header
ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Uite cine vorbeste
Ion Maldarescu Editorial
Uite cine vorbeste
Pe fondul multiplelor ?i permanentelor scandaluri din primul (sper?m ?i unicul) mandat al navetistului excursionist pe meridianele planetei - pe banii contribuabilului rom�n - ?i al debutului �campaniei dispera?ilor", cum a

Parteneri

revista agero
Revista Clipa - Dinu Sararu
Grand Hotel Sofianu

uzpr

Editura Fortuna
Muzeul de arta - Craiova
Natiunea
Ziaristii online
Uniunea artistilor plastici - Valcea
clipa
SC Diana SRL
Forumul cultural educational
65 de ani de la abdicarea Regelui Mihai
Lt. col.(r) Dr. Petre Opri?   
Duminică, 30 Decembrie 2012 00:20
Citeşte mai mult...Procesul odios organizat mpotriva liderilor Partidului Na?ional-??r?nesc de c?tre guvernul condus de dr. Petru Groza (n vara ?i toamna anului 1947), arestarea cet??enilor care se opuneau n diferite moduri noului regim, precum ?i interven?ia brutal? a autorit??ilor de la Bucure?ti n chestiunile religioase (prin reorganizarea impus? Bisericii Ortodoxe Romne ?i dizolvarea abuziv? a Bisericii Greco-Catolice din Romnia) au constituit principalele motive pentru care reprezentan?ii din Romnia ai guvernelor Marii Britanii ?i Statelor Unite ale Americii au depus memorii de protest la Ministerul romn al Afacerilor Externe, n perioada 1947-1950. Pe bun? dreptate, autorit??ile din Occident au considerat c? articolul 3 din Tratatul de Pace de la Paris nu era deloc respectat de comuni?tii de la Bucure?ti.[1]

Deoarece bibliografia dedicat? perioadei 1944-1950 este extrem de bogat? - istoricii din Romnia ?i din str?in?tate reu?ind ca, dup? lovitura de stat de la 22 decembrie 1989, s? dezv?luie treptat opiniei publice o parte din calvarul celor care s-au opus comuniz?rii Romniei - ne limit?m la semnalarea ?i comentarea succint? a unui fragment din lucrarea de licen?? a fostului ambasador al Republicii Austria la Bucure?ti, Excelen?a Sa domnul dr. Paul Ullmann. Publicat n anul 2003 de c?tre Institutul European din Ia?i, volumul respectiv - intitulat Rela?iile Austriei cu Romnia ntre 1944 ?i 1955" - a fost realizat n versiune bilingv? romno-german?, prima sa parte fiind tradus? n limba romn? de c?tre Rudolf Grf ?i Mihai Grigora?. Ceea ce atrage aten?ia n mod deosebit este un fragment dintr-un raport trimis la Viena (probabil la nceputul anului 1948) de c?tre Friedrich Meisel, cancelarul reprezentan?ei politice a Republicii Austria la Bucure?ti, fragment pe care l red?m n continuare: n anul 1947, Austria a ncheiat rela?ii diplomatice cu Romnia. La Bucure?ti a fost deschis? o reprezentan?? n data de 1 octombrie 1947. Am fost transferat de Cancelaria federal?. Chestiuni externe de la Viena la Bucure?ti ?i am condus acolo serviciul consular, fiind r?spunz?tor ?i pentru administrarea sediului reprezentan?ei. Aceasta era condus? de consulul general [Herbert] Schmidt. El ?i-a prezentat scrisoarea de acreditare ministrului de externe de atunci, doamna Ana Pauker.

La 29 sau 30 ianuarie 1947 (corect: 29 sau 30 decembrie 1947 - n.a.), consulul general ?i cu mine am fost suna?i noaptea din partea Ministerului de Externe romn ?i ruga?i s? venim la sediul reprezentan?ei austriece datorit? unor chestiuni urgente. Sosi?i acolo, un nalt func?ionar al Ministerului de Externe romn ne-a prezentat pe un anume consul Naum. Acesta fusese la Palatul Regal ?i ne-a comunicat c?, la cererea ru?ilor, regele Mihai mpreun? cu 31 de persoane vor trebui s? p?r?seasc? Romnia n decurs de 48 de ore. Consulul Naum avea asupra lui 32 de pa?apoarte diplomatice pe care era deja aplicat? viza elve?ian?. Ni s-a solicitat viza de tranzit prin Austria spre Elve?ia. Dup? cum se ?tie, Austria se afla pe atunci sub ocupa?ia celor patru puteri aliate (S.U.A., Marea Britanie, Fran?a ?i U.R.S.S.) ?i, cu de la sine putere, f?r? aprobarea alia?ilor, nu puteam elibera vize. Comisia Aliat? (de Control) de la Viena ?inea ?edin?e de dou? ori s?pt?mnal. Acolo, cererile de viz?, trimise de noi prin telegraf, erau aprobate sau refuzate. Pre?edin?ia Comisiei Aliate o de?ineau n acel moment ru?ii, deci ?tiam c?, n acest caz, nu vom ntmpina greut??i.

n aceea?i noapte, am purtat o discu?ie fulger cu trimisul extraordinar ?i ministrul plenipoten?iar (Edwin) Versbach-Hadamar (la domiciliul s?u), relatndu-i ntreaga situa?ie ?i rugndu-l s? ne spun? ce era de f?cut. Versbach-Hadamar ne-a comunicat c?, n cazul de fa??, putem acorda vizele, deoarece ru?ii vor s?-l ?tie pe rege n afara ??rii ?i pentru c? de?in pre?edin?ia Comisiei Aliate [de Control de la Viena]. Celelalte puteri aliate nu se vor opune.

A trebuit ns? s? telegrafiem cele 31 de nume, ca ?i pe cel al regelui [Mihai I] la Ministerul de Externe, la Viena, pentru ca, la urm?toarea ?edin?? a Comisiei Aliate [de Control] de la Viena, aprobarea s? poat? fi ob?inut? retroactiv. Astfel c? am eliberat cele 32 de vize de tranzit, iar regele Mihai a putut p?r?si ?ara". Men?ion?m faptul c? gre?eala de datare din fragmentul respectiv apar?ine traduc?torilor volumului, n partea a doua a lucr?rii fiind consemnat? n mod corect (n limba german?) luna decembrie. De asemenea, preciz?m faptul c? textul pe care l-am redat poate fi g?sit la paginile 44 ?i 45, respectiv 182 ?i 183 (n partea a doua a volumului).

Concluzia, n acest caz, este f?r? echivoc. Dup? cum spunea Friedrich Meisel n documentul trimis lui Max Demeter Peyfuss (acesta fiind, printre altele, un reputat istoric ?i lingvist austriac, de origine aromn), regele Mihai I a fost for?at de c?tre sovietici s? p?r?seasc? Romnia n maxim 48 de ore de la abdicarea sa. Cu alte cuvinte, a fost vorba despre un act de for?? premeditat, s?vr?it de sovietici mpotriva ?efului statului romn ?i realizat prin intermediul lui dr. Petru Groza ?i a liderilor comuni?ti romni (Gheorghe Gheorghiu-Dej, Emil Bodn?ra?, Ana Pauker, Teohari Georgescu, Lucre?iu P?tr??canu etc.). M?rturia cancelarului reprezentan?ei politice a Republicii Austria la Bucure?ti din perioada respectiv? nu poate fi b?nuit? de rea credin?? sau partizanat politic fa?? de vreunul dintre liderii partidelor romne?ti din zilele noastre. Faptele relatate de Friedrich Meisel la nceputul R?zboiului Rece au un grad foarte mare de veridicitate, comparativ cu opiniile exprimate de admiratorii unui pre?edinte al Romniei suspendat de dou? ori din func?ie (care l consider? tr?d?tor pe regele Mihai I) ?i de liderii unui partid (zice-se democrat-liberal) care nu exista n urm? cu 65 de ani.

De asemenea, dorim s? semnal?m o informa?ie inedit? pentru publicul romn ?i care are leg?tur? cu evenimentele dramatice din anul 1947. Ironia sor?ii a f?cut ca o scurt? ?tire despre ?eful statului romn s? apar? mar?i, 30 decembrie 1947, n pagina 6 a ziarului The Washington Post", chiar n ziua n care dr. Petru Groza, Gheorghe Gheorghiu-Dej ?i (din umbr?) Emil Bodn?ra? l-au for?at pe regele Mihai I s? abdice. ?tirea respectiv? a avut urm?torul con?inut: Londra, 29 dec[embrie]. Seara, The Evening Standard a spus c? guvernul romn a respins o cerere a regelui Mihai I de a i se acorda permisiunea de c?s?torie cu prin?esa danez? Anna de Bourbon-Parma.
Ministrul de Externe comunist, Ana Pauker, a explicat c? Romania nu-?i poate permite cheltuielile unei nun?i regale (subl.n.)".

Cu aceast? explica?ie lipsit? de respect, Ana Pauker a trimis n derizoriu un eveniment normal din via?a unui ?ef de stat care dispunea de resursele materiale ?i financiare necesare organiz?rii c?s?toriei respective, f?r? a se afecta bugetul ??rii. Evident, regele Mihai I de?inea o pozi?ie politic? rvnit? de liderii P.C.R., iar prestigiul s?u n rndul cet??enilor ?i calit??ile sale contrastau cu primitivismul impus de sovietici dup? ocuparea ??rii. n consecin??, regele trebuia eliminat n cel mai scurt timp, iar propriet??ile ?i alte bunuri pe care le de?inea acesta n Romnia trebuiau confiscate. Astfel, Ana Pauker ?i ceilal?i lideri comuni?ti romni au ac?ionat la sfr?itul anului 1947 la fel ca ntr-o glum? sovietic?, n care ascult?torii postului de radio Erevan" ar fi ntreabat dac? este adev?rat faptul c? Ivan Ivanovici a primit gratuit un autoturism Volga" de la conducerea statului sovietic. R?spunsul la ntrebare era simplu, clar ?i precis: Nu este vorba de o Volg?, ci de o biciclet? ?i nu a primit-o cadou, ci i s-a confiscat".
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Primul paragraf al articolului 3 din Tratatul de Pace de la Paris avea urm?torul cuprins: Romnia va lua toate m?surile necesare pentru a asigura tuturor persoanelor de sub jurisdic?ia romn?, f?r? deosebire de sex, de limb? sau de religie, folosin?a drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare, liberatea presei ?i de publicare, libertatea cultului, libertatea de opinie politic? ?i de ntrunire public? (subl.n.)". Romnia n anticamera Conferin?ei de la Paris. Documente, Arhivele Na?ionale ale Romniei, coord. Marin Radu Mocanu, Bucure?ti, 1996, p. 414.
 
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Sâmbătă, 29 Decembrie 2012 23:59
Citeşte mai mult...Aici suntem la por?ile Orientului, unde nimic nu este luat n serios"!
Cine nu cunoa?te aceast? minunat? vorb??
Pe fran?uze?te spus,
Nous sommes ici aux portes de l'Orient, ou tout est pris la lgre"! (Raymond Poincar)

Holocaustul, subiect tabu n Romnia

Holocaustul la mi?to?
Holocaustul vesel?
Holocaustul la romni?
Holocaustul ca nostimad??
Holocaustul de trei parale?...
Holocaustul pris la lgre?
Cum s?-l numesc ca s? se potriveasc? mai bine?!

Unii, cei mai mul?i, v?d n citatul de mai sus o evaluare lucid? a defectelor neamului nostru romnesc, propriu zis un blam la adresa noastr? a romnilor, un vot de nencredere dat de spiritul occidental mentalit??ii romne?ti, stilului romnesc de a tr?i ?i ac?iona, vecin cu neseriozitatea, inconsisten?a, lipsa de principialitate, nep?sarea fa?? de rigorile legii ?i ale disciplinei, ale ordinii! ?i cte ?i mai cte nu ncap sub umbrela acestui verdict: suntem un neam de oameni care lu?m totul la lgre?! Chiar ?i Holocaustul, evenimentul cel mai tragic din istoria lumii, cum l consider? atta lume bun? ?i bine informat?, Holocaustul la care am fost obliga?i s? lu?m ?i noi parte, noi l-am luat... l-am luat la mi?to!, mi vine s? zic cu aceast? vorb? despe care nimeni nu ?tie cum s-a prip??it n graiul nostru! Dar ct ne este de util?!... Tot ncerc?m, de cteva genera?ii s? sc?p?m de ea, dar nu reu?im! Nimeni nu poate sc?pa de umbra sa!... Mi?to-ul fiind proiec?ia romneasc? inevitabil? asupra lumii, ar putea spune cineva mai pripit s? generalizeze. Prea mult n-ar gre?i!

Cum vine aia s? iei ditamai holocaustul la mi?to, s?-l iei peste picior, s?-l iei la lgre?! Am avut deseori acest sentiment, pe parcursul document?rii mele fortuite" n materie de Holocaust petrecut n Romnia, la romni. C?ci documentare se cheam? s? stai de vorb? ?i cu martori oculari, participan?i propriu zi?i la acele evenimente ?i situa?ii. Din p?cate m?rturiile orale, pentru care nu ai consemnarea scris?, eventual sub semn?tur? la notariat, nu prea au valoare probatorie, astfel c? nu am r?mas dect cu ele n suflet, n minte, toate adunndu-se sub ideea c? ?i Holocaustul din Romnia s-a desf??urat la roumaine, a fost pris la lgre, n b??c?lie, la mi?to. Am tot c?utat ecoul acestei st?ri de fapt n documente ?i nu am g?sit dect dovezi indirecte, cu care nu puteam emite preten?ia de a fi crezut... Iat? ns? c? zilele faste pe care le tr?im, zile speciale", de speran?? ?i de a?teptare a bucuriei cu care retr?im an de an minunea din urm? cu 2012 ani, pentru mine s-au mplinit pe deplin ?i n modul cel mai dorit, mai a?teptat: a ap?rut documentul! Documentul potrivit c?ruia mi se confirm? sentimentul, ncredin?area aprioric? a? zice, c? romnii nu erau ?i nici nu au fost n stare s? participe ca lumea la o treab? att de serioas? ca holocaustul, ca genocidul! i dep??ea gravitatea situa?iei! Nu li se potrivea! Nu puteau s-o fac? de-a adev?ratelea, ci numai de mntuial?, de ochii lumii, de ochii comisarilor europeni de atunci, veni?i nu de la Bruxelles, ci de la Berlin! Nicio diferen??.

?in unii s? demonstreze cu orice pre? c? am participat ?i noi la Holocaust! Ba unii zic c? aici la noi a debutat, c? noi l-am inventat pe holocaust! ?i dau ?i cifre! Cifre pe care eu oricnd le pot dovedi mincinoase sau cel pu?in eronate. ?i ref?cnd calculele care ne sunt prezentate, dar p?strnd metoda de calcul, oricnd pot demonstra c? noi, romnii, nu am ucis (numai) 400.000 (patru sute de mii) de evrei, ci mult mai mul?i, peste un milion ?i jum?tate.. Vorbesc serios! Cine nu crede s?-mi cear? socoteala, explica?ii! Pn? atunci s? prezint documentul. Este vorba de o carte, care a mplinit 13 ani de cnd a fost tip?rit?, ?i i-a mers bine pn? acum, nu a v?zut nimeni ct e de important?! Ct pe ce s?-mi scape ?i mie! Dar Domnul a vrut altfel ?i am dat de ea ?i am citit-o, cu oarecare nencredere, c?ci are un titlu care m-a f?cut s? o las deoparte, necitit?, ani de zile: Dosarele Suferin?ei", ap?rut? la Editura Bucovina viitoare, anul 1999. Iar suferin?e evreie?ti de-alea inventate?!, mi-am zis.

Cartea are dou? p?r?i, fiecare cu autorul ei: Martori ai secolului, de Ilie Ilisei ?i Ocrotitorul jidanilor, scris? de nsu?i ocrotitorul respectiv: Ioan D. Popescu. Vom vorbi pe larg despre aceast? carte ntr-o emisune viitoare"! Deocamdat? m? rezum la subiect, la titlul acestor rnduri, adic? la al doilea text. ?i fac precizarea cea mai important?: Autorului i-a fost recunoscut? calitatea de cavaler al adev?rului ?i al drept??ii, al omeniei, n Israel, la Ierusalim, unde numele s?u este onorat ?i omagiat, mpreun? cu copacul care a fost s?dit ca semn de ve?nic? pomenire pentru c? a fost un veritabil drept ntre popoare", cum se nume?te aceast? distinc?ie. (n parantez? fie spus, b?nuiesc c? e vorba de o traducere infidel?, ca orice traducere, c?ci expresia ca atare sun? cam aiurea pe romne?te... Cnd va fi s? primesc ?i eu aceast? distinc?ie, m?car post mortem, probabil c? o s? fac o propunere de revizuire a traducerii! La nevoie, se poate face ?i mai devreme).

Lista lui Popescu"

Ga?ca de bugetivori de la Institutul de Cercetare a Holocaustului din Romnia, inclusiv colaboratorii din str?in?tate, alde Radu Ioanid ?i alte pu?lamale, nu mai pot strmba din nas, cu superioritate academic?(!), cum c? sursa nu e demn? de ncredere. ?i iat? ce spune sursa, fost chestor de jandarmi la Tiraspol, pe timpul Holocaustului din Transnistria, avnd r?spunderea direct? pentru soarta evreilor evacua?i n Transnistria ?i caza?i n Tiraspol. Nota bene: Ace?tia sunt termenii corec?i: evacua?i ?i caza?i! Citez deci: n prim?vara anului 1944, odat? cu precipitarea evenimentelor de pe front, am primit ordin s? repatriez orfanii de ambii p?rin?i n vrst? de pn? la ?aisprezece ani. Cum orfanii nu aveau acte, actele se ntocmeau n baza m?rturiei unor rude apropiate. Am ntocmit ni?te borderouri ?i-n dreptul fiec?rui nume se adunau cte dou? semn?turi care atestau vrsta de pn? la ?aisprezece ani a orfanului care urma s? fie repatriat. ?i, lucru nostim (sublinierea mea - I.C.), n felul acesta aproape ntreg ghetoul a fost repatriat. So?ul atesta pentru so?ie ?i invers, tat?l pentru copil, acesta pentu tat? ori pentru bunic, bunicii devenind n acte... copii care mai au bini?or pn? la majorat. Constitui?i n convoaie, mbarca?i n trenuri ?i nso?i?i de cte un pluton comandat de cte un subofi?er destoinic, evreii s-au ntors n ora?ele Romniei."[1]

Textul mai poate fi citit de cte ori vre?i, este f?r? fisur?. Adic? nu poate rima nicicum cu ideea de represalii sngeroase, abuzuri inumane, bestialitate etc. Cine i cunoa?te pe evrei ?i poate u?or imagina ct au glumit ace?tia, ce mi?to au f?cut pe seama declara?iilor date n fa?a Chestorului Popescu. Ioan Popescu. Nici c? se putea un nume mai potrivit pentru semnifica?ia profund romneasc? a faptelor sale: cam n aceast? not? s-au petrecut persecu?iile ?i represaliile anti-evreie?ti din vremea lui Antonescu. n nota de mi?to n care s-a alc?tuit tabelul cu evreii orfani de ambii p?rin?i pn? n ?aisprezece ani. Ce comedie fain? s-ar putea face pe acest subiect: Lista lui Popescu" ?i puse pe dou? coloane: Lista lui Schindler" ?i Lista lui Popescu". ?i de comparat ce a p??it fiecare pentru criteriile aplicate n alc?tuirea listei!

Ideea c? avem de-a face cu un caz izolat nu ?ine! Este clar c? Ionic? al nostru nu s-a temut c? se va afla de stratagema sa ?i c? o va p??i. O clip? nu i-a trecut prin minte c? i se va cere socoteal? pentru gestul s?u! C? ncalc? vreun consemn militar, scris sau nescris, sau c? se va g?si cineva s?-l toarne! A?adar, gestul s?u nu intra n contradic?ie cu contextul, cu atmosfera n care se tr?ia ?i se supravie?uia n Transnistria! Las pentru alt? dat? alte comentarii ?i citez mai departe, discu?ia c?pitanului Popescu cu un evreu din alt ghetou, cel de la Ber?ad:
- Povesti?i-mi mai departe!...
Domnul c?pitan Mihail reu?e?te s? ne a??e pe unii mpotriva celorlal?i, ceea ce nu-i greu n situa?ia n care ne afl?m. Este nconjurat de o clic? de tic?lo?i, to?i evrei (s.n., I.C.), iar ace?tia hot?r?sc cine ?i unde merge la lucru, cui i se d? locuin??. Tot ei i procur? c?pitanului fete de treisprezece-patrusprezece ani. Numele Mihail mi era total necunoscut. B?nuiam c? este rezervist. Un ofi?er activ nu s-ar fi putut preta la asemenea acte njositoare care jignesc no?iunea de om. S? love?ti un om nevinovat, un invalid lipsit cu totul de ap?rare, s?-?i ba?i joc de un copil nseamn? ceva cu totul ie?it din comun (s.n., I.C.).
Cele povestite m-au zguduit ntr-att nct, imediat, m-am prezentat la raport la generalul Iliescu. Peste cteva zile, dup? o anchet? serioas?, c?pitanul Mihai a fost arestat."[2] Teribil de important? ?i aceast? m?rturie: A?adar ?i generalul Iliescu, superiorul lui Ioan D. Popescu, era tot un... drept ntre popoare! Deci c?pitanul Popescu nu era un caz izolat, tovar??e Ioanid! nsu?i George Alexianu, guvernatorul de temut al Transnistriei ?i superiorul celor doi, este prezentat de autor ca fiind din acela?i soi de oameni-oameni!

Ucrainienii i vnau pur ?i simplu pe evrei

Un caz izolat era netrebnicul de Mihail. Dar mai netrebnici dect Mihail al nostru sunt evreii no?tri care au descris apoi abuzurile de la ghetoul din Ber?ad, s?vr?ite de acest mizerabil, dar au omis s? spun? ce s-a ntmplat cu Mihail, au omis s? spun? despre interven?ia autorit??ilor, au omis s? spun? ceva despre acoli?ii s?i evrei, cu to?ii la un loc ni?te netrebnici! Iar asta rezult? numai din depozi?ia lui Ioan Popescu. M?rturiile evreie?ti despre Ber?ad te fac s? crezi c? a?a se petreceau lucrurile n toat? Transnistria ?i c? to?i romnii erau ni?te persoane de teapa acestui Mihail. Niciun evreu care s-a plns de abuzurile de la Ber?ad nu spune c? acestea au fost curmate la interven?ia energic? a autorit??ilor. Evrei nemernici prin omisiune.

n fine, al treilea citat. Este vorba de procesul politic care i s-a intentat lui Ioan D. Popescu dup? 1950. Deh, f?cuse parte din jandarmeria burghezo-mo?iereasc?. Dup? un an de deten?ie n condi?ii de exterminare, de genocid propriu-zis, ajunge ?i la proces. Este adus ca martor fostul director al ghetoului din Tiraspol, evreul Goltzman. Iat? cteva frnturi din declara?ia acestuia despre ?eful jamdarmilor, adic? principalul regizor al infernului transnistrean: Venea des, n control, prin lag?r. ntotdeauna discuta cu noi ?i ne ajuta atunci cnd avea cum s-o fac?. M-a luat cu el la Guvernatorul Alexianu ca s? ni se asigure hrana cu alimente pe care s? le putem procura la pre? oficial. Guvernatorul a aprobat.[...] Garda care ne p?zea era pus?, de fapt, s? ne apere de cei din exterior care ar fi fost dispu?i s? ne fac? vreun r?u. (s.n. I.C.) Noi aveam bilete permanente de liber? circula?ie prin ora? ?i mergeam chiar ?i la cinematografe. [...] A pedepsit ?i schimbat ntreaga gard? pentru c?, la un control, a g?sit doi nem?i n lag?r. [...] A salvat de la moarte un tren cu copii orfani care veneau de la B?l?i pentru repatriere, iar nem?ii vroiau s?-i extermine. Pe mul?i evrei i-a ajutat s? capete servicii, iar pe unul, Fux Bernard, l-a f?cut director al oficiului de export." [3] A?adar se confirm? informa?ia pe care mi-a dat-o cndva Simion Ghinea, comandant legionar ?i participant la r?zboi n trupele de risc maxim al sp?rg?torilor de cazemate": n Transnistria, jandarmii romni i p?zeau pe evrei nu ca s? nu fug?, nu ca s? nu evadeze, ci ca s? nu vin? peste ei persoane dispuse s? le fac? evreilor vreun r?u". Adic? nem?i sau ucrainieni. n mod deosebit ucrainienii i vnau pur ?i simplu pe evrei, localnici sau evacua?i din Romnia, ca s? se r?zbune de r?ul pe care evreii comuni?ti l-au f?cut n Ucraina. Pe seama evreilor se pune ?i azi moartea a zece milioane de ucrainieni, prin nfometare sistematic?, n deceniul 1930.

n iunie 1940, evreii au atacat romni. Pe unii i-au ucis bestial, pe al?ii i-au batjocorit.

De altfel, purtarea execrabil? a evreilor din Bucovia ?i Basarabia n timpul celor 12 luni de ocupa?ie sovietic? din iunie 1940 pn? n iunie 1941, a fost ?i cauza propriu zis? a evacu?rii lor n Transnistria. Holocaustologii speciali?ti n participarea romneasc? la uciderea celor ?ase milioane de evrei trec sub t?cere motiva?ia oficial?, nu ndr?znesc s-o pun? n discu?ie, s-o contrazic?, s?-i dovedeasc? netemeinicia: Am fost nevoit s? evacuez evreii din Basarabia ?i Bucovina, pentru c? din cauza oribilei lor purt?ri din timpul ocupa?iei acestor p?mnturi romne?ti de c?tre ru?i, popula?ia era att de ndrjit? mpotriva lor, nct f?r? aceast? m?sur? de siguran??, ar fi dat na?tere la cele mai odioase pogromuri." (Ion Antonescu, n scrisoare adresat? lui H.Clejan, prietenul s?u evreu.)

Am fost de-a dreptul uluit s? aflu din aceast? carte, din primul text, al lui Ilie Ilisei, c? evreii s-au purtat cu romnii mai r?u dect armata de ocupa?ie sovietic?: Pe 2 iunie 1940, primim ordin s? ne regrup?m la Vatra Dornei. R?mne la Cern?u?i doar o companie de jandarmi condus? de colonelul Grosu, care ni se al?tur? dup? ocuparea Bucovinei de c?tre ru?i. Compania supravie?uie?te mniei evreilor cern?u?eni datorit? tancurilor ruse?ti de ocupa?ie care o protejeaz?. (s.n.- I.C.) Nu pricep de ce-au vrut evreii s? ne omoare! Nu pricep de unde ?i de ce atta ur? mpotriva noastr?! Colonelul Grosu nu ?tie, nc?, nimic despre incidentele similare de care au avut parte trupele romne?ti n retragere."[4] A?adar, n retragerea din Basarabia ?i Bucovina, n iunie 1940, evreii au atacat romni. Pe unii i-au ucis bestial, pe al?ii i-au batjocorit. ?tiam asta. Ce nu ?tiam este c? al?i romni ?i-au salvat via?a gra?ie tancurilor ruse?ti de ocupa?ie"! Trupele sovietice, ruse?ti, care i-au ap?rat pe romni de evrei n Bucovina ?i Basarabia!... Ce ru?ine!

Nu am auzit s? fi existat un singur evreu atunci, acolo, n Basarabia-Bucovina, n S?pt?mna Ro?ie (28 iunie - 3 iulie 1940), care s? fi protestat verbal, necum s? se opun? corelegionarilor be?i de ur? (ur? de ras?, nu de clas?), care s-au dedat la acte de pur? bestialitate. Victime: Romnii militari n retragere, Romnii civili porni?i n refugiu." (Paul Goma, Basarabia ?i Problema") Evrei mizerabili! Buni de mpu?cat! Nu de evacuat n Transnistria!...

Majoritatea evreilor care evadau" din Transnistria f?ceau tot posibilul s? ajung? n Romnia

Din p?cate, dup? un an, cnd administra?ia romneasc? a revenit n Bucovina ?i Basarabia, nu s-a putut stabili exact care au fost evreii aceia mizerabili! Neputnd fi identifica?i criminalii, s-a trecut la m?sura logic?: evacuarea tuturor evreilor! n felul acesta se putea ?ti c? au fost evacua?i ?i evreii tr?d?tori, neloiali, vinova?i fa?? de statul romn, evrei bolnavi de anti-romnism!... Evrei ne-oameni! Au fost ns? ?i evrei nevinova?i printre cei evacua?i! Poate c? cei mai mul?i erau evreii nevinova?i! Tocmai de aceea regimul de care au avut parte n Transnistria a fost unul plin de omenie, de compasiune chiar! (...?tiu bine ce vorbesc ?i ce sens au cuvintele omenie ?i compasiune!). A?a se face c? majoritatea evreilor care evadau" din Transnistria f?ceau tot posibilul s? ajung? n ...Romnia, la Bucure?ti mai ales, sau de unde erau. Cu cteva excep?ii, pu?ine, dar spectaculoase. Cum ar fi tat?l lui Norman Manea, care pleac? f?r? probleme din Transnistria, ?i trece cu mari riscuri linia frontului la ru?i... n urma sa, familia nu risca nimic, nu p??e?te nimic, nimeni nu le repro?eaz? tr?darea t?tnelui. Numai feciorul s?u, peste ani, i va lua ap?rarea ntr-un text confuz, numit roman, n care ne poveste?te, dar nu ne explic? cum era posibil ca familia sa, deportat?" n Transnistria, s? primeasc? vizita din Romnia a unor prieteni, pe care s?-i mai ?i g?zduiasc? cteva s?pt?mni... ?i n situa?ia aceasta s-au aflat mul?i evrei n Transnistria: le veneau musafiri din ?ar?! Unde i-au g?zduit pe acei musafiri? n cocinele de porci unde se jur? strmba de Sonia Palty c? au locuit evreii evacua?i n Transnistria?! Ce fel de deportare a fost aia? Cum ar veni s? afl?m c? la Aiud sau la Canal veneau rudele s?-?i petreac? week-endul al?turi de cei dragi?! Al?turi de Petre ?u?ea, al?turi de Iuliu Maniu, de Gheorghe Br?tianu. Da, a fost un holocaust n Romnia, dar asta dup? august 1944... Au fost ?i mul?i evrei n acel Holocaust, dar nu ca victime, ci de partea cealalt? a baricadei!

De la holocaustul din Transnistria evreii se ntorc cu saci de ruble

Cade, potrivit lui Ioan D. Popescu, ?i minciuna cu evreii sco?i la munci istovitoare, extenuante. Antonescu i-a deportat pe evreii suspec?i n Transnistria nu ca s?-i pun? s? munceasc? - cum a fost cazul lag?relor de deportare germane, ci ca s?-i izoleze, s?-i mpiedice s? se dedea la acte de sabotaj ?i diversiune n favoarea inamicului sovietic. I-a l?sat pe evrei s? se descurce singuri, s?-?i g?seasc? de lucru, dac? nu le-a pl?cut s? stea cumin?i n Romnia. Astfel c? principala preocupare pentru evreii din Transnistria a fost cum s? g?seasc? de lucru, ca s?-?i poat? c?tiga existen?a. Acela?i Grotzman declar?, la nceputul depozi?iei sale: Printre evrei se ?tia c? la Tiraspol [...] se poate c?tiga o bucat? de pine prin munc? cinstit?" [5] Cum s-au descurcat evreii prin munc? cinstit?" n Transnistria? Unii foarte bine. Cu ani n urm?, cnd nici nu se pomenea de vreun holocaust n Transnistria, un domn ne povestea la o cafea b?ut? la Athenee Pallace cum ?i-a f?cut el armata n Transnistria, cum a f?cut avere. F?cea naveta Transnistria - Bucure?ti. Uniforma militar? l ap?ra de orice control, iar el venea la Bucure?ti cu sume mari de m?rci germane de ocupa?ie", valabile n teritoriile ocupate ?i administrate de germani. Le aducea de la evrei din Transnistria ?i le ducea unor evrei din Bucure?ti. Aceste m?rci erau acelea?i la Paris ?i la Odesa. Numai c? la Odesa se procurau u?or ?i, via Bucure?ti, ajungeau n Fran?a, iar de acolo veneau, cump?rate pe acele m?rci, bijuterii, opere de art? etc... Nu l-am crezut, sar dup? 1990 a ap?rut confirmarea, documentul, publicat chiar de un evreu: Teodor Wexler. n volumele masive de documente privind situa?ia evreilor din Romnia, r?posatul Wexler, evreu de bun? credin??, a publicat ?i stenograma unei discu?ii despre evrei ntr-o plenar? a P.C.R. ?inut? n 1945, 5 octombrie. Iat? ce spune Vasile Luca, n deplin consens ?i cu ceilal?i comuni?ti participan?i la discu?ie, majoritatea evrei: ?i ce au f?cut evreii din lag?re? Au venit cu saci de ruble. Au cump?rat ruble cu 5 lei ?i le-au vndut cu suta apoi. [...] n scurt timp au devenit milionari! [...] S-au mbr?cat n uniforme ruse?ti ?i au luat vitele de la ??rani." [6]

A?adar, de la holocaustul din Transnistria evreii se ntorc cu saci de ruble! Cum ar fi oare s? afl?m c? evreii s-au ntors milionari de la Auschwitz?... Cine ne-ar crede? Cine ne-ar mai crede c? la Auschwitz a fost holocasut? Iat? ns? c? de la holocaustul din Romnia te puteai ntoarce cu saci" de bani! Atunci cum r?mne cu acest holocaust, despre care unii, n frunte cu rabinul ?ef Moses Rozen, au afirmat c? a nceput n Romnia?! Tot ce se poate dovedi cu documente este c? la noi, n Romnia, ?ar? unde tout est pris lgre a nceput Holocashul, chiar nainte de a se ncheia Holocaustul, caz clar, indiscutabil, de protocronism romnesc! S? vedem cine ne contest? ?i aceast? prioritate mondial?: Holocashul a nceput n Romnia. Avem dovezile necesare!

