Revista Art-emis
Rezolu?iile Mare?alului Ion Antonescu PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu   
Joi, 11 Noiembrie 2010 14:45

Prof. univ. dr. Gheorghe BuzatuEditate ?i reeditate, în ?ar? sau în str?in?tate, c?utate, furate ?i cercetate de c?tre prieteni ?i, mai ales de c?tre inamici, Rezolu?iile Mare?alului intr? în categoria actelor de excep?ie ale guvern?rii din 1940-1944. Din cele câteva mii de documente, unele s-au publicat cu insisten??, tocmai datorit? semnifica?iei lor politico-militare ?i calit??ii textelor, calit??ii lor de excep?ie documentare, literare ?i umane. Spre exemplificare, în continuare, redau câteva dintre rezolu?iile publicate ale Mare?alului: „Crima nu se poate ascunde sub teoria enun??rii de slug? a ordinului ?i, sub splendoarea epoletului, ea murd?re?te aceste epolet" (11.XII.1940); „Justi?ia r?mâne pe deasupra tuturor în aceast? ?ar? ?i, deci, pe deasupra mea" (6.II.1941); „S?rac stat într-o ?ar? bogat?. S?r?cia este consecin?a: relei administra?ii, lipsei unui plan de gospod?rire, de investi?ii, de între?inere ?i de realiz?ri" (16.XI.1942); „S? nu uite nimeni c? în cazul unei înfrângeri vom suferi nu numai o dezonoare, dar ne vom pierde ?i via?a. Ru?ii înving?tori ne-ar aduce bol?evismul în ?ar?, ar nimici toat? p?tura conduc?toare, ne-ar pune pe evrei st?pâni ?i ar da Neamul prad? slaviz?rii ?i deport?rilor în mas?. Dac? nu contribuim cu toate puterile noastre la lupta alia?ilor no?tri pentru a înfrânge comunismul ?i pe ru?i, nu putem s? asigur?m nici via?a copiilor no?tri, nici existen?a ??rii noastre" (extras din ordinul de la 6.II.1943); „Nu exist? politic? extern? f?r? armat?" (10.III.1943); „Spiritul de dezorganizare românesc predomin? în toate. Nu suntem în stare s? organiz?m în condi?ii optime executarea unei hot?râri. Lu?m m?suri pripite, dezordonate, sacadate. Începem, ne oprim din lips? de hot?râri sau lu?m alte m?suri care contracareaz? pe cele dintâi ?i a?a mergem în toate ca racul. Cheltuim energie, minte, timp ?i bani f?r? rost" (19.XI.1943); „Nu se evacueaz? popula?ia. Nu putem goli Basarabia de români" (3.VII.1944); „Spune-i Regelui c? nu plec (înainte de execu?ie) sup?rat pe el. Mai mult, spune-i c? îi mul?umesc c? mi-a dat prilejul s? m? a?ez cu un minut mai devreme lâng? martirii Neamului, care au luptat pentru gloria ?i m?rirea lui" (mesaj final, transmis prin Radu Lecca, destinat lui Mihai I, Jilava, 1.VI.1946). Prefer, se în?elege, s? supun aten?iei cititorului câteva dintre rezolu?iile ?i preciz?rile Mare?alului descoperite în arhive: „H?r?ile cu situa?ia inamicului trebuie puse pe pere?ii biroului meu. Trebuie o hart? cu vechile frontiere ?i cu actualele fruntarii. O hart? sau h?r?i ale fronturilor de lupt?" (21.IX.1940, rezolu?ie pe nota de cabinet privind situa?ia militar? probabil? a concentr?rilor URSS în nord-estul României la 20.IX.1940); „Informatorii no?tri (agen?ii serviciilor secrete) sunt ni?te analfabe?i, sunt oameni care n-au nici patru clase primare ?i tr?ind sugând ?i p?c?lind Statul" (10.XII.1940); „Temeiul ac?iunilor noastre na?ionale a fost totdeauna adev?rul. Slujitoare a adev?rului, Academia Român? a luminat drumurile ?i ?intele str?daniilor române?ti de unitate ?i de st?pânire a drepturilor fire?ti din cuprinsul spa?iului nostru etnic ?i istoric. Ur?rile adresate o?tirii de c?tre cel mai înalt a?ez?mânt al spiritualit??ii române?ti, în