Revista Art-emis
Mare?alul Ion Antonescu ?i Tezaurul de la Moscova PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu   
Duminică, 28 Octombrie 2012 20:06

Tezaurul de la Moscova „6 august 1917. La ora trei am ajuns la Kremlin, unde am depus l?zile într-o sal? mic? ?i umed?, sal? care a fost acceptat?, negre?it, f?r? s? fi fost v?zut?". „9 august 1917. Ocupa?i cu aranjamentul de la Casa de Depuneri, pe care l-am terminat. În subsolul acestei case avem 48 de l?zi, deasupra 26, iar la Kremlin 99  [...] 23 august 1917. Azi noapte am început mutarea l?zilor de la Kremlin la Casa de Lombard. Am dus, în 11 camioane, cam jum?tate din ele, cele mai multe ale Ministerului de Externe ?i Interne, pu?ine ale noastre (ale Ministerului Cultelor – n.r.) ?i ale Domeniilor", scrie în jurnalul s?u Alexandru Lapedatu[ ], înso?itor al trenului care a transportat Tezaurul la Moscova.

Scrisoarea B?ncii Na?ionale a României, referitoare la Tezaurul Românesc de la Moscova, înaintat? Mare?alului Ion Antonescu - conduc?torul Statului, la 13 noiembrie 1941.

I.

BANCA NA?IONAL? A ROMÂNIEI
NR. 5479
C o p i e

Inreg. La Pre?edin?ie Consiliului de Mini?tri,
Cab. Civil sub nr. 16.489 din 13 noiembrie 1941.

Domnule Mare?al,

Pentru a întregi raportul nostru anterior privitor la Tezaurul Român de la Moscova, avem onoarea s? v? comunic?m urm?toarele:
La sfâr?itul lunii Decembrie a anului 1916, Banca Na?ional? a României, din îndemnul Guvernului ?i cu al s?u consim??mânt, a evacuat la Moscova, odat? cu bijuteriile Reginei Maria în valoare de 7.000.000 lei aur, întregul s?u stoc metalic, care se ridic? la 314.580.456,84 lei aur. Delega?ii autoriza?i ai Guvernului ?arist ?i-au luat în scris angjamentul solemn fa?? de România ?i Banca Na?ional?, s? p?streze ?i s? restituie valorile pe care le-au primit, depunându-le apoi dup? o minu?ioas? verificare, terminat? la 16 februarie 1917, în Cetatea Kremlin. În urma revolu?iei din Februarie, Guvernul provizoriu sub pre?edin?ia lui Lvof venind la 14 Martie 1917 în fruntea Rusiei ?i declarând c? recunoa?te toate obliga?iunile luate fa?? de Alia?i de Guvernul ?arist, în mod implicit a ratificat ?i garan?iile date în privin?a p?str?rii ?i înapoierii Tezaurului nostru depus la Moscova, care era proprietatea particular? a B?ncii Na?ionale.

Domniei sale
Domnului Mare?al Ion Antonescu
Conduc?torul Statului

Cu câteva zile înainte de luptele de la M?r??e?ti, la sfâr?itul lunii Iulie a anului 1917, punerea în siguran?? a tuturor comorilor române?ti ce se aflau în Moldova, a ispitit din nou min?ile conduc?torilor Medalie comemorativa ion antonescu no?tri. M?surile în vederea transportului s-au luat în grab?. Valorile trimise de Banca Na?ional? cu acest prilej ?i care au fost depozitate tot la Kremlin, se ridicau la 1.594.836.721,o9 lei, din care aurul efectiv reprezenta 574.523,57 lei, iar arhiva 500.000 lei. Avutul celorlalte institu?ii publice ?i private expediate prin Casa de depuneri ?i instalat în compartimentele de la Sudnaia Kassa, dep??ea ?ase miliarde ?i jum?tate lei aur. Delega?ii oficiali ai celui de al doilea Guvern de coali?ie rus prezidat de Kerenschi, au garantat în scris deponen?ilor p?strarea ?i restituirea intact? a ambelor depozite. Din cele expuse rezult? c? prin cele dou? transporturi s-au expediat la Moscova, sub numele de Tezaurul Român, urm?toarele valori: (vezi tabel nr.1 ?i nr.2):