Cei mai mul?i evrei, cu Brucan n frunte, s-au vrut profesori universitari

n fine, c? tot vorbeam mai sus de umorul evreiesc, mi-e u?or de imaginat ct s-a rs la Bucure?ti, n cercurile evreie?ti cele mai nalte, pe seama evreilor fraieri din Occident! Ace?tia erau bombarda?i cu scrisori prin care li se cerea ajutor material, bani adic?, pentru a ntre?ine lupta de rezisten?? armat? mpotriva asupririi ?i abuzurilor regimului dictatorial al Mare?alului. Acele scrisori vorbeau despre suferin?e evreie?ti inimaginabile - cuvntul inimaginabil face real ?i credibil orice scenariu -, dar ?i despre faptele de vitejie ale halu?imilor, evrei tineri din forma?iunile paramilitare de auto-ap?rare a evreilor. Poduri aruncate n aer, trenuri pline de muni?ie ?i trupe deraiate ?i mitraliate, depozite de carburan?i transformate n tor?e imense etc., etc. Aceste compozi?ii literare (care au premers literatura realist-socialist? de dup? Eliberare, cu eminen?i reprezentan?i evrei) au avut mare efect n Occident, de pe urma lor veneau din America sume mari, mult peste nevoile Comunit??ii, a?a c? un num?r restrns de activi?i sioni?ti ?i opreau partea leului din acest ajutor! Gluma a ?inut chiar ?i dup? ce autorit??ile romne?ti au intervenit ?i i-au arestat pe escroci. Norocul lor c? au fost aresta?i. Nu au apucat s? fie judeca?i, c?ci a survenit 23 august eliberator din pu?c?rii, a?a c? dup? 23 August 1944 au putut pretinde c? sunt victime ale regimului, lupt?tori anti-fasci?ti nenfrica?i. Cu pensiile ?i onorurile adiacente, de data asta pl?tite de fraierii de romni, nu de fraierii de evrei americani. Alte glume, alte hohote de rs n snul evreimii romne?ti. ?i evreii sunt mari me?teri n a lua la mi?to ncerc?rile vie?ii, ale istoriei!

Ce s-a mai rs ?i atunci cnd, tot dup? 1944, au nceput evreii s? fie recompensa?i pentru suferin?ele din anii de dictatur? antonescian?, mul?i dintre ei cu diplome universitare ?i cu func?ii intelectuale. Cei mai mul?i evrei, cu Brucan n frunte, s-au vrut profesori universitari! Unul dintre ei a r?mas de pomin? printre ovrei: a cerut s? fie numit conferen?iar universitar, spre mirarea celorlal?i. Dup? ce ?i-a luat patalamaua n mn?, colegii de... catedr? l-au ntrebat de ce a?a modest? De ce numai conferen?iar?! ?i ce au mai rs?! Bietul I?ic, care n via?a lui nu c?lcase prin vreo universitate, nici m?car ca student repetent, crezuse, n ingenuitatea sa congenital?, c? rangul de conferen?iar este cel mai mare, doar despre profesori auzi la tot pasul! Iar el nu cunoscuse niciun conferen?iar, a?a c? i-a pl?cut ?i a ales s? fie ceea ce nu n?elesese ce nseamn?. Repet: ce s-a mai rs n Comunitate pe seam? acelui evreu naiv ?i neinformat. Dr?gu?ul de el!

Dar cel mai mult s-a rs totu?i pe vremea lui Antonescu! Scosese Antonescu ni?te legi anti-semite de te cruceai! Pentru te miri ce fleac erau bie?ii evrei condamna?i la zile ntregi de recluziune, de temni??, uneori chiar ?i o s?pt?mn?. Cel mai pu?in, o zi lumin?, de expunere la stlpul infamiei. E drept, la acest din urm? supliciu barbar, de inspira?ie medieval?, nu a fost supus dect un singur evreu, Alexandru Spiegel, din Hr?ova. A fost acuzat - tata zicea c? pe nedrept, pentru stocare de produse alimentare. A?a c? la nceputul lunii Ianuarie 1941, evreul nostru ?i trei ??rani, cu aceea?i culp?, au fost expu?i n pia?a mare din Hr?ova, s?-i vad? lumea ?i s?-i ru?ineze. Seara, la l?satul ntunericului, au fost trimi?i acas?. Nu se mai puteau ?ine bine pe picioare, c?ci din cauza frigului mntuiser? tot ce adusese tata de mncat ?i mai ales de b?ut, transformnd locul de peniten?a ntr-un soi de picnic improvizat n taxiul cu care tata a venit special de la Constan?a, s? nu rateze a?a oportunitate" de a-?i exhiba anti-semitismul, funciar la romni". (Am citat-o la Lya B.)

Eu sunt de na?ionalitate const?n?ean!"

Am povestit aceast? ntmplare pe site-ul meu, cu ceva vreme n urm?! Ca urmare, am fost c?utat s? mi se povesteasc? ce se mai ntmpla la Constan?a pe vremea Mare?alului cnd erau aresta?i evreii pe capete ?i condamna?i, care la trei zile, care chiar la o s?pt?mn? de deten?ie. Pu?c?ria ora?ului era n plin centru, pe Tomis. A?a c? era simplu pentru prietenii ovreiului sau ai ovreilor ntemni?a?i s? se prezinte la nchisoare ?i s? cear? vorbitor cu condamnatul. Directorul nchisorii, const?n?ean ?i el, b?iat de ora? adic?, aproba f?r? nicio re?inere. Mai ales c? pe mul?i evrei i cuno?tea pesonal. Le era prieten. La vorbitor, pe vremea aceea, se putea veni ?i cu de-ale gurii din b?trni. A?a se face c? sala de vorbitor se transforma ntr-una de chef. Chef chef. Numai l?utarii lipseau! Dar nu totdeauna. Cnd ?i cnd, printre de?inu?i, se mai nimerea ?i vreun l?utar, doi. C? doar prigoana antonescian? i-a vizat ?i pe ?igani. mpotriva voin?ei lor erau sco?i din celula sordid? ?i ntunecoas? ?i pu?i s? le cnte boierilor const?n?eni, greci, turci, romni sau armeni, evrei. Trebuie spus c? la Constan?a au tr?it cei mai mul?i evrei care s-au mp?cat bine cu paharul! Nu le-a fost team? c? n vin se afl? adev?rul ?i l-ar putea rosti f?r? voia lor. Nu aveau ce s? ascund?! A?a se face c? evreu este cel care a rostit fraza magic? Eu sunt de na?ionalitate const?n?ean!" Mi-nchipui ?i ce mi?to monstru" s-a mai f?cut n cercurile evreie?ti ?i pe seama ideii, de un umor tipic evreiesc, de a se atrna nscrip?ionarea carne cusher pe cadavrele legionarilor de care s-au folosit la nscenarea de la Abator, din ianuarie 1941... cadavrele legionarilor, am zis, nu ale evreilor! Evreii erau cu regia!

Am fost martor al unor mi?c?toare scene de solidaritate ?i de ajutor ntre romni ?i evrei."

n concluzie: s-au petrecut n acei ani scene ?i momente de omenie n?l??toare! La Constan?a, la Bucure?ti, nu mai vorbesc n Ardeal, n Moldova, la Ia?i, n Basarabia ?i Transnistria. Unele patetice, altele, nu pu?ine, de tot hazul. Vestitul haz de necaz romnesc! L-au sim?it ?i evreii, chiar n timp de cumplit r?zboi mondial. Pu?ini au fost evreii din Romnia care au avut ocazia s?-l pip?ie ct a fost de cumplit. Privilegiul ?sta l-au avut numai romnii, cteva sute de mii, la Cotul Donului, n mun?ii Tatra... A?adar sunt tare ?i definitiv sup?rat pe evreii nemernici, mizerabili, care au scornit basna mizerabil? cu holocaustul din Romnia. i iert pentru minciunile inventate, prin care s-ar discredita pentru vecie neamul romnesc dac? ar fi luate n serios. E foarte u?or de demonstrat c? sunt minciuni! Nu-i mai crede nimeni! Dar n-am s?-i iert ?i nici Dumnezeu s? nu-i ierte pe evreii care prin propaganda uria?? ?i stupid? dezl?n?uit? pe aceast? tem? mincinoas? au mpiedicat s? se afle despre momentele de excelen?? uman? petrecute la a?a zisul holocaust, momente care au ridicat valoarea fiin?ei umane n general, nu numai n ipostaza ei romneasc?. Au mpiedicat consemnarea lor, ca momente de excelen?? romneasc?, de omenie rodnic?, n ac?iune! La aceste momente fantastice n ordinea moral? a lumii face trimitere expres? chiar ?i Filderman, liderul evreimii, n Testamentul s?u: Am fost martor al unor mi?c?toare scene de solidaritate ?i de ajutor ntre romni ?i evrei (s.n.) n anii de grea ncercare din timpul infernului nazist n Europa. Mare?alul Antonescu a rezistat cu succes presiunii naziste, care impunea m?suri dure mpotriva evreilor! A? aminti doar cteva exemple:

- Gra?ie interven?iei energice a Mare?alului Antonescu, a fost oprit? deportarea (n Germania - n.n., I.C.) a mai mult de 20.000 de evrei din Bucovina;
- El a dat pa?apoarte pa?apoarte n alb, pentru a salva de teroarea nazist? evreii din Ungaria, a c?ror via?? era n pericol;
- Gra?ie politicii sale, bunurile evreilor au fost puse sub un regim de administrare tranzitorie, care, f?cndu-le s? par? pierdute, le-a asigurat conservarea n scopul restituirii la momentul oportun." Subliniez ap?sat secven?a f?cndu-le s? par? pierdute", s? par?"!...
Cum v? spuneam: curat la mi?to! De mntuial?! Treab? romneasc?! Nici de un holocaust ca lumea nu am fost n stare. Ditamai Mare?alul a ajuns s? se fac?", s? joace teatru, s? mimeze belirea evreilor. S? mimeze holocaustul!... A?adar, mult clamata confiscare a averilor evreie?ti a fost f?cut? de sanchi. La derut?! Numai pe hrtie. Ca s? dea satisfac?ie comisarilor europeni" de atunci! Ce scandal! Ce situa?ie penibil?! Ce moment n?l??tor, de excelen?? romneasc?! F?r? pereche n acei ani de dezumanizare mondial?!

A?i nesocotit dreptul nostru la adev?rul integral despre omenia romneasc?

Din p?cate, corul impostorilor ?i al calomniatorilor a acoperit glasul evreilor normali, al evreilor cinsti?i. Nu pu?ini, totu?i insuficien?i, din p?cate! Astfel c? la ?apte decenii de la acei ani de cump?n? ne-am ales nu cu inventarul amplu, cuprinz?tor, a tot cuprinz?tor dac? s-ar fi putut, ?i att de reconfortant al faptelor de solidaritate uman? romneasc? cu evreimea dispre?uit? ?i urgisit? pe tot continentul. Cu chiu ?i vai au r?zbit prin fortifica?iile uit?rii ?i ale ignor?rii, ale minciunii, ici ?i colo cte o m?rturie, cum sunt cele mai sus comentate. Dar celelalte, despre care avem toate motivele s? credem c? n-au fost pu?ine, cine le mai recupereaz? din h?ul uit?rii?.

I-a?i obligat prin teroare pe bie?ii oameni, evrei sau romni, s? le uite, s? le fac? uitate, s? le distrug?. Abia cteva au mai r?mas, salvate ca prin minune. Slav? Domnului, de?i sunt pu?ine, sunt suficiente ca s? putem reconstitui adev?rul. Un adev?r reconstituit din cioburi. Din cioburi att de curat str?lucitoare! De ce, domnilor evrei degenera?i, activi?ti ai minciunii, de ce a?i nesocotit dreptul nostru la adev?rul integral despre omenia romneasc?, a p?rin?ilor no?tri? Despre faptele lor minunate?
Chiar nu v? sim?i?i bine n fa?a Omului frumos mplinit ca Om? V? deranjeaz? omenia? Cumva nu v? sim?i?i oameni? Nu sunte?i, mpreun? cu noi, fiii aceluia?i Dumnezeu? V? indispunea bun?tatea noastr? f?r? de leac, nedezmin?it? nici n cele mai grele clipe? V? umilea? V? complexa? V? umplea de venin? Chiar ?ine?i ca nicio fapt? bun? s? nu r?mn? nepedepsit?? Ce mil? ?i ce sil? mi se face de voi?!...
Sictir din fa?a mea!, cum ar zice orice evreu din Constan?a.

Materialul documentar care infirm? orice supozi?ie de genocid, de holocaust a fost distrus

Spuneam mai sus, despre cartea de care m-am folosit, c? prin titlul ei, Dosarele suferin?ei", nu mi-a inspirat ncredere ?i ani de zile, din p?cate, am l?sat-o neatins?! Iat? de ce: n 1945, imediat dup? Citeşte mai mult...r?zboi, fiecare familie de evrei din Romnia a primit o carticic?, un chestionar lung, intitulat aproximativ la fel: Dosarul suferin?elor unei familii evreie?ti", cu aproape 80 de ntreb?ri, privind anii de prigoan? prin care au trecut evreii din Romnia. ntreb?ri de genul: ce bunuri materiale v-au fost confiscate? A?i fost dat afar? din servici? Ct timp nu a?i g?sit de lucru dup? ce a?i fost concediat? Etc., etc. Cu privire la evreii ale c?ror suferin?e au fost ncununate" prin moarte, prin exterminare, nu apare ns? nici m?car o singur? ntrebare. La pagina 2 este o ntrebare vag? despre victimele ?i disp?ru?ii" din familia respectiv?, iar cnd ntrebarea devine mai detaliat?, afl?m c? prin termenul victim? se refer? la arest?ri, maltrat?ri, evacu?ri, expulz?ri, pagube". De asasinate, execu?ii n mas? sau exterminare, genocid, pogrom, nici m?car o ntrebare. A?adar, la data cnd s-a ntocmit acest chestionar de c?tre nsu?i Congresul Mondial Evreiesc, con?tiin?a colectiv? evreiasc? nu avea n vedere, ca suferin?e extreme ndurate de evreii din Romnia, dect arest?ri, maltrat?ri, evacu?ri, expuz?ri, pagube"!... S-a adunat astfel un material documentar imens: peste 100.000 de dosare ale suferin?ei evreie?ti". Acest material documentar extrem de pre?ios nu a fost niciodat? adus n discu?ie de sus?in?torii genocidului din Romnia. De ce? Probabil pentru c? prin con?inutul lor faptic infirm? orice supozi?ie de genocid, de holocaust! Mai mult, am primit informa?ia c? acest fond documentar, aflat n arhiva Federa?iei Comunit??ilor Evreie?ti din Romnia, a fost distrus. Nu mi-a venit s? cred. Drept care am cerut, n temeiul legii, s? ni se dea acces liber la acest fond. Am fost plimba?i cu vorba, cum c? fondul se afl? n reorganizare... Vom reveni cu cererea noastr? apelnd la justi?ie! Federa?ia Comunit??ilor Evreie?ti din Romnia (F.C.E.R.) este bugetat? se statul romn ?i este obligat? s? ofere publicului interesat accesul la arhive.

M?rturia profesorului Raoul Volcinschi

Subsemnatul Raoul Volcinschi, domiciliat n ClujNapoca, profesor universitar pensionar, membru al Asocia?iei Fo?tilor De?inu?i Politici din Romnia, am de f?cut urm?toarea declara?ie, n fa?a d-lui profesor Ion Coja: Sunt originar din Cern?u?i unde, n 1940, am tr?it drama evacu?rii familiei mele din Cern?u?i. Eram elev la liceul Aron Pumnul ?i f?ceam parte din echipa de fotbal Drago? Vod?. Jucam la pitici. n Cern?u?i erau trei echipe la care jucau tinerii evrei: Macabi, Borohov ?i Hasmonea. Deseori jucam romnii cu evreii, meciuri agreabile, f?r? nici o tensiune de natur? rasist?, antisemit? sau antiromneasc?. Ne cuno?team bine ntre noi, chiar dac? eram la ?coli diferite ?i tr?iam n cartiere diferite.

Pentru trecut un monument, pentru prezent un glon?!

n seara zilei de 27 iunie la radio Monte Carlo, pe care familia mea l asculta cu regularitate, s-a anun?at c? Romnia este obligat? s? cedeze Basarabia ?i Bucovina. La radio Bucure?ti, ncercnd s? afl?m ce se ntmpl?, se comenta felul cum a decurs examenul de bacalaureat al principelui Mihai... Nimic despre ultimatum ! Tata ns? ne-a pus s? ncepem mpachetarea lucrurilor din cas?, n vederea refugierii noastre n ?ar?. A doua zi, de diminea??, tata m-a trimis s?-mi scot actele ?colare de la liceu, care urmau s?-mi fie necesare nscrierii la ?coal? n septembrie. Drumul meu de acas? pn? la liceu trecea prin Pia?a Unirii ?i prin fa?a Prim?riei. Cnd am ajuns la prim?rie am v?zut c? n strad? z?ceau cinci cadavre de solda?i romni, al c?ror snge se scursese n praful de pe caldarm. C?iva oameni de pe margine priveau consterna?i ?i deruta?i. Am ntrebat ce se ntmpl?, au venit deja ru?ii la Cern?u?i ? Mi s-a r?spuns c? solda?ii au fost omor?i de ?ia! ?i mi s-a ar?tat spre dou? automobile n jurul c?rora se nvrteau vreo 12-15 tineri civili, narma?i, unii aveau chiar dou? automate, unul n mn?, altul la spate ?i se agitau s? ncap? to?i n ma?ini. i cuno?team pe to?i, pe unii din vedere, pe al?ii personal sau dup? nume: Aufleger Feibi?, Fisher, Abacumov, Eisinger Siegfried. Jucau fotbal n forma?ia de juniori a echipelor evreie?ti amintite. Au plecat strignd Zum Flugplaz! (La aeroport!) Mam ntors acas? pe un drum ocolitor, c?ci se auzeau focuri de arm? pe alte str?zi. n grupul amintit se afla ?i Sigi Bainer, pe care l cunoscusem bine c?ci jucasem fotbal mpreun?, n cteva meciuri, ca adversari. L-am reg?sit pe la mijlocul anilor '50, la securitatea din Cluj, cnd am fost anchetat ?i de cteva ori am fost b?tut m?r de acest Sigi Bainer. Am ncercat s? vorbesc cu el omene?te, amintindu-i c? ne cunoa?tem bine ?i c? n-are cum s? vad? n mine un agent al puterilor imperialiste occidentale, cum eram acuzat. Mi-a spus de mai multe ori: pentru trecut un monument, pentru prezent un glon?! . l mai ntlnisem de cteva ori n Cluj, fusese un mic contrabandist nainte de a se angaja la securitate, ca anchetator ?i b?t?u?. Cnd m-am eliberat am aflat c? plecase n Israel". (Raoul Volcinschi)
--------------------------------------------------------------------------------------------
[1] Dosarele Suferin?ei", Editura Bucovina viitoare, 1999, p.107
[2] Ibidem, p.126
[3] Ibidem, p.185
[4] Ibidem, p.46
[5] Ibidem, p.184
[6] Ibidem, p.26-28
 
Decembrie '89 - Gruparea Iliescu-Militaru-Brucan
Nicolae Bucur   
Sâmbătă, 29 Decembrie 2012 23:42
Citeşte mai mult...
Scenariul grup?rii Iliescu din decembrie 89 prevedea ?i o posibil? interven?ie militar? sovietic?

Scenariul f?cut de gruparea Iliescu-Militaru-Brucan pentru lovitura de stat din decembrie 1989 presupunea ?i o posibil? interven?ie militar? sovietic?. Asta n cazul n care Securitatea l-ar fi sus?inut pe Nicolae Ceau?escu ?i ar fi ripostat. Planul comploti?tilor kgb-i?ti, care, conform m?rturiilor ?i dovezilor adunate de-a lungul anilor, au beneficiat de sprijin logistic din partea sovieticilor, att pe partea de r?zboi electronic, ct ?i pe partea de diversiune tip gheril?, nu putea fi valabil dect dac? Securitatea era adversarul celor preg?ti?i s?-l nlocuiasc? pe Ceau?escu. Numai c? ?eful Departamentului Securit??ii Statului, Iulian Vlad, ?i-a dat seama ca sfr?itul epocii Ceau?escu este doar o chestiune de luni sau chiar s?pt?mni de zile ?i a decis s? nu se implice n ap?rarea cu orice pre? a dictatorului ?i a regimului s?u. El a dat ordine clare n acest sens, cernd subalternilor s? nu foloseasc? armamentul din dotare ci s? se rezume doar la misiuni informative. Att nainte de 22 decembrie 1989, ct ?i dup?. Mai mult, Iulian Vlad i-a cerut, chiar, lui Milea, n n diminea?a lui 22 decembrie, s?-l aresteze pe Ceau?escu. Vasile, hai s?-i arest?m pe ??tia!", i-a ?optit Iulian Vlad, lui Vasile Milea, dup? ce ministrul ap?r?rii, ie?ind de la Ceau?escu, care tocmai l amenin?ase cu plutonul de execu?ie, s-a intersectat cu ?eful D.S.S. n fa?a cabinetului 1. E prea trziu, eu am ie?it din joc. Nu mai am nicio ?ans?!" - i-ar fi r?spuns Milea, cu o or? nainte de a se sinucide.

De?i prima parte a planului a fost aplicat? cu succes la Timi?oara, prin folosirea diversioni?tilor care au incitat popula?ia ?i autorit??ile prin spargerea geamurilor unor magazine din ora? ?i provocarea militarilor din dispozitive, dup? 22 decembrie n-ar fi trebuit s? mai moar? nimeni pe str?zile marilor ora?e. Att capii armatei, ct ?i ai Securit??ii acceptaser? schimbarea ?i nu mai r?m?sese dect o singur? problem?: cine preia conducerea ??rii. De?i Iliescu era cel preg?tit de sovietici, mai existau candida?i n jurul c?rora se creaser? nuclee de sus?in?tori: Ilie Verde?, Constantin D?sc?lescu, chiar ?i Dumitru Mazilu care avea deja, preg?tit?, o platform?-program pentru nlocuitorul P.C.R.. Pentru ca gruparea Iliescu s? fie cea acceptat? de popula?ie, planul nceput la Timi?oara a fost aplicat ?i la Bucure?ti, lansndu-se diversiunea terori?ti-securi?ti", care n-a reprezentat, de fapt, dect declan?area unui r?zboi carnagiu pe str?zile Capitalei, dar ?i al altor ora?e din ?ar?, dup? narmarea iresponsabil? a civililor ?i trimiterea lor la vn?toare de terori?ti". Sigur, nimeni n-a putut s? arate vreodat? vreun terorist viu sau mort. Cei vii s-a dovedit c? nu erau terori?ti, iar cei mor?i a?ijderea. Cei care au tras, adic? civilii revolu?ionari", cred ?i azi c? s-au luptat cu terori?tii, iar unii dintre ei nc? se mai laud? cum au mpu?cat ei terori?ti". Dac? cineva ar verifica declara?iile lor ar avea surpriza s? constate c? victimele cu care se laud? n-au fost dect al?i civili, sau militari ai armatei romne, mai pu?in noroco?i dect ei. Numai c? procurorii Parchetului Militar n-au fost interesa?i n a-i c?uta ?i pedepsi pe cei care au ap?sat pe tr?gaci, ci pe aceia care au dat ordinele. Pn? n 22 decembrie 1989 au fost uci?i 162 de oameni ?i r?ni?i 1.529, ca urmare a represiunii coordonate de comandamentul de la Timi?oara ?i, ulterior din Bucure?ti ?i alte ora?e (Cluj ?i Tg. Mure?). Dup? 22 decembrie, num?rul mor?ilor a crescut de aproape ?ase ori, ajungnd la 942, iar num?rul r?ni?ilor a fost de 2.245 persoane. Dac? pn? pe 22 decembrie vinov??iile sunt clare ?i dovedite, dup? aceast? dat? Parchetul n-a avut puterea de a-i inculpa pe principalii vinova?i, n frunte cu Ion Iliescu.

Intrarea trupelor sovietice n Bucure?ti ar fi putut repeta fenomenul Praga-1968

Se ?tie c? motivul pentru care au existat attea victime a fost narmarea civililor chema?i s? apere, chipurile, revolu?ia", n realitate ns? chema?i s? acopere, prin r?zboiul de gheril? declan?at pe str?zi ?i, deci, teroarea instaurat?, preluarea puterii de c?tre gruparea Iliescu, cea care coordona, de fapt, aceast? diversiune declan?at? la nivelul ntregii ??ri. Exist? m?rturii c? narmarea popula?iei s-a f?cut la ordinul lui Ion Iliescu, de?i el n-avea niciun drept s? dea astfel de ordine. O s? prezentam o astfel de m?rturie, care apar?ine unui maior din cadrul UM 0673 ce apar?inea Ministerului de Interne, Mihai Ciocodei. Dup? ce revolu?ionarii" au fost narma?i ?i au nceput s? se mpu?te ntre ei, Iliescu a trecut la faza urm?toare a scenariului, anume chemarea g?rzilor de la Kremlin care s?-i asigure protec?ia n cazul n care securi?tii care trag din orice pozi?ii" - cum i-a numit el pe terori?tii imaginari - l-ar mpiedica s?-?i men?in? pozi?ia pe care reu?ise s? o dobndeasc?. A?a se face c?, pe 23 decembrie, el a cerut sprijin militar din partea Moscovei. O astfel de cerere nu poate fi perceput? altfel dect ca pe un act suprem de tr?dare n condi?iile n care se creaser? premisele ocup?rii ??rii de c?tre trupele sovietice. Cel care s-a opus acestei cereri a lui Iliescu, ?i care avea s? fie pedepsit pentru asta, a fost ?eful Marelui Stat Major al Armatei Romne, generalul ?tefan Gu??. El a fost singurul militar cu putere de decizie din fruntea armatei care a n?eles c? n condi?iile n care trupele erau dislocate ?i mpr??tiate n sute de dispozitive de pe teritoriul ntregii ??ri, nu puteau respinge o eventual? invazie de tipul celei din Praga anului 1968. Prin urmare, dup? ce a aflat c? s-a cerut interven?ia ru?ilor, generalul Gu?? a vorbit att cu reprezentan?ii ru?i, dar ?i unguri, din cadrul Tratatului de la Var?ovia, precum ?i cu cei de la Moscova, c?rora le-a spus c? Armata Romn? nu are nevoie de sprijin extern. El a prentmpinat astfel o posibil? desc?lecare" a ru?ilor la Bucure?ti, chiar dac? reprezentan?ii lor preluaser? puterea n stat. Mai mult, pentru a opri carnagiul care se declan?eze pe str?zi, cunoscnd ce nseamn? s? narmezi la ntmplare civili cu armament ?i muni?ie de r?zboi, el a solicitat C.F.S.N., pe 24 decembrie, s? cear? popula?iei s? stea n locuin?e ?i s? evite ie?irea pe str?zi pentru a permite militarilor s? reinstaureze ordinea. Cererea sa a fost, desigur, prezentat? de gruparea Iliescu, care era interesat? ca oamenii s? ias? pe str?zi pentru a justifica ?i amplifica fenomenul terorist, drept o ncercare de preluare a puterii. Asasinatul n mas? declan?at de gruparea Iliescu n seara de 22 decembrie 1989, a fost finalizat, oficial, pe 25 decembrie, prin asasinarea celor doi Ceau?e?ti.

nainte de a muri, generalul Gu?? a declarat c? s-a mboln?vit dup? ce a b?ut o cafea n noaptea generalilor" din 22/23 decembrie 1989

Consolidat? la umbra terorii, gruparea Iliescu avea s? c?tige astfel puterea ?i s?-?i elimine posibilii adversari. De aici ncolo, nu mai era nevoie de trupele ruse?ti. Caschetele sovietice se aflau deja la Citeşte mai mult...Cotroceni ?i la vrful Ministerului Ap?r?rii Na?ionale. Generalul Gu??, cel care s-a opus interven?iei sovietice a fost rapid nl?turat din fruntea M.St.M. ?i trimis la comanda diviziei din Buz?u unde a r?mas pn? cnd a fost dobort de cancer. O boal? despre care el nsu?i a afirmat c? a debutat n noaptea de 22 decembrie 1989, dup? ce a b?ut o cafea. ntrebat de jurnalistul militar col. George Vasile, dac? ?tie de unde i se trage cancerul osos de care suferea, el a r?spuns: Poate, dar nu sunt sigur, de la acea cafea (cafeaua b?ut? n noaptea de 22/23 decembrie 1989). Dup? ce am b?ut-o m-am sim?it tot mai r?u. Pe 30 decembrie 1989, seara, m-am ntlnit cu ai mei la Predeal ?i nu m? mai recuno?teau. Am ie?it anul trecut din spital. Am min?it c? m? simt bine ?i am plecat n aplica?ie. Dar mi-a fost tot mai r?u. Am fost o s?pt?mn?, pentru investiga?ii, la o clinic? din Paris. Mi-au sosit analizele de la Viena. Dumnezeule, cu ce am gre?it?" se ntreba generalul Gu?? cu pu?in timp nainte s? moar?. Dac? ?i cu ce a gre?it generalul Gu?? rezult? destul de clar din propria sa m?rturie f?cut?, la sfr?itul lui 1993, n fa?a Comisiei senatoriale de cercetare a evenimentelor din decembrie 1989, conduse de Valentin Gabrielescu. Ea va fi nso?it? ?i de declara?ia fostului ?ef al Comandamentului Infanteriei ?i tancurilor, general colonelul Ion Hortopan, care confirm? telefonul dat din biroul ministrului ap?r?rii, chiar dac? e confuz cu privire la cei care au participat la aceast? ac?iune. Ast?zi, att cei doi generali, ct ?i senatorul Gabrielescu, sunt mor?i. Au r?mas ns? m?rturiile lor. Prezent?m declara?ia lui Mihai Ciocodei, conform c?rei Ion Iliescu a ordonat, n noaptea de 22 decembrie 1989, narmarea civililor.

I. Mihai Ciocodei
Ministerul de Interne
Maior Ciocodei Mihai din UM 0673 Bucure?ti
ianuarie 1990

Domnului colonel Grofu Florian
Raportez:
n ziua de 22.12.1989, la apelul televizat al Frontului Salv?rii Na?ionale, m-am deplasat la sediul Televiziunii Romne, unde m-am prezentat membrilor Consiliului Frontului. mpreun? cu cpt. Ing. Georgescu de la Academia Militar?, am nso?it un car de reportaj la fostul sediu al C.C. al P.C.R. ?i la revenire al Televiziuine am primit din nou misiunea de a nso?i un redactor (Mihai Tatulici) n acela?i loc, cu care am ?i revenit la sediu. Revenind n nc?perea n care-?i desf??ura activitatea Consiliul Frontului, s-a pus problema organiz?rii ap?r?rii sediului ?i faptul c? armata nu intrase n dispozitiv, iar revolu?ionarii organiza?i n pichete nu sunt narma?i. Am spus c? este o subunitate n apropiere, care dispune de armament. Mi s-a cerut s? m? deplasez acolo ?i s? solicit armamentul ?i muni?ia respectiv?, pe care s? le aduc la televiziune. Pentru a m? deplasa, dl. Petre Constantin, director general la Televiziunea Romn?, mi-a pus la dispozi?ie un autostation Dacia 1310, cu ?oferul Vlcu. M-am deplasat la Autobaza Porumbaru, unde am discutat cu dispecerul de serviciu, m.m. Ciobanu Ilie; acesta mi-a spus c? nu m? poate ajuta, dar s? discut cu col. St?nescu Ioan, ?eful biroului. n convorbirea telefonic?, ini?ial acesta nu a fost de acord. Sosind gestionarul armamentului ?i muni?iilor, m.m. T?taru Ionel, am discutat ?i cu acesta, n ultim? instan?? fiind de acord cu punerea la dispozi?ie a armamentului ?i muni?iei existente, pe baz? de proces verbal.

Dl. Iliescu a cerut s? distribui arme ?i s? ap?r?m televiziunea

Dup? ntocmirea documentelor(un exemplar a r?mas la gestionar, iar alt exemplar l-am luat pentru a avea eviden?a asupra existentului ?i pentru justificarea folosirii), am telefonat la Televiziune, unde am discutat cu cpt. Ing. Georgescu ?i dl. Opai?, care mi-au spus c? va veni s? m? nso?easc? cu o ma?in? cpt. Ing. Georgescu. Sosind la Televiziune cu armamentul ?i muni?ia respectiv?: 50 pistoale calibrul 7,65 mm, 9 pistoale mitralier? cu cu baioneta respectiv?, 1200 cartu?e pistol calibru 7,65 mm ?i 135 cartu?e calibrul 7,62 mm, mpreun? cu ?oferul, cpt. Georgescu, cpt. Mistea Ilie ?i cei doi militari n termen care m-au nso?it, le-am transportat la etajul 11, unde, ntre sala de consiliu ?i biroul directorului general al televiziunii, se afla o nc?pere mic?. mpreun? cu cei doi militari n termen am introdus cartu?e n cele 100 nc?rc?toare de pistol, pe care apoi le-am p?strat ntr-o lad? nchis?.

