Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. prof. univ. dr. Adrian Stroea & col.(r) Marin Ghinoiu   
Joi, 29 Noiembrie 2012 14:49
Adrrian Stroea & MarinGhinoiu, Din elita artilerieiCartea „Din elita artileriei" a fost scris? din respect pentru înainta?ii no?tri artileri?ti, care au servit ?ara cu credin??, unii dintre ei dându-?i via?a pentru binele ei, ?i-au a?ezat iubirea lor, arma ARTILERIEI, la loc de cinste în Armata Român?, pe drept cuvânt Regele Carol I, el însusi artilerist, numind-o „podoaba mândrei Mele armate".

A?a cum am m?rturisit în Introducere, prin demersul nostru am dorit s? nu l?s?m colbul uit?rii s? se a?tearn? peste numele corifeilor artileriei, al eroilor patrio?i, al celor ce au manifestat excelen?a profesional? ?i pentru care artileria a fost nu numai o meserie, ci o stare de spirit. Avem regretul c? nu am putut evoca decât o mic? parte dintre artileri?tii care au dus faima armei, to?i trecuti în lumea celor drep?i. Între coper?ile c?r?ii am a?ezat biografiile unei palete largi de artileri?ti, de la întemeietorii artileriei, în 1843, la cei care au dus faima artileriei pân? spre zilele noastre; de la sergentul Constantin Popescu, primul erou al artileriei c?zut în R?zboiul de Neatarnare, la generalul de armata Petre Dumitrescu, care a avut cel mai mare grad militar dup? Mare?alul Ion Antonescu; de la tunarul de rând la conducatorul suprem; de la ofi?erul de cariera la savantul Henri Coand? sau istoricul Gheorghe Br?tianu; de la comandan?i ?i stat-majori?ti la inventatori, oameni de cultur? ?i chiar politicieni; de la cel c?zut pe front la cei c?zu?i în închisorile comuniste; de la tat? la fiu, de la frate la frate.

Istoria Artileriei a fost scris? de adevara?i profesioni?ti, de nume care au r?mas s?pate adânc în cartea istoriei. Dac? am ilustrat coperta cu patru titani ai artileriei: generalul Gheorghe Manu, comandantul artileriei Armatei de opera?ii în R?zboiul de Neatarnare, generalii Constantin Christescu ?i Eremia Grigorescu, eroii de la M?r??esti din R?zboiul de (Re)întregire, generalul Petre Dumitrescu, comandantul Armatei a 3-a române pe frontul antibol?evic (1941-1944), în care vom întâlni ?i al?i mul?i bravi artileri?ti. Din pleiada acestor distin?i înainta?i reamintesc: generalul Eracle Arion, primul comandant al ?colii de artilerie ?i mul?i ani diriguitorul armei; generalul Constantin Coanda, ?i el mult timp Inspector General al Artileriei, dar ?i matematician, diplomat ?i politician; generalul Henrik Herkt, un stegar al artileriei române, cel mai implicat comandant de artilerie în luptele de la Plevna; generalul Iacob Lahovary, ?eful opera?iilor din Marele Cartier General în 1877; generalul Nicolae D?sc?lescu, comandant al Armatei a 4-a române pe frontul de vest, r?mas vertical în fa?a nedrept??ilor comuniste; generalul Alexandru Tell, fondatorul Revistei Artileriei ?i conduc?torul ei timp de un sfert de secol; generalul Petre Vasiliu N?sturel, cel care prin ale sale „Contribu?iuni la istoria artileriei române" ne-a l?sat prima încercare de istorie a armei etc.