Dup? semnarea pactului de neagresiune dintre România ?i U.R.S.S. (31 iulie 1933) ni s-au restituit o parte din valorile cuprinse în Tezaurul de la Moscova în cursul anului 1936. La 16 iunie 1935 au sosit în Gara Obor - Bucure?ti 17 vagoane care cuprindeau 1.436 l?zi în greutate de 127.584 kg. L?zile au fost distribuite între diferitele institu?ii a?a cum se art? în anexa 1.
Toate l?zile primite erau violate ?i r?v??ite. În general s-au restituit obiectele f?r? nici o valoare: bilete ........ B?ncii Na?ionale tip?rite în Rusia ........ publice ... ............ din 14 Octombrie 1920, documente f?r? însemn?tate, arhive, registre etc. Este regretabil faptul c? la primire nu s-a întocmit un inventar am?nun?it al tuturor obiectelor ce ni s-au restituit. Încercând aceast? reconstruire, acum, dup? mai bine de 6 ani, am ajuns la concluzia c? valoarea tezaurului ce nu ne-a fost restituit se ridic? la suma de 6.067.153.343,19 lei aur sau 371.855.828.404,12 lei actuali, a?a cum se arat? în tabloul urm?tor (1):
Transformarea leilor aur în lei actuali s-a f?cut dup? urm?torul curs oficial:
1 leu aur + 61,29 lei hârtie, adic? cursul de stabilizare al Fr. Elve?ian care a fost de 32,258 lei + 29,032 lei reprezentând prima de 90% = 61,29 lei actuali. Dac? transformarea leilor aur am fi f?cut-o dup? cursul real (1 leu aur = cca. 200 lei actuali), cifra de 371.855.828.404,12 lei actuali ar fi trebuit s? fie aproximativ 3,26 ori mai mare.
Oricum cifra pe care am stabilit-o mai sus este cu mult mai mic? decât cea real?, pentru urm?toarele motive:
- Depozitele particulare trimise la Moscova în plicuri sigilate de fiecare depun?tor, au fost declarate pentru o valoare mai mic? decât cea adev?rat?, pentru ca taxele de p?strare s? fie mai mici.
- Manuscrisele, documentele, c?r?ile vechi, medaliile, monedele, sigiliile, obiectele de muzeu etc. trimise de Academia Român? ?i care nu au fost restituite, a?a cum vede anex? no. 2, reprezint? o valoare care nici nu poate fi precizat?.
Tabel 1 - Valori nerestituite din primul transporObserva?ia de la punctul 2) este valabil? ?i pentru celelalte obiecte trimise de diferite biserici, m?n?stiri ?i muzee din ?ar?. În aceast? privin?? men?ion?m Tezaurul de la Pietroasa în greutate de 18 kg aur ?i care era considerat ca o podoab? a României, fiind citat în toate manualele str?ine de art? veche.

În sfâr?it, trebuie s? mai ad?ug?m c? în cifra ar?tat? mai sus nu se cuprinde valoarea tipografiei B?nci Na?ionale instalat? la Moscova (225.000 ruble) ?i nici disponibilit??ile acestei B?nci pe care le avea la Agen?iile lui Credit Lyonnais din Petersbourg, Odesa ?i Moscova ?i a c?ror valoare era de 5.222.051,46 ruble.
În rezumat putem afirma c? URSS urmeaz? s? ne restituie suma de cel pu?in 371.855.828.404,12 lei reprezentând contravaloarea Tezaurului Român depus la Moscova.
Aceast? sum? se repartizeaz? conform tabloului (2) :

Anexa nr. 1

T A B L O U L
Privitor la modul cum s-au distribuit cele 1.436 l?zi care f?ceau parte din Tezaurul Român ?i care au sosit la Bucure?ti în ziua de 17 iunie 1935

Anexa nr.2
L I S T A
Obiectelor proprietatea Academiei Române care f?ceau parte din Tezaurul de la Moscova ?i nu au fost restituite în iunie 1935
Manuscrise:
Manuscrisul românesc nr. 2438: Dosar cu coresponden?? ?i hârtii de la Moise Nicoar? (F. pre?ios).Tabel 2 Explica?ii
Manuscrisul românesc nr. 3732: Ceaslov scris în anul 1821.
Manuscrisul ruso-român nr. 3693: Despre fizionomie, din anul 1773.