Raportez c? toate aceste evenimente s-au desf??urat ntr-o tensiune permanent? ?i ntr-o succesiune foarte rapid?, nct n aceste condi?ii nu pot ncadra n timp fiecare ac?iune. Dup? ce am ncheiat de preg?tit nc?rc?toarele, la ordinul d-lui general-col. Hortopan, am distribuit un pistol ?i un pistol mitralier? cu muni?ie pentru doi ofi?eri de la M.Ap.N. care urmau s?-l escorteze pe Nicu Ceau?escu. La pu?in timp dup? aceea, s-a lansat primul atac asupra televiziunii. n acel moment, dl. Iliescu a cerut s? distribui arme ?i s? ap?r?m televiziunea.

Raportez c? n prima perioad? am nmnat armamentul pe baz? de semn?tur?. La un moment dat s-a intensificat focul asupra televiziunii, aceasta fiind atacat? ?i de elicoptere; stingndu-se lumina, o perioad? nu am mai distribuit ?i n continuare, pn? n jurul orei 1.00, am distribuit pe baza unor acte de identitate (buletin, livret militar, legitima?ie de serviciu etc.) pe care - subliniez - nu le-am putut verifica din lipsa luminii. Diminea?a, n jurul orei 3,00, s-a lansat zvonul c? se duc lupte n interiorul cl?dirii, la etajele I, II ?i III. n acel moment, am luat un pistol ?i muni?ie ?i am cobort la etajul III ?i n continuare la etajul II, respectiv la I, unde am putut constata c? informa?ia era fals?, probabil pentru a crea panic?. Am r?mas, n continuare, la etajul I, unde am organizat dispozitivul de ap?rare, solicitnd ap?r?torilor s? deschid? foc ordonat, lovitur? cu lovitur? ?i numai asupra persoanelor vizibile ?i care ac?ioneaz? v?dit mpotriva noastr?, invocnd att necesitatea protej?rii popula?iei din zon?, a cet??enilor care au venit n sprijin, ct ?i a locuin?elor n care se ascundeau terori?tii. Dup? revenirea la etajul al XI-lea, am primit alte sarcini legate de paza ?i ap?rarea obiectivului, neavnd timp pentru inventarierea armamentului ?i muni?iei r?mase.

ncepnd cu 23 decembrie, pe m?sur? ce soseau efective de militari ai armatei, precum ?i din fostele trupe de securitate, am ac?ionat cu maior V??? Florin, actualmente la poli?ia din Sibiu, pentru scoaterea civililor din televiziune ?i recuperarea armamentului. Ca urmare a discu?iilor purtate cu domnii Petre Roman ?i Ovidiu Tocaciu, membri ai Consiliului Frontului Salv?rii Na?ionale, a fost elaborat ?i difuzat comunicatul privind obligativitatea tuturor persoanelor de a preda armamentul pe care-l aveau asupra lor. Pe 25 decembrie am nceput inventarierea armamentului ?i muni?iei existente, dup? cere le-am mutat ntr-un birou nchis, asigurnd ?i paza acestuia, prilej cu care am ntocmit ?i eviden?a cu tot materialul prezentat. Pe 31 decembrie 1989 am primit ordin de la col. Oan? Marin, comandant al for?elor ce asigurau paza televiziunii, s? m? prezint la unitate. Am predat tot armamentul ?i muni?ia existente sg.maj. Bahrin Viorel, din cadrul UM 01210 Bucure?ti.

Pe 02 ianuarie 1990 am fost chemat la ordin la domnul general colonel Mihai Chi?ac, ministru de interne, c?ruia i-am raportat n leg?tur? cu armamentul ?i muni?ia ridicate de la autobaza Porumbaru, distribuite ?i folosite pentru ap?rarea Televiziunii Romne ncepnd cu 22 decembrie 1989. A fost prezent ?i dl. general-colonel Jean Moldoveanu, precum ?i col (r) Ungureanu Adrian, fostul comandant al unit??ii noastre. Domnul ministru a cerut s? fiu sprijinit de Inspectoratul General al Poli?iei pentru recuperarea armamentului respectiv. [...] Pn? n prezent nu au fost g?site, urmnd a fi recuperate dup? inventarierea general? a armamentului aflat n unit??ile M.Ap.N ?i M.I. urm?toarele categorii de armament din cel distribuit pentru ap?rarea revolu?iei: 17 pistoale model 1974, calibru 7,65 mm [...]; 4 pistoale mitralier? cu seriile [...]. Diferen?a de 726 de cartu?e pistol nerecuperate pn? n prezent au fost folosite pentru ap?rarea Televiziunii.
Este posibil ca anumite cantit??i s? fie predate, odat? cu armamentul , unor unit??i M.Ap.N. sau M.I. Cele 135 cartu?e pistol mitralier? calibru 7,62 mm au fost distribuite cte 15 pentru fiecare arm? ?i folosite n noaptea de 22/23 decembrie 1989.[1]
Maior Ciocodei Mihai

Opri?i m?celul!" - Parola folosit? de Nicolae Militaru pentru a declan?a teroarea n decembrie '89

Citeşte mai mult...Multe dintre afirma?iile f?cute de fostul ?ef al Securit??ii Capitalei sunt inedite pentru opinia public?, chiar dac? unele dintre ipotezele lansate de acesta au fost deja vehiculate prin diferite cercuri. Una dintre ideile interesante este cea privind motivul organiz?rii mitingului din Pia?a Palatului, din 21 decembrie 1989: lenea! Lenea activi?tilor de partid, care fuseser? obliga?i s? nfiereze n colectivele de oameni ai muncii din ntreprinderi, revolta de la Timi?oara. Astfel, ?edin?ele de partid fiind foarte costisitoare, s-a decis c? mai bine este s? fie aduna?i to?i oamenii muncii ntr-un singur loc ?i s? se fac? o singur? ?edin??! Ideea aceasta "genial?" i-ar fi venit primarului de atunci al Capitalei, Barbu Petrescu. i ademenim pe to?i la un loc ?i sc?p?m s? organiz?m attea ?edin?e!" - ar fi spus primarul. Cum, la conducerea statului, prostia era la ea acas?, ideea lui Barbu Petrescu a fost pus? imediat n practic?. El confirm? teoria privind diversiunea prin care s-a creat busculada la miting, folosindu-se cozile ascu?ite ale pancartelor, cu care au fost n?epate, "n fund", zice Goran, femeile aflate la manifesta?ie. Adaug? ns? c? autorii diversiunii ar fi venit cu trenul n Bucure?ti, de la Timi?oara, n noaptea de 20/21 decembrie. Ca s? justifice teoria terori?tilor, att de drag? lui Ion Ilici Iliescu, el invoc? telexul primit de un englez" cazat la hotel Capitol, prin care era informat c? Ceau?escu ar fi cerut sprijin Hezbollah. De?i informa?ia" este o gulgut?, cum se nume?te ea n limbajul speciali?tilor n dezinformare, Goran o ia de bun?. Drag? John, Ceau?escu a sim?it c? este n pericol, a cerut sprijin de la Hezbollah ?i urm?torii 7 din Hezbollah vin la Bucure?ti". Ca John" s? fi primit o astfel de informa?ie trebuia s? fie un membru extrem de important al unui serviciu de informa?ii din str?in?tate, implicat el nsu?i n evenimente. ?i dac? el ar fi existat cu adev?rat, atunci numele lui ar fi fost invocat de mult? vreme, de c?tre kgb-i?tii lui Iliescu, pentru a justifica teoria terori?tilor. Ori, pn? azi, Drag? john" a r?mas acela?i m?i, drag? John". Adic? o inven?ie de-a lui Iliescu&Co. Interesant? mi s-a p?rut afirma?ia lui Goran referitoare la declara?ia generalului Nicolae Militaru, f?cut? pe postul na?ional de televiziune, la pu?in timp dup? fuga lui Ceau?escu. De?i nc? nu ncepuse s? se trag? pe str?zile Capitalei, sau pe str?zile altor ora?e din ?ar?, rezervistul MapN Nicolae Militaru, racolat de serviciul sovietic de spionaj, a cerut public, pe un ton imperativ, Opri?i m?celul!". Colonelul Goran afirm? c? aceasta a fost parola prin care diversioni?tii au primit ordinul de a declan?a teroarea ce avea s? acopere preluarea puterii de c?tre K.G.B.-i?tii condu?i de Ion Iliescu.

[...] Zidurile din Bucure?ti au nceput s? fie desenate cu spray-uri ?i lozinci anti-cceau?iste. ?tiu c? ungurii au aruncat manifestele prin Bucure?ti, pentru c? Var?ovia s-a scris cu dublu v (W) ceea ce scriu doar str?inii!! Dar noi am fost deturna?i de la munca specific?; a trebuit s? ?tergem lozincile s? facem paz? s?-i prindem pe cei cu manifestele. Nu-i specificul nostru s? facem arest?ri. Am aflat ?i noi c? la Timi?oara sunt probleme cu evacuarea lui Tkes. Am participat la teleconferin?e, cu Barbu Petrescu, la 17 decembrie. Era mare secretomania, n-am ?tiut nici noi adev?rul despre Timi?oara. Era ?i o abstinen?? a noastr?, s? nu se zic?: ce te intereseaz??". Pe 20 decembrie a revenit Ceau?escu din Iran, a urmat teleconferin?a unde s-a dat indica?ia s? se combat? ce s-a ntmplat la Timi?oara n ?edin?e la locurile de munc?. nc? din seara aia s-au organizat 4-5 ?edin?e, dl. Sergiu Nicolaescu ?tie, c? a avut contacte cu noi (?tiu c? a?i plecat n str?in?tate cnd a?i vrut"). Ideea mitingului a fost a lui Barbu Petrescu (i ademenim pe to?i ntr-un singur loc ?i sc?p?m s? organiz?m attea ?edin?e!"). Primii secretari de sectoare, mai zelo?i, au scos oamenii de pe la 6-8 diminea?a. Pe la 9 ni s-a spus c? nu se mai ?ine, iar apoi c? se ?ine. N-am avut niciun plan, nu chem for?e. Atunci, am fost de acord s? aplic?m planul exact ca la Congresul al XIV-lea.

Ce aveam eu de f?cut? Aveam oameni n coloanele de muncitori, cei de la informa?ii economice, cu misiunea s? nu se ata?eze protestatari la coloane. ?tiam a elimina asemenea turbulen?i: la Bra?ov pe un muncitor l-a urcat maistrul n pod s? repare o tabl? ?i i-am luat scara. A stat acolo pn? la terminarea mitingului - deci aveam metode... A nceput mitingul, au vorbit 5 secretari de partid de nteprinderi. Sim?eam presiune, ca profesionist, lumea nu era vesel? pe fondul celor petrecute la Timi?oara. Noi ?tiam exact doar c? acolo este dezastru, c? ac?ioneaz? band? de ru?i ?i unguri ?i sparg magazine, c? au fost ataca?i militari etc.-deci lucruri provocatoare. Se mpungeau femeile n fund ?i ?ipau - am v?zut personal coada pe care erau tablourile: avea ?epu??. V?znd asta, am plecat. Am urcat pe telefoane...Am plecat de fric?, gndindu-m? c? Ceau?escu ne mpu?ca, dac? se restabilea ordinea, pentru c? noi am r?spuns de ordine ?i totu?i s-a produs dezastrul . Ne mpu?ca de la Vlad ?i pn? la mine pe to?i!

La unitate cnd am ajuns geamurile erau sparte. n?untru am v?zut 2 ofi?eri care au re?inut cca. 10 tineri dintre cei care aruncau cu pietre ?i i ?ineau pe burt?. Am spus s? li se dea drumul, nu-i treaba nostr? re?inerea, asta-i treaba mili?iei. Am urcat n birou, dl. gen.Vasile Gheorghe era acolo, a primit un telefon - a r?spuns: am n?eles domnule ministru" ?i mi-a spus c? a primit ordin ca to?i cei re?inu?i s? fie du?i la Jilava. Astfel au ajuns la Jilava ?i cei 10 de la sediul Securit??ii.

Am fost aresta?i to?i cei care ?tiam ceva de Iliescu

Ulterior, mi s-a re?inut infrac?iunea de "lipsire de libertate" ?i am primit doi ani jum?tate. Au fost aresta?i to?i cei care ?tiau ceva de domnul Iliescu: a fost arestat D?nescu, Bucurescu, eu, deci cei care aveam hrtiile cu Iliescu. La fel, ?epan, Vrban pt c? f?cuse perchezi?ie la Militaru. Ni s-a spus c? ne-au arestat pentru protec?ie s? nu fim omor?i ?! Pe Gelu Voican Voiculescu l ?tiam din 70 cnd l-au prins ungurii la frontier?, avea o prieten? evreic?. Eu l-am adus de la Oradea s-a pus problema s?-i g?sim ceva(s?-i facem un dosar cu alte acuza?ii). Nu am vrut ?i peste 2 s?pt?mni i-am dat drumul. Un ofi?er de la mine, Tache Ionel, s-a ata?at de el la revolu?ie, l-am v?zut la televizor.

Ofi?erii mei aveau contacte cu Gelu Voican, eu nu l-am ntlnit din 1970. n 22 am aflat c? oamenii din nteprinderi ies n strad?, unii directori au ?i sudat u?ile - am spus c? asta-i sfr?itul ?i am plecat din unitate - dnd ordin maiorului Mocanu, dispecer de serviciu, s? nu se pun? mna pe arme. Am trimis so?ia ?i copiii la o alt? adres?, la o profesoar?. Am plecat pe Matei Milo,n Ci?migiu, am v?zut elicopterele care lansau manifeste de sus?inere a regimului, apoi am v?zut elicopterul cu care a fugit Ceau?escu. Apoi m-am dus la aceea locuin?? unde era familia, am urm?rit la televizor Citeşte mai mult...evenimentele. Nu m-am dus la birou, mi s-a spus s? nu m? duc c? au venit revolu?ionari . M-am ascuns prin Berceni. Am v?zut scenariul cu tragerea-to?i tr?geau n bibliotec? ?i nu n balcon!! S-au pierdut oameni buni care ?tiau ce este munca de informare!!! n 23 decembrie m-am dus la Ministerul Ap?r?rii, m-am prezentat. (Depozi?ie dat? pe 26 ianuarie 1994)

Cei care au provocat dezordinea de la mitingul din 21 decembrie, veniser? de la Timi?oara

Direc?ia a IV-a nu avea, n 21 decembrie, atribu?ii concrete cu privire la miting. Doar generalul Vlad a spus s? se dea o mn? de sprijin securit??ii Capitalei a?a c? am conlucrat cu gen. Vasile Gheorghe ?eful Direc?ie a IV-a. Gen. Vasile nu avea efective n dispozitive. Pe la 11 noaptea a plecat, din biroul meu, pe platou, pentru c? a fost informat c? au fost re?inu?i ?i 2 diploma?i francezi. A intervenit ca ace?tia s? nu fie du?i la Jilava. P?rerea mea a fost c? au venit din Timi?oara tineri care au provocat dezordinea de la miting ?i apoi demonstra?iile din dup? amiaza ?i seara zilei de 21 decembrie 1989 din Bucure?ti. Prima dat? aresta?ii au fost adu?i ?i la sediul Inspectoratului Mili?iei din Capital?, eu am dat ordin s? dispar? de aici, astfel au fost du?i ?i cei 10 oameni la Jilava, motiv pentru care am fost ?i eu acuzat.

Diversiunea de la hotel Capitol: Ceau?escu a cerut sprijin Hezbollah

n ziua de 20 decembrie din Iran au venit 7 lupt?tori nu ?tiu cu ce curs? de avion. n camera 411 din hotelul Capitol-Na?ional a locuit un englez. A primit un telex: Drag? John, Ceau?escu a sim?it c? este n pericol, a cerut sprijin de la Hezbollah ?i urm?torii 7 din Hezbollah vin la Bucure?ti" . Era prin 22-23 decembrie. Eu le-am g?sit urma celor 7 din Hezbollah, nu au dormit la hotel, au fost pe la Romtehnica - ntreprinderea de comer? exterior a Armatei de care se ocupa St?nculescu. n orice caz ace?tia trebuiau s? ajung? la St?nculescu . Eu ca profesionist am tras concluzia c? ace?ti oameni v?znd c? nu mai pot ap?ra regimul au creat panic?, au f?cut acte de diversiune. Dac? Securitatea era l?sat? noi puteam g?si ?i prinde terori?tii. Dar gen Stelian (Pintilie) a t?iat cablul principal ?i noi n-am mai putut ac?iona plus anumite comenzi. Cei 7 au trecut prin vama Giurgiu pe data de 30 decembrie, au p?r?sit scena. Dup? 22 decmbrie, Brucan ?i Militaru au canalizat mersul evenimentelor . Pe mine m-a surprins cnd l-am v?zut pe St?nculescu la proces deoarece ?tiam c? este om de cas? al familiei Ceau?escu. Mai ?tiam despre el c? se ocupa de exporturile de armament ale Romniei. Vasile Ionel era n CC, avea telefonul scurt 260, dup? 22 decembrie . L-am informat c? noi puteam s?-i prindem pe terori?ti. n noaptea de 20-21 decembrie am primit informa?ia c? au venit, cu trenul de noapte, indivizi din Timi?oara. Apoi am v?zut oameni care n?epau femei pentru c? ele zbierau pentru a provoca dezordine la miting ?i am v?zut un microbuz cu aceste pancarte care aveau mnerul prev?zut cu un cui pentru mpuns . De aici am tras concluzia c? timi?orenii ac?ionau n Bucure?ti. Securitatea putea trage un cartu? n antena central? a TV ?i apoi opreau transmisiunea dac? voiau. La fel ?i terori?tii!

Noi am cheltuit mari sume de bani pentru Mazilu s? se promoveze interesele n str?in?tate ?i el era de fapt tr?d?tor! Mazilu mi d?dea telefon, c? vezi, la blocul cutare sunt un cuib de terori?ti. I-am trimis o echip?. Eu ?tiam ce se urm?re?te ?i mai ales l ?tiam pe Mazilu. Societatea nu s-a schimbat, sistemul nu s-a schimbat. Este o continuare pe alt plan al acelea?i situa?ii! Au ajuns la putere ni?te oportuni?ti, fo?ti comuni?ti, care se ceart? ntre ei! n Romnia actual? se ceart? ?i se bat ntre ei comuni?tii! Excep?ia fac poate cei care erau n nchisori nainte: Coposu, Gabrielescu, Diaconescu etc. Dac? era un plan pt modul de ac?ionare n cazul ocup?rii unei p?r?i din teritoriu de inamic, nu era la securitatea Capitalei, ci poate la direc?ia Securit??ii Statului. Eu ?tiam c? n aten?ia Direc?iei a IV-a era ?i gen. Militaru - dosarul lui eu nu l-am v?zut, era la generalul Vasile. ?tiam c? gen. Militaru avea ntlniri cu M?gureanu, Iliescu, Ioan Ioanid n parcul Tineretului, rezulta c? vor s? fac? ceva mpotriva lui Ceau?escu. Mai ales dup? Scrisoarea celor ?ase au ajuns ?i ei la concluzia c? trebuie s? ias? cu ceva - atunci Iliescu a spus c? el va face o scrisoare ?i o va trimite la Europa Liber?. Militaru a propus s? se trimit? scrisoarea sub semn?tura F.S.N.. Iliescu a propus Front Patriotic Na?ional. Atunci noi am stat de vorb? cu Iliescu ?i l-am temperat s? nu trimit? nici o scrisoare pentru c? destule necazuri ne-au pricinuit Scrisoarea celor ?ase . Astfel am intrat eu n aceste probleme. Ulterior Militaru m-a ntrebat cine l-a urm?rit? Am spus c? nu noi de la Capital?, ci eventual contrainforma?iile militare. Unitatea 110 era cu controlul informativ al ??rilor socialiste inclusiv, se ocupa de K.G.B. pt c? ei recrutau oameni de la noi. Militaru era suspect c? lucreaz? pt K.G.B. de aceea a fost scos ?i din armat?. Cei 7 membri Hezbollah au cobort la Otopeni pe 20 decembrie 1989, au declarat c? se duc la hotelul Bucure?ti ?i vor s? mearg? la nteprinderea Meteor. Dar nu au ajuns nici la Meteor ?i nu s-au dus la nici la hotel - au ajuns direct la Romtehnica (Romtehnica ?i derula afacerile prin firma Meteor). Deci, dac? tot erau aici ni?te arabi care s?-l apere pe Ceau?escu, cineva a zis s?-i folosim ?i pe ei. ?i astfel au fost folosi?i pt ac?iuni diversioniste. Dl.col. Chi?oiu - acum este ?eful contrainforma?iilor pentru jandarmi - era subaltern al meu, lucra la sinteza informa?iilor pentru Petre Roman - ?tie de acest telex ?i restul. Dac? s-a pus problema s? justific?m noua putere ?i c? s-a anun?at 60.000 mor?i nseamn? c? trebuiau ni?te victime ?i cei 7 au fost folosi?i! Gen. Gigi Diaconescu (adjunctul Procurorului General) a venit la mine la un pahar de vorb? pentru c? avea misiunea s? clarifice problema terori?tilor. A venit pe 3-5 ianuarie1990 ?i mi-a spus: hai s? l?murim treaba asta c? ar fi formidabil: s?-mi dai trei de la tine mai pun ?i eu trei de la mine ?i ncheiem problema! . Mi-a r?mas n gnd acest lucru! Atunci am refuzat orice trg pe aceast? tem?!"Cnd am stat de vorb? cu Iliescu dup? Scrisoarea celor ?ase a promis c? va fi cuminte ?i a ?i scris asta! Aceasta era munca mea atunci!

Mul?i dintre actuali disiden?i au fost informatorii no?tri. Ce a ap?rut n Evz este o prostie! Securitatea era foarte bine organizat?. Inclusiv fo?tii de?inu?i politici ca ?i oamenii simpli erau mndri c? sunt cunoscu?i cu un ofi?er de Securitate! Era o cinste pentru ei, apoi ??tia, informatorii, erau ?i ajuta?i aveau avantaje. Cred c? ura mpotriva securit??ii pornea pt c? se judeca institu?ia dup? ?eful ei, Postelnicu, apoi datorit? profesionalismului, c? ?tiam asta..... Eu am spus la ai mei dac? directorul diminea?a nu v? invit? la o cafea, v? schimb, pt c? nseamn? c? nu sunte?i agrea?i. Cnd am dat telefon generalului Vasile c? a disp?rut din spital un suspect terorist, mi-a spus s? nu mi fac griji, c? ajunge el la Balote?ti . Pe acest terorist l chema Horvath ?tefan. Avea la slip o stem? a Republicii ?i un medalion cu Ceau?escu. Dup? 22 prin diferite localit??i se g?seau ofi?eri care ncepeau s? aresteze ofi?erii de securitate. Astfel, unul singur din Maramure? ?i-a arestat prietenul lui securist. Cred c? ace?tia aveau o misiune la o adic? s? ac?ioneze!"

Militaru a folosit parola Opri?i m?celul!"

Nu s-a dat ordin s? se ard? arhiva securit??ii. Nici nu se putea, era C.I.-stul care raporta imediat. Poate dup? fuga lui Ceau?escu s-au mai ars documente. Col Ra?iu Gheorghe era comandantul Direc?iei I ?i ei se ocupa de stunden?i str?ini, terori?ti, ac?iuni teroriste ntre str?ini etc. La fel ?i cei de la USLA se ocupau de aceste probleme ?i USLA avea sector de informa?ii, aveau informatori din rndul studen?ilor str?ini. Probabil Brucan era conectat la 2-3 servicii de informa?ii: C.I.A., K.G.B. ?i poate ?i la MOSSAD, dup? originea sa. Cred c? dup? ce a afirmat gen. Militaru la televizor, "opri?i m?celul", f?cnd apel la diferi?ii comandan?i din diferite ora?e cnd nc? nic?ieri nu era nici un m?cel - era o parol?! Dup? rostirea acestei parole a nceput ntr-adev?r s? se trag?. Aveam ICT-uri (intercept?ri convorbiri telefonice) dar unitate mic? dar problemele importante le lucra serviciul T- chiar ?i la solicitarea noastr?. Dup? 22 cnd a plecat Ceau?escu nu s-a auzit nici un foc de arm?, nici o petard?, pn? la ora 18,30. Deci numai dac? nu vrei s? vezi c? a fost un scenariu! Iar cnd a nceput tirul nu s-a tras asupra celor din balconul C.C.? Era normal s? se trag? asupra celor care voiau s? ia puterea lui Ceau?escu dar pe cl?direa C.C. nu se v?d urme de cartu?e!
Securitatea a fost deturnat? de la munca de securitate! Am fost pu?i s? facem pnde etc. deoarece cuplul dictatorial nu mai era iubit de noi. Poate Ceau?escu a fost tr?dat ?i din interiorul P.C.R.. De ce n-a fost arestat ?i Ursu (Ioan) odat? cu cei din C.P.E.X.? ?i el era la toate ?edin?ele C.P.E.X.. Se spune c? pentru el s-a intervenit direct de la Moscova. Pe 22 decembrie n toate unit??ile securit??ii statului a intrat armata ?i s-a controlat armamentul. Nu s-a tras nic?ieri niciun cartu?. Securitatea nu era mai bine pl?tit? dect armata, de exemplu.

CIA are cel mai mare merit pentru c? l-a racolat pe Gorbaciov.

Gheorghe Goran, fost ?ef al Securit??ii Municipiului Bucure?ti - Comisia Senatorial? pentru cercetarea evenimentelor din decembrie 1989, reaudierea din 4 mai 1994[2]

Not?: Conform unui document din Arhivele M.A.E. polonez, Ion Iliescu ?i Silviu Brucan a cerut ajutor militar din partea U.R.S.S.. Documentul a fost pus la dispozitie de c?tre Adam Burakowski, doctor n ?tiinte politice, conferen?iar la Institutul de Studii Politice al Academiei de Siin?e a Poloniei ?i director adjunct al Sec?iei Externe a Radioului Polonez. Burakowski precizeaza c? documentul, desecretizat in temeiul Legii din 22 ianuarie 1999 privind protectia informa?iilor clasificate (art. 86 al. 2), reprezint? un mesaj cifrat trimis de la Ambasada Republicii Populare Polone din Bucure?ti c?tre MAE de la Var?ovia, n ziua de 23 decembrie 1989".

Fragment din documentul din Arhiva MAE Polonia:
URGENT
Catre dir. J. Makosa
Insarcinat cu afaceri, Bauer informeaza prin depesa nr. 189 din data de 23 luna curent?:
Ora 15.00.
1. De la sovietici:
n numele Frontului Salv?rii Na?ionale, Ion Iliescu ?i Silviu Brucan au solicitat ajutor militar Ambasadei U.R.S.S., pentru c? singuri nu se vor descurca.
F?r? s? a?tepte r?spunsul, F.S.N. a anun?at la TV c? Ambasada a promis ajutorul.
R?spunsul U.R.S.S.: sunt gata s? acorde orice fel de ajutor cu excep?ia interven?iei trupelor."
Adam Burakowski mai precizeaz? ca n acele zile Ambasada Poloniei trimitea zilnic c?tre minister cateva mesaje de acest gen ?i ca informa?iile din mesajele cifrate pot fi considerate ca fiind credibile.
Curentul"
--------------------------------------------------------------------------------------
[1] vezi http://www.curentul.ro/2012/index.php/2012122181493/Decembrie-1989-marturii-si-documente/Scenariul-gruparii-Iliescu-pentru-lovitura-de-stat-din-decembrie-89-prevedea-si-trupe-sovietice.html
[2]http://www.curentul.ro/2012/index.php/2012122181541/Decembrie-1989-marturii-si-documente/Opriti-macelul-parola-folosita-de-Nicolae-Militaru-pentru-a-declansa-teroarea-in-decembrie-89.html
 
  
Sâmbătă, 29 Decembrie 2012 23:35
Citeşte mai mult...Unul, m?car, dintre cei mor?i acolo, la Cotul Donului, ?i are moa?tele de sfnt n acel p?mnt...", ne ncredin?eaz? Iosif Niculescu, veteran de r?zboi, medic pe front n cel de-al Doilea R?zboi Mondial. Aceast? remarc? a veteranului bucure?tean - aflat la venerabila vrst? de 98 de ani -, sau mai ales aceast? str?luminare a senectu?ii, i-a indus universitarului chi?in?uian dr. Vasile ?oimaru hot?rrea ferm? de a marca cei 70 de ani de la tragicele evenimente militare de la Cotul Donului n nota caracteristic? faptelor sale culturale, absolut demne de remarcat. Intelectualul de la Chi?in?u ?tia c? Statul, aceast? entitate abstract?, aproape deconectat? acum de la sfnta raportare la no?iunea de Patrie, nu va dovedi c? are memorie, vizavi de tragedia romneasc? din noiembrie 1942, contextualizat? Razboiului Sfnt de readucere Acas? a Basarabiei ?i Bucovinei de Nord.

?i iat?, n nume personal, dr. Vasile ?oimaru ?terge el lacrima de sub geana Patriei, plesnind totodat? obrazul gros al Statului cel lipsit de sim?ul datoriei fa?? de Istorie. Dup? ce a extras, ca o necesar? nevoie de multiplicare, din filmul documentar Eroism ?i jertf? pe Frontul de Est", Funda?ia Cre?tin? P?rintele Arsenie Boca", 2010, m?rturiile lui Iosif Niculescu, protagonistul filmului, l-a contactat pe veteran n apartamentul s?u din Bucure?ti spre a-i lua un interviu amplu, care s? reconfirme eroismul ?i puterea de jertf? ale Osta?ului Romn pentru cauza sfnt? a datoriei fa?? de Patrie. ?i, n context, s? confirme ?i existen?a umbrelor nc? neluminate de spiritul adev?rului istoric.

A purces apoi acest neobosit c?l?tor pe urmele osta?ilor care ?i-au v?rsat sngele ?i ?i-au nstr?inat oasele n p?mntul pustiurilor calmuce. Locuri str?ine, la care n-au rvnit osta?ii no?tri, ci care erau doar s?la?ul fetei morgana" a remplinirii unit??ii Neamului Romnesc. S-a dus acolo ca s? le pun? acestor eroi o cruce cre?tin?, cu tricolor, o cruce improvizat? din crengi de copac - deci efemer? -, rezultat? din manufactura stngace a intelectualului cu inim? de Romn.

Publicistul de la Chi?in?u s-a ntors de pe cmpurile golgotice ale Donului profund dezam?git de lipsa (cu des?vr?ire!) a oric?rei urme simbolice de respect ?i recuno?tin?? pentru cei pe seama c?rora mul?i mimeaz? azi demnitatea. Nicio cruce memorial?, niciun monument, niciun cimitir romnesc, n timp ce semnele de respect pentru propriii eroi ale celorlalte na?iuni beligerante erau n exces. S? fie aceast? indiferen??, oare, o rutin? care prelunge?te consecin?ele unor presupuse tr?d?ri instrumentate de c?tre uneltele viitorului guvern instalat de bol?evici n Romnia?

Dr. Vasile ?oimaru s-a ntors hot?rt s?-?i strige dezam?girea. n cteva s?pt?mni doar, a ini?iat ?i coordonat volumul comemorativ Cotul Donului 1942: eroism, jertf?, tr?dare", ap?rut la Editura Serebia", Chi?in?u, 2012. Cartea include notele sale de trist? c?l?torie prin locurile extreme ale Frontului de Est din cel de-Al Doilea R?zboi Mondial (cu fotografiile conexe, constituite ntr-o sugestiv? iconografie), m?rturisirile de r?zboi ale medicului Iosif Niculescu, un martor extrem de lucid al evenimentelor militare de la Cotul Donului, intervievat mpreun? cu Roxana Iorgulescu, realizatoarea de emisiuni radiofonice de la Radio Romnia Interna?ional, ?i m?rturiile celor patru veterani de r?zboi, nonagenari, din comuna Miroslove?ti, jude?ul Ia?i, supravie?uitori ai m?celului de la Don. Volumul con?ine ?i texte de Mircea Vulc?nescu, Ion Iachim, Nichita St?nescu, conexe tematicii c?r?ii.

Aceast? sumar? referire la volumul comemorativ doar de 100 de pagini are n con?tiin?a celui care semnaleaz? aici evenimentul un acut impuls de a remarca ?i sublinia osteneala ?i d?ruirea colaterale acestei apari?ii editoriale. Coordonatorul volumului, dr. Vasile ?oimaru, e el nsu?i erou epopeic, prin sacrificiile personale legate de c?l?toria sa de circa 4.000 de kilometri (dus-ntors) pe urmele osta?ilor romni, care a implicat costuri de naturi diverse, inclusiv riscuri legate de manifestarea xenofobiei celor c?rora, prin acte de cultur? ?i spiritualitate romneasc?, dr. Vasile ?oimaru le ?ine cu fervoare piept de dou?zeci de ani.

n privin?a realiz?rii c?r?ii fizice, la lansarea ei dr. Vasile ?oimaru s-a ar?tat entuziasmat de empatia ?i solicitudinea generoas?, total dezinteresat? financiar, ale editorului, ale distin?ilor lectori ai volumului - scriitorul Vlad Pohil? ?i prof. univ. dr. Zamfira Mihail - ?i ale graficianului Simion Zam?a, autorul copertei.
 
