Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Mihai Dragnea   
Luni, 22 Octombrie 2012 01:27
Carol cel MareAnalele Regatului Francilor (latin? Annales regni Francorum, Annales Laurissenses maiores; german? Reichsannalen) sunt ni?te scrieri medievale, ce ne ofer? informa?ii despre regatul francilor ?i conduc?torii acestuia, în perioada 741-829. Analele reprezint? o surs? principal? pentru istoria politic? ?i militar? a epocii dinastiei carolingiene. Personajul central este Carol cel Mare, împ?ratul francilor (25 decembrie 800). Informa?iile din Annales regni Francorum sunt prezente ?i în Analele Sfântului Bertin (latin? Annales Bertiniani), scrise în perioada 830-832, în Francia apusean?. În cea r?s?ritean?, informa?iile din Annales regni Francorum spuravie?uiesc în manuscrisele numite Annales Fuldenses[1] (m?n?stirea Benedictin? Fulda) ?i au fost scrise aproximativ în aceia?i perioad?, ca un r?spuns la Annales Bertiniani. În Annales regni Francorum, cronicarul lui Carol cel Mare, Einhard,[2] îi men?ioneaz? pe daci în regiunea bazinului mijlociu ?i superior al Tisei, c?tre Morava ?i izvoarele Oderului, în fosta Iazigie din perioada antic?. Dup? o campanie militar? victorioas? a lui Carol cel Mare, afl?m c? acesta „...s-a întors în Francia în triumf, trecând pe la Daci, Iazigi, Moravi...".[3] Este evident c? locuitorii regiunii dintre Pannonia Inferioar? ?i Dacia Traian?, numi?i de c?tre franci „daci", sunt urma?ii dacilor liberi din antichitate.[4] ?i geograful anonim din Ravenna atribuie Daciei teritoriul dintre Tisa ?i Dun?re.[5] La vremea acestuia, teritoriul respectiv, numit Avarica Barbaria f?cea parte din Khaganatul Avar; geograful informându-ne c? „în Dacia (teritoriul dintre Tisa ?i Dun?re) locuiesc avarii".[6]

Ca ?i împ?ratul roman Traian, Carol cel Mare a considerat c? nu este în interesul imperiului s?u s? stapâneasc? ?i Iazigia, urmând ca dup? cucerirea ?i desfiin?area statului avar s?-?i limiteze grani?ele Imperiului Carolingian la Dun?rea panonic?. Termenul de Dacia mai apare în cronicile francilor, f?cându-se referire la triburile slave ale obotri?ilor, care, dup? spusele lui Einhard, locuiesc în Dacia, fiind numi?i ?i raedenecen?i.[7] Despre ace?ti slavi afl?m c? sunt vecini al bulgarilor, având Dun?rea ca linie de marcaj între Dacia si ?aratul Bulgar. Astfel, putem trage concluzia c? în secolul al IX-lea, bulgarii nu st?pâneau ?i teritoriul de la nord de Dun?re,[8] a?a cum afirm? istoricii lor.[9] De altfel, în istoriografia modern? bulgar? ?i o bun? parte din cea interna?ional?[10], pentru ?aratul Bulgar, istoricii de la sud de Dun?re folosesc numele de Primul ?arat Bulgar (681-1018), iar statul întemeiat de dinastia valah? a As?ne?tilor, poart? numele de Al Doilea ?arat Bulgar (1185-1396).

„DCCCXXIIII. [...] Ipse Aquisgrani, ubi hiemare statuisset, profectus est. Quo eum venisset, allatum est ei, quod legati regis Bulgarorum essent in Baioaria; quibus obviam mittens ipsos quidem usque ad tempus congruum ibidem fecit operiri. Caeterum Harta-Panonialegatos Abodritorum, qui vulgo Praedenecenti vocantur et contermini Bulgaris Daciam Danubio adiacentem incolunt, qui et ipsi adventare nuntiabantur, ilico venire permisit. Qui cum de Bulgarorum iniqua infestatione quererentur et contra eos auxilium sibi ferri deposcerent, domum ire atque iterum ad tempus Bulgarorum legatis constitutum redire iussi sunt."[11] „824. [...] La Aix-la-Chapelle, dup? s?rb?torirea Na?terii Domnului, i se veste?te împ?ratului c? au sosit în Bavaria delega?ii regelui Bulgariei. Trimite înaintea lor, dispunând ca ei s? a?tepte acolo pân? la timpul oportun. Vestindu-i-se îns? c? vin delega?ii Abodrigilor, în deob?te numi?i Praedenecen?i, care vecini cu Bulgarii, locuiesc în Dacia de la Dun?re, dispune ca ace?tia s? vin? imediat. Ei se plâng de înc?lc?rile nedrepte ale Bulgarilor ?i cer s? li se dea ajutor împotriva lor. Sunt trimi?i înapoi în ?ara lor ?i li se spune s? vin? la data hot?rât? pentru delega?ii Bulgarilor."