Documente:
Document 155, cu pecete mare legat?: A?ez?mânt domnesc din anul 1799 pentru m?n?stirile din ?ara Româneasc?.
Document 240, cu pecete mare legat?: Hrisov domnesc din 1817 pentru înt?rire ?i st?pânire asupra unei mo?ii din ?ara Româneasc?.
Document 135/X: Hrisov domnesc din ?ara Româneasc?, anul 1799 pentru un da de ?igani.
Document 29/LXVIII: Hrisoave domne?ti din anii 1726 ?i 1761 pentru confirm?ri de proprietate asupra unor mo?ii din Moldova.
Document 28/LXVIII:
Document 298 (CXLIX: Catastih de bresle din Buz?u 1820.
Document 39/XLI: Zapis de m?rturie din anul 1613.
Document 130/II: (cu cuprins necunoscut).
Document 197 – 202/CLIV: Hrisoave domne?ti din anii 1671-1682 privitoare la confirm?ri de proprietate asupra unor mo?ii din ?ara Româneasc?.
Document 210/CLIV: idem, din anul 1764.
Documentele 211, 213, 216/CLIV: C?r?i ?i porunci domne?ti, din anii 1767–1776, în chestiuni de procese între proprietarii de mo?ie din ?ara Româneasc?.
Documentele 217, 221, 225/CLIV: Hrisoave domne?ti din anii 1776-1786 privitoare la danii ?i înt?riri de propriet??i din ?ara Româneasc?.
Documentele 235, 260, 272, 276/CLIV: Idem pentru scutelnici ?i alte privilegii date unor boieri ?i clerici din ?ara Româneasc? între anii 1801-1825.
Tabel 3 1436 Distribuire l?zi
- C?r?i române?ti vechi:
Nr. 3 Evangheliar slav 1512.
11 Evangheliar slav (Coresi) Bra?ov 1562.
15 Sbornic slav (Coresi) 1568.
16 Psaltire rom. (Coresi) 1570.
37 Psaltire cu Ceaslov, Govora 1638-41 (slav).
43 Înv???turi, Câmpulung 1642.
46 Evang. Înv???toare Deal 1644.
61 Îndreptarea legii, 1652 Târgovi?te.
64 Cetehism calvinesc, Belgrad 1656.
67 Vito Pulito? Catehism, Roma 1677.
68 Cheia în?elesului, Buc.
70 Dosoftei, Psalt. Slavo-rom. Ia?i 1680.
71 Liturghie, Ia?i 1680.
130 Liturghie greco-arat?, Buc. 1702.
157 A. Evanghelie georgian? Tiflis 1709.

- Colec?ia de monede a Academiei Române, con?inând piese de argint de la Domnii ??rii Române?ti ?i ai Moldovei; de aur ?i de argint de la principii Transilvaniei; de la Cuza Vod?, de aur, de argint ?i de aram? de la Carol Circa 6.000 piese, monede str?ine în special polone, ungure?ti, sârbe?ti ?i bulg?re?ti de aur ?i de argint, 2.500 deci în total 8.500 piese.
- Colec?ia Statului, con?inând monede antice de aur, argint ?i bronz, cca. 7.000 piese.
- Colec?ia de medalii a Academiei Române, române?ti ?i str?ine de aur, argint ?i aram?, ca. 1.500 piese.
- Sigilii de metal (aur, argint ?i aram?) ?i de cear?, ca. 200 buc??i.
- Greut??i (panouri) antice cca. 70 buc??i.
- Obiecte de muzeu:
- Clopo?el de argint de la Vasile Lupu;
- C?limar? de argint (de brâu) a lui Radu Grecianu;
- Inelul de logodn? a lui Gr. Al. Ghica;
- Dou? inele de aur de la B.P.Ha?deu;
- Patru cercei de argint ?i 10 nasturi de argint din tezaurul de la Tife?ti;
- Decora?ia „Steaua României" în gradul de ofi?er ?i gradul de mare cruce cu cifra lui Cuza Vod?;
- Crucea de argint a lui Vasile Dasc?lu din 1798;
- Ceasornic de argint având pe un capac Steaua Principatelor Unite ?i cifra lui Cuza Vod?.

II.