Despre jigodism, legi ?i ur?
Dr. Nicolae Bala?a   
Sâmbătă, 29 Decembrie 2012 23:24
Citeşte mai mult...Despre sentimente ?i legi, am gndit, probabil, de cnd am con?tientizat lumea nconjur?toare, un fel de spa?iu a tot, de cnd am v?zut c? trece ziua, vine noaptea, c? anotimpurile, de?i ?i au locul ?i rolul lor, uneori o iau razna ?i ne joac? farse. Mai exact, de cnd am v?zut c? trebuie s? dau din coate ?i s?-mi fac un loc al meu n tot ceea ce se ntmpl?, prin ns??i ntmplarea de a fi. Dac? chiar o fi ntmplare! Desigur, omul, n genere, crede n scop ?i mai ales n cel pe care ?i-l atribuie, n condi?ii de normalitate, ca f?c?tor de bine ?ie?i ?i semenilor, prin ns??i firea lui. La limita patologicului, cnd simte c? ceva (influen?a, banul, politicul etc.) i dau putere, se crede nsu?i Mntuitorul. Care dintre cei ce au avut (ce-i drept, vremelnic), ?i pinea, ?i cu?itul n mn?, nu au strigat n gura mare: Pentru voi, Dumnezeul sunt eu!". Ce s? zic? Neghiobia n forma sa manifest?! Ca simpl? aducere-aminte, trebuie s? spun c? expresia anterioar? putea avea cumva sens pe vremea politeismului grecesc cnd zeul era omul ale c?rui atribute extrapolate i d?deau muritorului sentimentul c? nu e singur ?i, la nivel emo?ional, o oarecare siguran??. Omul, atunci, ca de altfel ?i acum, striga c?tre cineva, c?tre acel protector din mintea ?i sufletul s?u ?i-i cerea ajutor. Venea sau nu, el a?tepta. Evreii a?teapt? de mii de ani pe acel Mesia care, la nivel de mit, le-ar fi promis cndva, la nceputuri, ?i un t?rm sfnt, ?i locul n care laptele ?i mierea ar curge ruri f?r? a mi?ca m?car un deget. Revenind la chestiunea cu venirea noastr?, ca oameni n lume, personal nu exclud nici ntmplarea. Cum de altfel nici ntmplarea cu scop nu este exclus? (un nonsens la nivel lingvistic), ct? vreme, de exemplu, o piatr? supus? unor for?e exteriore, ?ip? (asculta?i-m?! ?ip? la propriu!), evident, f?r? ca noi s? o putem auzi, apoi (contrar oric?rei a?tept?ri), ?i m?re?te volumul, ?i, n cele din urm?, dac? for?ele nu-i dau pace, piatra, prin te miri ce mijloace, le sare for?elor n cap. Povestea anterior descris? nu ?ine de fantastic sau de datul n bobi la miezul nop?i, ci de o nou? ?tiin??, rocologie, ?tiin?? ce transform? n ecua?ii matematice tot ce v-am povestit eu adineauri. n plus, noua ?tiin?? st?ruie n tot ce se cheam? mecanica prafului.

Cnd am auzit, pentru pima dat?, despre a?a ceva, cu toat? ncrncenarea unora n: Pe p?mnt, eu sunt ?i Dumnezeul meu ?i-al vostru", ?i nencrederea mea n mai nimic, m-am ntors n mine ?i m-am rev?zut pulberea, din cine mai ?tie ce col? de univers, culeas?, fr?mntat? de Creator. Fr?mntat? ?i re-fr?mntat? p?n? ce am v?zut lumina zilei, n primordii, eu, om. Ce zice?i voi e a?a u?or s? fr?mn?i un pum de pulbere pn? ce te ob?ii pe tine, din praf, om, adic? om dup? chipul ?i asem?narea ta"? Cu alte cuvinte, crede?i c? ar fi a?a de u?or s? fii tu nsu?i Dumnezeu? Dup? pragmatismul contemporan, problema ar fi la ndemna oricui. Ce mare scofal? s? pui materia prim? ntr-o piu? - ar s?ri ei - s? torni ap?, s? mesteci pn? ce se ob?ine ceva vscos, apoi fie, l iei la modelat, fie l pisezi pn? ce praful spune tot. ?i ca s? scape de atta fr?mntat, singur ar lua chipul de om". Palavre de trei parale. Bazaconii! ?i nc? de care, dac? te gnde?ti numai la simplul fapt c? n cel de tine ob?inut nu e nici suflet, nici sentiment, nici... Ori noi, ??tia, f?cu?i, dincolo de oase, coaste ?i ?ira spin?rii (cei care o au), pe care, la un adic?, le-a?i putea turna din gips, avem, fra?ilor, de toate. Praful ?la cosmic, n ziua a ?asea, fr?mntat de Tat?l Nostru, a devenit, n cele din urm?, suflet. Face?i-l ?i voi, ??tia, doar pragmatici, ?i eu vou? m? nchin! Pn? atunci, v? spun c? nu mai e mult pn? o s? da?i de dracu! Chiar r?u de tot, ct? vreme, cu tot felul de ?iretlicuri, a?i scos din om ce avea mai de pre?, iar acum el, troac? pe interior, a devenit robot. Productivitate ?i societate de consum. Marketing n toate! ?tiu, n-o s? recunoa?te?i! Ba mai mult, o s?-mi spune?i fel ?i fel de aiureli n care nici chiar voi nu crede?i. M? rog, ar fi problema voastr?, ns? v-a?i b?tut joc de Omul om ?i chiar de voi, parc? de cnd lumea, voi cei mai pu?in oameni.

Revenind, trebuie s? amintesc m?car faptul c? structura asta merg?toare (ca s? folosesc un termen pragmatismului la ndemn?), dincolo de carne, oase, are n el fel ?i fel de legi, interior-exterioare, ra?ionale, obiective, subiective, are sentimente care mai de care... Toate greu, dac? nu chiar imposibil, de pus pe tav?. Dup? Nietzsche (Friedrich Wilhelm), cic? cel mai puternic sentiment uman ar fi frica. Tind s?-i dau dreptate mai ales pentru situa?ia n care ?i-e insuflat? sistematic ?i n creier, ?i n suflet, ?i n oase. Pentru cei f?r? de ?inere de minte ?i pentru cei ce ar trebui s? ia aminte, le-a? reaminti prigoana intelectualilor dup? cel de-Al Doilea R?zboi Mondial, cnd ru?ii (la nivel de Stalin ?i fanaticii din jur, c? bietul popor...) au trimis, aici, spre noi ciuma. Ca un altoi al ei, al ciumei, jigodismul a c?p?tat forme noi. Doamne, s? fii plesnit de jigodie ?i s? nu te po?i trata e chiar un blestem! Spun asta pentru c?, dup? '89, dac? ar mai fi avut ceva n ei din om, poate, poate... L?sa?i n pace sau cu faptele clasate, peste noapte s-au regrupat, au pus mna pe par ?i, la vedere, ei, ai de neica nimeni, infesta?i (evident, la nivel de creier), au plecat la urat. Au plesnit n dreapta, n stnga, uitnd de mna ce i-a scos din rogozul ?i n?molul cretinismului blestemat. Domnilor, psihologic vorbind, fereasc?-te Cel de Sus de neica nimeni cel frustrat! Nu de alta, dar n mintea lui bolnav?, ve?nic el se crede geniu. Izo, etero sau schizometric pune pe hrtie tot ce mintea-i debiteaz? ntr-o cr?m?, la be?ie ?i, mai pe urm?, fra?ilor, preten?ii, chiar dac? despre om ?i carte, n via?a sa, mai rar a auzit.

Dintre cei din gloata de jigodii, mai trziu, cei cu amb?" ?i-au cump?rat, peste noapte, diplome din Dealul Haretului ?i au b?tut cu pumnul la partid, al?ii la palat... Oportuni?ti (vorba unuia, oportunist s? fii, dar pentru popor! Mare comedie!"), instrui?i mai nou de dracu' ?tie cine, s-au pus pe strs de ?p?gi. Prin funda?ii nfiin?ate (n fals, c? fal?i au fost o via??), au declarat cte n lun? ?i n stele, pn? ce statul romn, la vremurile cele, stat n cap, le-a dat o hr?oag? ce i-a transformat din handicapa?i n ditamai revolu?ionari. V? asigur c? m? plec sincer n fa?a celor ce au murit ca noi, cei r?ma?i, s? fim acum, n 2012, liberi. Nu o fac ns? ?i n fa?a hahalerelor ce s-au pricopsit cu hectare de p?mnt (vndute mai trziu cu sute de mii de euro), repet, prin falsuri, cu delara?ii, n care scrie negru pe alb cum c? au luptat cu pieptul gol n fa?a gloan?elor din '89. ?ia, cic? mai de?tep?i adic? intelectualii de profesie la palat", au devenit ?i ei (de?i le tremurau chilo?ii pentru o ciosvrt?), la ceas de sear?, diziden?i. Iar de aici, onoruri, func?ii, c? de, 'telectuali, iar de-aici, preten?ii! Stau ?i m? ntreb, pentru cei ce au statutul de jigodie, de hahaler?, de joi?in?, de ic? frnarul, nu exist? sentimentul despre care vorbea Nietzsche. Nu au fric? nici de legi, nici de Dumnezeu? Vin, ?i rnjesc n fa?? de-ai crede c? lumea de ei ar fi fost, la ceas de diminea??, reinventat?. B? nene, lumea e de cnd lumea ?i ca lumea suntem noi" ?i a?a e. A spus-o un geniu ?i ca un smerit v? spun ?i eu. Nu m? crede?i? Nu?! Atunci iar vin ?i zic: lucru dracu? n casa popii!

Dar s?-i l?s?m ?i pe ??tia cu ale lor, chiar dac? mi vine s? le spun c? nu peste mult timp, o s?-i asculte doar tartorele ?l b?trn obi?nuit cu fumul fum. Adic?, mai pe romne?te, cu palavrele spuse la babe ?i neveste, palavre n care n-au crezut nicicnd. n plus, spune?i voi, e cre?tine?te s? bage popa la sfr?itul slujbei, pe ce se ocup? cu vnz?ri de lumn?ri ?i acatiste (m? rog, ?i de alte chestii din care se strng bani), n altarul, transformat pentru ceva vreme (cam ct e necesar), n bar sau... Doamne, fere?te! Nu de alta, dar la noi, n vremurile n care chiar Biserica s-a opus nfiin??rii de bordeluri, ele sunt la vedere, la te miri ce col? de strad? sau grupate, la un loc mai nou, pe scara unui oarecare bloc din parohia unuia ce tot d? din mn? cu c?delni?a dac? iese, m?car contextual, ceva. De! Fiecare cu meseria sa! Dar m?car s? ?tim ?i noi c? altfel, creznd orbe?te n cine ?tie ce podoab?, murim pro?ti. Iar de aici, vorba lui C?linescu, nu popii pl?te?te!
Fac, ce fac ?i o caut cu lumnarea aprins?! Sper s? aib? ?i nal?i Prea Sfin?ii umor ?i s? n?eleag? fapul c? n-am b?gat slujitorii Domnului (dar slujitori!), n oala cu catran, oal? dat? de poman? de asfaltangii (pentru reducerea impozitului), prin Biseric?, ?lora ce se ocup? zi ?i noapte de focurile din iad. Colaborare, nu glum?!
Dragii mei, mi vine s? m? laud singur. Am f?cut o a?a trecere de la una, la alta, nct mi vine s? spun c? ntre Dumnezeu ?i dracu, am sta acum, dup? mii de ani, noi, pe post de ispit? ?i ur? a unuia mpotriva altuia. Ura? S? ne n?elegem bine, nu e vorba de uralele de pe stadioane, unde am strigat, ca besmeticii, n cor: ura!'' n consecin??, vorbim acum despre ur? ca stare subiectiv? de care suntem capabili cnd vrem ?i nu vrem. Mda! Sentiment nu glum?! Ce s? v? spun? Dup? speciali?tii n urzeli, ea, ura, ?i-ar avea r?d?cinle tot n primordii, cnd Dumnezeu ispitit ?i de draci, dar mai ales de tot felul de dr?coaice ce l-ar fi ademenit cu mirodenii ?i cu dragoste, le-a luat la goan? ?i le-a ndesat ?i pe ei, ?i pe ele, tocmai n... turma porcilor. V? aminti?i, povestea din de?ert! ?i eu cnd m? gndesc c? porcul are ?i rang, ?i mare pre?, dac? a? avea puteri, a? proceda la fel. Probabil, doar cu dr?coaicele nc? nempuiate a? mai avea ceva r?bdare. Dup? interviu, dar mai ales dup? o prob? practic?, le-a? trimite n pa?tele m?-si, la locul lor, n iad, pe toate. Ca s? se ocupe pe ndelete cu mncatul zilelor fripte. Nu a?a deodat?, cum vor ele! Evident, ale noastre, c? altele nu au de unde.

M? ntorc la ur? ?i v? spun c? ea, ura, uneori poten?eaz?. Din ura a ceva se na?te uneori, ce-i drept ntmpl?tor, performan?a. Alteori, acest sentiment e ns??i dezumanizarea. Mai mult dect att, ura, dincolo de c?derea n p?cat, e ns??i pieirea. Praful din univers nsufle?it dispare. E sfr?itul sfr?itului n care nu mai putem pune nici m?car judecata ?i renvierea, promisiuni ale Cre?tinismului. E... Culmea e c? e!

Mai bine am vorbi despre dragoste. Sentiment nobil. C? doar scrie ?i la Sfta Scriptur?. A spus-o, evident, reformulat ?i Preda, c? dac? dragoste nu e, nimic nu e". Povestea cu dragostea, la fel de complicat? mai ales dac? ne gndim la una dintre cele zece porunci: iube?te-?i aproapele ca pe tine nsu?i!" . Personal a? face-o, v? jur, ns? instinctul, tot un fel de ispit?, nu m? las?. Totu?i, trebuie s? crede?i c? din dragoste, n prag de s?rb?tori, v? scriu ?i v? spun c? o c?ru?? de oameni cura?i la suflet poate fi suficient? lui Dumnezeu ca s? mai rabde o vreme p?mntul.

n consecin??, fi?i de?tep?i, feri?i-v? de cium?, de jigpdism, c? bntuie ?i fi?i cura?i la suflet!
La mul?i ani!
 
Cr?ciunul, repetabilul ceas de sfin?enie
Maria Diana Popescu   
Marţi, 25 Decembrie 2012 22:39
Citeşte mai mult... Valurile crizei crizei nu ne-au redus la t?cere. Tr?im nc?! Am apucat ?i aceste Sfinte S?rb?tori. Cnd aproape totul era ostil n jurul nostru, hop, minune! Se fisureaz? podeaua cerului ?i curg pe P?mnt o droaie de Mo? Cr?ciuni ?i cr?ciuni?e cu minijup pe capul bietului romn, care a economisit cte un b?nu? la ciorap tot anul, ca m?car de Cr?ciun ?i de Revelion s? mannce mai bine. Dac? lucra?i ?i nu reu?i?i s? ajunge?i n magazine, drumurile satelor arat? ca ni?te m?celarii n aer liber, porcii prli?i, sp?la?i, tran?a?i, semi-prepara?i se vnd pe la por?i sau pe marginea drumului. Bol?ile caselor ?i gardurile s-au transformat n galantare pentru cei interesa?i de carne s?n?toas?. Vnz?rile de carne de porc ?i de brazi n-au nicio leg?tur? cu r?zboaiele pentru cucerirea na?iunilor, nici cu odaia n care st? chircit? teoria Europei, nici cu supermarcheturile care pierd teren, an de an, n favoarea trgurilor romne?ti cu preparate tradi?ionale, amenajate n centrele ora?elor. Pre?urile snt mari n trguri, dar romnul vrea s? mnnce curat, ca pe vremuri. Cr?ciunul n-ar fi Cr?ciun, dac? n-ar sfri crna?ii ??r?ne?ti n tigaie ?i n-ar tremura piftia pe mas?, dac? n-ar mirosi a sarmale pn? n cap?tul satului ?i a cetin? de brad n odaie. Criza trebuie hr?nit? cu sarmale ?i friptur? de porc.
Traversnd America, ea bntuie nes?tul? de 4 ani Uniunea European?, unde porcii autohtoni au fost integra?i cu de-a sila prin ?iretlicuri democratice, economice, politice, culturale ?i, de ce nu, istorice. nainte de integrare Pomana porcului" romnesc a generat chiar ?i un seminar ?tiin?ific, Porkshop - teze ?i antiteze", ?inut la Teatrul Na?ional din Bucure?ti. Ce capitol putea fi atunci mai interesant pentru popor de negociat cu U.E., dect porcul"! Savan?i, cercet?tori ?i oameni de ?tiin??, de tot rsul, au ridicat pofticio?i capacul de pe ceaun, aten?ionnd ??ranul cu privire la hermeneutica crimei ritualice a porcului, strns legat? de viitorul Romniei. Marele alb ?tia cte legi se nvrt n jurul lui, cte interese de grup ?i de stat, cte ?p?gi se dau pentru el. Pe scara Puterii, porcul e st?pn ?i azi ?i peste oameni. n jurul lui se coc ordonan?e, legi, angajamente, fraude, ?epe.
Etnografii ?i folclori?tii consemneaz? c? n vechime, la solsti?iul de iarn?, jertfirea porcilor era un lucru obi?nuit n onoarea zeilor, pentru a-i convinge s? lase zilele mai lungi dect nop?ile. n Bunul sim? ca paradox" a lui Al. Paleologu, la capitolul despre njur?turi din limbile europene", scrie c? njur?tura romnului - trimiterea la origini" - este o ?ans? acordat? preopinentului de a reveni ntr-o form? mbun?t??it?". n acest sezon s?rb?toresc e posibil ca njur?tura s? aib? virtu?i terapeutice. Romnii care nu vor avea nici acum pit? pe mas?, ?i vor aminti printre njur?turi de groh?itorii din Casa Poporului, fiecare unic n alt mod (la fel ca amprentele digitale), prin rt, urechi, coad? sau ?orici, care au adus mare dezastru p?mntului romnesc. Nevoia?ii i vor afurisi, de nu-i mai spal? toat? apa Iordanului, nici conturile n euro, n dolari sau n franci elve?ieni, apoi vor face potec? spre biserici, la icoanele f?c?toare de minuni, ?tiind c? numai de acolo poate veni ajutorul.
Cr?ciunul este ?i va trebuie s? r?mn? repetabilul ceas de sfin?enie, acum ?i totdeauna. Na?terea Domnului nostru Iisus Hristos reu?e?te s? mobilizeze n fiecare an ntreaga suflare omeneasc?. Cu inim? primenit?, mp?rt??it cu Cele sfinte dup? post, romnul trage parc? mai luminat de nevoi sau de gr?tarele ncinse ntre marea de probleme fumegnde. Credincios tradi?iei cre?tine, romnul a cultivat de veacuri, ca pe un lucru de pre?, statornicia n Biseric?. Pe de alt? parte, c?utnd calea de a nfrunta zonele de afecte ?i efecte contemporane, a apelat prin rug?ciune la Tat?l Ceresc, unde nu-i loc pentru ndoial? ?i nici pentru umbre. S? nu-l pierdem pe Dumnezeu n aceast? dezordine a lumii! S? fim buni m?car n ceasul Na?terii Mntuitorului IIsus, poate astfel o minune va ierta Romnia de crima s?vr?it? n Sfnta zi de Cr?ciun a lui 1989.
 
S?rb?toarea Na?terii Domnului
Pr. Vasile Marinescu   
Marţi, 25 Decembrie 2012 22:31
Citeşte mai mult...
- Cr?ciunul -
Pe o scar? de argint/ Se pogoar? Domnul Sfnt/ Se pogoar? rareori/ Numai pe la S?rb?tori." (Colind romnesc)

Omul este o fiin?? duminical?", spunea Blaga, menit, destinat s?rb?torii, condamnat la s?rb?toare. n 325, Constantin cel Mare, primul mp?rat roman cre?tin, a introdus Cr?ciunul ca s?rb?toare fix?. Tot el a introdus ?i Duminica a 7-a zi din s?pt?mn?, ca zi de s?rb?toare, ?i s?rb?toarea mobil?, Pa?tele (nvierea Domnului). n 354, Episcopul Romei Iberius, a ordonat credincio?ilor s?i s? celebreze Na?terea lui Iisus pe 25 decembrie. nainte de '90, ntr-o conferin?? care a avut loc la Bucure?ti, Constantin Noica a fost ntrebat de studen?i: Care a fost momentul crucial n istorie? Marele filozof a r?spuns: Na?terea lui Hristos! O alt? ntrebare a fost: Dar momentul cultural? Anul 325, a r?spuns C. Noica. Pentru cine nu ?tie, la 325, n Niceea, a avut loc primul Sinod Ecumenic la care au participat 318 sfin?i p?rin?i, unde s-au discutat cele mai importante probleme de credin?? ?i unde au fost formulate primele ?apte articole din Simbolul Credin?ei. Unii au ncercat s? nege existen?a istoric? a lui Iisus Hristos, al?ii l-au nzestrat cu nsu?iri deosebite fa?? de omul obi?nuit, n timp ce al?ii, respectndu-l, i-au redus Fiin?a la dimensiunile unor personalit??i umane ca: Budha, Moise, Platon, Pitagora, etc. Noi, cre?tinii, ?tim c? El este Fiul lui Dumnezeu, cum m?rturisim n Simbolul Credin?ei: Fiul lui Dumnezeu, Unul - n?scut, Care din Tat?l s-a n?scut, mai nainte de to?i vecii. Lumin? din Lumin?, Dumnezeu adev?rat din Dumnezeu adev?rat, n?scut, iar nu f?cut, Cel de o fiin?? cu Tat?l, prin care toate s-au f?cut. Care pentru noi oamenii, ?i pentru a noastr? mntuire, S-a pogort din ceruri ?i S-a ntrupat de la Duhul Sfnt ?i Maria Fecioara ?i s-a f?cut om. ?i S-a r?stignit pentru noi n zilele lui Pon?iu Pilat ?i a p?timit ?i s-a ngropat. ?i a nviat a treia zi dup? Scriptur?. ?i S-a n?l?at la ceruri ?i ?ade de-a dreapta Tat?lui. ?i iar??i va s? vie cu slav?, s? judece vii ?i mor?ii, a C?rui mp?r??ie nu va avea sfr?it."

ntr-adev?r, Cr?ciunul este Marea s?rb?toare. Dac? na?terea unei fiin?e omene?ti este prilej de bucurie, Na?terea Fiului lui Dumnezeu este Bucuria ntregii lumi. Poate pune cineva ntrebarea: De ce, dac? na?terea Domnului, este ntr-adev?r prilej de mare bucurie, trebuie s? postim? (Postul Cr?ciunului) ?tim c? nvierea Domnului a fost precedat? de r?stignire, de moarte - patimile Domnului -; ?tim c? postul Sfin?ilor Apostoli Petru ?i Pavel aminte?te de moartea lor martiric?; ?tim de asemenea c? postul Sfintei Marii, preg?te?te s?rb?toarea Adormirii Maicii Domnului - prohodul Maicii Domnului. Dar, de ce ?i pentru Cr?ciun? Dac? totu?i analiz?m lucrurile mai atent, putem n?elege u?or explica?ia. A?a cum biruin?a nvierii a fost precedat? de suferin??, a?a ?i na?terea Sa, nici ea nu a fost lipsit? de dureri. Fire?te, Fecioara Maria s-a bucurat la vestea ngerului Gavriil c? va na?te pe Mesia, dar, cte umilin?e, cte batjocuri va fi ndurat N?sc?toarea! Cine putea s-o cread? c? sarcina ei era de la Duhul Sfnt? Chiar Iosif, logodnicul ei era cu sufletul nvolburat de un vifor de gnduri necredincioase" (cum citim n Acatist), voind s-o p?r?seasc? n ascuns. Numai interven?ia divin?, ngerul trimis de Dumnezeu, l face pe Iosif s? cread?. Apoi, drumul de la Nazaret la Betleem pe care l str?bate Fecioara nainte de na?tere pe spatele unui asin. Apoi, b?tnd la toate por?ile, n noapte, nimeni nu o prime?te, nevoit? fiind n cele din urm? s? nasc? ntr-o iesle s?rac?. Ne amintim din textul colindelor: c?utnd din cas?-n cas?, ca pe Fiul ei s?-L nasc?..." Deci, n perioada Postului Cr?ciunului, noi o nso?im pe Sfnta Fecioar?, n triste?ile ?i ncerc?rile pe care le-a ndurat pn? la staulul din Betleem. Dup? treizeci ?i trei de ani ns?, Cel n?scut n iesle, Fiul lui Dumnezeu, le va spune ucenicilor nainte de Patimi: Femeia, cnd e s? nasc?, se ntristeaz? pentru c? i-a sosit ceasul; dar dup? ce na?te copilul, nu-?i mai aduce aminte de durere, pentru bucuria c? s-a n?scut om pe lume" (Ioan 16, 21). La aceast? Bucurie a participat ntreaga crea?ie: ngerii cu cntarea, cerul cu steaua, magii ?i p?storii cu darurile, p?mntul, pe?tera! Dar, ca bucuria acestei s?rb?tori s? fie deplin?, trebuie s? fie ?i n?eleas?. Ce-i spune ngerul Fecioarei? Duhul Sfnt se va pogor peste tine ?i puterea Celui Prea nalt te va umbri; pentru aceea, ?i sfntul care se va na?te din tine Fiul lui Dumnezeu Se va chema." (Luca 1, 35)

Asta nu nseamn? desigur c? S-a n?scut de dou? ori! Cel n?scut din Fecioara Maria este una ?i aceea?i Persoan? cu Cel n?scut din Tat?l, numai c? atunci, mai nainte de to?i vecii, El era doar duh Dumnezeu adev?rat din Dumnezeu adev?rat pe cnd acum, n Betleem, El este, prin ntrupare Dumnezeu adev?rat ?i om adev?rat" (Valeriu Anania)
Tot naltul Bartolomeu Anania gr?ie?te adnc: Dar, iubi?ii mei, dac? Ziditorul a devenit Ziditor, a ncetat El oare s? mai fie Ziditor? A? putea s? umblu prin multe pagini de teologie spre a v? ar?ta c?, prin ntrupare, cuvntul lui Dumnezeu a creat lumea din nou". Dar, iat? ce spune o colind? transilvan?:
De cnd Domnul S-a n?scut,/ Tot p?mntul l-o f?cut/ ?i cerul l-o ridicat/ ntre stlpuri de argint/ ?i frumos l-o-mpodobit/ Tot cu stele m?run?ele/ Pe de l?turi mai m?rele".
V? asigur c? n aceast? strof? superb? se afl? mai mult? teologie dect n toate tratatele noastre academice.

Obiceiuri.

Bradul. Cine nu-?i aminte?te de cuvintele ?i de melodia acestui cntec: O, brad frumos, o brad frumos/ Cu cetina tot verde.../ Tu e?ti copacul credincios/ Ce frunza nu ?i-o pierde..." Ce reprezint? bradul cel ve?nic verde? To?i copacii ?tim c? mor" toamna, dar el este tot verde, a?a cum to?i oamenii mor, dar Dumnezeu r?mne n veac.
A?adar, bradul am putea s?-l asem?n?m cu un dumnezeu al copacilor. Are vreo leg?tur? bradul cu Na?terea lui Hristos? Poate steaua din vrf care simbolizeaz? steaua care i-a c?l?uzit pe magi. S? facem pom de Cr?ciun, sau s? nu facem? S? facem, dar s? nu ne nchin?m lui.

Cadourile. Nu-i nimic r?u n a face cadouri altora, dar s? facem deosebirea ntre cadourile pe care le aduce Mo? Cr?ciun ?i darurile date pruncului Iisus de c?tre magi. Ei nu ?i-au dat darurile unul altuia, ci le-au dat lui Iisus, fapt care ne aminte?te de cerin?a biblic? de a aduce daruri lui Dumnezeu.

Colindele. Spre deosebire de alte popoare, romnii se pot mndri cu un adev?rat tezaur de colinde ?i tradi?ii ale Na?terii Domnului.
n seara de Mo? Ajun/ To?i copiii se adun/ ?i ascult? cu folos/ Ce se spune de Hristos".
Cte colinde minunate avem!!! O, ce veste minunat?, Trei crai de la R?s?rit, Mare-i seara de-ast? sear?.
Amintim fragmente din cteva pentru adncimea teologic? ?i frumuse?ea literar?.
Mare-i seara de-ast? sear?/ Dar nu-i seara de-ast? seara,/ Ci e seara lui Cr?ciun,/ Lui Cr?ciun celui b?trn,/ Cnd S-a n?scut Fiul Sfnt/ Fiul Sfnt pe-acest p?mnt."
Parc? auzim glasul copiilor care r?sun? de departe: Scula?i, scula?i boieri mari,/ Scula?i voi, romni plugari,/ C? v? vin colind?tori/ Noaptea pe la cnt?tori".
Se deschid u?ile, dar se deschid ?i inimile, satul se treze?te: Sus, boieri, nu mai dormi?i/ Vremea e s? v? trezi?i,/ Casa s? v-o m?tura?i,/ ?i masa s-o nc?rca?i".
Sunt multe ??ri n Occident n care aceast? s?rb?toare este foarte frumos decorat? pe dinafar?. Am convingerea c? noi romnii nc? mai tr?im ?i sim?im sensul profund al acestei mari s?rb?tori care ntotdeauna vine cu o mireasm? aparte pe care ncepem s? o sim?im de pe la Sfntul Nicolae c? se nfirip? n magazine, pe uli?i, pe str?zi, n cur?ile ?i casele oamenilor.
Tr?ind aceste evenimente, s?-L rug?m pe Pruncul Iisus s? coboare n via?a noastr?, n familiile ?i-n sufletele noastre pacea Sa dumnezeiasc?!
...?i-acum, te las, fii s?n?tos/ ?i vesel de Cr?ciun,/ Dar nu uita cnd e?ti voios,/ Romne, s? fii bun!"
 
Preo?i cu crucea-n frunte
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Marţi, 25 Decembrie 2012 22:15
Citeşte mai mult...n Ajun de Cr?ciun, m? ndeamn? gndul cel bun, pe deplin mul?umit ?i mp?cat cu condi?ia mea de romn ?i de cre?tin, s? consemnez pentru aceea?i bucurie ?i a altora, cteva dintre reperele suflete?ti pe care le port cu mine de ani de zile sau mai de curnd. Le aleg pe cele care probabil lipsesc din mintea ?i sufletul celor care vor citi aceste rnduri ?i le ofer ca pe un dar de Cr?ciun, care s? le nt?reasc? ncrederea n ei n?i?i, ca romni ?i cre?tini. La cine se va nimeri s? nu afle astfel de la mine nimic nou, s? le fie de bine, ferice de ei c? au deja parte de bucuriile cu care m? nf??i?ez dinaintea celor care m? viziteaz? cnd ?i cnd pe mai noua mea adres?, de Internet.[1]

Domnule doctor, n-am terminat rug?ciunile

Poate c? nu e r?u s? povestesc ce anume m-a strnit s? consemnez cele de mai jos. Impulsul l-am primit la o recent? comemorare, unde am auzit a cta oar??!, un comentariu u?uratec despre preo?ii no?tri ortodoc?i, cum c? lungesc prea mult slujba, fie la biseric?, fie n afara ei... Al?ii, catolicii bun?oar?, sunt mai ...expeditivi! (Am auzit chiar acest termen!) N-am ncurajat niciodat? astfel de vorbe, dar nici nu m-am ostenit s? pun la punct lucrurile. Poate c? nici nu am ?tiut bine cum s-o fac, cu ce argumente! Deun?zi am primit ns? de la inimosul romn care este domnul Vasile ?oimaru o c?rticic? despre tragedia de la Cotul Donului, 1942, cum se nume?te opusculul tip?rit la Chi?in?u, 2012. Text dens n revela?ii ?i consemn?ri dintre cele mai interesante. Pentru mine cea mai cutremur?toare m?rturie culeas? de domnul ?oimaru de la medicul Iosif Niculescu, combatant pe frontul de Est, este urm?toarea: A fost un m?cel nemaipomenit. V?d ?i acum o groap? imens? n care mai trziu au fost arunca?i solda?ii no?tri mor?i cu sutele. Gromki se numea acea loclitate. Groapa s-a f?cut n spatele bisericii satului care era mare ca o catedral?, binen?eles c? era cu geamurile sparte, u?ile rupte, pere?ii murdari, era batjocorit?. Bietul preot al regimentului, p?rintele Popescu de la ?tef?ne?ti de Arge?, Dumnezeu s?-l ierte, n-a vrut s? plece s?racul pn? nu le-a f?cut mor?ilor toate rug?ciunile. Noi i-am zis: Hai, p?rinte, c? te iau ru?ii prizonier!" N-a vrut s? plece ?i l-au luat prizonier, stnd ani ?i ani la ru?i. Dar n-a vrut s? plece pn? nu ?i-a f?cut datoria." (pag. 20) Episodul este nc? o dat? povestit la pagina 30-31: Acolo, unde era biserica, n dreapta erau mormintele osta?ilor no?tri. ?i era un mormnt mai mare dect blocul ?sta n care locuiesc, un mormnt de 30 de metri lungime ?i 20 metri l??ime. Acolo au fost ngropa?i mor?ii de la divizia 11, 13 ?i 14. ?i preotul Popescu, era din ?tef?ne?ti, Arge?, st?tea la marginea gropii uria?e ?i citea rug?ciunile ?i i-am spus: Hai, p?rinte, c? se v?d ru?ii! ?i el zice: Domnule doctor, n-am terminat rug?ciunile! . Era un om con?tiincios. ?i l-au luat ru?ii prizonier. A murit acum 2-3 ani. (...) Acest Popescu era preot la ?tef?ne?ti. A sc?pat din prizonierat dup? c?iva ani, m-am dus la el, mi-a povestit ce a ndurat el n prizonierat ?i a sc?pat cu via??. ?i acum c?iva ani a murit, era ni?el mai n vrst? ca mine." (M?rturie luat? n 2010...)

