Revista Art-emis
Documente din arhiva Corneliu Zelea Codreanu - XI PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu   
Miercuri, 19 Septembrie 2012 17:19
Documente - Corneliu Zelea Codreanu, vol. XI
Documente din arhiva C. Z. Codreanu - XI
editate de Victor Roncea în colaborare cu Gheorghe Buzatu - Ia?i, Ed. Tipo Moldova, 2012

„Procesul"


În diverse volume anterioare au fost incluse probe - cele mai multe disparate – privind procesele antilegionare, inclusiv, ori mai cu seam?, „procesul" faimos al lui C. Z. Codreanu din 1938, încadrat în seria marilor înscen?ri ?i erori judiciare din România, a?a precum ?i în cazul Mare?alului Ion Antonescu ?i al colaboratorilor lui (1946), al PN?-ului (1947) ori al so?ilor Ceau?escu (1989)[1].

Preocupa?i fiind s? realiz?m o edi?ie anastatic? integral? a Documentelor din arhiva C. Z. Codreanu, am renun?at dintru început la orice criterii de sistematizare tematic? ori cronologic? a materialelor. Am preferat ordinea pe care a stabilit-o organizatorul fondului[2], evitând riscul de a neglija vreun document ori operând cumva o „selec?ie" care s? nu fi fost a noastr?, deci, subiectiv?. Ceea ce nu înseamn? s? fi r?mas la discre?ia organizatorului fondului; dimpotriv?, am admis c? acesta a avut motive s? cuprind? un document în mai multe dosare, totu?i rânduite sistematic sau cronologic, dup? cum pe altele le-a neglijat. În context, a?a dup? cum s-a relevat în volumele anterioare (I-X), „procesul" lui C. Z. Codreanu din 1938 a revenit cel mai adesea în materialele editate (vezi, mai ales, vol. V). Este motivul pentru care socotim necesar s? apel?m la considera?iile expuse în tomul respectiv (pp. 3-4):
„ [...] Dac? revenim asupra faptelor din 1938 este pentru a re?ine unele personalit??i de excep?ie care au comp?rut ca martori ai „C?pitanului" ?i calitatea depozi?iilor acestora[3] - profesorii Traian Br?ileanu, M. Manoilescu, Nichifor Crainic, Sextil Pu?cariu, dr. I. Cantacuzino, generalii C. Petrovicescu ?i M. Racovi??, dar, mai cu seam?, Iuliu Maniu[4] ?i general Ion Antonescu[5].
În ceea ce-l prive?te pe Iuliu Maniu, acesta, pentru a nu r?mâne la discre?ia stenografului de ?edin??, a depus la Tribunalul Militar al Corpului de Armat? II un text final al depozi?iei sale. Liderul PN?-ului a apreciat f?r? reticen?? Garda de Fier drept o forma?ie „totalitar?, în contra democra?iei, [care] este pentru un fel de dictatur?"[6], ceea ce nu era cazul propriului partid; totodat?, Maniu a respins deschis „ideologia ?i metoda" celui acuzat, pentru martor „hot?râtoare" fiind în adoptarea marilor decizii voin?a na?iunii, el neadmi?ând ca „guvernele s? fie impuse ??rii în contra voin?ei na?ionale"[7].