MINISTERUL AFACERILOR STR?INE
.........
15/18 MAI 1918

R E F E R A T
Asupra evacu?rii în Rusia a arhivelor
Ministerului Afacerilor Str?ine

Importan?a istoric? a arhivei Ministerului Afacerilor Str?ine a determinat, înc? de la începutul r?zboiului, în August 1916, luarea m?surilor necesare de ap?rare mai întâi contra deselor incursiuni aeriene, iar mai târziu contra pericolului iminent al invaziei. Instalat? - f?r? chibzuin?? - în etajul superior al Palatului Sturdza unde, prin faptul bombard?rilor zilnice, se g?sea expus? la o distrugere sigur?, toat? partea important? a arhivei a fost înc?rcat? în l?zi ?i pus? la ad?post în pivni?ele boltite ale Palatului Ministerului Lucr?rilor Publice. Când primele zile nenorocite ale campaniei noastre au început s inspire griji serioase pentru siguran?a capitalei, adic? spre sfâr?itul lunii Septembrie 1916, s-a g?sit cu cale ca aceste l?zi s? fie transportate la Ia?i, unde au fost depuse parte în localul Prefecturii Poli?iei, iar parte în localul Sfintei Mitropolii. Odat? cu evacuarea capitalei - în Noiembrie 1916 - s-a adus apoi în Ia?i ?i restul arhivei necesare continu?rii serviciului, l?sându-se la Bucure?ti, în Palatul Sturdza, numai ce era cu totul lipsit de importan?? istoric? sau inutil lucr?rilor curente ale birourilor. Situa?ia continu? îns? s? prezinte mari îngrijor?ri; luptele urmau amenin??toare ?i retragerea pripit? a armatelor noastre era departe de a inspira vreo garan?ie de securitate pentru refugiul de la Ia?i al autorit??ilor civile; de aceea pentru orice eventualitate, s-a ordonat reîmbarcarea arhivelor importante ?i expedierea lor în rusia, profitându-se, pentru aceasta de c?l?toria Domnului Pre?edinte al Consiliului Br?tianu la Petrograd. Au fost expediate cu aceast? ocazie - în ziua de 4 ianuarie 1917 - 16 l?zi con?inând arhiva veche, întreag? coresponden?a politic? a Lega?iunilor, dosarele ?i originalele Conven?iilor României, arhiva r?zboiului de la 1877 aceea a r?zboiului balcanic din 1913, dosarele de fruntari, afacerile macedonene, arhiva Consulatelor din Cernovitz ?i Rusciuk, telegramele cifrate ?i coresponden?a politic? confiden?ial? a Cabinetului Ministrului etc., cu un cuvânt tot ce era mai indicat s? fie salvat în caz de total? ocupare a ??rii. Peste o lun? - adic? la 3 februarie 1917 - ivindu-se o nou? ocazie sigur?, s-a mai expediat tot la Petrograd, alte 12 l?zi con?inând restul arhivelor ce nu putuse fi înc?rcate la primul transport; ele au fost puse sub paza Domnului c?pitan Petrescu-Tocineanu, ata?at la misiunea militar? din Rusia, c?ruia Guvernul rus pusese la dispozi?ie dou? vagoane pentru transportul efectelor personale ale Domnului Ministru Diamardy. Se g?sesc deci ast?zi la Petrograd, 28 l?zi oficiale depuse în chiar localul Lega?iunii, unde s-a închiriat camerele necesare.

A venit în sfâr?it epoca ultimelor lupte glorioase din vara 1917; în a?teptarea sfâr?itului lor în?l??tor, incertitudinea ?i panica au fost îns? continue ?i mari; prepararea evacu?rilor oficiale a fost reluat?; Banca na?ional? – dup? expedierea înc? din Bucure?ti a stockului s?u metalic – a început transportarea ultimelor sale depozite ?i a titlurilor; Cassa de Depuneri, Creditele Funciar ?i Urban, B?ncile Marmorosch, Româneasc?, de Credit etc. au beneficiat de acela?i tren oficial, p?zit milit?re?te ?i ?i-au expediat toate depozitele ?i reistrele la Moscova. În acela?i tren, a plecat în primele zile din August 1917 - s-au mai expediat colec?iile Academiei ?i Ministerului Instruc?iunii Publice, arhivele Prim?riei Bucure?ti, ale Direc?iunii Siguran?ei Generale, ale Camerei ?i Senatului, ale Pre?edin?iei Consiliului, precum ?i ultimele l?zi cu arhive ale Ministerului Afacerilor Str?ine, înso?it de efectele personale ale func?ionarilor s?i (din care câ?iva fuseser? deja evacua?i la Cherson).
Toate aceste colete au fost depuse cu protocoalele în regul?, parte la Kremlin, pare la Cassa de Depunere ?i Consemna?iuni din Moscova, unde se g?sesc înc? ?i acum afar? de coletele Pre?edin?iei Consiliului ?i Personalului Ministerului, precum ?i câteva din l?zile cu arhive care au fost aduse înapoi pe la 15 decembrie 1917.