E greu s? pui ordine n mul?imea de gnduri pe care le strne?te povestea acestui pop? Popescu. Aleg pe cel mai puternic: gest de martir, atins de aripa sfin?eniei va fi fost acest pop? Popescu! Neap?rat s? afl?m mai multe, tot ce se mai poate afla despre autorul unui asemenea gest: Domnule doctor, n-am terminat rug?ciunile!..." A?adar, ru?ii au atacat exact cnd romnii se preg?teau s?-?i ngroape mor?ii! Cople?itori prin num?r, ru?ii erau de neoprit, iar trupa de militari romni, mpu?inat? dup? lupte grele, nu mai putea ap?ra aliniamentul pe care se afla groapa comun? a camarazilor mor?i n luptele din zilele anterioase. ?i trupa a nceput s? se retrag?, numai c? popa Popescu de la ?tef?ne?ti de Arge? nu putea s? p?r?seasc? linia frontului" s?u, cel nev?zut. Nu putea s? opreasc? slujba de ngrop?ciune, nu putea s? fie expeditiv" cu rnduiala cea sfnt? a Bisericii. A stat sub ploaia de obuze ?i ?rapnele" s?-?i termine toate rug?ciunile rnduite pentru iertarea de p?cate ?i odihna sufletelor celor c?zu?i pe cmpul de onoare al datoriei fa?? de ?ar? ?i Neam. Putea s? vin? ?i un Tsunami, nimic nu-l clintea pe preavrednicul preot! Pe prea preotul Popescu!

Teribil? priveli?te! Cumplit moment!

E ciudat, dar cel mai mult m? gndesc la solda?ii ru?i! Ce lumin? de mult stins? n sufletul lor se va fi aprins la vederea preotului pe care nimic nu-l poate abate de la mplinirea datinei cre?tine pn? la cap?t. Vor fi n?eles semnifica?ia a ceea ce vedeau? Dar noi? Noi am n?eles-o? Va fi s? ne l?murim bine de ce un asemenea act de eroism cre?tinesc a r?mas complet necunoscut ?i uitat n negura indiferen?ei noastre!... Norocul nostru cu Vasile ?oimaru! A venit tocmai de la Chi?in?u ca s? recupereze n inima ??rii m?rg?ritarele frumuse?ii cre?tine?ti, ajunse ante porcas! Ce mare p?cat ne-am fi f?cut dac? se pierdea n neant aceast? clip? pilduitorare pentru toat? cre?tin?tatea! Pentru orice om demn de aceast? categorisire! Va fi s? ne l?murim bine ce se mai poate face pentru recuperarea semnifica?iilor att de nt?ritoare pe care ni le las? mo?tenire ne?tiut? acest veritabil preot cum cruce in frontem!

Alt? poveste minunat? despre preo?imea romneasc? am auzit-o de la Octavian Ghibu, fiul marelui Onisifor Ghibu. L-am cunoscut dup? 1990, cnd tulbur?rile strnite de revizionismul maghiar ne-au f?cut s? afl?m unul de altul pe mul?i romni, i?indu-ne fiecare cu ce puteam n fa?a primejdiei. Recomandat de Onisifor Ghibu am ajuns s? s?rut mna patriarhului Teoctist ?i s?-l ascult, s? m? minunez deopotriv? de n?elepciunea unui veritabil P?rinte al Neamului, cum a fost Prea Fericitul Patriarh, dar ?i de varianta" de limb? romneasc? pe care o rostea domol ?i mereu cu privirea vie, cercetndu-?i interlocutorul sau, n Biseric?, poporenii cei drept credincio?i. Grijuliu s? fie n?eles!

O jertf? care a contat prea pu?in n marile cancelarii ale lumii

Prea Fericitul nostru P?rinte Teoctist! Iat? alt subiect pe care sper s?-l reiau ct de curnd. Pn? atunci m? ntorc la Octavian Ghibu. Nu mai ?in minte contextul n care Octavian Ghibu a ?inut s?-mi povesteasc? despre lumea romneasc? de dup? al doilea r?zboi mondial. Neamul romnesc suferise o grea pierdere: sute de mii, n jur de un milion de fl?c?i muriser? pe cele dou? fronturi. O jertf? care a contat prea pu?in n marile cancelarii ale lumii, unde s-a decis rezultatul final al imensei conflagra?ii. A contat ns? n mediul preo?esc, n lumea ?i n sufletul preo?imii noastre! Cum-necum, preo?ii no?tri, spontan sau mp?rt??indu-?i unii altora grijile ?i ngrijor?rile p?storului de turm?, au ajuns s? porneasc? ?i s? sus?in? ani de zile o veritabil? campanie de regenerare demografic? printre tinerele fete ?i femei care c?lcau pragul bisericii, la ?ar? mai ales, explicndu-le ce r?spundere le revine pentru prop??irea neamului: s? nu pregete a-?i spori familia cu pruncii de care avea nevoia n primul rnd Neamul, s? nu scad?, s? nu se sting?!, indiferent ct erau de grele condi?iile de trai de dup? r?zboi, lovi?i de secet? ?i foamete cum eram, descuraja?i de frustr?rile ?i nedrept??ile de care aveam parte dup? ncheierea p?cii.

F?r? s? le cear? cineva, vreo autoritate de stat, ci numai din instinct na?ional, din condi?ia preotului romn de a fi suflet din sufletul Neamului", preo?imea romneasc? a declan?at aceast? veritabil? reac?ie n legitim? ap?rare" a Neamului! Milioane de romni, azi n via?? sau urma?i ai acestora, ?i datoreaz? na?terea ?i via?a cuvintelor rostite cu patos ?i cump?tare de preo?ii no?tri la predic? sau spovedanie, cuvinte purt?toare de via??, precum biblicul logos care a ntemeiat Biserica!
Octavian Ghibu m-a sf?tuit s? deschid o discu?ie pe acest subiect cu Prea Fericitul!... N-am reu?it s? g?sesc momentul cel mai potrivit. Nici nu m-am gr?bit, starea fizic? a Patriarhului p?rea ?i chiar era excelent?! Ne va ngropa pe to?i!", se spunea n glum? ?i cu bucurie prin ungherele Patriarhiei... N-a fost s? fie!... Urma s? aflu de la P?rintele Patriarh detalii privind formarea acestui curent" de opinie ?i de atitudine n snul Bisericii Neamului. Nimeni nu ?tie mai bine ca taica popa c? Dumnezeu ne d?, dar nu ne bag? n traist?! Mai ales n ceas de cump?n?!

Cred c? ar fi de folos ?i altora s? mai dep?n o amintire legat? de Prea Fericitul nostru Teoctist. Era prin 1992-93, cnd am crezut c? m? pot face util P?rintelui Patriarh cu un sfat, cu un ndemn. A?a c? i-am solicitat o ntlnire, ?i-a f?cut timp pentru nevoia?ul de mine, iar eu m-am apucat s?-i ?in o pledoarie avntat?, ba chiar ?i documentat?!, despre urgen?a orient?rii mai ap?sate a Bisericii Ortodoxe spre o activitate de asisten?? social?, n folosul s?racilor ?i a bolnavilor, a am?r??tenilor din ?ar?, tot mai mul?i ?i mai nec?ji?i ?i complet abandona?i de autorit??i! O pledoarie, n fapt, pentru ca Biserica s? fac? tot ce Guvernul nu era capabil s? fac?! Am adus vorba ?i de exemplul occidental, al implic?rii binecunoscute a catolicilor sau protestan?ilor, a sectan?ilor, n att de multe proiecte sociale, pentru s?raci, pentru tineret. Situa?ia este att de grea, nu mai avem nicio n?dejde de la clasa politic?. Am vorbit ce am vorbit ?i ?in bine minte c? am ncheiat cu cuvintele: Prea Fericite P?rinte, trebuie s? lua?i taurul de coarne!

M-a privit bine dispus de cuvintele cu care ncheiasem ?i mi-a zis: A fost ieri pe la mine Marian Munteanu. ?i tot a?a mi-a zis ?i el: s? iau taurul de coarne!... Apoi mi-a explicat de ce nu poate s? fac? asta! Sigur, este preocupat ca Biserica s? ajute mai mult, s? poat? ajuta mai mult nevoia?ii, tineretul! Dar trebuie mult? grij? cum vom cump?ni lucrurile! Menirea Bisericii este s?-l apropie pe om de Dumnezeu, s?-l ajute s? tr?iasc? n comuniune cu Dumnezeu, cu nv???tura lui Hristos! ?inta Bisericii este sufletul omului ?i mntuirea noastr?, a fiec?ruia ?i a Neamului ca ntreg! Numai n plan secundar Biserica se ocup? ?i de nevoile trupului, de condi?ia material? a vie?ii, acordnd sprijinul s?u mai ales celor care alt sprijin nu mai au.

Biserica mijloce?te ntre om ?i Dumnezeu

Bisericile din Occident, m?re?ele lor catedrale, sunt pline azi de turi?ti ?i mai deloc de credincio?i, de enoria?i! Este o criz? mare n Bisericile apusene. Se pare c? exact aici au gre?it: au dat prea mare greutate asisten?ei sociale n dauna asisten?ei duhovnice?ti, ntru Domnul! ?i a repetat: Biserica mijloce?te ntre om ?i Dumnezeu! l ajut? pe om s?-l descopere pe Dumnezeu ?i s? tr?iasc? dup? poruncile Domnului, mp?rt??indu-se astfel din Duhul cel Sfnt! M?rturisesc c? nu am fost mul?umit de r?spuns! Fire?te, n-am insistat, aveam n fa?a mea persoana cea mai venerabil? cu care am stat vreodat? de vorb?. Am primit cu umilin?? c?r?ile pe care mi le-a d?ruit la desp?r?ire ?i am plecat destul de dezam?git. M-a ajutat bunul Dumnezeu ?i nu m-a ?inut mult sup?rarea. Ca un f?cut, la cteva zile de la aceast? discu?ie s-a publicat n toat? presa un document al KGB-ului, cu instruc?iuni am?nun?ite pentru kaghebi?tii reziden?i n Occident. Printre primele sfaturi ?i sarcini trasate de oficina ateismului de stat, a ateismului militant, activ ?i agresiv, era trecut? frecventarea bisericii(!!), cu sfaturi ce biseric? s? aleag? agentul K.G.B., dup? ce criterii etc., ?i, n mod ap?sat, insistent, era ndrumat s? sprijine programele de asisten?a social? ale bisericii, s? se implice n derularea acestor programe! Nu sabotarea lor, ci K.G.B.-ul, adic? satana ns??i, recomanda sus?inerea acestor activit??i care mie mi se p?ruser? vitale pentru ca Biserica Ortodox? s? fac? fa?? concuren?ei"! S? se nnoiasc?, s? se primeneasc?! ?i alte bla-blauri.

Instruc?iunile K.G.B.-ului nu explicau care era efectul acestor programe ?i de ce agen?ii ateismului mascat, disimulat, trebuiau s? le sprijine. Era limpede ns? c? acest efect le convenea du?manilor Biserici, du?manilor lui Dumnezeu. Trag? fiecare, dup? mintea lui, ce concluzie poate. Eu nici m?car nu am mai ncercat s? n?eleg ra?ionamentul diabolic! Eram prea bucuros s? constat c? Prea Fericitul nostru Patriarh nu se n?ela, se n?ela robul lui Dumnezeu cel subsemnat. n fine, de dragul Treimii, mai dau un reper nt?ritor pentru orice suflet de cre?tin. Ca s? fie trei!... Altele, cte le-a? mai putea pune pe mas?, cu alt? ocazie. E vorba de p?rintele Leonte Radu, din Sibiu. Nu m-am nvrednicit s?-l mai caut, s?-l mai v?d, s? mai st?m de vorb?... n urm? cu c?iva ani se apropia de centenar. Ca ?i doctorul Niculescu mai sus pomenit.

Dou?zeci ?i patru de ani l a?teptase

L-am cunoscut tot dup? 1990, cam n acelea?i mprejur?ri, n peregrin?rile prin ?ar? impuse de un minim activism politic la care m-a obligat turnura evenimentelor post-decembriste! M-a g?zduit cteva zile n casa sa, a?a c? am avut timp s? punem ?ara la cale. Cel mai mult am dorit ?i am ncercat s? aflu de la p?rintele Leonte cum a fost? Cum a fost la Aiud ?i prin celelalte nchisori n care ?i-a petrecut 24 de ani de via??! ntemni?at pentru crima de a fi gndit ?i n?d?jduit nspre binele Neamului s?u romnesc! Nu omorse pe nimeni, nu furase, nu min?ise, ci doar se ar?tase gata de orice sacriificiu pentru biruin?a Crucii, pentru mntuirea sa ?i a Neamului! Fusese student la teologie, terminase facultatea, urma s? fie hirotonisit preot dup? c?s?toria cu aleasa inimii sale. A fost ridicat de agen?ii Siguran?ei chiar n toiul nun?ii, l-au luat din capul mesei, de lng? viitoarea preoteas?, de lng? to?i cei dragi! n prim?vara lui 1941! S-a mai ntors acas? dup? 24 de ani! Un sfert de veac, anii cei mai puternici ?i mai frumo?i, ?i i-a petrecut n hrubele ntunecate de la Jilava, Gherla, Aiud, Pite?ti... Dar s-a sim?it alesul ?i favoritul lui Dumnezeu ?i al Sfintei Fecioare reg?sindu-?i so?ia nenuntit? care l a?teptase att amar de ani ca s? ncheie ce ncepuser? n fraged? june?e... Dou?zeci ?i patru de ani l a?teptase doamna preoteas?.
Aflasem toate astea de la al?i sibieni, astfel c? n lungile discu?ii purtate mai apoi acas? la p?rintele Radu m-am ferit s? deschid acest subiect: peregrin?rile prin temni?ele Patriei! Totu?i, cnd ne-am apropiat ct de ct de acest subiect, mi-am luat inima n din?i ?i l-am ntrebat:
- P?rinte, cum este s? stai dou?zeci ?i patru de ani n nchisoare? Nu mi-am dat seama dac? i se mai pusese aceast? ntrebare. R?spunsul nu a venit imediat, dar nici nu a a?teptat prea mult. L-a g?sit f?r? nicio ezitare:
- Dragul meu, la nceput, n primii cinci-?ase ani, nici nu pricepi care este c?tigul t?u c? te afli acolo! N?praznic r?spuns! C?tigul t?u, c?tigul c? te afli n lan?uri, departe de lumina zilei ?i de cei dragi?... Auzisem bine?

Am sim?it c? nu se cade s? cer alte deslu?iri, s? m? mul?umesc cu ce pot eu pricepe. Oricum, lucrul cel mai important era u?or de n?eles: se considera p?rintele Radu n c?tig! Nu ofta, nu regreta, nu reclama, nu aducea nim?nui vreo nvinuire! Acolo, n mizeria ?i suferin?a fizic? cea mai nenorocit?, cea mai degradant?, dobndise ceva ce via?a n libertate ?i pl?ceri nu-?i putea da! Anii aceia, dou?zeci ?i patru, nu fuseser? ani pierdu?i, a?a cum mi se p?ruse mie ?i oric?ruia dintre noi, privind lucrurile de pe margine". N-am insistat ?i am l?sat s? m? nvrednicesc singur s? pricep mai mult. Dar nu ndr?znesc s? m? substitui p?rintelui Radu ?i s? spun ?i altora ce ar fi de n?eles. P?strez pentru mine!

ntmplarea ns?, adic? Cineva, mi aduce n cas? o c?rticic? scoas? la tiparni?a care va publica ?i aceste rnduri, intitulat? Chipuri din temni?a de la Aiud. La pagina 13 - num?r magic pentru romni, citesc despre Sfntul nchisorilor", Valeriu Gafencu: Prin 1943 Valeriu a fost izolat la Zarca cu regim sever. Aici s-a dedicat n ntregime rug?ciunii inimii, spunnd nencetat Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie?te-m? pe mine, p?c?tosul! ndrum?tor i-a fost acea carte mic? scris? de un anonim intitulat? Pelerinul rus. Primii ani fuseser? de c?utare, urm?torii de lacrimi ?i poc?in??, iar acum erau ani de vorbire cu Dumnezeu, de tr?ire cu Dumnezeu pe calea rug?ciunii."
A?adar, precum Valeriu Gafencu, po?i s? ajungi s? vorbe?ti cu Dumnezeu mai degrab? din h?ul temni?ei dect din alt? parte?!... A tr?it acest moment de maxim? fericire a mplinirii de sine ?i p?rintele Radu Leonte? A convorbit cu Dumnezeu la Aiud? A?a se pare.

Condi?ia de claustrare fizic? determin? procesul eliber?rii suflete?ti, spirituale...

M? apropie ?i mai mult de r?spunsul pe care nu l-am primit explicit de la p?rintele Radu nc? un text, Imn pentru crucea purtat? de Virgil Maxim. Autorul a trecut ?i el prin aceea?i experien?? carceral?", n acela?i univers concentra?ionar", adic? tot a?a, peste 20 de ani de deten?ie. O carte definitorie pentru ortodoxia romneasc?, pentru demnitatea fiin?ei umane: Condi?ia de claustrare fizic? determin? procesul eliber?rii suflete?ti, spirituale. Celula nu mai era camera de pedeaps? ?i tortur? a izol?rii prin care ?i din care s? plngi lumea care chiar ea te-a pervertit, chiar ea te-a hr?nit cu lumina fals? a bucuriilor trupe?ti, a egoismului ?i orgoliului, f?cndu-te s? crezi c? n micimea ?i ignoran?a ta ai fi cineva . Celula era chilia eliberatoare n care intrai ca s? te vezi pe din?untru, a?a cum e?ti: gol ?i tic?los, neputincios ?i slab, ndoielnic ?i nehot?rt, nevrednic n fa?a lui Dumnezeu de vreun merit, doar vrednic de mila Lui. ?i atunci: binecuvntat fie Dumnezeu, Cel Ce a dat omului prilejul suferin?ei pe acest p?mnt. Nu este alt remediu pentru a te scula din boala incon?tien?ei, a nep?s?rii ?i a prostiei, dect suferin?a. O, dac? Dumnezeu nu ne-ar fi dat acest trup material n care s? primim ?i s? isp??im prin suferin?? gre?elile sufletului, am fi fost al?turi de satana n ve?nicie." (pag.73)

n bun? m?sur? acesta ar fi r?spunsul la ntrebarea pe care m-am sfiit s? i-o pun p?rintelui Radu Leonte: Care a fost c?tigul de care vorbi?i?! Care poate fi c?tigul cu care te alegi dup? un sfert de veac de deten?ie?! Nu pot spune c? am n?eles altceva dect c? da, este posibil ca din cea mai ne-dorit? ipostaz?, a suferin?ei, omul, omul cre?tin mai ales, s? dobndeasc? un c?tig la care nu s-a gndit mai nainte. Un c?tig pe care nu ?i-l dore?ti dect atunci cnd l dobnde?ti! Atunci afli c? poate exista ?i un asemenea c?tig. Nu-l po?i transfera altcuiva. Pentru c? acel c?tig e?ti tu nsu?i cel rezidit, cel mplinit dup? proiectul ini?ial, dumnezeiesc. De care n-ai ?tiut nimic ?i l descoperi numai dac? te nvrednice?ti s?-l mpline?ti. ?i s? devii astfel alt om, Om!
 
Dwight Luchian Patton, S.U.A.   
Marţi, 25 Decembrie 2012 22:05
Citeşte mai mult...Din ra?iuni inexplicabile ?i mai mult comune ira?ionalului, fostul concept democratic - ndr?znesc s? spun, chiar filosofic - numit America se ndreapt? indubitabil spre dispari?ie total?. Dnd dovad? de obs?inatie diabolic? - his way or highway - Titanicul Pontifus Maximus[1] dore?te legalizarea unui nou termen economic", numit Fiscal Cliff - stnc? fiscal?, care presupune instituirea unui sistem criminal de taxe suplimentare, nso?it de cheltuieli f?r? limite ?i care trebuie implementat pn? la 31 Decembrie, 2012. M? gndesc, ra?ional ar fi fost s? se fi folosit termenul de Stnca Trapeian?. n antichitate, generalii consacra?i triumfului urcau, solemn, pe Capitoliu, cea mai ilustr? colin? a Romei. Stnca Trapeian? se g?sea la un alt capat al aceluia?i Capitoliu, de unde erau arunca?i condamna?ii la moarte. De aici ?i expresia, atribuit? omului politic francez, Mirabeau, care n timpul discursului rostit n fa?a Adunarii Constituante, la 22 Mai, 1790 a spus: De la Capitoliu la Stanca Trapeian? nu e cale lung?!"[2]. Cu alte cuvinte, de la triumf la dec?dere nu e cale lung?.

Persoan? apreciat? pentru acurate?ea afirma?iilor ?i lipsa de menajamente n criticarea politicii infantile ?i aberante, duse de actuala administra?ie. Thomas Sowell, economist, filosof politic, provenit din elita armatei americane - U.S. Marine Corps - este un nume de referin?? n publicistica american?, posesor al unui Bachelor Degree, din partea Universit??ii Harvard, al unui Master Degree din partea Universit??ii Columbia ?i a unui Doctorat din partea Universit??ii din Chicago. Autor a peste 30 de c?r?i, angajat al celebrului Hoover Institute, acreditat pe lng? Stanford University, de?i afro-american, domnia sa nu s-a sfiit s? afirme c? administra?ia Barack Obama a adus mai mult? distrugere - ruin? acestei ??ri, dect oricare alt? n istorie, dar acesta este numai nceputul de ceea ce el ?i camarazii lui sunt capabili". Tot acest distins intelectual a men?ionat ca adev?rata problem? a economiei americane este generat? de implicarea unui num?r prea mare de persoane n acest domeniu ?i care pretind ca ?tiu". Persoanele care pretind c? ?tiu, cauzeaz? cel mai mare deserviciu economiei americane. Deci, f?r? s? vrem, revenim la termenul de ineptocra?ie. V? amintesc ca Ineptocra?ia este o form? de guvern?mnt n care cei mai pu?in capabili s? conduc? - a se vedea componenta guvernelor ?i a parlamentelor Mapamondului - sunt ale?i de cei mai pu?ini capabili s? produc? ?i unde membrii societ??ii, incapabili s? se sus?in? singuri sau s? realizeze ceva sunt recompensa?i cu bunuri ?i servicii pl?tite din averea confiscat? de la un num?r redus de produc?tori. Alte opinii definesc ineptocra?ia ca o convingere ce stipuleaz? c? cei care conduc trebuie ale?i dup? gradul lor de incompeten?? ?i ineficacitate.

Tocmai ceea ce vrea mesianica" f?ptur? s? nf?ptuiasc? prin Fiscal Cliff" (Stnca Fiscal?), nseamn? - n realitate - aruncarea noastra de pe Stnca Trapeian? ?i reprezint? implementarea Ineptocra?iei. n cazul n care se va aplica planul preconizat, va avea loc o cre?tere semnificativ? a taxelor la capitalul investit, la capital gains" ?i cre?terea taxelor la dividende, care vor ajunge la 43.4 %. Dac? pn? la 1 Ianuarie 2013, Congresul S.U.A. nu reu?e?te s? se opun? planurilor administra?iei, economia american? va intra ntr-o nou? recesiune, de aceast? dat? devastatoare, care va duce la insolvabilitatea onor?rii imprumuturilor, care oricum au dep??it valoarea anuala a Produsului Intern Brut (PIB). Parafraznd pe multimiliardarul Warren Buffett, apropiat al ocupantului Biroului Oval, greul nc? nu a venit!", ntrez?rindu-se un deficit care nu va putea fi recuperat nici de urma?ii, urma?ilor, urma?ilor no?tri. Cu toate acestea, mesianicul personaj ?i va petrece S?rb?torile Cr?ciunului pe Insula Kailua-Hawaii. Numai costul transportului, suportat de contribuabilul american, pentru pre?edinte, prima doamna, cele doua prime fiice ?i pentru Bo, primul cine al Americii, se ridica la 3.639.622.99 U.S.D., asta f?r? a socoti cele 40 limuzine, f?r? personalul auxiliar ?i f?r? prostituatele r?mase la Cartagena, Columbia.

ntr-o carte recenta Presidential Perks Gone Royal", Robert Keith Gray, membru al administra?iei Dwight D. Eisenhower, ne informeaz? c? anul trecut Pre?edin?ia S.U.A. a costat contribuabilul american suma de 1,4 miliarde dolari. Doar ca termen de comparabilitate, Casa Regal? Britanic? a costat contribuabilul englez suma de 57 milioane dolari. Ca titlu informativ, Pre?edintia S.U.A. a cheltuit mai mul?i bani dect toate Casele Regale ale mapamondului, cumulat. Trebuie sa va reamintesc ca la ie?irea de la Conven?ia Constitu?ional?, care a avut loc la Philadelphia la 18 Septembrie 1787, Benjamin Franklin a fost ntrebat de Mrs Powell: Bine doctore, ce am ob?inut, o Republica sau o Monarhie?"[3] Bejamin Franklin, a replicat: O Republica, dac? o pute?i p?stra!".[4] Cred c? forma de guvern?mnt actual?, r?mne o nebuloas? ?i pentru cei al caror IQ a dep??it grani?a lui 200! Oricum, cu actualul nivel al cheltuielilor, supravie?uirea Americii este pus? sub semnul ntreb?rii ?i mai repede dect va nchipui?i va avea soarta Romei Antice. P?cat, mare p?cat!

Din nou, o emana?ie cerebral? a profesorului doctor Thomas Sowell: n ultimii 30 de ani, istoria social? a lumii occidentale s-a caracterizat prin schimbarea a ceea ce era func?ional, cu ceva care suna bine".[5] Din nefericire, Statelor deloc Unite ale Americii, le-au trebuit mai pu?in de patru ani pentru a se ndep?rta total de la principiile ?i standardele la care au fost create. Sunt sigur ca cei 13 participan?i la Conven?ia Constitu?ionala din Philadelphia se ntorc n mormnt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] Pre?edintele reales" al S.U.A.
[2] Honor Gabriel Riqueti, comte de Mirabeau: Il est peu de distance du Capitole a la Roche Tarpeienne"
[3] Well doctor, what have we got, a Republic or a Monarhy?"
[4] Bejamin Franklin: A republic, if you can keep it!"
[5] Thomas Sowell: Much of the social history of Western world over the past three decades has been a history of replacing what worked with what sounded good".
 
Uniunea European? - Premiul Nobel pentru decapitarea democra?iilor europene
Ec. dr. Radu Golban   
Marţi, 25 Decembrie 2012 21:58
Citeşte mai mult...Cei ce au urm?rit decernarea Premiului Nobel pentru Pace Uniunii Europene ?i-au pus ntrebarea dac? s? plng? sau s? rd?: A acorda Uniunii Europene Nobelul pentru pace este la fel de ridicol precum ar fi s? acorzi o distinc?ie Armatei Salv?rii pentru c? nu face afaceri cu alcool, droguri ?i proxenetism sau cum ar fi o distinc?ie pentru Crucea Ro?ie pentru c? nu ntre?ine lag?re de concentrare. Incontestabil? este valoarea simbolic? a decern?rii acestui premiu n Norvegia, o ?ar? care de dou? ori a refuzat aderarea la UE.

Spiritul p?cii europene la discre?ia lui Hitler ?i Mussolini

Autocelebrarea unei elite politice n manier? sovietic? ?i oborul vanit??ilor de la Bruxelles ne mai amintesc ?i de faptul c? n zona noastr? a continentului mai toate interven?iile politice din timpul R?zboiului Rece au fost sub sloganul luptei pentru pace. Pe aceast? traiectorie a p?cii prin defini?ia unei nomenclaturi se nscriu ?i momente centrale din istoria Romniei. Chiar s? fi uitat c? nsu?i tovar??ul Nicolae Ceau?escu, distan?ndu-se fa?? de interven?ia Moscovei la Praga (tot sub pretextul p?cii) sau fluturnd ntre Israel ?i palestinieni, a fost cel mai avntat porumbel al p?cii de la r?s?rit? S? nu ne mai amintim nici de spiritul p?cii europene la discre?ia lui Hitler ?i Mussolini cnd am fost obliga?i tot n spiritul p?cii cu vecinii no?tri s? ced?m n 1940 Ardealul, Basarabia, Bucovina ?i Cadrilaterul?

Ar trebui totu?i s? ne ntreb?m la ce fel de pace, concret, se refer? ast?zi acest premiu. n timp ce n Romnia predomin? o percep?ie a p?cii ca nvingere a comunismului ?i a ie?irii din sfera de influen?? sovietic?, pentru Germania pacea este una de natur? economic?, ce vizeaz? dreptul de a penetra pie?ele europene. Dac? n ultimele decenii nu am avut r?zboi n Europa ?i totodat? ast?zi o mare parte dintre cet??enii Europei sunt victimele dezindustrializ?rii ?i a pie?ei comune, n timp ce Berlinul str?luce?te prin sclipiciul construc?iilor megalomane, ajungem la concluzia c? accesul necondi?ionat pe pia?a european? ?i monoplul Germaniei pe produc?ia industrial? este pre?ul acestei p?ci. Dar care este particularitatea acestei p?ci ?i prin ce se deosebe?te ea de altele?

O stare permanent? de r?zboi f?r? a se trage vreun foc...

n decembrie 1939, se ntreba Ernst Freiherr von Weizscker, secretar de stat n M.A.E. al Reichului ?i tat?l unui fost pre?edinte al R.F.G., cum ar transforma victoria german? Europa: Continentul ar trebui s? fie mp?r?it ntre noi ?i Rusia, n sfere de interese, avnd n vedere anumite necesit??i ale italienilor, spaniolilor ?i ctorva state mici. Astfel ?i nu altfel ar trebui s? ne imagin?m pax germanica. O pace de acest fel ar fi o stare permanent? de r?zboi f?r? a se trage vreun foc. Ar fi durabil? numai dac? statele implicate ar vedea n noul lor st?pn n acela?i timp pe cel ce le elibereaz? de un jug vechi, cumva n sensul c? noi am fi cei ce aduc concep?ii sociale noi ?i progresiste. Ar trebui s? cont?m pe ordinea tradi?ional? a libert??ii acestor state ?i am putea s? dep??im aceasta ntr-o domnie german? lung?, ntins? pe genera?ii ntregi. Creatorul unei asemenea ordini le-ar transmite urma?ilor o problem? deosebit de grea ce ?ine de ?tiin?a guvern?rii."

Douce violence care ?ine laolalt? ntregul".

?i cum se prezint? ast?zi promovarea viziunii Germaniei asupra Europei dup? mai bine de ?aptezeci de ani de la ntocmirea acestui material de lucru din cancelaria Reichului? Arta guvern?rii germane este cel pu?in astazi la nivel european n privin?a politicii economice ?i fiscale f?r? alternativa ?i, n viziunea Berlinului, singurul model acceptat de redresare economic?.

Dup? ra?iunea acestui porumbel nazist al p?cii, efortul german consta din punct de vedere al politicii externe n 1939 n contra-mar?ul Europei mpotriva democra?iilor occidentale ?i n special mpotriva emisferei vestice. n Europa poate fi vorba n cel mai bun caz de o douce violence (dulce violen??) care ?ine laolalt? ntregul." Acest premiu este a?adar ?i un premiu pentru decapitarea democra?iilor europene, care mpotriva spiritului social opteaz? mai degrab? cu preferin?a pentru tehnocra?ie ca arta de guvernare de sorginte german? dect pentru democra?ie. Termenul tehnic al acestei forme a p?cii, ca fiind o dulce violen??, adica o stare de r?zboi f?r? a trage un glon?, este att de genial nct Premiul Nobel pentru arhitectura acestei pax germanica" ar trebui mp?rtit n memoriam ?i cu Ernst Freiherr von Weizscker.
 