Nu trebuie s? uitam c? 48 de ani ?ara a fost condusa de un artilerist, Domnitorul si Regele Carol I, ca artileria a dat ??rii un membru al locotenen?ei domne?ti din anul 1866 (colonelul Nicolae Haralambie), doi pre?edinti ai Consiliului de Mini?tri (generalii Gheorghe Manu ?i Constantin Coand?), numero?i mini?trii, între care 11 au de?inut aceast? func?ie la Ministerul de R?zboi, respectiv Ministerul Ap?r?rii, generalii: Nicolae Haralambie, Tobias Gherghely, Gheorghe Manu, Nicolae Dabija, Alexandru Anghelescu, Iacob Lahovary, Eremia Grigorescu, Ion R??canu, Paul Angelescu, Emil Bodnara?, Victor St?nculescu) ?i 10 ?efi ai Marelui Stat Major, respectiv Statul Major General, generalii: Iacob Lahovary, Constantin Christescu, Alexandru Lupescu, Ioan Sichitiu, Florea ?enescu, Alexandru Ioani?iu, Costin Iona?cu, Din elita artileriei, coperta-2Constantin Popescu, Vasile Ionel ?i Mihail Popescu).

În semn de pioas? recuno?tin?? pentru înainta?ii no?tri am încercat, în cel de-al doilea capitol, s? eviden?iem, în premier?, câteva monumente reprezentative prin care patria, armata în general ?i artileri?tii în special, au cinstit de-a lungul anilor memoria marilor artileri?ti, a eroilor ce s-au jertfit pentru realizarea idealurilor na?ionale, mai ales c? unele au fost d?râmate de furia comunist?, a?a cum s-a întâmplat cu Monumentul Independen?ei (Monumentul Regelui Carol I) din Craiova, monument reprezentativ pentru artilerie. Aceast? lucrare, izvorât? deopotriv? din pasiunea pentru istorie ?i din dragostea profund? fa?? de artilerie, reprezint? onorul pe care-l aducem cu condeiul gratitudinii elitelor acestei arme, ca expresie a recuno?tin?ei ce le-o purt?m pentru modul str?lucit în care s-au afirmat ca „servan?i" ai artileriei, ai o?tirii ?i ai na?iunii române[1]

Prin aceast? contribu?ie la dezvoltarea istoriografiei artileriei române am dorit s? oferim în principal camarazilor de ast?zi ?i mai ales celor ce vor îmbr??i?a peste ani arta de a mânui traiectoriile, un cuprinz?tor ?i util îndrumar în cunoa?terea celor ce au scris cu în?elepciune, dragoste, suferin??, sânge ?i uneori chiar cu pre?ul vie?ii istoria artileriei, a armatei ?i a ??rii. Prin demersul nostru am dorit s? nu l?s?m colbul uit?rii s? se a?tearn? peste numele corifeilor artileriei, al eroilor patrio?i, al celor ce au manifestat excelen?? profesional? ?i pentru care artileria a fost nu numai o meserie, ci o stare de spirit. În filele acestei c?r?i am cuprins ?i bibliografiile unor artileri?ti ce s-au afirmat ?i au dobândit notorietate în alte arme sau domenii de activitate extra-militare. Dorim s? men?ion?m c? artileri?tii au nu numai meritul de a fi dat str?lucire acestei arme speciale, care este artileria, ci de a fi ?i „p?rin?ii" altor arme tehnice: tancurile, artileria ?i rachetele antiaeriene. Apari?ia ?i afirmarea acestor arme sunt legate în mod ineluctabil de numele colonelului Pandele Predescu, generalului de divizie Nicolae Scarlat Stoenescu, respectiv al generalilor de divizie ?tefan Burileanu, Popescu I. Gheorghe, Marinescu Gheorghe, Pârvulescu Gheorghe, al generalilor de brigad? Ion Bungescu, Nicolae Z?g?nescu ?i Gheorghe Vasilescu, pentru a exemplifica foarte succint acest aspect. De asemenea, dorim s? relev?m faptul c?, datorit? preg?tirii tehnice temeinice ?i a cuno?tin?elor topogeodezice, artileri?tii au reprezentat în perioada de început a avia?iei militare o important? ?i valoroas? pepinier? pentru selec?ia ?i formarea pilo?ilor militari.

