Revista Art-emis
Organiza?ia Tratatului de la Var?ovia (1984-1985) PDF Imprimare Email
Lt. col.(r) Dr. Petre Opri?   
Miercuri, 08 August 2012 18:29
Organiza?ia Tratatului de la Var?ovia
Informa?ii privind prelungirea valabilit??ii Tratatului de la Var?ovia
(1984-1985)

Dup? invadarea Cehoslovaciei de c?tre armatele din cinci state membre ale Organiza?iei Tratatului de la Var?ovia (O.T.V.), cu excep?ia României din 20-21 august 1968 ?i impunerea a?a-numitei „Doctrine Brejnev", Nicolae Ceau?escu ?i-a manifestat în mod deschis unele idei antisovietice ?i a adoptat anumite hot?râri incomode pentru autorit??ile de la Kremlin. Printre altele, liderul P.C.R. a întreprins demersuri pentru men?inerea permanent? a unit??ilor armatei române în subordinea sa direct?, precum ?i pentru prelungirea cu numai cinci ani a valabilit??ii Tratatului de la Var?ovia. Prima ac?iune l-a nemul?umit pe Leonid Ilici Brejnev, iar cea de-a doua a stârnit comentarii atât la o reuniune a mini?trilor Afacerilor Externe ai statelor membre ale O.T.V. (Budapesta, 19-20 aprilie 1984), cât ?i la o ?edin?? a alian?ei respective, desf??urat? la nivel de exper?i în luna iulie 1984 - unde reprezentan?ii Poloniei ?i U.R.S.S. au propus prelungirea cu înc? 20 de ani a valabilit??ii Tratatului de la Var?ovia, precum ?i o clauz? de prelungire automat? a acestuia cu înc? zece ani. Practic, au fost propuse acelea?i termene de valabilitate cu cele existente în documentul de baz?, încheiat la 14 mai 1955, la Var?ovia.[1]

La 31 august 1984, ?tefan Andrei, ministru al Afacerilor Externe, a întocmit un raport referitor la stadiul negocierilor pentru prelungirea valabilit??ii Tratatului de la Var?ovia, care expira la 4 iunie 1985, ?i l-a trimis lui Nicolae Ceau?escu. Documentul a fost analizat ?i, în cadrul ?edin?ei Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 10 septembrie 1984, Nicolae Ceau?escu ?i-a anun?at decizia: „S? l?s?m deocamdat? pe 5 ani, ?i pe urm? o s? mai vedem".[2]

Deosebit de interesant de semnalat este ?i faptul c?, la 11 februarie 1985 - cu o zi înaintea desf??ur?rii ?edin?ei Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. în care s-a discutat înc? o dat? despre noul termen de valabilitate al Tratatului de la Var?ovia - a fost publicat în Canada un articol referitor la acel subiect, în care era folosit? o surs? de informa?ii din Bucure?ti a agen?iei „Reuters". În cadrul articolului era citat un înalt oficial din Ministerul român al Afacerilor Externe, care, sub protec?ia anonimatului oferit? de un ziarist str?in, ar fi declarat astfel: „Textul [Tratatului] va r?mâne acela?i [...] subiectul s?u trebuie s? fie discutat ?i hot?rât la cel mai înalt nivel". Totodat?, acesta ar fi sus?inut în week-end-ul care trecuse - posibil, dup? întâlnirea de la Bucure?ti dintre Nicolae Ceau?escu ?i Sir Geoffrey Howe, ministrul de Externe al Marii Britanii (sâmb?t?, 9 februarie 1985) - faptul c? nu fusese înc? stabilit? o nou? perioad? de valabilitate a tratatului respectiv.[3]

În acela?i articol se afirma faptul c? diploma?ii occidentali afla?i la posturile din Bucure?ti ?tiau despre o tentativ? de acord dintre statele membre ale O.T.V., stabilit la sfâr?itul anului 1984 ?i care prevedea prelungirea cu doar zece ani a Tratatului de la Var?ovia (termen respins ulterior de c?tre sovietici). Totodat?, diploma?ii occidentali din România aveau cuno?tin?? despre faptul c?, în luna septembrie 1984, la Var?ovia, delega?ia român? propusese un termen de cinci ani, în timp ce sovieticii au afirmat c? doresc 20 de ani de valabilitate a Tratatului.[4]

Aceste informa?ii inedite ne determin? s? formul?m urm?toarele întreb?ri:
- Cine a fost înaltul oficial din Ministerul român al Afacerilor Externe citat de agen?ia „Reuters" ?i ale c?rui declara?ii au ap?rut apoi în publica?ia din Canada?
- Autorit??ile române au premeditat scurgerea de informa?ii c?tre mass media occidental? (în scopul men?inerii unei imagini propagandistice favorabile României în cercurile politice din Occident) sau a fost vorba doar despre o indiscre?ie s?vâr?it? de înaltul oficial român?
- Diploma?ii occidentali din Bucure?ti au primit în mod deliberat anumite informa?ii sensibile din partea autorit??ilor române, în perioada septembrie 1984 - februarie 1985, cu privire la stadiul negocierilor referitoare la prelungirea valabilit??ii Tratatului de la Var?ovia? Sper?m s? putem r?spunde la aceste întreb?ri în cursul cercet?rilor viitoare.

Decesul liderului suprem de la Kremlin, Konstantin Ustinovici Cernenko (10 martie 1985), a pus cap?t „jocului" ini?iat de pre?edintele României în prim?vara anului 1984. Deoarece propunerile române?ti de prelungire doar cu cinci sau zece ani a valabilit??ii Tratatului de la Var?ovia nu au fost acceptate de autorit??ile sovietice, Nicolae Ceau?escu a semnat, în cele din urm?, la 26 aprilie 1985, „Protocolul privind prelungirea duratei de valabilitate a Tratatului de prietenie, colaborare ?i asisten?? mutual? semnat la Var?ovia la 14 mai 1955", al?turi de ceilal?i conduc?tori ai statelor membre ale OTV, în condi?iile p?str?rii termenelor de valabilitate din tratatul încheiat la 14 mai 1955.

Grafica - Ion M?ld?rescu

-------------------------------------------------------------
[1] Pentru detalii, vezi Anna Locher, Records of the Committee of the Ministers of Foreign Affairs [Înregistr?ri de la Comitetul mini?trilor Afacerilor Externe], Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact Publications Series, Washington D.C. / Zürich, May 2002, p. 15.
[2] Arhivele Na?ionale Istorice Centrale, fond C.C. al P.C.R - Cancelarie, dosar 48/1984, f. 8.
[3] Soviet allies, stick to pact, official says, „Globe & Mail", Toronto, Canada (February 11, 1985), News: p. 8, Custom 150 Journals. Web. 26 Mar. 2012 (Gale Document Number: GALE A165660624).
[4] Ibidem. footer