Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lt. col.(r) Dr. Petre Opri?   
Miercuri, 05 Septembrie 2012 19:28
Avioane Mirage F1La 15 februarie 1968, Nicolae Ceau?escu a discutat ?i aprobat în ?edin?a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. „achizi?ionarea din Anglia, pân? în anul 1970, a ?ase avioane turboreactoare de tipul BAC-111; încheierea acordului cu firma BAC pentru construirea în România, în cooperare, a avionului de tip „Islander" (6-10 locuri) ?i a avionului (turbopropulsor, cu dou? motoare – n.n.) de tip BAC 201 (30-50 locuri)". Totodat?, membrii Comitetului Executiv au fost de acord „s? se duc? discu?ii neoficiale pentru ob?inerea licen?elor de fabrica?ie în România a unui tip de avion cu reac?ie pentru dotarea for?elor aeriene militare"[1].

În convorbirile pe care le-a avut la Moscova cu sovieticii, la începutul lunii decembrie 1967, Nicolae Ceau?escu solicitase acordarea licen?ei de fabrica?ie a avionului de vân?toare MIG-21, îns? liderul român nu era sigur c? o va primi. De aceea, în finalul ?edin?ei din 15 februarie 1968, Ceau?escu a declarat: „În cadrul acestor discu?ii (cu reprezentan?ii companiei BAC - n.n.) pân? la urm? putem s? le spunem c? vrem s? lu?m ?i avioane militare. S? nu l?s?m doar ei s? ne tatoneze"[2].

Documentele existente în arhivele din România relev? faptul c? liderul suprem al P.C.R. a încercat s? ob?in? în anii 1967-1968 licen?e de fabrica?ie din U.R.S.S ?i Fran?a, în scopul realiz?rii în România a 50 de avioane de vân?toare (M.I.G.-21, respectiv „Mirage F-1"), precum ?i a unor avioane de transport care puteau fi utilizate atât în scopuri civile, cât ?i militare. În acest sens, la începutul lunii februarie 1968, Nicolae Ceau?escu a primit de la Ion Baicu un document intitulat „Not? asupra studiilor preliminare privind înfiin?area Industriei aeronautice române"[3], în care s-a precizat astfel: „Studiile de oportunitate efectuate - f?r? considerarea ultimelor realiz?ri sovietice care nu ne sunt cunoscute - au dus la concluzia c? avioanele cele mai apropiate de tipul propus a fi asimilat sunt: Mirage F-3, echipat cu motor turboreactor cu dublu flux TF-306, de produc?ie francez?, ?i Lightning FMk-3, echipat cu turboreactor [Rolls-Royce] Avon-301, de produc?ie englez?. [...]

În cazul fabric?rii avioanelor de lupt? în ?ar?, s-a estimat pre?ul unui avion, în produc?ie de serie, la valoarea de aproximativ 24.000.000 lei, în care s-a inclus ?i cota parte din costul SDV ?i licen?ei. Dup? date informative, pre?ul de achizi?ie al avionului Mirage F-3 este de aproximativ 30.000.000 lei, din care 5.100.000 lei reprezint? costul motorului. [...]

Având în vedere necesitatea asigur?rii capacit??ii de ap?rare cu avioane de performan?e ridicate (sic!), de fabrica?ie proprie, în timp scurt, se propune asimilarea în fabrica?ie a avioanelor de lupt?, a motoarelor ?i 60-70% din echipamentul special, pe baz? de licen??"[4].

Nicolae Ceau?escu a analizat propunerile din documentul primit de la ministrul Transporturilor Auto, Navale ?i Aeriene, iar în ?edin?a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din 15 februarie 1968 a declarat: „Deci, noi s? aprob?m cump?rarea a 6 avioane BAC 1-11. S? fabric?m avioane MIG (sic!) de 8-10 locuri (corect: Britten-Norman BN-2 „Islander" - n.n.) ?i s? lu?m avioane [BAC-201] de 30-50 de locuri. Preocuparea noastr? este s? producem avioanele acelea pân? la 50 de locuri ?i s? începem discu?ii pentru motoare reactive mici pentru avioane militare. Deocamdat?, în mod neoficial, dar s? începem discu?ii, pentru c? noi trat?m problema aceasta cu sovieticii, dar ei ne pot spune c? ne dau peste zece ani. [...] Noi le-am propus când am fost la Moscova (la începutul lunii decembrie 1967 – n.n.) s? ne dea MIG-21, dar s? vedem ce rezultate vor fi"[5].