General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan   
Marţi, 25 Decembrie 2012 21:40
Citeşte mai mult...Cnd am pus acest titlu materialului ce urmeaz?, m-am ntrebat dac? o fi suficient de sugestiv pentru a ilustra elogiul adus de scriitorul Ioan Barbu muncii ndrjite efectuat? de eroii anonimi vlceni n anii 70-80 ai secolului trecut, pentru realizarea unor obiective economice grandioase, care s-au dovedit de strict? necesitate pentru economia Romniei ?i pentru via?a de zi cu zi a oamenilor, att atunci, ct ?i n prezent. n cartea cu nr.1 din Colec?ia 99 la categoria reportaj" (ini?iat? de Ioan Barbu), cu titlul mblnzitorii de ape ?i al?i mari anonimi" ?i publicat? la Editura Antim Ivireanul" din Rmnicu Vlcea, apar?innd autorului, Ioan Barbu aduce un binemeritat omagiu muncii ?i, ca s? m? exprim n termeni militari, i d? onorul, nu cu arma, ci cu mijloacele scriitorului ?i reporterului talentat ?i pasionat de profesie, confirmnd cugetarea poetului latin Vergiliu Labor Improbus omnia vincit!" (munca st?ruitoare biruie toate). ntr-adev?r, cartea se constituie, prin ntreg con?inutul ei, ntr-o pledoarie de suflet adus? activit??ilor lucrative ale unor oameni obi?nui?i, care cu for?a bra?elor ?i min?ii supun muntele, t?ind n carnea sa coridoare largi pentru apele vijelioase care se vor ndrepta spre obr?iile lumii!", dup? cum plastic se exprim? autorul. Con?tient sau nu, Ioan Barbu descrie n cartea sa veritabile acte de eroism s?vr?ite de eroi anonimi, de oameni comuni, care, la vremea faptelor men?ionate, erau ntr-o permanent? confruntare, nu cu un inamic narmat pe cmpul de lupt? (ce pn? la urm? poate fi ucis sau nvins}, ci cu un adversar mult mai de temut ce se las? foarte greu dobort: muntele. Cinic vorbind, aproape c? e mai u?or s? ape?i pe tr?gaci pe cmpul de lupt? ?i s? seceri vie?ile unora care ?i pun ?ara n pericol, dect s? faci o str?pungere de 13 km (ca s? dau un exemplu din carte) prin inima muntelui pentru ca apa, curat? ca lacrima, s? ajung? de la Vidra la centrala subteran? de la Ciunget pentru a pune n mi?care paletele d?t?toare de energie.

?tim cu to?ii c? muntele nu se las? cu una cu dou?, nici str?puns ?i cu att mai mult nvins. ?i preg?te?te tot felul de capcane: viscole, geruri puternice, avalan?e, alunec?ri de teren, furtuni devastatoare, ploi diluviene etc, capcane pe care nu ai cum s? le treci dac? nu intri ntr-o ncle?tare cu el pe via?? ?i pe moarte. ?i-atunci cum s? nu fie denumi?i eroi oamenii prezenta?i n carte de autor, oameni dedica?i cu ntreaga lor fiin?? atingerii unor obiective cruciale pentru bun?starea unei na?ii: asigurarea energiei electrice f?r? de care via?a ar fi aproape imposibil?. O recunoa?te Ioan Barbu cnd afirm?: Drumurile de azi ale apelor ce curg spre marea montan? de la Vidra sunt drumurile de ieri ale unor mineri, deveni?i peste noapte drumari. S? tai, pas cu pas, n piatr? seac? asemenea drumuri, s? rupi din miezul de stei al fiec?rui munte albii noi pentru ape, s? cobori sub t?lpile de piatr? ale p?mntului pentru a iscodi n m?runtaiele sale nestematele luminii nu a fost deloc u?or ?i n-a stat la ndemna oricui". Cnd aud c? sunt denumi?i de Ioan Barbu eroii luminii", oamenii ace?tia obi?nui?i, despre care vorbim ?i care se iau la trnt? cu nd?r?tnicia muntelui", r?spund cu o non?alant? modestie: Eroismul n munca noastr? nu e altceva dect o simpl? datorie mplinit? fa?? de ziua de azi. O zi pe care o ui?i pe loc". Cartea se refer? nu numai la cei care au amenajat sistemul hidroenergetic de pe Lotru, ci, n egal? m?sur?, ?i la acei zbur?tori peste v?i largi", constructori ai c?ii ferate Rmnicu Vlcea-Vlcele, supranumit? sugestiv de autor Calea soarelui, la activitatea complex? ?i dificil? a forestierilor vlceni, dar ?i la un episod, care a f?cut vlv? n acele timpuri ?i anume stingerea sondei de la M?dulari.

Autorul ne face cuno?tin?? cu o diversitate de caractere, cu o diversitate de oameni, avnd tr?s?turi psihice ?i temperamente diferite, dar cu o tr?s?tur? comun?, dorin?a de a nvinge, da a atinge ?elul propus, de a munci st?ruitor, asiduu, cu abnega?ie, punndu-?i de multe ori via?a n pericol, episodul cu stingerea sondei de la M?dulari fiind elocvent. ?i mai au ceva n comun ace?ti oameni, ?i anume faptul c? to?i gndesc despre munca lor la fel, n sensul c? virtutea eroic? n-a purtat niciodat? nsemne r?zboinice". Fiind martor la multe dintre aceste nf?ptuiri ndr?zne?e pe teritoriul jude?ului nostru cu reportofonul, carne?elul ?i pixul, dar mai ales cu sufletul ?i cu pasiunea ce-l anim?, Ioan Barbu ?i exprim?, pe bun? dreptate, triste?ea ?i dezam?girea, v?znd cum multe dintre acele nf?ptuiri au fost distruse sau l?sate n paragin?. Spre exemplu, observnd c? acea Cale a soarelui (calea ferat? Rmnicu Vlcea-Vlcele), care n preajma evenimentelor din decembrie 1989 era n prag de inaugurare, a ajuns o ruin?, constat? dureros: Lucr?rile la calea ferat? respectiv?, aproape gata cu dou? decenii n urm?, sunt acum p?r?site. Tot ce s-a construit se afl? n paragin?. ?inele au fost demontate, ca ?i traversele; multe au disp?rut f?r? urm?...Vinova?ii au disp?rut ?i ei tot f?r? urm?. Timpul le-a ?ters numele. Un caz pe ct de insolit, pe att de trist ?i dramatic." ?i continu? autorul n M?rturisirea din finalul c?r?ii: Ce s-a ntmplat cu aceste zidiri? Multe dintre ele au fost distruse. De pe urma altora profit? ni?te b?ie?i de?tep?i. Cufundate n nep?sare, guvernele de dup? decembrie 1989 au pus un greu ?i uria? ?al de durere pe umerii poporului. Cartea mea mblnzitorii de ape ?i al?i anonimi" prezint? aceast? trist? realitate; totodat?, dezv?luie ?i acuz? actele samavolnice de distrugere n numele unei privatiz?ri s?lbatice a economiei na?ionale. Hiatusul dintre clasa politic? ?i popor a condus la situa?ia dramatic? n care se afl?, ast?zi, Romnia". Dup? ce va parcurge cartea, cititorul va realiza c? aceste afirma?ii dureroase ale autorului sunt ct se poate de juste ?i i va da dreptate, ?i cu siguran?? va fi de acord ?i cu prefa?atorul c?r?ii, Neagu Udroiu, ?i urm?toarea sa apreciere: F?r? cartea lui Ioan Barbu rezervat? constructorilor de pe Lotru ?i altor mari anonimi, n?elegerea de c?tre noi, cei de azi, dar mai ales de c?tre cei de mine, a celor ie?ite din mna lor ar fi amenin?at? de schematism, ar avea de suferit. Mare lucru ca s? stea pe lng? tine un asemenea om de isprav?."
 
Dorin?? pentru anul 2013
Adina Dumitrescu   
Marţi, 25 Decembrie 2012 21:34
Citeşte mai mult...Nu nchide ochii, nu ridica piciorul p??irii, nu te ntoarce spre ?oapta ce vine din spatele t?u, stai drept, fii tu acel receptor cu sim?urile treze ce nu e ntreg dect nemi?cat ?i atent. Las? siajul mul?imii din dreapta ?i stnga, din fa?a ?i din spatele amintirilor ciuntite de vreme, dep??e?te amneziile trec?toare, distileaz? parfumul de epoci ?i st?ri, pe cel din anotimpurile cu z?pezile albe ?i toamnele ro?ii, f?-te stana de piatr? ?i nchide strns pumnul informa?iilor stocate, proceseaz? ce-ai strns n mintea-?i cu o mie de i?e ?i n cele din urm?, vorbe?te!
- V?d multe h?uri! Pornesc dinspre arcul din centru, se bifurc? ?i formeaz? re?eaua.
- Nu-i nicio enigm?! Sunt doar h?uri formate de ape.
- V?d h?uri circulare, adnci lng? mun?i de steril!
- Las?-le, s-a s?pat dup? n" minereuri, iar umplerea a fost afnat?...
- V?d h?uri ce ?erpuiesc n jurul dealurilor ?i mun?ilor ca ?i cum ar fi curbe adnci de nivel!
- Sunt vechile linii de cale ferat?, sunt ?oselele, drumurile t?lpilor noastre n plec?ri ?i veniri.
- Dar trebuie s? vorbesc, degeaba stau aplecat? ca o leb?d? alb? cu piciorul cel gol ndoit pe sub mine ?i altul ntins ca paralela cu solul, degeaba-mi ating vrful poantei cu degetul mare s?-mi sprijine fruntea plecat?, degeaba ntind bra?ele ?i-mi apropii palmele-n rug? ?optind doar spre p?mnt, trebuie s? vorbesc totu?i despre h?ul cel mare, cel ce s-a adncit peste fire, despre cel neacoperit de niciun pode?, de nicio lian? trec?toare de h?uri... Trebuie s? vorbesc despre h?ul cel mare!
- l vezi? Arat?-l!
- l aud ?i l simt. Pe marginea dinspre mine sunt minile ntinse ale celor ce ?i le-au folosit o dat? cu capul, cu mintea, cu sim?irea, cu tradi?ia ?i cu harul. Sunt minile ce nu au lini?te ?i sunt numai fream?t, d?ruire ?i via??, sunt speran?e ?i bine, sunt vis ?i sunt zbor, sunt abur de pine rumenit? sub spuz?, sunt stropi de sudoare ?i lacrim? nghi?it?, zmbet ?i rs n cascade, sunt miezul de vechi adus ca filonul pn?-n zilele noastre, sunt acei f?r? vrst? ?i f?r? nume vopsit pe trotuarul de stele, sunt doar oamenii - oameni. Uite cioplitorul n lemn ?i n os mngind cu buricele degetelor copilul de el z?mislit", prive?te-i doar fa?a ridat? peste care-i ntins? lucrarea, cioplitura, prive?te femeia nfr??it? cu acul ce de optzeci de ani nsufle?e?te ?tergarul, uite flac?ra spirtierei ce nc?lze?te metalul ?i matri?a nnobil?rii unui simplu karat, ciocanul cu fa?a elastic?, moale, care bate alama pn?-n conturul sfin?it de icoan?. ?i-e sete ?i-?i sare n fa?? carafa n alb ?i albastru a florii Korundului din lutul de Praid ce nc? se las? lucrat ?i te sim?i r?corit. ?i-e foame ?i talerul cu coco?ul din cur?ile vechi ale bunicilor Ogrezeni, Vic?oreni ?i-a rubedeniilor ce-au acoperit tot dealul Brzotenilor ?i aduc de mncare. ?i-ai auzi ?oapta-nseratului ascuns? dup? noaptea de Marginea, de Oboga, ai asculta ciripitul de pas?re cnt?toare ?i prinzi trilul ocarinei din pas?rea ntrupat? din ap? ?i lut ca a celei ce n?scu din cenu??. Vrei visul s?-l depeni ?i cite?ti poezia acelora ce odat? cu versul ?i trimit inima lor supradimensionat? de har ?i iubire. Stai pe iarba cosit? de ieri sau cu trei zile n urm? ?i-n otava ct palma parc? e?ti privitorul din arena circular? a artelor de milenii care-?i strig? prevestirile zeilor. Auzi fo?netul paginilor ntoarse ale c?r?ilor ce v?zut-au sau nev?zut-au tiparul, geam?tul de durere al crpei cu stigmatul vopselei aruncat? din grab? pe podeaua pe care st? ?evaletul, mu?tucul erodat de buzele sufl?torilor ce prins-au miros de sacz de la coarda vecin? ntins? pn? la rana buricelor degetelor.?i toate senza?iile cap?t? hologramele oamenilor-oameni mesageri ai trecutului ?i prezentului nostru, neclinti?i ?i cu minile-ntinse s? acopere h?ul, cu minile-ntinse spre ceilal?i, spre cei care n fuga lor dup? nou stau cu spatele ?i uitat-au trecutul! Nu-mi trebuie vechiul, alerg cu o singur? ?int? spre viitorul ce ntr-o or? devine trecut, nu-mi trebuie lucrul trainic de-o via??, nu m? leg de aer, sunt omul prezentului ?i din mers sau din fug?-mi g?sesc trebuin?a ?i mine o schimb, nu m? ?ine de vorb? ?i las?-m?, nu-?i v?d mna ntins? c? de sus de pe stlp sau din buzunar m? prive?te sclipind rece-n neon power switch-ul ce-mi alimenteaz?, mi traseaz? ?i-mi cuantific? drumul!"
- ?i, ?i? Vrei s? spui c? e totul o fug?, un ?ir asincron n tr?iri ?i n vise? Vrei s? spui c? minile celor cu capul n nori, cu credin?a n ceruri ?i cu inima-n palma oferit? la marginea h?ului nu se ntlnesc niciodat? cu urmele pa?ilor celor nscri?i n maratonul prezentului-viitor? Vrei s? cred n adncirea h?ului dintre oameni, s? stau cu urechea la pnd? s? aud scr?itul, geam?tul crevasei ?i s? inhalez praful osemintelor ?i tradi?iilor noastre cum se depune pe rafturile bibliotecii ce m?-nconjoar? real ?i virtual, s? simt adierea de vnt purt?toare a lui?
- Vreau astuparea h?ului dintre oameni, vreau podul, pode?ul sau liana ce-l str?bate, vreau ncetinirea galopului viitorului, vreau pana sau icul interpus? periodic vitezei, dar ?i alimentarea jarului tradi?iei spre sincronizarea mi?c?rilor, vreau minile prinse formnd podul ce aruncat peste h?u poate fi lesne trecut ?i mai lesne umplut! Vreau continuitatea... de oameni, de st?ri ?i de fapte!
 
Arhim. Mihail Daniliuc   
Joi, 20 Decembrie 2012 18:08
Citeşte mai mult...Iscusitul s?u secretar, regretatul Constantin Mitru, ntr-una din ntlnirile ce le-am avut, mi-a ar?tat o scrisoare trimis? de Sadoveanu unui ierarh care-i era duhovnic. R?va?ul ncepea cu o tulbur?toare adresare: naltpreasfin?iei Sale Duhovnicului meu.

C?r?ile ne sunt prieteni statornici, ne sunt sfetnici, nu ne contrazic. Pentru mine cartea a fost mngierea vie?ii. M-am nso?it cu ea ?i cu pustia ?i am ajuns la lini?te ?i n?elepciune."

Am nceput aceste gnduri apelnd la vorbele pline de tlc ale unuia din titanii literaturii romne, Mihail Sadoveanu, c?ci ne apropiem de ziua n care scriitorul a p??it n eternitate. Tr?im ntr-o lume fr?mntat?, care parc? ne mpiedic? s? ne mai cinstim propriile valori culturale. C?r?ile scriitorilor romni au devenit, pentru unii, cel mult obiecte de decor, umplnd un raft n somptuoasele biblioteci goale, ca s? mplineasc? o chestiune de bonton. Cu riscul de nu respecta curentul vremilor nelini?tite ale contemporaneit??ii, v? propun s? poposim pentru cteva clipe asupra imaginii uria?ului cu picioare de lut". Mul?i poate nu vor n?elege rostul acestor rnduri. Colportori ai unor zvonuri ?i informa?ii inexacte au ?esut n jurul scriitorului multe legende ?i neadev?ruri, aruncndu-l ntr-o nedreapt? ?i nedemn? uitare. Trecnd peste implicarea sa politic?, una de altfel conjunctural?, l?snd deoparte amestecul s?u n mi?carea masonic? din Romnia, motivat? de unele presiuni politice pentru numirea n fruntea Senatului Romniei din anul 1930, Sadoveanu r?mne, c? unora le place sau nu, o valoare excep?ional? a culturii romne.

De ce tu c?lug?r aperi un comunist ?i un mason?"

De cte ori am scris despre Sadoveanu sau am rostit cteva cuvinte, subliniindu-i valoarea literar? ?i l?snd pe Dumnezeu s? judece nep?rtinitor ct ?i unde a gre?it el ca om, a?a cum facem ?i noi la fiecare pas, mi-am atras multe repro?uri: de ce tu, c?lug?r, aperi un comunist ?i un mason? Recunosc c? nu mi cade bine s? v?d cum inten?ia mea de a reface m?car n parte chipul unui literat care, prin scrierile sale, a f?cut mai frumoas? via?a multora dintre noi este contracarat? de unele p?reri mali?ioase ?i cameleonice. Eu nu-l ap?r pe omul politic, nici pe marele maestru masonic Sadoveanu. Eu l pre?uiesc pe scriitorul Sadoveanu. Lui i sunt recunosc?tor pentru c? a a?ternut n paginile c?r?ilor sale atta sensibilitate ?i frumuse?e, attea doruri ?i idealuri ale str?mo?ilor no?tri, attea ?i attea valori perene ale neamului romnesc. Sfntul Vasile cel Mare ndemna odinioar? pe nv???cei s? imite lucrarea albinelor care strng ?i din flori otr?vitoare nectarul ca s? fac? miere. Asta ncerc la rndul meu: s? culeg, s? re?in din via?a marilor romni doar p?r?ile lor frumoase, l?snd n seama Dreptului Judec?tor cump?nirea inerentelor sc?deri omene?ti. La muzeul dedicat scriitorului din casa vrednicului mitropolit al Bucovinei, Visarion Puiu, aflat? n spa?iul monastic al Vovideniei, am fost ntrebat frecvent: p?rinte, Sadoveanu a fost mason? De aceea a trebuit s? citesc ?i despre activitatea masonic? a romancierului. Ba, mai mult, am cercetat dosarul lui de la C.N.S.A.S ?i nu mic? mi-a fost mirarea s? aflu c? era urm?rit de securitate. La nceputuri m-am ntrebat adesea: ce i-a trebuit aceast? coabitare cu mi?carea masonic?? R?spunsul l ?tiu doar Cerescul P?rinte ?i Sadoveanu, nsu?i. O fi fost o r?t?cire de moment, o fi fost o constrngere sau adeziune la anumite opinii ?i ?eluri? Sunt ?i vor r?mne taine pentru noi. Facem supozi?ii, vehicul?m fabula?ii care de care mai hilare. Personal, am ncetat s? caut r?spunsuri; nu pot eu s? judec, ci doar s? m? rog pentru sufletul lui. Un lucru apare evident: Sadoveanu scriitorul este mai mare dect Sadoveanu masonul. O via?? a fost scriitor, iar mason, doar o mic? parte a ei, c?ci n anul 1947 s-a v?zut exclus din rndurile masoneriei.

De ce dormea Sadoveanu cu Sfnta Scriptur? sub pern??

Unii au scris fel de fel de pove?ti despre activitatea masonic? a prozatorului, dar pu?ini ?tiu c? n 1937 guvernul romn a scos n afara legii mi?carea masonic?, iar Sadoveanu a f?cut poc?in??, nu una public?, ci tainic?, ?tiut? ?i primit? de Milostivul Dumnezeu prin duhovnicul lui. Citeşte mai mult...Iscusitul s?u secretar, regretatul Constantin Mitru, ntr-una din ntlnirile ce le-am avut, mi-a ar?tat o scrisoare trimis? de Sadoveanu unui ierarh care-i era duhovnic. R?va?ul ncepea cu o tulbur?toare adresare: naltpreasfin?iei Sale Duhovnicului meu. Acolo, isp??itul cerea iertare, dorind mp?care cu Biserica str?mo?ilor S?i. Oare avem noi dreptul s? t?g?duim ntoarcerea unui fiu risipitor? Ce ne facem s? fim att de siguri c? Mihail Sadoveanu, la apusul vie?ii, nu a tr?it poc?in?a fiului r?t?cit din Evanghelie, ntors acas?, la Tat?l? De ce crede?i c? Sadoveanu ?i-a dorit petrecerea ultimilor ani ntr-o m?n?stire? De ce n anii de suferin?? dormea cu Sfnta Scriptur? sub pern?? (am?nunt ?tiut de la unul din doctorii s?i curan?i). Unii preo?i n vrst?, pe atunci elevi la seminarul teologic din apropiere, l-au surprins pe Sadoveanu la stran?, zicnd pe de rost psalmii Utreniei. O f?cea doar ca pe un act cultural? La ct de suferind era, nu mi-l nchipui recurgnd la n?l??torul gest doar din curtoazie fa?? de c?lug?ri, nici transformnd rug?ciunea ntr-o simpl? lectur?. P?rintele Vasile Vasilache din America a adus o serie de m?rturii cu totul surprinz?toare: pe cnd era egumen la Pocrov, s-a pomenit cu Sadoveanu n vizit?. Un tn?r teolog i-a cntat ni?te roman?e pe versuri de Eminescu, iar apoi: ...cuconu Mihai cere s?-i aduc cartea Prohodul Domnului. ?i pe cnd tn?rul Sandu cnta mai multe stihuri din Starea I-a, a II-a ?i a III-a, Mihail Sadoveanu l?cr?ma. Era m?rturia unei sim?iri calde pentru suferin?ele lui Hristos ce p?timise atta de la oameni". Cine se mai poate ndoi de credin?a Ceahl?ului literaturii romne?

n fine, cred c? ultima dorin?? a renumitului p??c?nean, nerespectat?, de altfel, dezv?luie mult din tainele sufletului s?u, dar ?i apartenen?a la Biserica str?bun?. n clipele cele din urm?, condeierul a murmurat aproape stins: voiesc s? m? nmormnta?i aici, la Neam?, printre c?lug?ri ?i voievozi". mplinind ordinul de la centru", familia s-a v?zut nevoit? s?-l duc? la Bucure?ti cu cteva zile nainte de a-?i ncepe marea c?l?torie.

Ultima noapte petrecut? la Vovidenia

A?adar, acum 51 de ani, pe 19 octombrie, ntr-o zi de toamn? trzie, dup? mul?i ani de stnjenire fizic?, patriarhul cuvintelor me?te?ugit a?ternute pe hrtie apunea n al 81-lea an de via??. O existen?? din care se desprind deopotriv? raze de lumin? ?i pete de ntuneric, o via?? pe ct de controversat?, pe att de rodnic?, ba chiar pilduitoare n unele privin?e pentru noi, cei de ast?zi.

Se ?tie c?, n amurgul vie?ii, Mihail Sadoveanu ?i-a legat existen?a de smeritul schit al lavrei nem?ene, Vovidenia. Retras din tumultul vie?ii capitalei, aflat ntr-o suferin?? ap?s?toare dup? accidentul vascular major din anul 1956, romancierul a fost diagnosticat cu hemiplegie total? dreapta. Suferea nu doar pentru c? nu mai putea s? p?trund? n tainicul codru din apropierea schitului pentru a admira frumuse?ile ve?nic vii ale p?durii; ndura nu doar pentru c? era mpiedicat s? mai redea acel plns preafrumos al lui Eminescu, prin recitarea att de lin? a versului marelui poet; se chinuia mai ales pentru c? necru??toarea boal? i-a r?pit mna dreapt? cu care a a?ternut pe hrtie o ntreag? epopee a poporului romn, f?urind o adev?rat? istorie a neamului s?u. Ani de recuperare, ani de chin, ani de remu?c?ri, ani de reculegeri, ani de firave n?dejdi de ns?n?to?ire. Pere?ii casei mitropolitului Visarion Puiu stau m?rturie acelor clipe dramatice din via?a scriitorului.

Citeşte mai mult...Vegheat permanent de cadre medicale specializate, Mihail Sadoveanu s-a mbr?cat n t?cere ca ntr-o hlamid? mp?r?teasc?. Triste?ea iremediabil? ce i se citea pe chip purta n ea taina unei vie?i zbuciumate, de pu?ini n?eleas?. Sadoveanu apunea ncet, l?sndu-ne nou?, n marea trecere, cntul nemuririi. n ultima toamn? petrecut? la Vovidenia, conu Mihai p?rea mai lini?tit. Erau probabil momente de mp?care, de asumare a Crucii suferin?ei. Natura din jur, receptacul al rug?ciunilor ?i speran?elor de mai bine, i-a oferit, pentru ultima dat?, un spectacol pe m?sur?. Dealurile mp?durite n prag de toamn? ?i lep?dau cu mhnire ve?mntul cndva verde, n?d?jduind ca n prim?var? s?-l recapete mai frumos. Gr?dina din jurul casei, r?mas? neprih?nit? de civiliza?ie, s-a constituit ntr-un fidel prieten pentru scriitor. Scos pe un chaise-longue, ?i ndrepta privirea departe, aruncat? de sub strea?ina p?l?riei, c?tre colinele n?iruite ?i ast?zi pe vadul Ozanei nspre voievodala Cetate a Neam?ului, care ncheie precum o pafta brumat? de vremurile demult apuse cing?toarea codrului ce mbrac? de veacuri dealurile ?inutului z?mislind un poetic peisaj plin de farmec moldovenesc.

Vreau s? aud nc? o dat? clopotele"

Trist, mpov?rat de ani ?i suferin??, scriitorul privea cu regret la locul att de drag de care trebuia s? se despart?. nainte de plecare, sleit de puteri, bolnavul zise: vreau s? aud nc? o dat? clopotele". Se pare c? monahii l-au iubit. Unii i datorau via?a, c?ci i-a scos din temni?ele comuniste. De aceea i-au mplinit dorin?a ?i dang?tul ar?milor sun?toare se auzi parc? mai duios ca alt?dat?. nti ale Vovideniei, apoi cele faimoase ale Neam?ului. Erau clipele n care a n?eles, cred, cel mai bine, ceea ce scrisese odinioar?: sunetul clopotelor este o chemare din veac n veac". Un veac l p?r?sea ?i altul, al ve?niciei, l chema. Un p?rinte b?trn a rostit: bat clopotele spre nmormntarea lui". A avut dreptate monahul, c?ci cetatea Bucure?tiului l-a primit cu ostilitate. De aceea a ?i refuzat s? mai respire prea mult aer de Bucure?ti".

La cteva zile de la plecarea din poiana lini?tii, Sadoveanu s-a ad?ugat str?mo?ilor ?i voievozilor. Trupul nensufle?it, depus la Ateneul Romn, pe 23 octombrie a fost ncredin?at p?mntului lacom din cimitirul Bellu, lng? poetul nepereche Eminescu, iar sufletul, trag n?dejde c? nep?rtinitorul Judec?tor l-a rnduit dup? a Sa dreapt? socotin??. ?i totu?i Sadoveanu r?mne cu noi, cu cei ce-i pre?uiesc slova. l sim?im mereu al?turi prin monumentala sa oper?, o carte unde a strns, trudnic, cu mult? dragoste toat? frumuse?ea ?i poezia p?mntului romnesc.[1]
-------------------------------------------------------------------
[1] http://www.doxologia.ro/viata-bisericii/documentar/sadoveanu-intre-ortodoxie-masonerie?page=0,0
 
Din arhive po?i afla ?i ce culoare avea p?l?ria bunicului
  
Joi, 20 Decembrie 2012 17:55
Citeşte mai mult...Dac? sunte?i interesa?i de istorie ?i arhive, cu siguran?? c? blogul pe care vreau s? vi-l recomand v-ar putea fi util. Dar scopul rndurilor de mai jos nu este o simpl? recomandare, ci o ncercare de a afla mai multe despre autor. Pe Alexandru Valeriu Moraru nu l-am cunoscut personal, de aceea nu vreau s? risc, facndu-i portretul. Am s? v? las pe voi, cititorii acestui interviu, s? v? crea?i o opinie despre istoricul, arhivistul, b?rbatul Alexandru Moraru, opinie pe care o pute?i completa vizitndu-i blogul[1]

Olga Pru: De ce arhivele sunt considerate patrimoniu na?ional?

Alexandru Moraru: Adev?rat v? spun, nu este nimic mai important ntr-o ?ar? dect oamenii ?i arhivele. Arhivele alc?tuiesc patrimoniul na?ional al ??rii. Acestea sunt sute de mii de dosare sau chiar milioane de dosare din toate perioadele existen?ei respectivului stat, ora?ele, localitat??ile, institu?iile ?i familiile sale. n arhive se p?streaz? majoritatea secretelor unui stat. ntr-o emisiune televizat? chiar am men?ionat c?, dac? cuno?ti bine arhivistica ?i fondurile unei sau altei arhive, po?i afla de ce culoare era p?l?ria bunicului sau a str?bunicului... Dac? nu aveam fericirea s? muncesc n arhivele statului, mai nti ca cercet?tor ?tiin?ific, apoi n diverse func?ii de r?spundere la aceste institu?ii, m? consideram un om nemplinit. Arhivele mi-au adus attea cuno?tin?e, c? dac? le compar cu tot restul ce am nv??at din alte surse, apoi ar ie?i un raport de 85 la 15. n toate perioadele istorice, ?i aceasta este valabil pentru toate statele, n caz de r?zboi sau alte situa?ii excep?ionale, conducerea statelor mai inti evacueaz? arhivele, copiii ?i femeile, apoi celelalte bunuri ?i persoane. Arhivele sunt nu numai trecutul nostru, dar ?i prezentul ?i viitorul.

Cel mai tare argument este Documentul"

O.P.: Ce consecin?e ar avea distrugerea arhivelor unei ??ri?

A.M.: Nefaste sub toate aspectele, poate fi calificat drept un impact aproape mortal. Documentele din arhive sunt probele materiale, juridice, istorice, politice ?i culturale ale tuturor evenimentelor. Au fost multe cazuri n istorie cnd un document de arhiv? a dat peste cap teorii, concep?ii, adev?ruri absolute" ?i a schimbat radical politica ??riii. Sau viceversa - un document sau un set de documente p?strate n depozite secrete pot ?ine n ne?tiin?? ntregul popor ?i situa?ia respectiv? poate fi folosit? cu succes de guvernan?i n interesele lor personale, de grup sau de partid. De exemplu, Mare?alul Ion Antonescu nu avea dovezi, dar intuia c? ar putea exista un document secret semnat de U.R.S.S. ?i Germania. ?i nu a dat gre?. Este vorba de anexa la Pactul sovieto-german din 23 august 1939. Dac? conduc?torul statului ar fi ?tiut cu certitudine ?i ar fi avut dovezi n mn?, atitudinea sa fa?? de alia?i ?i inamic ar fi fost alta. Sau s? zicem, crimele sngeroare facute de ocupan?ii sovietici pe teritoriile ocupate, inclusiv Basarabia ?i Bucovina de Nord, care au fost descoperite relativ nu demult. Dar foamea organizat? de ocupan?ii sovietici? Dar sutele de cazuri de canibalism n fosta R.S.S. Moldoveneasc?? Sau deport?rile n mas? ale romnilor basarabeni n Siberia ?i Kazahstan ?i nlocuirea b??tina?ilor cu ru?i, ucraineni, evrei, bieloru?i, pentru a schimba raportul etnic pe p?mntul romnesc?
Toate aceste informa?ii au fost ?inute n secret, deoarece compromiteau statul creat de Lenin ?i Stalin. ?i s? nu uit?m c? cel mai tare argument este Documentul!

Cercet?tori din Ucraina au fost l?sa?i s? fotografieze dosare, contrar Regulamentului

O.P.: n Republica Moldova arhivele sunt bine p?strate?

A.M.: n general, sistemul arhivistic este bine ngrijit, dar pe tot parcursul anilor de la ocupa?ia sovietic? din 1944 pn? nu demult, acesta a fost subordonat politic autorit??ilor comuniste sovietice. Din p?cate, dup? proclamarea independen?ei ?i suveranit??ii Republicii Moldova lucrurile nu s-au schimbat. For?ele politice nu au fost interesate de arhive, deoarece acestea nu aduc bani mul?i sau putere; arhivele au fost ?i sunt v?zute de deputa?i ?i guvernan?i ca ni?te depozite de maculatur?, care pot fi folosite uneori, pe ici, colea, cnd este nevoie de g?sit ni?te informa?ii compromi??toare despre adversarii politici. La mp?r?irea portofoliilor de mini?tri, ?efi de departamente ?i servicii de stat, to?i s-au aruncat asupra ministerelor Economiei, Finan?elor, Transporturilor, V?mii etc, iar arhivele au fost l?sate pe mna comuni?tilor, fiind conduse de c?tre Vasile Isac, fost membru al CC al PC din RSSM, unde a lucrat mul?i ani n func?ii de r?spundere, inclusiv n func?ia de director al Serviciului de Stat de Arhiv? al Republicii Moldova, fiind deja la pensie. Cu doar cteva luni n urm? a fost nlocuit cu domnul Ion Varta, fost deputat din partea PPCD, cunoscut istoric, autor de manuale ?i monografii.

