Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lt. col.(r) Dr. Petre Opri?   
Duminică, 07 Octombrie 2012 18:53
Sistemul sovietic de rachete, S-2 SOPKAConform indica?iilor date de mare?alul Andrei Greciko – în cursul vizitei sale în România (februarie 1961) - ?i a prevederilor protocolului secret al Organiza?iei Tratatului de la Var?ovia, semnat de generalul Leontin S?l?jan (Moscova, 31 martie 1961), autorit??ile române au dezvoltat for?ele navale na?ionale, fiind achizi?ionate în acest scop nou? vedete purt?toare de rachete – dintre care ?ase nave „Proiect 205", în perioada 1962-1965. Acestea au f?cut parte din compunerea unui divizion nou înfiin?at ?i s-a prev?zut dotarea lor cu câte patru rachete sovietice P-15 „Termit", de tipul „nav?-nav?".[1] În aceea?i perioad?, generalul Leontin S?l?jan a intervenit în mod repetat, atât personal, cât ?i prin intermediul subordonatului s?u, generalul Floca Arhip (adjunct al ministrului For?elor Armate pentru preg?tirea de lupt?), pentru a nu fi importat din URSS un divizion de rachete „sol-nav?" de tipul S-2 „SOPKA" (SSC-2b „Samlet", în codul N.A.T.O.) deoarece relieful dobrogean de la Marea Neagr? permitea utilizarea eficace a sistemului men?ionat doar în propor?ie de 50%.[2]

În cadrul reuniunii activului de partid din armat? (Bucure?ti, 4-6 mai 1964), contraamiralul Grigore Marte? a men?ionat despre propunerea sovietic? privind cump?rarea complexului de rachete S-2 „SOPKA" de c?tre autorit??ile române, astfel: „A?a, de exemplu, este cunoscut faptul c? ni s-a recomandat uneori s? achizi?ion?m tehnic? militar? care nu se prezint? la nivelul tehnicii mondiale. Chiar nou?, marinarilor, ni s-a propus s? achizi?ion?m complexul SOPKA. Eu personal am fost trimis s? discut problema aceasta la Sevastopol ?i când am ar?tat c? nu sunt împuternicit s? discut asemenea problem? (sic!), au c?utat s? m? conving? c? este un complex foarte bun, c? l-au luat ?i bulgarii".

Declara?ia comandantului Marinei Militare a fost întrerupt? brusc de generalul Leontin S?l?jan, care a dorit s? prezinte mai multe detalii ale problemei respective, astfel: „De ce e vorba, tovar??i, de SOPKA. E o baterie de rachete de coast?, îns? a[le] c?rei caracteristici nu corespundea[u]. Ea corespundea pentru locuri unde aveau un mal mai înalt. Ea atunci putea fi folosit? cu toat? capacitatea ei, cu toate caracteristicile. Ori, la noi ?ti?i, malul este oricum totu?i destul de jos. ?i noi am spus treaba asta [...] «tovar??i, totu?i nu corespunde, nu-i p?cat, poate c? în alt? parte lipse?te». Ne-am dus la tovar??ul Hru?ciov, când ne-a primit, îns? cu un an înainte, iar??i: «a, avem un armament extraordinar Sokasa (corect: SOPKA – nota P. Opri?)» ?i pe toate c?ile m-a prelucrat. Pân? la urm? am spus «nu lu?m!» ?i n-am luat. Dar când ne-a oferit navele alea (tov. Marte? [...] «Elefant»), ni?te nave vechi, care ne-ar fi mâncat banii ?i submarine cam tot de felul acesta, vechi, pe care noi le-am dat la fier vechi, c? erau ni?te sicrie plutitoare. Alea le-au dat bulgarilor, pe care îi cost? câteva milioane de lei numai între?inerea ?i repararea lor ?i nu-s bune de nimic, sunt cu totul întârziate, înapoiate".

Opiniile critice privind unele ini?iative militare sovietice au fost exprimate public de generalul Leontin S?l?jan ?i contraamiralul Grigore Marte? la câteva zile dup? încheierea Plenarei l?rgite a C.C. al P.M.R. (15-22 aprilie 1964) – în cursul c?reia a fost adoptat? celebra „Declara?ie de independen??" a României. La prima vedere, declara?ia generalului Leontin S?l?jan referitoare la respingerea sistemului sovietic de rachete S-2 „Sopka" poate fi considerat? un act de patriotism, îns? la aceea?i reuniune cu activul de partid din armat?, ministrul For?elor Armate a men?ionat ?i despre modul de achizi?ionare a aparatele sovietice IL-10 pentru for?ele aeriene române, precum ?i problemele cu care s-au confruntat aviatorii români dup? aceea, astfel: „«IL-10», la îndemnul tovar??ilor sovietici, «tovar??i, lua?i un avion», ?i am luat, bat?-le Dumnezeu, vreo 200 de buc??i, 240 de buc??i, când de acuma IL-ul ?sta nu mai avea nici o valoare, e o namil? care nu avea vitez?, avea un consum extraordinar ?i mai lua ?i foc în aer, când de-acuma se terminase, «hai, cump?ra?i». Asta nu acum, acum 10 ani, deci nu e vorba aci de ni?te chestii care acum au început (subl.n.)".

Ceea ce a omis s? aminteasc? ministrul For?elor Armate la reuniunea din 4-6 mai 1964 de la Bucure?ti a fost faptul c? el era ?eful Marelui Stat Major român în momentul import?rii din URSS a 30 de avioane IL-10 (în anul 1951). Decizia Marelui Stat Major al armatei sovietice a fost acceptat? atât de generalul Leontin S?l?jan, cât ?i de membrii delega?iei române care au participat la Consf?tuirea reprezentan?ilor ??rilor de democra?ie popular? ?i ai U.R.S.S. (Moscova, 9-12 ianuarie 1951), în cursul c?reia Iosif Stalin a spus: „Trebuie s? crea?i, în doi-trei ani, în ??rile de democra?ie popular?, armate moderne ?i puternice care la sfâr?itul perioadei de trei ani s? fie complet gata de lupt?. Acesta este scopul consf?tuirii noastre. Atrag aten?iunea c? aceast? consf?tuire este neoficial? ?i strict secret? (subl.n.)"[3].

În concluzie, în analiza istoric? trebuie s? avem în vedere ansamblul tuturor ac?iunilor s?vâr?ite de liderii comuni?ti români în perioada R?zboiului Rece, nu doar anumite chestiuni punctuale favorabile actorilor politici care, din diferite motive (inclusiv din meschin?rie), au încercat s? conving? masele cu ajutorul unui patriotism „de parad?", trecând sub t?cere o serie de fapte grave pe care le-au comis ?i exagerând pe altele – la fel cum procedeaz? în zilele noastre politicienii români din toate partidele.
-------------------------------------------------------------
[1] Arhivele Na?ionale Istorice Centrale (în continuare: A.N.I.C.), fond C.C. al P.C.R. – Sec?ia Administrativ-Politic?, dosar nr. 11/1961, f. 15. La începutul anului 1964 a ajuns în România prima vedet? purt?toare de rachete („?oimul"), iar un an mai târziu au fost aduse din URSS înc? patru vedete de acela?i tip (dou? dintre acestea fiind botezate „Eretele" ?i „Albatrosul").
[2] A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Sec?ia Administrativ-Politic?, dosar nr. 3/1962, f. 7; idem, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 35/1962, f. 33.
[3] Alexandru O?ca, Vasile Popa, Stalin a decis: lag?rul socialist se înarmeaz?, în „Document. Buletinul Arhivelor Militare Române", an I, nr. 2-3/1998, p. 72. footer