Dou? s?pt?mâni mai târziu, în ?edin?a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 februarie 1968, Nicolae Ceau?escu ?i-a afirmat din nou inten?ia de a promova un program de dezvoltare a industriei aeronautice române?ti. Liderul suprem al P.C.R. a declarat la reuniune faptul c? „la început, noi vom începe s? asambl?m un avion mic de 10 locuri, iar în perspectiv? vrem s? începem produc?ia unui avion de transport de 30-50 [de] locuri, care vor fi ?i pentru armat? ?i pentru transporturi civile. Deci, aceasta va ajuta mult la organizarea produc?iei avioanelor militare"[6].

Pentru concretizarea hot?rârilor sale, Nicolae Ceau?escu a fost de acord cu trimiterea în Marea Britanie ?i Fran?a a unei delega?ii din Ministerul Industriei Construc?iilor de Ma?ini ?i Ministerul Comer?ului Exterior. Astfel, în perioada 16-23 septembrie 1968, speciali?tii români au vizitat uzinele aeronautice din Weybridge (Marea Britanie), apoi s-au deplasat în Fran?a, unde au discutat cu reprezentan?ii firmelor „Marcel Dassault" ?i SNECMA (23 septembrie - 6 octombrie 1968). Totodat?, membrii delega?iei române au vizitat în Fran?a sectoarele de fabrica?ie ale avionului „Mirage III" ?i ale motorului ATAR-9K, utilizat pentru echiparea aparatelor de vân?toare din familia „Mirage". Apoi, în cursul întâlnirii cu generalul Bonte, ?eful Direc?iei Generale Tehnice de Construc?ii Aeronautice din Ministerul For?elor Armate ale Fran?ei, partea român? a înaintat o ofert? de achizi?ionare a licen?ei de fabrica?ie a avionului de vân?toare „Mirage F-1" ?i a motorului cu care era echipat acesta. Generalul Bonte a comunicat delega?iei române c? îl va informa pe ministrul francez al Ap?r?rii în cursul zilei de 5 octombrie 1968, care, la rândul s?u, îl putea informa pe pre?edintele ??rii, generalul Charles de Gaulle, despre solicitarea autorit??ilor de la Bucure?ti.

Deoarece vizita în Fran?a ?i propunerea delega?iei române au avut un caracter confiden?ial, informa?iile referitoare la achizi?ionarea licen?ei de fabrica?ie a avionului „Mirage F-1" ?i a motorului ATAR-9 K sunt extrem de greu de g?sit în fosta arhiv? a Comitetului Central al P.C.R. Documentele descoperite pân? în prezent ne ofer? îns? o imagine clar? asupra inten?iei lui Nicolae Ceau?escu de a dezvolta industria aeronautic? româneasc? prin utilizarea tehnologiilor ?i licen?elor str?ine.

Privind restrospectiv, putem observa jocul diplomatic pe care l-a ini?iat liderul suprem al P.C.R. în anii 1967-1968, în încercarea sa de a ob?ine ceea ce dorea din Uniunea Sovietic? (avioane de vân?toare-interceptare MIG-21 ?i elicoptere Mi-8), Fran?a (avioane „Mirage F-1", respectiv elicoptere SA 316 ?i SA 330) sau Marea Britanie (avioane de pasageri, respectiv motoare de avia?ie realizate de compania „Rolls Royce").

În contextul existen?ei R?zboiului Rece, construirea sub licen?? în România a avionului francez „Mirage F-1" a r?mas doar la stadiul de inten?ie - la fel ca ?i planul privind avionul sovietic MIG-21.

----------------------------------------------------------
[1] Petre Opri?, Industria româneasc? de ap?rare. Documente (1950-1989), Editura Universit??ii Petrol-Gaze din Ploie?ti, 2007, p. 239-240.
[2] Ibidem, p. 242.
[3] Documentul respectiv a fost aprobat în cadrul reuniunii Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din 27 februarie 1968.
[4] Petre Opri?, op.cit., p. 223-224.
[5] Ibidem, p. 241.
[6] Ibidem, p. 246. footer