În momentul de fa?? se mai g?sesc la Moscova 11 colete oficiale apar?inând Ministerului Afacerilor Str?ine. Con?inutul lor este variat; el prezint? desigur o importan?? însemnat? pentru mersul lucr?rilor Ministerului, dar nu ?i din punctul de vedere politic; singur? coresponden?a telegrafic? a Direc?iunii Muni?iilor - aflat? în una din l?zi - ar avea un caracter de discre?iune.

DIRECTORUL CABINETULUI MINISTRULUI
Ministru Plenipoten?iar
(ss) Const. Contzescu
12/26 mai 1918

III.

MINISTERUL AFACERILOR STR?INE
Bucure?ti, 3 ianuarie 1921
Ministerul Afacerilor Str?ine
Înregistrat sub nr. 3610
din 3 februarie 1921

Domnule Ministru,
Potrivit îns?rcin?rii ce a?i binevoit a-mi da, am onoarea a raporta:
N-am v?zut niciodat?, necum s? am în p?strare, rapoartele politice, con?inând trat?rile Guvernului român cu Guvernele Statelor aliate înainte de intrarea României în r?zboi. Asemenea rapoarte, de natur? extra-confiden?iale, dac? nu au fost re?inute de domnul Ion I.C. Br?tianu, pe atunci Pre?edinte al Consiliului de Mini?tri, sau de domnul Ministru al Afacerilor Str?ine Em. Porumbaru, au fost în orice caz încredin?ate spre p?strare Domnului Ministru C. Contzescu care a îndeplinit timp de mai bine de patru ani, 1914-1918, func?iunea de Director al Cabinetului Ministrului.
Atât la evacuarea arhivelor din Bucure?ti la Ia?i cât ?i de la Ia?i la Petrograd sau Moscova, Domnul Ministru C. Contzescu s-a ocupat singur cu împachetarea ?i a?ehzarea în l?zi, pe care ?i le închidea ?i sigila personal, a arhivei confiden?iale încredin?ate D-Sale, a?a c? personalul Serviciului Arhivelor nu era n m?sur? s? cunoasc? con?inutul acestor l?zi.
Am expediat la Petrograd:
16 l?zi cu ocazia plec?rii Domnului Prim-Ministru Ion I.C. Br?tianu în seara zilei de 4 ianuarie 1917 ?i anume:
L?zile nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ?i 12 ale Serviciului Arhivelor;
L?zile nr. 5, 8, 9 ?i 10 ale Cabinetului Ministrului;
Un cuf?r albastru f?r? nr. cu ini?ialele M.A.F. (adnota?ia domnului Contzescu: rapoarte politice confiden?iale pân? la 1916);
Dou? cufere ro?ii ale domnului secretar general C. Nano.
O lad? a Consulatului din Rusciuk;
12 L?zi prin dl. Locotenent Petrescu – Tocineanu, la 3 februarie 1917;
Lada nr. 6 a Cbinetului Ministrului;
L?zile nr. 1, 2, 3, 4, 13 ?i 15 ale Serviciului Arhivelor;
Dou? l?zi ale Consulatului din Rusciuk;
Ou? l?zi ale Direc?iunii Protocolului.
Am expediat la Moscova, odat? cu valorile b?ncilor, la 28 iulie 1l917, 10 l?zi, dintre care una Cabinetului Ministrului (lada nr. 4) ?i celelalte ale Serviciului Arhivelor ?i un dulap nr. 5 al Domnului Ministru C. Contzescu.
Ar?tarea con?inutului acestor l?zi se g?se?te în inventarul aci-al?turat întocmit de domnul Ministru C. Contzescu, în care pe lâng? con?inutul l?zilor Serviciului Arhivelor scos din inventarul alc?tuit de sub [...] L?zilor Cabinetului Ministrului.