Bibliografie

B?rc?cil? Al., „Dacia dela Dun?re" a analelor france din secolul al IX-lea. Evenimente ?i probleme, extras din „Arhivele Olteniei", anul XXIII-XXV, nr. 131-148, ianuarie 1944-decembrie 1946, Tipografia Colegiului Na?ional "Carol I", Craiova.
Crampton R. J., A Concise History of Bulgaria (second edition), Cambridge University Press, 2005.
Rosamond McKitterick, History and Memory in the Carolingian World, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
Schnetz Ioseph, Itineraria Romana, volumen alterum, Ravannati anonymi Cosmographia, Lipsiae, 1940.
Scholz Bernhard Walter, Nithard, Carolingian Chronicles: Royal Frankish Annals and Nithard's Histories, University of Michigan Press, 1970.
?????? ??????, „?? ????????? ??????? ?? ??????? ????????? ??????? ???? XIII-XIV ?.", LiterNet, 2009. (http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/za.htm)

Grafica - Ion M?ld?rescu
-------------------------------------------------------------
[1] În Annales Fuldenses întâlnim ?i informa?ii din alte scrieri medievale precum Annales laureshamenses (m?n?stirea Laurissa). Acestea cuprind o perioad? istoric? de 100 de ani (703-803) ?i au fost copiate în 835.
[2] Curtean ?i cronicar franc al Imperiului Carolingian (775-840). A scris în timpul împ?ra?ilor Carol cel Mare ?i Ludovic cel Pios.
[3] "Carolus... per Dacos, Iaziges, Marehenses in Franciam ovans rediit." Aceast? ?tire este redat? în Res Gestae Avarum din anul 790.
[4] Al. B?rc?cil?, "Dacia dela Dun?re" a analelor france din secolul al IX-lea. Evenimente ?i probleme, extras din "Arhivele Olteniei", anul XXIII-XXV, nr. 131-148, ianuarie 1944-decembrie 1946, Tipografia Colegiului Na?ional "Carol I", Craiova, p.22.
[5] Ioseph Schnetz, Itineraria Romana, volumen alterum, Ravannati anonymi Cosmographia, Lipsiae, 1940, p.V.
[6] Al. B?rc?cil?, op.cit., p.24.
[7] Bernhard Walter Scholz, Nithard, Carolingian Chronicles: Royal Frankish Annals and Nithard's Histories, University of Michigan Press, 1970, p.116.
[8] Istoricii bulgari sus?in c? în timpul Primului ?arat ?i Imperiului Vlaho-Bulgar, bulgarii st?pâneau un teritoriu vast, situat la nord de Dun?re (681-1396). Istoricii bulgari sus?in c? în documentele bizantine, acest teritoriu apare sub numele de Bulgaria de dincolo de Dun?re, teorie respins? datorit? lipsei unor izvoare bizantine care s? ateste acest lucru. Vezi N. J. G. Pounds, An Historical Geography of Europe 450 BC-AD 1330, Cambridge University Press, 1973, p.178-180.
[9] ?????? ??????, "?? ????????? ??????? ?? ??????? ????????? ??????? ???? XIII-XIV ?.", LiterNet, 2009. (http://liternet.bg/publish13/p_pavlov/za.htm)
[10] R. J. Crampton, A Concise History of Bulgaria (second edition), Cambridge University Press, 2005, p.12.
[11] Al. B?rc?cil?, op.cit., p.12.

footer