Pentru generalul Ion Antonescu implica?iile prezen?ei sale în calitate de martor al ap?r?rii la „procesul" lui C. Z. Codreanu au fost de asemenea ample, având în vedere statutul s?u de militar[8] ?i pozi?ia tran?ant? exprimat? în sprijinul celui judecat ?i, drept consecin??, zvonurile care au circulat în privin?a particip?rii sale la un ... „complot" al legionarilor. Aceste elemente se desprind din documentele secrete descoperite de noi în Arhivele C.N.S.A.S.-ului ?i editate de noi[9]. Astfel, dispunând de un extras din dosarul Tribunalului Militar al Corpului de Armat? II, Sec?ia I, afl?m (vol. I, nr. 759 privitor pe CORNELIU Z. CODREANU, pag. 341), urm?torul extras dintr-un proces-verbal:
„ [...] În ?edin?a public? de azi, 24 mai 1938, martorul Ion Antonescu, general, 56 ani, de profesiune ofi?er activ, domiciliat în Bucure?ti, str. Paharnicului, nr. 23, propus de ap?rare în procesul ce face obiectul dosarului nr. 759/1938, dup? ce a depus jur?mântul conform art. 191 din Codul Justi?iei Militare, îndeplinindu-se în privin?a lui ?i formalit??ile prev?zute de art. 194 din C.J.M., declar?:
« Din conversa?iile avute cu Dl. Codreanu am constatat c? nu era preocupat de venirea la putere ci de treburile ??rii ?i mi-a afirmat c? nu este înc? preg?tit pentru guvernare. Convorbirea a avut loc în timpul alegerilor ?i, cum mie îmi era fric? de un r?zboi civil, am discutat cu Dl. Codreanu aceast? problem? ?i îmi aduc aminte c? acuzatul mi-a declarat c? se retrage din propagand?, iar D-lui Goga i-a declarat c? se retrage din alegeri. Dac? eu observam ceva suspect la acuzat în felul c? ar avea inten?ie de o r?scoal?, nu st?m de vorb?. În chestia armelor am spus acuzatului s? le predea autorit??ilor militare. Acuzatul a avut o foarte frumoas? atitudine în leg?tur? cu sentimentele na?ionale. Nu pot aprecia nici în bine, nici în r?u Partidul Totul pentru ?ar?, fiind înc? militar. Din elementele ce le-am avut nu pot crede c? acuzatul ar putea fi capabil de tr?dare»"[10] (Arhiva C.N.S.A.S., vol. 3, f. 96).
[...] „Procesul" din 1938 al lui C. Z. Codreanu, ?i nu numai, ofer? în continuare suficiente materiale noi de studiu ?i atâtea Procesul lui Corneliu zelea Codreanumotive de reflec?ie cercet?torilor trecutului, îng?duindu-le concluzii indiscutabile privind cauzele, manifest?rile ?i consecin?ele „Erorilor în Istorie".
Cel de al XI-lea volum din serie cuprinde exclusiv documente referitoare la „procesul" din 1938: lista martorilor ?i coresponden?ilor români sau str?ini, iar, în mod special, stenogramele dezbaterilor, mai precis:
- ?edin?a din 23 mai 1938 (f. 10 ?i urm.);
- ?edin?a din 24 mai 1938, cu depozi?iile unor dintre martori (I. Frollo, preotul Ion Mo?a, profesorii Traian Br?ileanu, M. Manoilescu, Nichifor Crainic, Sextil Pu?cariu, generalii C. Petrovicescu, Ion Antonescu, M. Racovi?? ?.a.) (f. 161 ?i urm.);
- ?edin?a din 25 mai 1938 (f. 275 ?i urm.), cu depozi?iilor altor martori (dr. I. Cantacuzino, Iuliu Maniu - f. 285 ?i urm.);
- ?edin?a din 26 mai 1938 (f. 310 ?i urm.), cuprinzând Rechizitoriul maiorului magistrat Radu Ionescu, interven?iile ap?r?rii ?i sentin?a de condamnare a lui C. Z. Codreanu la 10 ani munc? silnic?, Tabel documente C.Z. Codreanuo amend? de 5 000 lei ?i cheltuieli de judecat? de 2 000 lei[11].
În temeiul apari?iei prezentului volum din arhiva C. Z. Codreanu o documentare complet? a cititorului impune necondi?ionat ?i cercetarea acestei surse, confruntarea ei critic? cu materialele deja valorificate, în spe?? „Procesul" lui C. Z. Codreanu, editat de noi în colaborare cu Kurt W Treptow, în temeiul textului ap?rut ini?ial în paginile faimosului cotidian bucure?tean „Universul" ?i, par?ial, în lucrarea clandestin? publicat? de legionari în august 1938: Adev?rul în Procesul C. Z. Codreanu[12].
Gh. Buzatu

Not?

Din motive lesne de în?eles, credem c? se impune a fi puse la dispozi?ia cititorului urm?toarele date privind situa?ia fondurilor de documente C. Z. Codreanu de la Arhiva C.N.S.A.S. din Bucure?ti:

I – 234980 83490 vol. nr. (f?r?) 147
* Volumele I-V din serie, publicate.
** Vol. VI din serie, publicat.
*** Vols. VII-VIII, publicate.
**** Vol. IX, publicat.
***** Vol. X, publicat.
****** Vol. XI din serie.

