Revista Art-emis
Din culisele lui decembrie 1989 PDF Imprimare Email
Valentin Vasilescu   
Luni, 17 Decembrie 2012 00:29
Decembrie 1989Timp de 23 de ani, a existat un interes major din partea autorilor r?zboiului secret, purtat prin opera?iuni sub acoperire pentru distrugerea cu orice pre? a socialismului la nivel global, de a-l ascunde, atât cât a fost posibil sau de a se confec?iona m?car o imagine idilic?, de epopee, a câtorva aspecte esen?iale ale evenimentelor din decembrie 1989, considerate punctul zero al startului României spre democra?ie. Prin urmare, r?mâne ?i azi de actualitate men?inerea poporului român ?i a armatei sale în minciun?".[1] Ar fi bine s? reamintesc c? pentru legitimarea aparentului proces revolu?ionar ?i al emana?ilor din decembrie 1989 (ambele fiind crea?ii ale R?zboiului Secret purtat prin opera?iuni sub acoperire împotriva ??rii noastre, prin care s-a reu?it distrugerea inamicului - poporul român la el acas?) au fost necesare 5.205 victime, dintre care 1.116 de mor?i (663 dintre ace?tia fiind militari) ?i 4.089 de r?ni?i. Din cei 1.116 de mor?i, pe 22 decembrie, la ora 12:09, când Ceau?escu a „fugit" din sediul CC, erau înregistra?i 126, to?i civili.

Pentru necunosc?tori, trebuie s? spun c? orice Hot?râre a comandantului de la cel mai mic e?alon tactic pân? la cel strategic nu se lua înainte de 1990 ?i nu ia nici azi în orb, urm?rind programul Televiziunii Române Libere, ci în baza unui algoritm introdus pentru prima dat? în manualul de ?tiin?? ?i art? militar? numit „Vom Kriege" - Despre r?zboi) de generalul prusac Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz (1780-1831), valabil ad-litteram ?i în zilele noastre. Aceast? Hot?râre are form? grafic?, adic? se
reprezint? prin semne conven?ionale ?i tabele justificative pe o hart? militar?, a?a cum prevedeau regulamentele operativ-strategice AN-1 ?i AN-2, întrucât era ?i este un act juridic, care te trimite direct în fa?a plutonului de execu?ie. Pe hart? apar, plasate cu precizie, pozi?iile de lupt?, zonele de foc sau dispozitivele de mar? ale tuturor unit??ilor ?i subunit??ilor proprii.

Regulamentele prevedeau ca pozi?iile respective s? fie actualizate permanent de c?tre echipele de stat major, pe timpul derul?rii opera?iei. Una din primele probleme de rezolvat înaintea elabor?rii Hot?rârii era stabilirea structurii Conducerii în care sunt stabilite fluxurile de transmitere a ordinelor, dispozi?iilor ?i informa?iilor, în mod obligatoriu în form? secretizat?, pe cale ierarhic? ?i în concordan?? doar prin mijloacele de telecomunica?ii de tip militar, existente în înzestrare. Orice om cu pu?in? experien?? în domeniu î?i d? seama c? sediul Comitetului Central nu asigura condi?iile minime exercit?rii atribu?iilor de comand?. Cu ocazia transmisiei a?a-zisei revolu?ii în direct n-am v?zut decât un general de operet?, f?r? stat major, dotat cu un simplu telefon ?i care teoretic avea sub comanda sa: 4 armate de arme întrunite ca for?e terestre, dou? mari unit??i de Ap?rare AA, 2 divizii de avia?ie cu peste 20 de baze aeriene, dou? divizii de marin? militar?, una la litoral ?i
cealalt? de-a lungul fluviului Dun?rea. A?adar, piesa de teatru jucat? în sediul C.C. de c?tre generalul-maior ?tefan Gu?e, ?eful Marelui Stat Major, în noaptea de 22/23.12.1989, n-are nimic comun cu arta militar? ?i nu poate fi numit?
conducere militar?.

În vara anului 1988, armata a 2-a român? a organizat ?i executat o aplica?ie demonstrativ? de for?are a cursului fluviului Dun?rea cu efectivele unei divizii mecanizate la Stelnica (lâng? Fete?ti). Circa 250 de TAB-uri ?i MLI-uri au traversat fluviul Dun?rea prin 4 sectoare de for?are amenajate genistic, sus?inute cu foc de un divizion de nave blindate, 1 batalion de para?uti?ti a fost lansat din avioane în spatele „inamicului" pentru înv?luirea dispozitivului advers, 3 escadrile de elicoptere au executat sprijin cu foc ?i transportul unui batalion de desant aerian, 2 escadrile de avia?ie vân?toare au acoperit aerian zona opera?iilor, angajând lupta aerian? cu „inamicul". Pontonierii au asamblat contra-cronometru 2 poduri de pontoane peste fluviu, 1 regiment de tancuri ?i alte categorii de tehnic? grea, fiind transportate cu porti?e (un fel de bacuri). Pentru compara?ie, dup? 1990, nici o aplica?ie n-a mai dep??it e?alonul companie, iar for??ri de cursuri de ap? nu au mai avut loc, toate unit??ile de pontonieri fiind desfiin?ate, porti?ele fiind „împrumutate" de generalul Eugen B?d?lan omului de afaceri T?râ?? Culi?? pentru exploata?ia sa agricol? din balta Br?ilei. Prin urmare, în decembrie 1989 nu a fost vorba despre înfruntarea unui inamic, superior preg?tit în gueril? urban? ?i dispunând de mijloace performante de diversiune radio-electronic?, a?a cum se afirm?. Pentru c? în acei ani, trupele
române?ti erau bine organizate, înzestrate ?i preg?tite pentru a respinge o agresiune extern?. Îns? erau total descoperite în cazul tr?d?rii lor, comise cu cinism, de o mul?ime de oameni, de mult angaja?i în ob?inerea victoriei împotriva României în r?zboiul secret, colonei ?i generali, numi?i s? le conduc? în lupt?.

Not?: Valentin Vasilescu, pilot de avia?ie, licen?iat în ?tiin?? militar? la Academia de Înalte Studii Militare din Bucure?ti-promo?ia 1992, fost comandant adjunct al Aeroportului Militar Otopeni.
--------------------------------------------------
[1] Vezi: „România, ?inta celei mai mari opera?iuni de spionaj economic din ultimii 40 de ani". footer