orientare doctrinar? a armatei etc.[1] S-au înfiin?at totodat? un Departament al coordon?rii ?i Statul Major Economic (locotenent colonel N.Dragomir)[2]. Decretul Lege nr.34888 din 16 octombrie, desfiin?a vechile ministere ale Aerului, Marinei ?i Înzestr?rii ?i le transforma în subsecretariate de stat ale Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, condus de generalul Ion Antonescu, pân? la 27 ianuarie 1941, când la conducerea acestuia a fost numit generalul de corp de armat? Iosif Iacobici. Secretariatul general al Ministerului Ap?r?rii Na?ionale se transforma în organul de „stat major" pentru probleme militare al Conduc?torului Statului.[3] Programul militar al generalului Ion Antonescu lua în considerare un important sprijin financiar, logistic ?i de preg?tire de lupt? din partea Germaniei. Aplicarea programului de refacere ?i înnoire a puterii militare a României conceput chiar din septembrie, s-a inaugurat în octombrie-noiembrie 1940, înaintea altor ac?iuni de asanare a structurilor economice ?i juridice ale societ??ii, în pofida agita?iilor între?inute de legionari în planul politicii interne.

Cuvântul de ordine dat de general era „o armat? mic? dar puternic?", cu „perfect? încadrare ?i dotare, disciplin? ?i instruc?ie". În aceast? idee, se trece în baza ordinului nr.208 din 8 octombrie 1940, adresat Marelui Stat Major de c?tre Pre?edintele Consiliului de Mini?tri la „reorganizarea armatei pe baze impuse de realit??i etnice, financiare, politice ?i doctrinare". Se specificau principiile pe baza c?rora s? se procedeze la restructurarea organizatoric? a marilor unit??i ?i unit??ilor operative printre care: reducerea num?rului de unit??i din compunerea comandamentelor ?i marilor unit??i pentru ca acestea s? devin? u?oare ?i suficient de mobile, desfiin?area diviziilor de cavalerie ?i înlocuirea lor cu brig?zi de cavalerie care de?i cu efective mai mici, s? aib? cel pu?in aceea?i putere de foc pe care o aveau diviziile; reorganizarea serviciilor la unit??i ?i mari unit??i, modernizarea acestora prin introducerea mijloacelor mecanizate; cre?terea ponderii avia?iei de bombardament în defavoarea artileriei terestre care era mai pu?in mobil? ?i mai mult expus? loviturilor inamicului. S-a mai dispus reducerea efectivelor ?i m?suri pe linia educ?rii patriotice ?i ost??e?ti a armatei. Principial, procesul de reorganizare a armatei trebuia s? înceap? de jos în sus, adic? de la grup?, tun sau avion ?i pân? la armat? ?i în mare a?a s-a ?i procedat. Cu privire la cel de-al doilea deziderat al ap?r?rii ??rii, cel referitor la alian?ele militare, înc? din primele zile ale guvern?rii, generalul Antonescu a contactat Lega?ia german? de la Bucure?ti. Astfel, în convorbirea avut? la 4 septembrie cu Fabricius, generalul declara c? „men?ine cererea în ce prive?te trimiterea misiunii militare" ?i dore?te o „mai strâns? colaborare cu Germania", a?a cum se solicitase de c?tre Carol al II-lea înc? din iulie 1940. Câteva zile mai târziu, Antonescu a cerut colonelului Alfred Gerstemberg, ata?atul militar ai Reichului la Bucure?ti, s? fie trimise în România unit??i militare blindate ?i ale flotei aeriene, Germania s? livreze armatei române materiale de r?zboi, în special tancuri ?i tunuri antiaeriene ?i a insistat pentru începerea tratativelor referitoare la colaborarea dintre for?ele militare germane ?i române.

Conduc?torul Statului considera c? odat? cu sosirea trupelor germane în România, Germania î?i asuma un angajament ferm ?i public de a garanta noile frontiere ale statului român împotriva oric?rei alte puteri. Pe baza hot?rârii adoptate de Hitler la 20 septembrie, primele unit??i ale Misiunii Militare Germane au intrat în România în diminea?a zilei de 10 octombrie. În toamna anului 1940, misiunea militar? german? pentru armata de uscat cuprindea 701 ofi?eri, 16.860 trup?, 3.679 autovehicule ?i 163 care de lupt?, pentru ca în februarie 1941, efectivele acestei misiuni s? ajung? la 367.744 de oameni[4]. Cele mai importante unit??i s-au stabilit în zonele cheie: Bucure?ti, Târgovi?te, Valea Prahovei. În luna martie 1941, dup? semnarea Protocolului de colaborare militar? bulgaro-german, cele mai multe unit??i germane de pe teritoriul României au trecut în Bulgaria de unde în aprilie acela?i an au atacat ?i ocupat Grecia ?i Iugoslavia. La 14 octombrie 1940, pe baza unei în?elegeri stabilite între ministrul Italiei la Bucure?ti, Pellegrino Ghigi ?i generalul Antonescu, a sosit în România ?i un grup de ofi?eri aviatori italieni. Ulterior, cu ocazia convorbirilor purtate de Ion Antonescu la Roma cu Benito Mussolini, s-a c?zut de acord pentru trimiterea în România ?i a unor subunit??i de vân?tori alpini ?i de marinari italieni, prezen?a acestora având îns? un caracter mai mult simbolic datorit? num?rului lor redus. Era evident? tendin?a generalului Ion Antonescu de aderare la Axa Roma-Berlin-Tokio. În acest scop el întreprinde în luna noiembrie o serie de vizite în Italia, având convorbiri cu Mussolini ?i apoi în Germania unde are primele întrevederi cu Führerul Adolf Hitler ?i semneaz?, la 23 noiembrie, aderarea României la Pactul Tripartit. Întors la Bucure?ti, el declara: „...Pot s? v? asigur ast?zi c? m? întorc cu încrederea Führerului ?i a poporului german, România merge la biruin??; România va avea drepturile ei". Se gândea, f?r? îndoial?, la drepturile asupra teritoriilor române?ti ocupate în mod samavolnic în vara anului 1940. Dup? cum se poate sesiza, amplul ?i complexul proces de reorganizare ?i modernizare a armatei a fost conceput pe baza analizei pertinente a realit??ilor ?i posibilit??ilor statului român din acea perioad?. Se poate remarca dimensiunea acestui proces, aria sa de cuprindere precum ?i planificarea lui în timp ?i spa?iu, astfel încât obiectivele propuse s? poat? avea un sprijin real ?i s? poat? fi ob?inute.
Dezideratele Conduc?torului Statului privind reconstruc?ia din temelii a armatei fiind pe deplin realizat?, în vara anului urm?tor (1941), în scopul refacerii grani?elor ??rii, generalul Ion Antonescu a angajat ?ara în r?zboi al?turi de Germania, împotriva Uniunii Sovietice.


1 Arhivele Militare Române (în continuare A.M.R.), fond 333, dosar nr.106, f.112, 125.
2 Monitorul Oficial nr.210 din 10 septembrie 1940, p.5306.
3 Istoria Militar?, Op.cit., p.376.
4 Armata Român?..., Op.cit., p.56. footer