În prezent nu avem în p?strarea Serviciului Arhivelor decât arhiva cuprinzând lucr?rile curente, pe care n-am expediat-o la Moscova ?i tot ceea ce s-a dat la Serviciul Arhivelor din August 1917 încoace, adic? hârtii curente sau telegrame ?i rapoarte politice, în cea mai mare parte cu caracter pur informativ. Desf?când acum dou? luni, din ordinul Domniei Voastre, o lad? a Cabinetului Ministrului adus? de la Ia?i, n-am g?sit într-ânsa decât copii de telegrame cifrate sau en clair, a?ezate pe Lega?iuni, aproape toate din anii 1917-1918 ?i multe hârtii de natur? diferit?, cu data între anii 1914 ?i 1918, dealtfel f?r? mare însemn?tate, re?inute de Domnul Ministru C. Contzescu.
Al?tur un referat ?i un inventar, întocmite de domnul ministru C. Contzescu cu ocazia d?rii în judecat?, în vara anului 1918, a Cabinetului Ion I.C. Br?tianu, când s-a cerut s? se pun? la dispozi?iunea Comisiunii de judecat? dosarele cuprinzând actele referitoare la tratativele care au precedat intrarea României în r?zboi.

?EFUL SERVICIULUI ARHIVELOR
(ss) c. ?iulescu

IV.

MINISTERUL AFACERILOR STR?INE

I N V E N T A R U L
Arhivelor Ministerului Afacerilor Str?ine expediate în Rusia

Transportul I la Petrograd
4 ianuarie 1917

Lada nr. 1 - Coresponden?a politic? a Lega?iunilor de la 1910-1918;
Chestiunea Dun?rii în timpul r?zboiului balkanic. Cele din 1914-1916;
Chestiunea Episcopatului pentru Aromâni, rapoarte politice cu caracter informativ numai.
Lada nr. 2 - Conven?iuni cu Statele Str?ine: comerciale, extr?dare etc.
Lada nr. 3 - Conven?iuni cu Statele str?ine: saniare, po?tale, telegrafice, naviga?ie, politice, juridice, de delimitare etc.
Lada nr. 4 - Dosarele personale ale func?ionarilor:
" de congedii ale func?ionarilor ;
Lada nr. 5 - Coresponden?a relativ? la încheierea Conven?iunilor;
Lada nr. 6 - I d e m
Lada nr. 7 - Dosarele r?zboiului de la 1877-78;
Lada nr. 8 - I d e m
Lada nr. 9 - )
Lada nr. 10 - Coresponden?a politic? a Lega?iunilor ?i
Lada nr. 11 - Consulatelor României pân? la anul 1914.
Lada nr. 12 -
Lada nr. 13 -

Lada nr. 14 - Coresponden?a relativ? la fruntarii;
Lada nr. 15 - Chestiunea macedonean?;
- Coresponden?a Consulatului din Cern?u?i;
- Proocoalele revizuirii fruntariei cu Austro-Ungaria .

Transportul al II-lea la Petrograd
8 februarie 1917

L?zile de la nr. 16-28

Rapoartele politice confiden?iale ale Lega?iunilor ?i Consulatelor de la 1914 pân? la Februarie 1917 (afar? de cele primite direct ?i re?inute de domnul I. C. Br?tianu)
Telegramele cifrate confiden?iale de la 1l914-1917 (afar? de cele primite direct ?i re?inute de Dl. I.I.C. Br?tianu).
Arhiva Consulatului din Rusciuk.
Arhiva Direc?iunii Protocolului.

Transportul al III-lea la Moscova
8 August 1917

11 l?zi - Arhive f?r? importan?? politic?.

V.

T A B L O U
De actele din Arhivele Statului de la Bucure?ti, nerestituite înc? de la Moscova

O parte din actele casei noastre domnitoare ?i în special actele examenului de bacalaureat al Prin?ului Carol.
O parte din actele bisericii Sf. Vineri - Hereasca, ce fuseser? depuse la aceast? Direc?iune.
Un num?r de 245 documente 5 pachete tot cu documente neinventariate.
Director general,
ss. A. Sacerdo?eanu
Arhivar,
ss, I. C. Dobrescu
Pentru conformitate,

VI.

BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE
BUCURE?TI

L I S T A
Materialelor nerestituite de la Moscova

Manuscrise:
Nr. 2.438
6.l93, despre fizionomie, an 1773 (ruso-român)
3.732, Ceaslov, an 1821 (român)

C?r?i române?ti vechi:
Nr.
3. Evangheriar slav, 1518;
11. Evangheriar slav (Coressi), Bra?ov 1562
15. Sbornic slav (Coresi) 1570
16. Psaltire rom. (Corsi) 1570.
37. Psaltire cu Ceaslov, Govora, 1638+41, slav.
43. Înv???turi, Câmpulung 1642.
46. Evang. Înv???toare, Deal. 1644.
51. Îndreptarea Legii, 1652, Târgovi?te.
64. Catehism calvinesc, Belgrad 1656.
67. Vito Pilutio, Catehism, Roma 1677.
68. Cheia în?elesului, Buc. 1678.
70. Dosoftei, Psalt. Slavo-rom. Ia?i 1680.
71. Dosoftei Liturghie, Ia?i 1680.
130. Liturghie greco-arab?, Bucure?ti 1702.
157. A. Evanchelie georgiani Tilflis. 1709.

Documente pece?i:
Nr. 155
Nr. 2540.

Documente:
Nr. 135. (pachetul X)
45. " XV.
129 " XVI.
23. " XXIX.
57. " XXX
139-140 " XLV
28-29 " LXVIII
57. " LXXXVII.
23. " XC.
176. " CXXVI.
145-146 " CXXVIII.
293. " CXLX.
39. " XLI
130. " II.
134. " LIII.
56. " XCV.
137. " CXXX.
25. " XC
197-202.Pachetul
210-211 "
221. "
225. "
235. "
260. "
272. "
276. (din pachetul CLV)
12. (din pachetul CLV)

Colec?ia de monede a Academiei Române:
Con?inând piese de argint de la Domnii ??rii Române?ti ?i ai Moldovei; de aur ?i de argint de la principii Transilvaniei; de la Cuza-Vod? de aur, de argint ?i de aram? de la Carol I, circa 6.000 piese; monede str?ine în special polone, ungure?ti, sârbe?ti ?i bulg?re?ti de aur ?i de argint, circa 2.500; deci în total 8.500 piese.
Colec?ia Statului:
Con?inând monede antice de aur, argint ?i bronz circa 7.000 piese.
Colec?ia de medalii a Academiei Române:
Române?ti ?i str?ine, de aur, argint ?i aram?, circa 1.500 piese.
Sigilii de metal:
(aur, argint ?i aram?) ?i de cear?, circa 200 buc??i.
Greut??i (Ponduri) antice:
Circa 70 buc??i.
Obiecte de Muzeu:
Clopo?ei de argint de la Vasile Lupu.
C?limar? de argint (de birou) a lui Radu Greceanu.
Inelul de logodn? a lui Gr. Al. Ghica.
Dou? inele de aur de la B.P. Hajdeu.
Patru cercei de argint ?i 10 nasturi de argint din tezaurul de la ?ife?ti.
Decora?ia "Steaua României" în gradul de ofi?er ?i în gradul de mare cruce cu cifra lui Cuza-Vod?.
Crucea de argint a lui Vasile Dasc?lul din 1793.
Ceasornic de argint având pe un capac Steaua Principatelor Unite.
Co?ule? de argint cu Steaua Principatelor Unite ?i cifra lui Cuza Vod?.
Valoarea aproximativ? al tuturor materialelor nerestituite este de 12-15 milioane lei.
Pentru conformitate,
B?iculescu

Apud: Gh. Buzatu, România ?i Marile Puteri (1939-1947), Bucure?ti, Ed. Enciclopedic?, 2003, p. 244 ?i urm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] Alexandru Lapedatu (2 septembrie 1876 - 30 august 1950). Istoric, diplomat, profesor ?i om politic, pre?edinte al Senatului (16 noiembrie 1936-20 martie 1937); pre?edinte al Academiei Române (1935-1938). Alexandru Lapedatu a stat în Rusia din august 1917 pân? în 5 ianuarie 1918, timp în care a ?inut un jurnal: „Drumul spre Moscova a fost plin de peripe?ii. În ziua plec?rii, înso?itorii au aflat c? au un vagon mai pu?in, de era s? r?mân? peste noapte cu l?zile pline de documente sub cerul liber, în ploaie. C?l?toria a fost amânat?. [...] Ru?ii, care nu asistaser? la îmbarcare, n-au vrut s? ia în primire vagoanele, pân? când înc?rc?tura n-a fost desc?rcat?, reînc?rcat? ?i inventariat? în fa?a lor. Trenul a plecat cu trei zile întârziere. Dincolo de grani??, solda?ii ru?i d?deau n?val? în vagoane. Au fost împiedica?i s? urce de cazaci, care p?zeau cu arma în mân? trenul ce le fusese încredin?at."

footer