Între aspectele importante pe care dorim s? le aducem la cuno?tin?a cititorilor este ?i acela c?, în demersul nostru de reunire în paginile prezentei lucr?ri a celor mai valoroase personalit??i ale artileriei, am prezentat numai biografiile acelor minuna?i camarazi de arm? afla?i în împ?r??ia cerului. Nu am inclus în aceast? lucrare pe acei bravi artileri?ti ce merit? s? fie situa?i în galeria spiritelor alese ale artileriei, care înc? au posibilitatea ?i ?ansa de a se închina Bunului Dumnezeu, pentru c? ?tiindu-le modestia ce-i caracterizeaz? s-ar jena v?zându-?i numele înscris într-o carte cu acest titlu, al?turi de eminen?e deja consacrate în istoria armei. De asemenea, dorim s?-i inform?m pe cititori c? epitetele pe care le-am folosit adesea pentru relevarea corect? ?i deplin? a personalit??ii celor prezenta?i în carte nu sunt gratuite. Apreciem c? uneori am fost prea s?raci în inspira?ia de a g?si cele mai frumoase ?i potrivite cuvinte, pe m?sura meritelor celor în cauz? ce au f?urit istoria artileriei, unii contribuind substan?ial la "scrierea" istoriei neamului românesc. În acest sens, men?ion?m c? artileria a dat ??rii un membru al locotenen?ei domne?ti din anul 1866 (colonelul Nicolae Haralambie), doi pre?edin?i ai Consiliului de Mini?tri (generalii Gheorghe Manu ?i Constantin Coand?), numero?i mini?tri, între care 11 au de?inut aceast? func?ie la Ministerul de R?zboi, respectiv Ministerul Ap?r?rii, generalii: Nicolae Haralambie, Tobias Gherghely, Gheorghe Manu, Nicolae Dabija, Alexandru Anghelescu, Iacob Lahovary, Eremia Grigorescu, Ion R??canu, Paul Angelescu, Emil Bodn?ra?, Victor St?nculescu). Al?turi de ace?tia îi amintim pe al?i 11 artileri?ti care au avut privilegiul de a îndeplini onoranta func?ie de ?ef al Marelui Stat Major, respectiv Statului Major General: generalii Iacob Lahovary, Constantin Christescu, Alexandru Lupescu, Ioan Sichitiu, Florea ?enescu, Alexandru Ioani?iu, Costin Iona?cu, Constantin Popescu, Vasile Ionel ?i Mihail Popescu. De asemenea, reamintim c? 19 artileri?ti au îndeplinit func?ia de secretar al ministerului, al?i 12 au comandat ?coala Superioar? de R?zboi/Academia Militar?, iar alte zeci de artileri?ti au fost ?efi ai Statului Major al For?elor Terestre, comandan?i de armat?, corp de armat? ?i divizie etc., mul?i dintre ei fiind p?rta?i la scrierea celor mai glorioase pagini de istorie pentru armata român?, pe câmpurile de lupt?. Pe lâng? cei ce au performat la cel mai înalt nivel în institu?ia militar?, un num?r mare de artileri?ti au de?inut func?ii importante în via?a civil? ca mini?tri, senatori ?i deputa?i, prefec?i, primari, ambasadori etc. Galeria spiritelor alese ale artileriei este întregit? în mod onorant cu o pleiad? de eminen?i oameni de ?tiin??, academicieni, profesori universitari, cercet?tori, inventatori, litera?i ?i arti?ti, cu o contribu?ie remarcabil? la dezvoltarea culturii ?i spiritualit??ii române?ti.

Prezentarea biografiilor am realizat-o într-o manier? unitar?, din perspectiva con?inerii elementelor biografice definitorii pentru perceperea corect? a vie?ii ?i carierei militare a celor în cauz?: datele de na?tere ?i deces, studiile efectuate, gradele ?i func?iile militare de?inute. De asemenea, am urm?rit ca la fiecare abordare s? prezent?m sintetic aspectele definitorii pentru notorietatea celui în cauz?. Biografiile acestora am încercat s? fie esen?ializate, s? fie mai degrab? schi?e biografice, pentru a putea reuni ?i prezenta cât mai multe dintre personalit??ile artileriei, de?i opin?m c? meritele excep?ionale ?i notorietatea celor prezen?i în lucrare impuneau, pentru cei mai mul?i dintre ei, nu o schi?? biografic?, ci cel pu?in o carte pentru fiecare dintre ei.