ceasul în care armele na?ionale cuceresc o nou? împlinire a destinului, sunt deosebit de pre?ioase pentru con?tiin?a neamului întreg. Ele au un în?eles cu atât mai în?l??tor, cu cât steagurile noastre dezrobitoare, al?turi de steagurile aliate ale Marelui Reich German, alungând întunericul ?i crima, reîntroneaz? în R?s?ritul Europei puterile libert??ii, credin?ei ?i culturii" (extras din r?spunsul la telegrama din 22.VI. 1941 a prof. I. Simionescu, pre?edintele Academiei Române); „Fi?i siguri c?, atâta timp cât am luptat la R?s?rit, toate sacrificiile pe care le-am f?cut acolo n-au fost numai pentru Basarabia ?i Bucovina, ci au fost ?i pentru Ardeal" (22.X.1941); „Pentru câ?tigarea r?zboiului mergem oriunde (ini?ial, în text, specificat: „?i la dracu'"?!). Trebuie îns? luate m?suri ca trupele s? fie perfect echipate. Trebuie s? li se dea de germani ce le lipse?te pentru echipare în caz când ne vor cere s? oper?m în regiuni grele ca condi?ii. În aceste regiuni vor r?mâne ?i germanii. Ei se vor g?si la iarn? ?i în alte regiuni mult mai grele ca acelea ale M?rii Caspice, Murmansk-Laponia-Leningrad  etc. etc.... Vede?i lucrurile prin secole, nu prin mo?tenirile egoiste" (19.VIII.1942, extrase din rezolu?ia Mare?alului Antonescu pe raportul din 15.VIII.1942 al Marelui Stat Român privind opera?iile trupelor germano-române planificate în sud-estul U.R.S.S., Arhivele Na?ionale, fond P.C.M.-CM, dosar 178/1942, f. 202-203); „O administra?ie se judec? dup? rezultate ?i nu dup? acte ?i dosare. La noi au fost sub regimurile trecute numai dosar ?i acte, f?r? înf?ptuiri. Prefer primul criteriu" (16.VI.1943); „?ar? de tâlhari!..." (constatare pe o not? de cabinet din 1.VII.1943 relativ la afacerile descoperite la ?antierele Navale din Gala?i); „Mul?umesc cu atât mai mult ast?zi corpului didactic secundar pentru înalta sa ?inut? patriotic? ?i pentru în?eleapta în?elegere a chem?rilor impuse de lupta în r?zboiul drept??ii na?ionale, cu cât ?efii fostelor partide politice m? someaz? prin memorii, în numele lor ?i al câtorva persoane bine cunoscute prin trecutul lor, s? retrag armata din lupt? ... Este evident pentru cea mai simpl? minte c? p?r?sirea luptei pe care o ducem în R?s?rit, pentru asigurarea fiin?ei de azi de totdeauna a vie?ii, libert??ii ?i integrit??ii neamului, f?r? nici o garan?ie serioas? c? sacrificiile ce am f?cut nu au fost zadarnice, ar fi un odios act de tr?dare fa?? de Moldova, Bucovina ?i Basarabia, fa?? de istorie ?i de onoarea noastr?; ?i chiar fa?? de ardeleni, care nu numai c? n-ar avea nimic de câ?tigat, dar ar avea totul de pierdut, dac? Regatul ar intra în parte sau în total sub sclavia asiatic? ..." (paragrafe din r?spunsul la telegrama din 18.VIII.1943 a prof. Napoleon Cre?u, secretar general al Ministerului Educa?iei Na?ionale); „Partidul Na?ional ??r?nesc este o emblem?, o problem? ?i o dilem?. Emblema este Mihalache: ??ranul român cu perciuni de jupân. Problema - Dr. Lupu: nu are talent ?i vorbe?te; nu are bani ?i tr?ie?te, iar natura l-a f?cut ro?u ca s? nu mai ro?easc?. Dilema: Dl Maniu - când poate veni la putere nu vrea ?i, când vrea, nu poate" (însemnare nedatat?, Arhivele Na?ionale, fond I. Antonescu dosar 4, f. 144).

În concluzie, rezolu?iile Mare?alului, ca surse de excep?ie pentru p?trunde misterelor trecutului, s-au adresat nu doar colaboratorilor ?i contemporanilor s?i, ci ISTORIEI.

footer