La 6 decembrie 2007, secretarul ?tiin?ific al Institutului de Istorie al Ucrainei (Academia Na?ional? de ?tiin?e a Ucrainei), A. Rubliov, a adresat o scrisoare (cu num?rul 123\ 1099) directorului Serviciului de Stat de Arhiv? al Republicii Moldova, Vasile Isac, n care solicita permisiunea pentru colaboratorii ?tiin?ifici V.Iu.Vasiliev ?i P.Iu. Podkura de la institu?ia men?ionat? mai sus s? studieze documentele de arhiv? din Republica Moldova la tema "Rela?iile moldo-ucrainene n anii 20-30 ai secolului XX". n scrisoare se men?iona c? aceste materiale vor fi incluse n volumul V al istoriei Ucrainei ?i, n scopul unui lucru mai eficient, rugau s? li se permit? celor doi cercet?tori s? fotografieze documentele din arhive cu un aparat digital.
Pe aceast? scrisoare este pus? viza ?i semn?tura directorului Serviciului de Stat de Arhiv? din Republica Moldova, Vasile Isac, care aprob? solicitarea ?i condi?iile cerute. Arhivi?tii care au pus la dispozi?ia celor veni?i din Ucraina dosarele de arhiv? au r?mas ?oca?i cnd au v?zut c? ei le fotografiaz?. Dar nimeni nu s-a revoltat mpotriva acestei nc?lc?ri grave a Regulamentului privind activitatea arhivelor statului. ?i cum ar fi putut s? se revolte cineva, cnd riscul era s? se alinieze la marea armat? de ?omeri din Republica Moldova ce cre?te de la o zi la alta!

Majoritatea dosarelor din Arhiva Na?ional? au fost copiate ?i vndute unor beneficiari din Germania ?i S.U.A.

Dar aceast? grav? nc?lcare este floare la ureche, dac? amintim c? majoritatea dosarelor Arhivei Na?ionale a Republicii Moldova (ANRM) au fost copiate pe pelicul? fotografic? ?i vndute de dou? ori. Beneficiari s-au dovedit a fi Germania ?i SUA (statul Utah). Da, pare neverosimil, dar este adev?rat! Con?inutul documentar al Arhivei Na?ionale a Republicii Moldova a fost copiat contra plat? ?i prin aceasta a fost adus un prejudiciu serios patrimoniului arhivistic na?ional. Ca s? fie clar, v? dau un exemplu: dac? unei persoane din Europa sau alt? zon? a lumii i trebuie un document care se afl? n Arhiva Na?ional? a Republicii Moldova, poate liber s? se adreseze n Germania sau S.U.A. ?i, contra plat?, prime?te copia documentului solicitat mult mai repede dect l poate primi de la A.N.R.M.. Att Germania, ct ?i S.U.A. au depozitat toata informa?ia arhivistic? n format electronic ?i documentul necesar este depistat n cteva minute, tip?rit la imprimant? ?i autorizat. Iar la A.N.R.M. se lucreaz? dup? metoda de mult dep??it?, primitiv?, cum se lucra acum 100 de ani. Se face comand?, se aduce dosarul din depozit, specialistul caut? n dosar sau n dosarele de arhiv? informa?ia sau documentul necesar, n cel mai bun caz se face o copie xerox sau, dac? nu este posibilitate tehnic?, atunci textul documentului este cules la calculator ?i autentificat de directorul A.N.R.M. ?i alt executor. n felul acesta, sub conducerea n?eleapt?" de la acea dat? a Serviciului de Stat de Arhiv? al Republicii Moldova, au mai ap?rut dou? arhive na?ionale ale RM" - una n Germania ?i alta n S.U.A., fapt care a ?tirbit esen?ial din prestigiul respectivei institu?ii informa?ionale din Republica Moldova.

S? ncerce cineva s? propun? Germaniei, Fran?ei, Poloniei sau altei ??ri se vnd? copiile documentelor dintr-o arhiv? de stat?! Func?ionarii acestor state se vor uita la acest cineva ca la un nebun! Acestea sunt documente-unicat! Dar, m? rog, ceea ce nu se poate de imaginat n alte ??ri, n Republica Moldova se poate realiza, aceasta este ?ara tuturor posibilit??ilor... O alt? mare problem? este problema spa?iilor. Mai bine de cteva decenii ANRM nu poate s? primeasc? documentele de la institu?iile-surs? din lips? de spa?iu. Doamna Antonina Berzoi, fost director al Arhivei Na?ionale a Republicii Moldova, ?i domnul Petru Vicol, actualul director al A.N.R.M., au f?cut eforturi considerabile pentru a rezolva aceast? problem?, dar deocamdat? nu a fost g?sit? solu?ia.

Orice stat ?i are secretele sale

O.P.: Exist? proiecte n curs pentru a p?stra documentele n format digital?

A.M.: Din cte ?tiu, acest lucru este pornit de domnul Petru Vicol ?i se nf?ptuie?e, dar cu multe dificult??i, deoarece este nevoie de tehnic? performant?, care cost? mult, iar pentru arhive din buget se repartizeaz? firimituri. Actualul director al Arhivei Na?ionale este un bun istoric, profesionist cu mare experien?? ?i cu o voin?? de fier, a?a c? obiectivele propuse cu siguran?? le va realiza.

O.P.: Cte procente din documentele arhivelor moldovene?ti sunt accesibile publicului sau cte sunt strict secrete?

A.M.: Este o ntrebare dificil?, deoarece arhivele statului nu sunt concentrate n subordinea unei singure institu?ii. De exemplu, Arhiva SIS-ului, Arhiva Ministerului de Interne, Arhiva Ministerului Ap?r?rii sunt subordonate respectivelor ministere ?i sunt considerate arhive departamentale. Acela?i lucru este ?i cu Arhiva Parlamentului, Arhiva Pre?edin?iei sau altele. Arhiva Na?ional?, Arhiva organiza?iilor social-politice, arhivele raionale sunt subordonate Serviciului de Stat de Arhiv? al Republicii Moldova. Dar n general, dosarele de arhiv? sunt mult mai accesibile dect n anii de guvernare comunist?. Cu toate acestea, cred c? cel pu?in vreo 30% sunt nchise publicului larg, dar cred c? este un lucru firesc orice stat ?i are secretele sale ?i la termenul stabilit acestea vor deveni accesibile pentru cercet?tori.

mi amintesc cum mi s-au umplut ochii de lacrimi...

O.P.: Povesti?i-ne despre munca de arhivist: ce V? motiveaz?; ce sim?i?i cnd ?ine?i n mini documente de o mare valoare istoric?, dac? a?i c?utat documentele propriei familii n arhive, pentru a reconstrui arborele genealogic...

A.M.: Munca de arhivist este frumoas? ?i extrem de interesant?, dar ?i periculoas?. Atunci cnd istoricul-arhivist munce?te cu dosare originale cu o vechime de un secol ?i mai bine, chiar dac? au trecut procedura de prelucrare ?i dezintoxicare, oricum persist? pericolul s? te mboln?ve?ti de tot felul de boli ale aparatului respirator sau ale pielii. Nu numai angaja?ii arhivelor, dar ?i cercet?torii cu experient? v? vor spune c? atunci cnd lucrezi cu dosare din secolul XIX sau chiar din prima jum?tate a secolului al XX-lea dupa cteva minute ncepe s? te deranjeze pielea fe?ei ?i ochii. Este categoric contraindicat s?-?i atingi fa?a cu minile dup? ce ai r?sfoit dosarul. Trebuie respectat? igiena cu mare stricte?e. Investiga?iile f?cute anterior au demonstrat c? durata vie?ii arhivi?tilor este mai redus? dect a reprezentan?ilor altor profesii. Dar curiozitatea ?i setea de adev?r ?tiin?ific pe mul?i i face s? uite de acest pericol. mi amintesc cum mi s-au umplut ochii de lacrimi, cnd am depistat cteva documente semnate de Mare?alul Antonescu. aceste foi le-a ?inut n mn?, le-a citit ?i semnat Marele B?rbat al Neamului Romnesc. Am fost str?b?tut de emo?ii greu de explicat. Aceea?i senza?ie m-a cuprins cnd am depistat un document n care se ar?ta c? unchiul meu Alexandru Ion Moraru, profesor, poet ?i fost ofi?er al Armatei Romne, nu a murit n Siberia, unde a fost deportat n 1941 cu tat?l ?i fra?ii s?i (inclusiv tat?l meu), dar a fugit de acolo, fiind prins de o patrul? N.K.V.D. ?i mpu?cat ?i b?gat n gropile cu var din Chi?in?u.

M-am n?scut printre c?r?i de istorie

O.P.: A?i studiat la o facultate de istorie imediat dup? ?coala general?. Cine V-a inspirat ?i V-a ndrumat? ?tia?i n mod sigur c? asta vre?i s? face?i n tot restul vie?ii?

A.M.: Nu, n primul an dup? ?coal? nu am reu?it s? trec concursul la Facultatea de Istorie a USM ?i am lucrat n ?coala medie din Jevreni, Criuleni, adic? n satul meu de ba?tin? sau patria mea cea mic?. Numai n anul urm?tor am devenit student la istorie ?i mare a fost fericirea mea, dar ?i a tat?lui meu, Valeriu Ion Moraru, absolvent al Facult??ii de Istorie a Institutului Pedagogic "Ion Creang?", director al ?colii medii din localitate timp de 15 ani, fost copil-deportat. El m-a ndrumat ?i mi-a altoit dragostea pentru istorie, dragostea de lectur?, dragostea de ?ar?. Eram n clasa a II-a cnd tata m-a nv??at s? citesc ?i s? scriu romne?te, dar mi-a interzis s? fac acest lucru n public. M-am n?scut printre c?r?i de istorie, istoria m-a marcat, asta a fost alegerea mea ?i dragostea mea...

O.P.: Ca ?tiin??, ce poate oferi istoria viitorului?

A.M.: Cei care cunosc bine istoria ?i au n ei s?mn?a dragostei de ?ar?, a interesului na?ional, au mii ?i mii de exemple pentru a nu repeta erorile comise anterior, pentru a aduce ?ara ?i poporul la prosperitate. Dar pentru aceasta ar trebui s? de?in? ?i prghiile puterii n stat.

Halal de acel politician care nu cunoa?te istoria ?i limba ??rii!

O.P.: Un om politic trebuie s? cunoasc? bine istoria? Dar un istoric se descurc? bine n politic?? Care sunt tangen?ele dintre istorie ?i politic?? Republica Moldova are oameni politici?

A.M.: Halal de acel politician care nu cunoa?te istoria ?i limba ??rii! De la ace?tia nu trebuie s? ne a?tept?m la nimic bun. Vai de capul nostru atunci cnd astfel de titani ai gndirii" ncearc? s? subordoneze istoria dup? mintea lor, transformnd-o ntr-o unealt? politic?. Istoria trecut? prin filtrele politicianului f?r? scrupule nu mai este istorie, ci o doamn? f?r? p?rin?i ?i patrie, care trece din mn? n mn?. Cu regret, ?tiin?a istoric? a avut de suferit mult n perioada anilor 2001-2009. Daunele aduse istoriei au afectat procesul instructiv-educativ ?i acest fenomen nc? nu a fost oprit. Dac? am avea mai mul?i deputa?i ?i guvernan?i care ar cunoa?te bine istoria adev?rat?, am avea ?anse mai mari pentru o legisla?ie ?i decizii corecte... Am putea s? ne construim viitorul bazndu-ne pe memorie. M? ntreba?i daca RM are oameni politici? Da, are! Uite, nu pot s? afirm c? are clas? politic?...

Via?a, Istoria ?i Femeia

O.P.: Dac? nu a?i fi devenit istoric, ce altceva a?i fi vrut s? fi?i?

A.M.: Poate psiholog sau ziarist... Nu ?tiu! Nu-mi imaginez via?a f?r? prietena mea credincioas?, Istoria!

O.P.: Care sunt aromele copil?riei Dvs.?

A.M.: Florile mamei din fa?a casei p?rinte?ti, mirosul de iarb? proasp?t cosit? din Valea R?utului, mirosul de caiet nou ?i cerneala din c?limara mea de por?elan.

O.P.: Ce lucruri spirituale, dar ?i materiale a?i luat de acas?, de la p?rin?i ?i a?i purtat cu Dvs. de-a lungul anilor?

A.M.: Pove?ele p?rin?ilor, multe c?r?i, foarte multe c?r?i, multe dintre ele devenite rarit??i bibliografice.Una dintre c?r?i este de la bunica mea, Parascovia Moraru, prima femeie-nv???toare din localitate ?i din zon?. Este culegerea de versuri de Vasile Alecsandri Poezii", ap?rut? n 1880, la Bucure?ti, adic? n timpul cnd autorul era n via??.

Dac? nu erau istoria ?i femeia, cred c? nu mai aveam ce c?uta pe acest p?mnt.

O.P.: V? aminti?i de primii fiori ai dragostei?

A.M.: Sigur, a fost n clasa a VIII-a, mi pl?cea o fat? din clasa a IX-a, dar nu cred c? a fost dragoste, a fost poate un sentiment de prietenie mai accentuat. Dragostea a venit ceva mai trziu, la facultate...

O.P.: Femeia a reprezentat o figur? important? n via?a Dvs.? A participat la luarea deciziilor importante, V-a sus?inut cnd a?i avut nevoie? Un b?rbat se poate bizui pe o femeie?

A.M.: Dac? nu erau istoria ?i femeia, cred c? nu mai aveam ce c?uta pe acest p?mnt. Femeile au jucat ?i joac? un rol foarte important n via?a mea. Vreau s? cred c? ele mi-au fost c?l?uza, speran?a, inspira?ia ?i apogeul mplinirilor ?i aspira?iilor mele.

O.P.: Ast?zi, acum, aici, face?i o declara?ie pentru femeia vie?ii Dvs.!

A.M.: Femei ca tine nu-s! Am verificat! Tu e?ti unic?!

Not?: n final, vreau s? adaug c?, deja, al treilea an, istoricul Alexandru Valeriu Moraru ?i desf??oar? activitatea la Centrul de Cultur? ?i Istorie Militar?. Ceea ce a realizat pe parcursul anilor a transpus cu succes n culegeri de documente al c?ror autor este:
- Basarabia antisovietic?", Ed. "Demiurg", Ia?i, 2009, 340 pag. (cu o prefa?? de dr.Gheorghe Buzatu);
- Victimele Terorii Comuniste din Basarabia. Documente secrete sovietice", vol.I, Ed." Iulian", Chi?in?u, 2010, 400 pag. (cu o prefa?? de profesor dr. Gheorghe Buzatu);
- A realizat postfa?a lucr?rii lui Tudor Iord?chescu Hagi Curda (Cam?ovca)", Ed. Prometeu", Chi?in?u, 2011.
Este co-autor la mai multe lucr?ri:
- Racov?? de sub Cetatea Sorocii", Ed.Iulian, Chi?in?u, 2006, 200 pag.;
- Mare?alul Ion Antonescu ?i Basarabia", Ed." Demiurg", Ia?i, 2008, 360 pag. (cu o prefa?? de profesor, dr.Gheorghe Buzatu).
- Este editor la dou? culegeri de documente n curs de apari?ie:
- Garda de Fier n Basarabia";
- Basarabia: Scrisori c?tre Mare?al".
Activitatea la Arhiva Na?ional? ?i Arhiva organiza?iilor social-politice a Republicii Moldova a reflectat-o n mai bine de 300 de articole scrise ?i publicate n Biruitorul", Opinia"(Criuleni), Literatura ?i Arta", Glasul Na?iunii", Ziarul de Gard?", ?ara Noastr?" (Ia?i), revistele Orizontul"/Columna"(Chi?in?u), Magazin Istoric"(Bucure?ti), Historia"(Bucure?ti), ART-EMIS, Agero-Stuttgart ?i altele.

Not?: Subtitlurile au fost introduse de redac?ia ART-EMIS, interviul fiind publicat ini?ial n: http://elldor.info/2012/12/alexandru-moraru-despre-secretele-profesiei-de-istoric-arhivist/
-------------------------------------------------------------------------
[1] Secretele istoriei cu Alexandru Moraru". http://mazarini.wordpress.com/
 
Dr. Mircea Platon   
Joi, 20 Decembrie 2012 17:42
Citeşte mai mult...
Miori?a, irozii ?i nerozii

Cnd a?i citit ultima dat? Miori?a"? Mai citi?i-o o dat?, de Cr?ciun. Cu aten?ie, f?r? a l?sa cli?eele s? o ia naintea lecturii. Uita?i pentru cteva momente de atitudinea resemnat? a ciob?na?ului n fa?a mor?ii". Uita?i ?i de nunta cosmic?". Ce ne spune textul baladei? C?, din trei ciob?nei", doi - cel ungurean ?i cu cel vrncean" - s-au vorbit s?-l ucid? pe-al treilea, pe baciul moldovean": C?-i mai ortoman/ ?-are oi mai multe,/ Mndre ?i cornute,/ ?i cai nv??a?i,/ ?i cni mai b?rba?i." Miori?a i d? de ?tire baciului moldovean despre planurile mi?eilor s?i tovar??i ?i l ndeamn? s?-?i cheme n ajutor un adev?rat prieten, un cine: St?pne, st?pne,/ ?i cheam? ?-un cine,/ Cel mai b?rb?tesc/ ?i cel mai fr??esc,/ C? l-apus de soare/ Vor s? mi te-omoare/ Baciul ungurean/ ?i cu cel vrncean!"
Ciobanul moldovean nu i descrie Miori?ei modul n care se va ap?ra de atacul prietenilor" invidio?i ?i lacomi. Nu intr? n detalii tactice. Nici nu-?i sume?e?te cu anticipa?ie mu?chii, ca un b?iat de cartier. Nici nu ncepe s?-?i plng? de mil?. Ciobanul moldovean i spune Miori?ei doar c?, n cazul mor?ii sale, ea trebuie s? se ngrijeasc? de trei lucruri:
- de nmormntarea lui n apropierea stnii, prin grija celor care l-au ucis;
- de lini?tirea turmei;
- de pacea sufleteasc? a mamei ciobanului moldovean.

Nu v?d nimic resemnat n cele de mai sus. V?d doar un om al rnduielii care, naintea unei confrunt?ri decisive cu (in)amici superiori numeric ?i degrada?i moral, vrea s? lase lucrurile n bun? ordine. Ciobanul moldovean are grij? de ce ar putea l?sa n urm?. E ceea ce f?cea orice om din societ??ile patriarhale, ??r?ne?ti-aristocratice, fie el cavaler, r?ze? sau samurai. Ceasul mor?ii e parte a unei vie?i tr?ite cum-se-cade. Omul care tr?ie?te dup? rnduial? nu vrea s? moar? n ne-ornduial?. Nu e nimic fatalist aici, ci doar realist, responsabil ?i iubitor:
- fa?? de cei pe care i-a avut el n grij? (turma-poporul);
- fa?? de cei care l-au avut pe el n grij? (regina-mam?);
- fa?? de uciga?i, c?rora le las? posibilitatea unui gest care i-ar putea a?eza pe drumul isp??irii p?catului. Ciobanul trage n?dejde c?, minuna?i de n?zdr?v?nia" Miori?ei, uciga?ii s?i vor nf?ptui ce le-a l?sat el cu limb? de moarte ?i ce le-a transmis Miori?a prin viu grai. Rnduiala nmormnt?rii ciob?na?ului moldovean poate ajuta la restaurarea, la transfigurarea neornduielii morale care i-a mpins pe cei doi baci la crim?. Rnduiala care ?i cere s? nu ucizi ?i cere ?i s? respec?i lucrurile l?sate cu limb? de moarte.

Ciobanul, cu alte cuvinte, e meticulos n toate cele care-i privesc moartea, dar asta nu nseamna c? e resemnat" s? moar?, ci doar c? e hot?rt s? moar? a?a cum a tr?it: cum trebuie. Pe ct e de meticulos n privin?a posterit??ii sale, pe att e de vag n privin?a modului n care se va ap?ra de cei doi tlhari. Dar meticulozitatea testamentar? nu e totuna cu resemnarea n fa?a mor?ii. Un om care se ngrije?te att de mult de ce se va ntmpla cu el ?i ai lui dup? moartea-i nu e om om care ar putea abandona cu u?urin?? - din lene?? resemnare sau la?? neputin?? - via?a. Preg?tirile de moarte ale ciob?na?ului nu nlocuiesc preg?tirile de ap?rare ale ciob?na?ului, ci doar le des?vr?esc. ncle?tarea, b?t?lia cu prietenii perfizi st? n puterea lui. Deci nu are rost s? o discute cu nimeni. Praznicele-i ns? vor sta, prin puterea lucrurilor, doar n puterea Miori?ei. Ciob?na?ul i spune deci Miori?ei doar ceea ce e absolut necesar s? i spun?. Nu o tulbur? cu alte am?nunte. Nu ?tim nici dac? va trage dup? el, n confruntarea cu tr?d?torii tovar??i, pe altcineva, cum ar fi cinele fr??esc". ?tiind cu cine trebuie s? se confrunte, ciob?na?ul ar putea foarte bine hot?r s? nu ?i expun? prietenii. Lucru de nteles la un om de delicate?ea sufleteasc? a ciob?na?ului.

Ca om al rnduielii, ciob?na?ul e deci un adev?rat erou civilizator pentru c? alege s? respecte un anumit cod ?i s? duc? un anumit mod de via?? chiar ?i n condi?ii de "frontier?", de loc frumos, dar ne-a?ezat, f?r? de nume ?i f?r? de lege. Un caracter tranzac?ional s-ar fi comportat flexibil, s-ar fi considerat ndrept??it de mprejur?ri s? ac?ioneze aidoma agresorilor s?i, ar fi negociat anonimatul f?r?delegii conform unei etici a ne-a?ez?rii, a r?t?cirii geografice ?i valorice perpetue. Ciob?na?ul ns? n?elege s? descalece piciorul de plai" prin rnduiala pe care o impune tuturor, chiar ?i, mort fiind, uciga?ilor s?i. Mormntul s?u marcheaz? un loc, constituie un punct fix mpotriva autostopismului moral, a migra?iei etice, a vremelniciei. Un erou tranzac?ional, unul care ?i-ar fi negociat via?a n schimbul turmei de exemplu, nu ar fi fost dect un barbar, ca ?i cei doi asasini, adic? un om tr?ind dup? valori de mprumut (jefuite ?i maimu??rite), un om care bntuie (geografic) ?i e bntuit (suflete?te). Un om r?scolit de tr?dare ?i crim?.

Comuni?tii l voiau pe ciob?na? un simbol al resemn?rii, adic? al materialismului dialectic ?i ?tiin?ific. Neoliberalii l iau pe ciob?na? drept un simbol al fatalismului" ?i cer eutanasierea" Miori?ei n numele freneziei tranzac?ionale. Dar de ce ar trebui eutanasiat? Miori?a? Cine e Miori?a? E martorul. Dac? ciob?na?ul cade r?pus, Miori?a e martorul crimei comise mpotriva ciob?na?ului moldovean. Dac? ciob?na?ul moldovean biruie complotul tic?lo?ilor bicisnici ntr-ale oieritului, dar me?teri n indivie, l?comie ?i asasinate, atunci Miori?a e martora cur??eniei suflete?ti a ciob?na?ului. Oricum ar fi, Miori?a e martorul unei nevinov??ii ucise de doi oameni care ?i-au f?cut destin din interval ?i etic? din r?t?cire, troc, pr?dare ?i tr?dare. Dac? eutanasiem" Miori?a, atunci locul martorului onest va putea fi luat de urma?ii asasinilor. Copiii bacilor asasini vor scrie istoria uciderii ciob?na?ului moldovean, pe care l vor acuza eventual de misticism" sau, de ce nu, de na?ionalism liturgic". Importan?a Miori?ei e deci, dincolo de alte considerente, aceea de a fi poate cea mai nsemnata crea?ie popular? romneasc? nchinat? martorului ?i m?rturisitorului. Al c?rui rol e acela de a-i zgudui pe nemernici din mpietrirea inimii ?i de a-?i nv??a semenii cum s? n?eleag? ?i s? pre?uiasc? omul care ?i-a f?cut datoria.

Oricine cheam? la eutanasierea Miori?ei n favoarea sl?virii unui erou tranzac?ional e un om josnic, un Irod. Oricine cheam? la eutanasierea Miori?ei pentru a putea pune n loc mitul ?erifului" e un analfabet cultural, un nerod care nu ntelege nici ce cite?te, nici ce tr?ie?te. Statul minimal" ?i patriotismul minimal" aferent (nu n?eleg de ce nu ?i salariul minimal" pentru politrucii care ne poart? grija) par a fi din ce n ce mai evident preocuparea oamenilor de bun-sim? minimal. Romnii ?i cultura lor sunt eutanasia?i de bacii nem?eni deci?i s? ne descotoroseasc? definitiv de racilele" trecutului: dac? pensionarii sunt redenumi?i Romnia care cer?e?te" ?i eutanasia?i" bugetar n numele statului minimal neoliberal, valorile culturale ne sunt demitizate" ?i eutanasiate logoreic n numele patriotismului minimal ?i al valorilor tranzac?ionale, de bi?ni?ari politici, ale elitelor care ne bntuie. Sunt anumite duhuri noi" care duhnesc a vechi, a bol?evism. ?i exist? o anumit? Romnie veche care e ve?nic nou?, proasp?t?. Cine n?elege acest lucru n?elege ?i ce vreau s? spun atunci cnd urez tuturor cititorilor mei Cr?ciun cu pace ?i bucurie!" ?i un an mai proasp?t dect ?sta. Un an n care copiii, b?trnii ?i oamenii one?ti s? nu mai fie eutanasia?i" laolalt? cu adev?rul.
 
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Joi, 20 Decembrie 2012 17:34
Citeşte mai mult...n ncercarea de a da o form? public acceptabil? resentimentelor lor antiromne?ti, ?i anume forma de teorie ?i tez? istoric?, ?tiin?ific?, istoricii maghiari ?i-au aflat punctul de plecare ?i de reazem al e?afodajului de pretexte ?i de argumente n lipsa documentelor scrise care s? ateste prezen?a romneasc? n nordul Dun?rii o lung? perioad? de timp, aproape un mileniu: de la retragerea aurelian?, pn? n secolul al XIII-lea. Pentru unii istorici romni, mileniul acesta ar fi ceva mai scurt: de numai cinci secole... C? e de zece secole sau de cinci, mileniul nostru de t?cere" tot mileniu r?mne! Un mileniu" n care documentele istorice nu men?ioneaz? prezen?a romnilor n teritoriile nord-dun?rene! Istoricii maghiari propun auditorului lor un ra?ionament foarte clar: dac? documentele vremii (acte de cancelarie, cronici istorice, note de c?l?torie etc.) nu nregistreaz? prezen?a romnilor la nord de Dun?re, asta ce poate s? dovedeasc? altceva dect absen?a romnilor din aceste ?inuturi? Pentru cititorul obiectiv, adic? acel cititor care nu ?tie absolut nimic n leg?tur? cu cele discutate, ra?ionamentul maghiar este clar ?i foarte conving?tor. ?i, ntr-adev?r, autorii maghiari nu se ostenesc degeaba, g?sesc ei cine s?-i cread?.

Pentru persoanele subiective, care, adic?, mai ?tiu cte ceva condi?ia onestit??ii presupunem c? se respect? de toat? lumea - obiec?ia maghiar? strne?te la rndul ei cteva ntreb?ri, nevoia unor preciz?ri. Mai nti, ct sunt de numeroase documentele care, prezentnd starea de lucruri din nordul Dun?rii, nu-i pomenesc pe romni? De asemenea, trebuie precizat, despre documentele existente, ct sunt de temeinice, ce ?anse exist? ca ele s? fi nregistrat starea real? de lucruri, situa?ia complet?? n ce m?sur? ele, n parte sau toate la un loc m?car, aceste texte pot fi interpretate ca o dare de seam? asupra Daciei, n ntregimea acesteia, att pe verticala timpului, ct ?i pe orizontala spa?iului?

R?spunsul la aceste ntreb?ri e de natur? s? descurajeze pe orice onest roeslerian, dar pn? acum nici unul dintre roeslerieni nu a depus armele: documente care s? prezinte starea de lucruri din nordul Dun?rii nu prea avem! Lipsesc documentele (scrierile) care s?-?i propun? o descriere a lumii din nordul Dun?rii. Cele care exist? ?i, n lipsa altora mai bune, conteaz? ca surs? de informa?ii, sunt ?i a?a foarte, foarte pu?ine. n plus, ele sunt departe de a oglindi lumea nord-dun?rean?, de a da seama asupra ntocmirilor omene?ti din Dacia. Izvoarele istorice scrise, din care constat?m c? lipsesc romnii, fac doar fugare referin?e la evenimente petrecute n Dacia la mare distan?? n timp ?i spa?iu de autorul consemn?rii. Scriitorii bizantini, cnd scriu despre ceea ce se ntmpla n nordul Dun?rii, se arat? interesa?i de ceea ce avea atingere cu Bizan?ul. Ei consemneaz? schimb?rile ce se produc n starea de lucruri nord-dun?rean?, bun?oar? prin apari?ia vreunui nou neam migrator spre luminile Apusului, dar nu descriu starea de lucruri propriu-zis?. Ei sunt aten?i la evenimente, iar prezen?a de secole a unei popula?ii autohtone nu avea un asemenea caracter, nu avea nimic spectaculos, senza?ional

Dac? urma?ii coloni?tilor romani nu s-au retras n sudul Dun?rii, persisten?a lor n Dacia vreme de un mileniu, mileniul migra?iei popoarelor, e verosimil? numai prin acomodarea la condi?iile de existen?? ?i supravie?uire noi. Renun?area la o via?? urban?, p?r?sirea ora?elor, spre care erau atra?i barbarii migratori pr?dalnici, constituia una din primele ac?iuni de adaptare la aceste condi?ii. Or tocmai modul de via?? care e de presupus c? putea asigura supravie?uirea unei popula?ii autohtone este modul de via?? ce explic? ?i incapacitatea cronicarilor bizantini de a remarca prezen?a unei popula?ii autohtone n Dacia. Folosesc termenul incapacitate, c?ci despre a?a ceva este vorba cnd un cronicar, un istoric, deci, furat de ntmpl?rile m?runte, de suprafa??, nu vede mai n adncul lucrurilor, adev?ratul miracol ce se petrecea n acele vremuri: statornicia unei popula?ii autohtone la nordul Dun?rii, devenirea ei ca popor, cel mai numeros popor din aceast? parte a lumii!

Evenimentele petrecute n Dacia, a?a cum sunt povestite de cronicarii din vechime, n mod logic ?i fatal nu-i puteau avea ca protagoni?ti pe autohtoni. Cronicarii bizantini nu arat? nici o urm? de interes pentru lumea de dincolo de Dun?re, din Dacia, din punct de vedere sociologic, cum am zice noi azi. Dimpotriv?, dac? ar exista o descriere, chiar vag am?nun?it?, a locurilor ?i a locuitorilor din nordul Dun?rii, f?cut? de cineva care a cunoscut nemijlocit aceast? lume, iar din descrierea acestuia dac? ar lipsi numele romnilor, atunci da!, s-ar c?dea s? c?dem pe gnduri ?i pe capul romnilor spunndu-le c? sunt venetici n ?ara lor! Din p?cate ns?, o asemenea descriere nu exist?. Cel pu?in dup? ?tiin?a noastr?. Deci, recomand preopinen?ilor no?tri s? caute bine prin biblioteci ?i s? afle textele din intervalul mileniului cu pricina n care era de a?teptat s? fie consemnat? prezen?a romnilor n nordul Dun?rii. Nu cerem actele referitoare la vreun recens?mnt al popula?iei, dar m?car cteva acte de cancelarie ori nsemn?ri de c?l?torie care s? priveasc? popula?ia din nordul Dun?rii! C?ci, mai corect e s? se spun? nu c? romnii lipsesc din documentele vremii, ci c? lipsesc documentele despre lumea ?i starea de lucruri din nordul Dun?rii, din ?inuturile n care, foarte probabil, locuiau romnii.

Opozi?ia pe care o fac maghiarii la ideea continuit??ii romne?ti n Dacia mai ridic?, din partea persoanelor cu o judecat? "subiectiv?", ?i alt? obiec?ie: dac? absen?a romnilor din documentele referitoare la nordul Dun?rii ne ndrept??e?te s?-i situ?m pe romni n sudul Dun?rii, atunci cum se face c? nici despre prezen?a lor n sud nu avem atest?ri mai concludente?! Dup? aceea?i logic?, ei lipseau ?i din sudul Dun?rii. C?ci aceasta este situa?ia, situa?ie despre care istoricii maghiari uit?, de obicei, s? mai sufle m?car o vorb?: n documentele vechi, romnii din sudul Dun?rii nu sunt pomeni?i nici ei vreme de o jum?tate de mileniu ?i mai bine. Primele atest?ri ale vlahilor din sudul Dun?rii apar, dup? o "t?cere" de cteva veacuri, abia n secolul al XI-lea! Unde erau romnii, dac? lipseau ?i din nordul, dar ?i din sudul Dun?rii?... Probabil c? romnii care azi sunt n nordul Dun?rii se aflau pe-atunci n sudul Dun?rii, drept care documentele nu-i consemneaz? n Dacia, iar cei ce azi se afl? n sud s-au aflat pe durata "mileniului" n nordul Dun?rii, de aceea nu pot fi afla?i n documentele istorice privitoare la evenimentele petrecute n perimetrul pur balcanic, sud-dun?rean! Alt? explica?ie nu e posibil? dac? vrem s? sus?inem mai departe teza roeslerian?. Sudul Dun?rii nseamn?, pentru vechime, pentru mileniul care ne intereseaz?, o lume, n compara?ie cu cea nord-dun?rean?, mult diferit?: a apar?inut aproape ntotdeauna unui organism politic de tipul statului, fiind deci administrat ntr-un anumit cadru politic, juridic. Documentele despre lumea din acest sud al Dun?rii sunt mult mai numeroase ?i mai bogate n detalii. ?i cu toate acestea, vreme de sute de ani, vreo ?ase, aceste documente nu-i amintesc pe romnii din sudul Dun?rii. Motivele care i-au f?cut pe cronicarii bizantini (c?ci la ei ne e toat? n?dejdea, n principiu) s? nu-i consemneze pe romnii din sudul Dun?rii sunt cu att mai valabile n ceea ce-i prive?te pe romnii din nordul Dun?rii. Adic? nu ne mai mir?m c? i-au pomenit a?a de rar pe ace?tia, dac? pe cei din sudul Dun?rii abia i amintesc, extrem de rar! Prezen?a romnilor n sudul Dun?rii constituind o realitate arhicunoscut? cronicarilor bizantini, e de n?eles c? ace?tia vor fi nregistrat n acela?i fel ?i prezen?a romnilor n nordul Dun?rii, neacordndu-i nici un interes, c?ci ei nu fac monografii, ci consemn?ri de evenimente. Ale acelor evenimente legate n vreun fel de grijile ?i preocup?rile cur?ii imperiale.