De?i prin structura fiec?rei biografii am fost consecven?i principiului de abordare unitar? a acestora, dezvoltarea lor din perspectiva con?inutului este diferit?. Acest aspect se datoreaz? unor determin?ri multiple: pozi?ia diferit? a subiec?ilor lucr?rii în ierarhia militar?, contribu?ia specific? a acestora în dezvoltarea anumitor domenii, nevoia de relevare a unor merite insuficient cunoscute pân? în prezent etc. Col. Adrian Stroea & col(r) Marin GhinoiuAm urm?rit ca aceast? lucrare s? fie cât mai cuprinz?toare în ceea ce prive?te reunirea între coper?ile sale a celor cu adev?rat reprezentativi prin activitatea, crea?ia ?i opera lor. Am fost convin?i de la început c? acest lucru nu va fi posibil, dar ne-am dat toat? str?dania s? fim cât mai aproape cu putin?? de acest deziderat. Nerealizarea sa integral? a fost cauzat? atât de limitele noastre cognitive, pe care ni le asum?m, cât ?i de imposibilitatea intr?rii în posesia tuturor surselor documentare necesare. De asemenea, în semn de pioas? recuno?tin?? purtat? înainta?ilor, am încercat în cel de-al doilea capitol s? eviden?iem în premier?, evident dintr-o perspectiv? nonexhaustiv?, câteva monumente reprezentative pentru modalitatea artistic? prin care na?iunea, armata în general ?i artileri?tii în special, au cinstit de-a lungul anilor memoria marilor artileri?ti, a eroilor ce s-au jertfit pentru realizarea idealurilor na?ionale. Pentru a fi cât mai persuasivi în transmiterea mesajelor dorite c?tre cititori, am folosit un bogat ?i uneori inedit material ilustrativ. Convin?i c? pentru mult timp aceast? carte va reprezenta una din principalele surse documentare în ceea ce prive?te personalit??ile artileriei, ca urmare a num?rului mare de biografii, reunite f?r? precedent, ca volum, între coper?ile aceleia?i c?r?i, nutrim speran?e c? aceasta va reprezenta o util? ?i agreabil? lectur? pentru mai multe genera?ii de cititori.

În final, dorim s? exprim?m întreaga recuno?tin?? ?i s? mul?umim tuturor celor care, într-o form? sau alta, ne-au sprijinit în realizarea prezentei lucr?ri. Gândul bun al recuno?tin?ei noastre se îndreapt? în mod special c?tre comandorul Marian Mo?neagu, ?eful Serviciului Istoric al Armatei, c?tre locotenent-colonelul Florin Barbu, maistrul militar principal Mihai Voica, ?i mai ales c?tre distinsa doamn? doctor Olga Octavia D?nil?. ?i nu în ultimul rând, aducem cele mai alese mul?umiri familiilor noastre, care au în?eles determinarea demersului nostru de a participa la scrierea istoriei artileriei ?i care au dovedit în?elegere ?i sprijin pentru timpul, nu pu?in, alocat document?rii ?i elabor?rii acestei c?r?i.

Încheiem cu exprimarea deplinei împliniri suflete?ti pe care o tr?im pentru c? am reu?it s? finaliz?m acest proiect generos, ce ?i-a propus s? adune între coper?ile c?r?ii „floarea artileriei", ad perpetuum rei memoriam (spre ve?nic? aducere aminte).

Not?: Doritorii de istorie pot accesa cartea „Din elita artileriei" la adresa:
www.rft.forter.ro/_wsn/01_biblioteca/htm/c-007.htm
Alte c?r?i despre istoria artileriei:
- „?coala militar? de artilerie. 130 de ani de existen??":
www.rft.forter.ro/_wsn/01_biblioteca/htm/c-005.htm
- „Artileria român? în date ?i imagini": www.rft.forter.ro/_wsn/01_biblioteca/htm/c-004.htm
- „165 de ani de existen?? a artileriei române moderne":
www.rft.forter.ro/_wsn/01_biblioteca/htm/c-001.htm
--------------------------------------------------------------------------------
[1] www.rft.forter.ro/_wsn/01_biblioteca/htm/c-007.htm footer