Este necesar s? re?inem c? în fondul investigat predomin? documentele relativ la Procesul lui C. Z. Codreanu (vols. 1-2/11784; îndeosebi vol. 6/11784; vols. 15-17/12784), dar ?i celelalte procese, diverse dosare penale ?i note informative, leg?turile cu persoanele proeminente ale ML sau cu aderen?ii, un dosar de pres?, coresponden?a cu A. C. Cuza, acte privind perioada începuturilor (1923-1924) etc. Fotografiile reproduse cuprind în genere imagini cunoscute, dup? cum ?i unele inedite. Men?ion?m c?, în fiece caz, coper?ile dosarelor anastatice indic? precis cotele ?i volumele de referin??, precum ?i organizatorul ?i posesorul fondului - Direc?iunea General? a Poli?iei (Siguran?a).
________________________________________
[1] Gh. Buzatu, Mare?alul Ion Antonescu. For?a destinului. O biografie, Ia?i, Editura Tipo Moldova, 2012, p. 605.
[2] Despre organizarea, func?ionarea ?i rolul Direc?iunii Poli?iei ?i Siguran?ei Generale dup? 1919 vezi Alin Spânu,Istoria Serviciilor de Informa?ii/Contrainforma?ii române?ti în perioada 1919-1945, Ia?i, Demiurg, 2010, passim.
[3] Vezi Kurt W. Treptow, Gh. Buzatu, eds., „Procesul" lui C. Z. Codreanu (Mai, 1938), edi?ia a II-a anastatic?, Ia?i, Editura Tipo Moldova, 2010, p. 83 ?i urm.
[4] Ibidem, pp. 108-111, 247-251.
[5] Ibidem, pp. 98-100.
[6] Ibidem, p. 247-248.
[7] Ibidem, p. 251.
[8] În luna noiembrie 1938, I. Antonescu a de?inut comanda Corpului Armat? III Chi?in?u ?i care, la 1 decembrie 1938, i-a fost retras?, pentru a r?mâne „la dispozi?ia" Ministerului Ap?r?rii Na?ionale (cf. Mare?alii României, Bucure?ti, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 1999, p. 169).
[9] Apud Gh. Buzatu, Hitler, Stalin, Antonescu, I, Ploie?ti, Mileniul III, 2005, pp. 385-389 (doc. nos. 9-17) (PDF)
[10] Relativ la depozi?ia generalului Ion Antonescu în cursul „procesului" lui Corneliu Zelea Codreanu, la ?edin?a din 24 mai 1938, vezi ?i textul editat – Kurt W. Treptow, Gh. Buzatu, eds., „Procesul" lui C. Z. Codreanu ..., pp. 98-100. Opinia generalului exprimat? în finalul depozi?iei sale: „Din elementele pe care le-am avut ?i le am, pot spune c? nu poate fi acuzat [C. Z. Codreanu] de tr?dare. Generalul Antonescu nu st? de vorb? cu tr?d?torii" (ibidem, p. 100). Mai jos, sursele materialelor din „Archives" – http://vouloir.hautetfort.com/archive/2010/05/19/codreanu.html, iar de pe Internet – http://ro.wikipedia.org/wiki/Corneliu_Zelea_Codreanu.
[11] Ulterior, prin Decizia din 30 noiembrie 1940 a Înaltei Cur?i de Casa?ie, C. Z. Codreanu a fost reabilitat iar sentin?a anulat? (cf. vol. IV, f. 36 ?i urm.; www.codreanu.ro/procesul.htm - 46k).
[12] Reeditat? ulterior – Miami Beach, Colec?ia „Omul Nou", 1980, 250 p. Vezi, de asemenea, Duiliu Sfin?escu, ed., Din luptele tineretului român. 1919-1939, edi?ia a III-a, Bucure?ti, Editura Funda?iei Buna Vestire, 1993, pp. 273-409; Radu-Dan Vlad, ed., Procesele lui C. Z. Codreanu, II, Bucure?ti, Editura Majadahonda, 1999. footer