Sursele bizantine ?i cele latine ale vremii nu fac nicio men?iune, bun?oar?, asupra structurii etnice a statului bulgar, pe care-l numesc astfel, bulgar, dup? clanul turanic st?pnitor. Nici m?car asupra popula?iei slave majoritare, care avea s? dea caracter slav poporului bulgar, nu se face vreo men?iune. Ce concluzie se poate trage din aceste observa?ii? Una singur? cu mare certitudine: valoarea documentelor de care dispunem este extrem de mic?, ele nereu?ind s? ne dea o imagine a vie?ii, a realit??ii tr?ite de odinioar?.

Despre romni, din aceste documente, nu putem trage nici o concluzie cu privire la locul unde se aflau! Nimic nu ne poate determina s?-i excludem de la o via?? n nordul Dun?rii. Dar ne alegem n schimb cu o ntrebare la care nu va fi simplu s? afl?m un r?spuns: ce via?? au putut duce romnii n nordul Dun?rii, vreme de un mileniu, de au supravie?uit scurgerii prin Dacia a puhoaielor umane dezl?n?uite n migra?ia ce-a dat peste cap rosturile Europei mo?tenitoare a Romei antice?

Istoricii, romni ?i str?ini, ce au meditat asupra acestui fapt excep?ional care este salvarea Daciei romanizate ca insul? de latinitate, au imaginat cam cu to?ii aceea?i strategie a popula?iei autohtone: retragerea localnicilor din calea migratorilor. Retragerea n ascunzi?urile p?durilor, ?i-n v?ile mun?ilor, relieful variat al Daciei permi?ndu-le, de minune, s? evite contactul nedorit cu barbarii. Pentru aceast? ipotez? e greu de aflat vreo adeverire dup? metodele clasice ale istoriografiei. Dar pentru cine are ocazia s? cunoasc? ndeaproape realitatea romneasc?, ?i n primul rnd limba ?i folclorul romnesc, precum ?i corolarul acestora care este sufletul romnesc, nu se poate s? nu vad? c?-n alc?tuirea acestora se fac bine sim?ite urmele, amintirea ori pur ?i simplu expresia unei adnci solidarit??i dintre neamul romnesc ?i natura acestor ?inuturi, ndeosebi codrul ?i muntele. Nu pretindem nim?nui s? ia n considera?ie acest argument. Dar l oferim celor ce, de bun? credin?? fiind, vor s? n?eleag? dac? ?i cum a fost posibil miracolul romnesc".

Lucrurile se leag? ntre ele foarte strns: condi?iile n care e de imaginat c? au putut romnii supravie?ui sunt capabile s? explice totodat? ?i t?cerea" documentelor istorice, inclusiv pu?in?tatea atest?rilor arheologice (am zis pu?in?tatea, iar nu absen?a!), ca ?i anumite fapte de limb? pe care o interpretare simplist? se gr?be?te a le propune ca argumente ale p?r?sirii acestor locuri (vezi discu?ia n leg?tur? cu toponimia romneasc? ?i absen?a cuvintelor vechi germanice). Codrul, frate cu romnul", ?i muntele i-au salvat pe romni n primul rnd ca spa?iu vast ?i complex n care se puteau njgheba a?ez?ri relativ statornice, sate ?i c?tune, ferite de orice leg?tur? cu veneticii nestatornici, departe de drumurile, acelea?i, prin care puhoiul uman se scurgea spre a-?i afla astmp?rul abia dincolo de Dun?re ori chiar ?i mai departe. Anumite expresii ale limbii romne, o mul?ime de obiceiuri ?i tradi?ii, nenum?rate crea?ii populare poetice, toate depun m?rturie eviden?iind rela?ia de un tip cu totul special, nemaintlnit la alte popula?ii din aceast? parte a Europei, leg?tura sufleteasc? dintre romn ?i codru, dintre romn ?i munte.

n aceste condi?ii, singurele n care devenea posibil? supravie?uirea, romnii nu puteau dezvolta dect:
- o civiliza?ie a lemnului;
- de tip rustic, ??r?neasc? ?i p?storeasc?;
- o cultur? oral?, popular?.
Pentru urma?ii acelor cives romani coloniza?i n Dacia trecerea la acest mod de via?? ct de ct str?in, unora mai mult, altora mai pu?in, nu va fi fost cine ?tie ct de grea, de ?ocant?. Vechea civiliza?ie geto-dac? era ?i ea mai mult a lemnului dect a pietrei, era mai pu?in a ora?ului ?i mai mult a satului, mai pu?in a cmpiei ?i mai mult a muntelui, doar despre daci autorii antici scriseser? c? inhaerent montibus, adic? se ?in prin?i bine n mun?i", unde-?i au ardua domus locuin?a de pe n?l?imi"! n secolul al XVI-lea, italianul Ascanio Centario va consemna ?i el c? le montagne de la Transilvania sono tutte habitate da Valacchi"... Mai aproape de zilele noastre, cntecul popular slovac va face aceea?i constatare, n termeni mai explici?i: valahului i place s? tr?iasc? la munte"! Sau mai pe romne?te, romna?ului i place sus, la munte, la izvor"!...

Colonizarea Daciei cu acei numero?i cives romani nu va fi putut ?i nici motive n-a avut m?car s? ncerce a distruge acest mod de existen??, acest tip dacic de civiliza?ie care se va dovedi salvator dup? retragerea aurelian?. Din perspectiva acestui mod de via??, se poate spune c? romanii adu?i de Traian ?i urma?ii acestora au suferit ei un proces de dacizare. Prin retragerea aurelian? ncepe propriu-zis procesul de formare a unui popor nou, distinct de cel latin ?i de toate celelalte popoare din preajma sa. La nivelul limbii se impune limba latin?, primind n structura sa numeroase elemente geto-dacice, nregistrate de lingvi?ti ca alc?tuind substratul limbii romne, subordonat stratului latin. Dar la ale niveluri ale pl?madei etnice romne?ti propor?iile se mai ?i inverseaz? cteodat?. Trecerea romanilor ?i a daco-romanilor la un trai de tip dacic a fost determinant? pentru na?terea poporului romn ?i pentru supravie?uirea sa pn? n vremurile cnd romnii apar n istorie gata s? ?i-o asume, la momentul cel mai oportun. C?ci documentele ncep s?-i pomeneasc? pe romni n termenii cei mai explici?i ndat? ce nceteaz? migra?ia pustiitoare a barbarilor. Vreme de un mileniu romnii au supravie?uit ?i att. Nu s-au aventurat s? se organizeze n forma?iuni politico-militare, s? ridice cet??i sau ora?e, oferind astfel o ?int? n plus, mai lesnicioas?, noroadelor ce porniser? la demolarea Europei, la pr?duirea acesteia. Cnd romnii se vor organiza ns? politice?te, n zorii veacului al XIV-lea (?ara Romneasc?) sau ceva mai trziu (Moldova), o vor face, probabil, la momentul cel mai potrivit, c?ci ei vor ntemeia astfel dou? state ce nu-?i vor afla egal n jurul lor prin stabilitate politic?, ?ara Romneasc? ?i Moldova fiind singurele state din aceast? parte a Europei ce exist?, din vechimea acelui secol al XIV pn? azi, nentrerupt! Romnilor se pare c? le place continuitatea n toate!

Reiau o propozi?ie mai sus enun?at?: vreme de un mileniu romnii au supravie?uit ?i att". Aceast? propozi?ie e acceptabil? numai dintr-un anumit punct de vedere, cel pentru care istoria se reduce la evenimentul politic ?i militar. Romnii, vreme de un mileniu, s-au retras dinaintea acestei istorii, au boicotat-o", fiind aceasta, probabil, singura cale prin care se putea salva fiin?a na?ional?. Au amnat afirmarea acestei fiin?e pentru a o salva de la pieire. Instinctul de conservare etnic? a func?ionat de minune ?i nu va fi pentru ultima oar? n istoria romnilor. Dar ce au f?cut romnii n acest mileniu n care s-au retras din istoria Europei n singur?t??ile codrului ?i ale muntelui?

Printr-o lege a compensa?iei, care func?ioneaz? cu o exactitate mecanic?, ab?inerea de la manifestarea vizibil? n exterior va fi dus la orientarea c?tre sine, c?tre lumea propriei fiin?e, a spiritului romnesc. Retr?gndu-se din calea str?inilor porni?i pe jaf, omor ?i cotropire, romnii nu se mai puteau retrage ?i din propria lor cale. Vor dezvolta, drept urmare, o civiliza?ie original?, fruct al unei atitudini meditative fa?? de lume, de via??. Meditazione, massima azione, spune un proverb italienesc. La cap?tul acestui mileniu de retragere din istorie, de retragere n pustie", n pustia mun?ilor ?i a codrului, romnii apar cu o zestre aparte: nu cu cet??i falnice, nici catedrale seme?e, orgolioase, nu cu palate ?i castele, ori cu savante universit??i ?i mn?stiri, ci ca autori ?i st?pnitori ai unei culturi populare extraordinar de bogat? ?i de interesant?, f?r? pereche n toat? Europa! Categoric, numai dintr-un singur punct de vedere se poate spune c? romnii, vreme de un mileniu, au supravie?uit ?i att"! Privind roat? n jur, vom zice ?i noi c? pentru o mie de ani ?i mai bine ne lipsesc semnele mplinirii romne?ti prin istorie, ale c?rei ispite romnii nu le-au cunoscut! C?ci numai privind lucrurile astfel, de departe ori din negura bibliotecilor ori a str?in?t??ii, adic? f?r? s?-i cuno?ti pe cei despre care nu te sfie?ti s? scrii chiar c?r?i, de istorie, deci f?r? s? cuno?ti lumea romneasc? n alc?tuirea ei specific?, n adncurile ei, ce nu pot fi scrutate dect aplecndu-te asupra lor cu r?bdare ?i ndeaproape, numai n asemenea condi?ii mileniul nostru de t?cere e un mileniu n care n-am f?cut istorie!

Dar poate c? am f?cut altceva!... Ei bine, acest altceva s-a f?cut, exist?, dar e mult mai greu de n?eles, de remarcat, c?ci nici nu se las? u?or de v?zut, cel mai adesea nu este pip?ibil, nu bate la ochi, nici nu te trage de mn? s?-i bagi de seam? fiin?a. Ci l descoperi ncetul cu ncetul, tr?ind via?a m?runt?, de zi cu zi, care este, la tot pasul, ca o respira?ie, marcat? de semnele discrete ale unei culturi a sufletului, a sinelui, ce umple de uimire ?i ncntare pe orice om de bun? credin?? care ajunge s? ne cunoasc? n ceea ce este autentic ?i str?vechi romnesc. (Vezi, printre altele, cazul lui N.Steinhardt...)

Din acest mileniu de boicot al istoriei romnii ies, printre altele, narma?i pentru o via?? social? cu o legisla?ie proprie, vestitul, n tot evul mediu, jus valachicum, de care noi, cei de azi, nu ne-am priceput s? ne minun?m ndestul. ?i cum s? nu te minunezi cnd, conform acestui jus valachicum, variant? sau replic? "dacizat?" a dreptului roman, ni se propune, ca principiu, bun?oar?, s? distingem de ho?ul n?r?vit pe cel ce fur? de nevoie ?i s?-l iert?m! Cel despre care se dovede?te c? a furat constrns de condi?iile existen?ei sale, pentru a se salva pe sine ?i pe ai s?i, copiii de acas?, s? fie iertat!... A?a gl?suie?te jus valachicum! Ce mare victorie a spiritului se afl? n acest principiu!... Care victorie, a c?rui mp?rat ori general, asupra c?rei armate, asupra c?ror du?mani, se poate compara cu victoria repurtat? astfel de romni asupra du?manului ce-l purt?m fiecare n noi, victorie consfin?it? prin lege ?i datin? spre a se repeta cu fiecare genera?ie acest principiu de drept romnesc! Cine fur? de nevoie, pentru a supravie?ui, s? fie iertat!

n lumea toat? dreptul roman este un model de logic? juridic?, de ntruchipare a ideii de justi?ie. "Adev?rata cultur?, spunea Tudor Vianu, const? n transformarea ideilor n sentimente". Nu oare tocmai asta face, fa?? de dreptul roman, jus valachicum al nostru? Nu vine oare acesta din urm? n completarea primului, spre a-l ml?dia, organic, dup? marea schimbare ce se produsese n con?tiin?a lumii ndat? dup? elaborarea principiilor de drept roman, cnd apare ?i se r?spnde?te nv???tura cre?tineasc?, morala acesteia, duhul iubirii ?i-al iert?rii ntre oameni, pe care romnii l-au tr?it mai autentic, se pare, dect oriunde n alt? parte a Europei?

M? ncumet chiar s? pun n balan?a unei judec??i drepte, liber? de prejudec??ile nd?tinate, dou? simboluri, dintre cele mai sensibile: piramida, ca simbol ?i mplinire a voin?ei de a face istorie, de a r?mne n istorie, ?i ia romneasc?, mai pu?in, chiar deloc simbol, n menirea ei fireasc? de a nve?mnta ?i de a da un plus de mndre?e trupului omenesc, dar capabil? s? sugereze esen?a gestului romnesc de a refuza istoria, vreme de un mileniu. ntru ct sunt comparabile ia ?i piramida? ntru destul de multe, c?ci ?i piramida acoper? un trup!... De asemenea, cu trud? se face ?i una, ?i cealalt?! Cu geniu! Dar al cui, n cazul piramidei? n nici un caz al celor ce, transforma?i din fiin?e umane n animale de povar?, ?i-au tr?it via?a de sclav mpingnd la bolovanii imen?i de piatr?! Po?i oare despre ace?ti sute de mii de oameni, a c?ror umanitate a fost dispre?uit? ?i anulat?, al c?ror trup a fost njosit pentru gloria unui strv, po?i oare spune despre ace?ti neferici?i care au ridicat piramidele c? au f?cut istorie prin truda lor degradant? ?i perfect inutil??

Avem, a?adar, de o parte aceste monumente colosale ale dispre?ului strivitor fa?? de fiin?a uman? ?i, pe de alt? parte, n cel?lalt taler al balan?ei, u?oar? ca un fulg, pnza de un cot pe care s-au adunat cu migala unor mini ndr?gostite attea frumuse?i spre a-l mpodobi cu ele pe omul cel mai de rnd, pe tot romnul! E atta drag de via?? ?i de oameni n gestul nve?mnt?rii lor cu c?me?a alb? ori ia nflorate ca ni?te col?uri de rai, e atta respect pentru fiin?a uman? n ia ?i-n toat? civiliza?ia romneasc? tradi?ional?, adic? n acea civiliza?ie cu care ne-am ales n urma unui mileniu de retragere din istorie, din istoria cea bezmetic?, nct nu te po?i mira ndestul de caracterul n?el?tor al aparen?elor dup? care, la prima vedere, ai fi zis c? e att de lamentabil? ?i ntrist?toare ab?inerea romneasc? de a face istorie, vreme de un mileniu!

Civiliza?ia? Ce e civiliza?ia dac? nu respectul fa?? de fiin?a uman??! Cultul fiin?ei umane!... Acceptnd aceast? defini?ie, a c?rei sl?biciune ne e greu s-o vedem, nc? ?i mai greu le va fi celor care, ntre oameni serio?i ?i de bun? credin?? discutnd, vor pune n discu?ie, vor pune la ndoial? func?ia civilizatoare a romnilor n spa?iul, nord sau sud-dun?rean, n care s-au desf??urat! Romnii au creat o civiliza?ie proprie, extrem de original?, care a avut o mare putere de seduc?ie asupra altor neamuri, nvecinate. O civiliza?ie popular?, anonim?, adic? a tuturor, ?i prin aceasta extrem de vie, de p?trunz?toare n sufletele oamenilor, modelndu-le cu grij?, nfrumuse?ndu-le, nnobilndu-le. C?ci acesta e ?i atributul esen?ial al civiliza?iei romne?ti: grija pentru sufletul omenesc, partea cea mai de pre? a lumii ntregi! Respectul omului, ca valoare f?r? egal! Al omului om! Al omeniei!

Cnd la sfr?itul primului r?zboi mondial s-a discutat la Paris ?i Versailles pacea european?, cl?dit? pe ideea de justi?ie interna?ional?, instituit? prin respectul principiului na?ionalit??ilor, cnd s-au g?sit, tot atunci, contestatarii drepturilor romne?ti care s? se ndoiasc? asupra capacit??ii romne?ti de a crea, de a (se) civiliza, delega?ia romn? a pus la dispozi?ia celor gata s? ia n discu?ie asemenea bra?oave colec?ia de proverbe romne?ti adunate de G. Zane. Att ?i nimic mai mult! S? preciz?m, pentru cei ce n-o cunosc, cum arat? aceast? colec?ie: publicat? ntre anii 1895 ?i 1903 (1912), ea cuprinde zece volume, format mare, cu un total de 7.922 de pagini. ?i s? ne ntreb?m: n tezaurul folcloric al c?rui popor european se mai poate afla ceva comparabil colec?iei Zane, colec?ie pe care cercet?rile folclorice o dovedesc a fi... incomplet?? Cu toate cele zece volume ale ei! Au nu s-ar cuveni s? vedem n mileniul de t?cere romneasc? un motiv extrem de serios pentru a reconsidera n?elesul ?i cuprinderea no?iunii de istorie? Au numele de istorie nu-l merit? mai curnd efortul romnesc de a edifica suflete?te omul, de a-l mpodobi l?untric ?i de a-l cre?te, de a-l spori, c?ci numai a?a omul putnd aspira la o mplinire: de sine ?i a sinelui?

Evident c? exist? dou? istorii! Una vizibil? ?i cu ochiul liber - ?i, poate, de aceea, n?el?toare de care s-au preocupat pn? acum ndeob?te istoriografii, axat? pe ideea de eveniment, ?i o alt? istorie, invizibil? pentru cei pripi?i s? aib? o p?rere, o istorie a marilor ?i lentelor procese de transformare la nivelul etnic al con?tiin?elor, al spiritualit??ilor. Dac? vedem n om ceea ce el este, o fiin?? con?tient perfectibil?, apoi trebuie s? se cheme istorie tot ceea ce ?ine de perfec?ionarea omului n ceea ce are el specific uman: mai mult ca orice sufletul, con?tiin?a de sine! Spiritul! Mutnd pe acest teren ntrebarea "ce au f?cut romnii vreme de un mileniu, cnd documentele istorice nu s-au ar?tat vrednice s?-i consemneze?", r?spunsul devine extrem de complex ?i de ginga?, dar ?i inaccesibil celor deprin?i cu prejudec??ile comode, simplificatoare. Pentru ceilal?i, care ar putea n?elege un asemenea r?spuns, oferim, deocamdat?, rezumatul cel mai succint ce-l putem imagina ca r?spuns la ntrebarea de mai sus: "Ce-au f?cut, deci, romnii vreme de un mileniu?" Simplu de spus, poate c? ?i de n?eles pentru cine e f?cut s? n?eleag?: "Romnii, vreme de un mileniu, au nv??at s?-?i dea bun? ziua!"... Exact a?a! C?ci nu-i de colo s?-i auzi, cnd doi oameni ?i ntretaie drumurile, chiar f?r? s? se cunoasc? unul pe altul, zicndu-?i:
- Bun? ziua!
- Bun? s?-?i fie inima!
Oare nu e uimitor s?-i dore?ti cuiva s? fie bun, cumsecade?! ?i nu e nc? ?i mai deosebit faptul c? prin aceast? urare ?tii c?-i vei face pl?cere celuilalt", c? vii astfel n ntmpinarea ?i n sprijinul unui efort, pe care n lumea romneasc? tradi?ional? l f?cea tot omul, efortul de a fi mai bun, mai drept, mai cinstit! Lucrul acesta este absolut uluitor!

Pe alte meleaguri, unde istorie s-a f?cut ct po?i cuprinde, cel?lalt" este iadul nsu?i! L'Autre c'est l'Enfer!"... (Jean Paul Sartre, parc?). Pe aici, pe la noi, care am boicotat istoria ?i ne-am compl?cut ntr-un anistorism" demoralizant pentru cei ce se las? mai u?or am?gi?i de ceea ce v?d la al?ii, lund mai greu aminte la ceea ce avem noi ?i al?ii nu au, deci ce avem noi mai deosebit e c? cel?lalt este n?dejdea noastr? de mai bine, cel?lalt este mai bunul dect noi n?ine! ?i de aceea ni-e a?a de drag.
Bunic?-meu Stan, pomenit n dedica?ia acestor pagini, obi?nuia s? se roage la icoane, sear? de sear?, n cuvintele: Doamne, p?ze?te-m? s? nu fac r?u nim?nui!... ?i nu era dect un oarecare econom de oi, cioban, vreau s? zic. ?i se ruga la Dumnezeu s?-l apere nu de r?ul ce i l-ar fi putut face al?ii, ci de r?ul ce l-ar fi putut el face, fie ?i f?r? voia sa, altuia. Romnii au avut t?ria s? ajung? la asemenea performan?e suflete?ti n numai o mie de ani! Extrem de scurt interval dac? lu?m aminte n jur, de jur mprejurul globului, la celelalte semin?ii ?i popoare, la celelalte civiliza?ii! La lumea n care tr?im azi.

Formula din titlul acestui capitol a fost lansat?, precum se ?tie, de Lucian Blaga: romnii au boicotat istoria. Lucian Blaga e ?i unul dintre gnditorii cei mai sensibili la existen?a ?i manifest?rile unui fel de a fi romnesc. Mai mult poate dect n alte culturi, c?rturarii romni cei mai de seam? s-au pronun?at n chestiunea acestui stil na?ional, romnesc, de cele mai multe ori pentru a-l ap?ra de falsificatorii cu voie sau f?r? voie, insensibili la autenticitatea specificului romnesc. C?ci acest stil de via?? inconfundabil constituie isprava cea mai glorioas? a poporului romn, dobnda binemeritat? la cap?tul acelui vestit mileniu, mileniul de reculegere romneasc?.[1]
-----------------------------------------------------------
[1] Din volumul Transilvania. Invincibile Argumentum
 
Prof. dr. Gic? Manole   
Joi, 20 Decembrie 2012 17:28
Citeşte mai mult...Nu exist?, nu poate exista n istorie fapt/eveniment care s? nu poat? fi explicat: nu pot exista evenimente f?r? cauze, de orice natur? ar fi ele. Important r?mne un fapt: cel/cei care analizeaz?, evalueaz?, judec? un fenomen istoric, s? ?in? seama de ntregul ansamblu de factori cauzali ce a determinat un eveniment sau altul s? se produc?. n judecata istoric? se impune, obligatoriu, ca o axiom?, sfatul istoricului roman Cornelius Tacitus din Anale: sine ira et studio" (f?r? ur? ?i p?rtinire). Dar, cnd judecata asupra unor evenimente istorice este profund marcat?, viciat?, de interese care nu au nimic comun cu adev?rul istoric, sintagma marelui istoric roman este c?lcat?, cu brutalitate, n picioare, iar interesele de care vorbesc se substituie adev?rului istoric.

De c?iva ani buni se scrie mult, ndeosebi de c?tre istorici str?ini, despre existen?a unui holocaust romnesc n anii celui de-al doilea r?zboi mondial. Istoricii romni, cu foarte pu?ine excep?ii, au o reac?ie palid?, se simt timora?i, aproape c? le este fric? s? abordeze chestiunea n cauz?. Al?i istorici, au trecut f?r? ezitare ?i discern?mnt, de partea acelora care ne a?eaz? stigmatul holocaustului pe frunte. n?eleg c?, indiferent cum ar fi fost, noi trebuie s? fim solidari, dar ?i r?spunz?tori, cu/de trecutul nostru. Noi, ?i nu str?inii, trebuie s? fim interesa?i n cel mai nalt grad, de ceea ce s-a petrecut cu poporul nostru n trecutul recent. C?ci, n cazul despre care doresc s?-mi exprim opiniile, nu mai este vorba doar de aflarea adev?rului sau de o reconciliere cu trecutul, ci de culpabilizarea statului romn, a poporului romn, iar dac? vinov??ia care ni se impune cu tot dinadinsul, ne-o vom asuma, consecin?ele vor fi dramatice.

Sunt sigur c? romnii au puterea s? n?eleag? c? fiecare epoc?, inclusiv, sau n mod deosebit, a noastr?, trebuie s? fie solidar? cu trecutul; iar??i: romnii trebuie s? ?tie c? epoca noastr? se afl? prins? ntr-o re?ea de cauze ?i efecte ce nu las? nici m?car pu?in loc hazardului, dar, solidaritatea de care vorbeam, ne oblig?, ne descurajeaz? la o judecat? subiectiv? asupra poporului nostru trecut. Nu avem voie, nu trebuie s? d?m voie ca al?ii s? ne impun? punctele lor de vedere, a?a-zisele lor adev?ruri cu privire la noi ?i istoria noastr? recent?. Istoricii, acum, sunt obliga?i s? ias? din t?cere, s? se aplece organizat, st?ruitor, asupra acestor grave acuze ce se aduc statului ?i poporului romn; sunt obliga?i, de jertfa sutelor de mii de romni, victime ale r?zboiului ?i genocidului bol?evic, s? nu tac? sau s? fie indiferen?i. M-am aplecat, nc? din adolescen??, prin specificul ocupa?iei mele, asupra ngrozitoarei tragedii provocat? poporului evreu de Holocaustul nazist. Am fost, ?i sunt nc?, profund impresionat de suferin?a imens? ndurat? de poporul evreu n Europa ocupat? de Germania nazist?. Sunt de acord cu marele istoric englez A. J. Toynbee, c?, chiar ?i dup? cteva mii de ani de peniten??, poporul german numai cu greu va putea fi iertat de crima comis?. C?ci, marea crim? nf?ptuit? de Germania nazist? mpotriva evreilor (?i nu numai mpotriva lor), nu s-a constituit ntr-un accident, ci a fost expresia unei strategii statale, bazat? pe discriminare rasial?, rezultatul unor teorii rasiale n care antisemitismul cel mai virulent devenise politic? de stat. Consecin?ele acestei politici se ?tiu: milioane de evrei vor fi extermina?i, iar Germania s-a acoperit de ru?inea unei crime f?r? egal n istorie.

n leg?tur? cu aceast? problem?, mi pun o ntrebare fireasc?, ?tiut fiind faptul c? Ion Antonescu a fost aliat (nu satelit) al Germaniei naziste: care a fost rolul, ce loc ocup? Romnia n cazul tragediei de care vorbesc? A practicat Romnia lui Antonescu o politic? de stat bazat? pe o strategie rasial?? Sunt romnii p?rta?i la solu?ia final?" preconizat? de Hitler ?i banda sa? A trimis Antonescu evrei romni spre lag?rele de exterminare germane? Au existat lag?re de exterminare n Romnia celui de-al doilea r?zboi mondial? Iat? ntreb?ri esen?iale la care trebuie s? d?m r?spunsuri numai n raport cu adev?rurile istorice ale acelor ani.

Spuneam c? nu pot exista evenimente istorice care s? nu poat? fi explicate. A?a ?i n drama unei p?r?i a evreilor din Romnia lui Antonescu, explica?iile, cauzele acestei tragedii pot fi identificate f?r? gre?, vinov??ia fiind, ntr-o prim? faz?, de partea unei p?r?i a evreilor basarabeni. Se ?tie, statul na?ional unitar romn se pr?bu?e?te n vara anului 1940, ca urmare a n?elegerilor dintre Hitler ?i Stalin, precum ?i a agresiunilor ce au derivat de aici. La sfr?itul lunii iunie 1940, cnd Romnia este amenin?at? cu r?zboiul de Uniunea Sovietic?, regele Carol al II-lea decide s? renun?e, f?r? lupt?, la teritoriile romne?ti de peste Prut. n momentul cnd Armata Romn? ?i o parte a popula?iei civile (inclusiv evreii boga?i) se retrag din calea invadatorului bol?evic, n Basarabia ?i Nordul Bucovinei, o parte a popula?iei evreie?ti de acolo, adopt? o atitudine antiromneasc? de o violen?? rar? ?i de neexplicat. n aceast? direc?ie exist? m?rturii documentare numeroase, certe, att romne?ti, ct ?i str?ine. Nimeni nu putea s? explice ura atroce manifestat? de o parte a evreilor din teritoriile cedate, crimele comise mpotriva romnilor ce tr?iau o adev?rat? catastrof? na?ional?. Pentru c? din comportamentul agresiv/barbar al unor evrei contra Armatei Romne (?i nu numai) n zilele de sfr?it de iunie ale anului 1940, precum ?i din prigoana dus?, tot de ei, mpotriva romnilor n primul an de ocupa?ie sovietic? (1940 1941) n Basarabia ?i Nordul Bucovinei, descind direct represaliile militare romne?ti de mai trziu, precum ?i deport?rile n Transnistria. Am s? ofer cteva m?rturii, extrem de elocvente, cu privire la toate acestea.

Astfel, cnd sovieticii au ajuns, la 28 iunie 1940, la Chi?in?u, prin desant aerian, imediat evreii au arborat drapelele ro?ii, au barat str?zile ?i au oprit accesul spre gar?, pentru a nu permite s? plece celor ce voiau s? fug? din calea sovieticilor. Unii evrei strigau sloganuri precum Jos Armata Romn?", Tr?iasc? Stalin"; comisarii de poli?ie Pascu Nicolae, Mateescu Severin ?i Stol au fost executa?i. La fel, tot n 28 iunie 1940, a nceput evacuarea ?i din Cern?u?i. Raportul informativ semnat de generalul de Corp de Armat? Florea ?enescu, ntocmit cu aceast? ocazie, prezenta urm?toarea situa?ie: trupele romne n retragere au fost atacate ?i dezarmate de evrei, solda?ii au fost b?tu?i cu pietre, op?ri?i cu ap? fiart?, mpu?carea unor autorit??i militare ?i civile romne?ti, biserici romne?ti devastate ?i arse, ocuparea ?i distrugerea unor sedii administrative ?i militare etc.

La Vijni?a, dr. Wisner, ?eful Sanatoriului, nu a dat voie personalului romn s? p?r?seasc? locul, a rupt steagul romnesc, s-a ncins cu un steag ro?u pe piept, urlnd c? a sosit ceasul evreilor". La Soroca, tot la 28 iunie 1940, comuni?tii evrei au ocupat sediile Poli?iei ?i Prim?riei. Avocatul evreu M. Flexor a mpu?cat pe comisarul adjunct Vladimir Murafa ?i agentul Eusta?iu Gabriel; au fost asasina?i c?pitanul Georgescu ?i administratorul financiar Ion Gheorghe. La Romne?ti (L?pu?na), elevii, n majoritate evrei, care se aflau la examen de sfr?it de an ?colar, au b?tut profesorii romni; la Cetatea Alb?, au dat foc Prim?riei; la Tighina, evreii comuni?ti au dezbr?cat ?i b?tut pe jandarmi. Agravarea situa?iei romnilor, n aceste zile, din cauza situa?iei create de numero?i evrei, l-a preocupat ?i pe regele Carol al II-lea. A?a, n Jurnalul" s?u, el noteaz? pe 29 iunie 1940: ?tirile asupra evenimentelor din Basarabia ?i Nordul Bucovinei sunt din ce n ce mai triste: excese de orice fel ale popula?iei minoritare, mai ales evreii care atac? ?i insult? pe ai no?tri, ofi?eri batjocori?i, unit??i dezorganizate... Evreii ?i comuni?tii s-au purtat ntr-un mod oribil. Asasinate ?i molest?ri ale ofi?erilor ?i ale acelora care voiau s? plece."

Atitudinea evreilor fa?? de romni a fost att de neomeneasc?, nct a revoltat pn? ?i pe comandan?ii trupelor de ocupa?ie sovietice, care au dat ordonan?e prin care avertizau c? se vor sanc?iona cu moartea jafurile ?i crimele. ?irul crimelor mpotriva romnilor, comise de unii evrei, n acele zile dramatice, este nespus de lung. Notez nc? vreo cteva atrocit??i nejustificate, neprovocate: au fost uci?i cu bestialitate perceptorul ?i notarul din comuna Ceadar Lung, preotul din Tighina, perceptorul ?i agentul de percep?ie din comuna Calaglia, comisarul Chela Grigore din Vlcov, preotul catolic din Cern?u?i, inginerul CFR Galbenu, primarul din Bolgrad etc.

O alt? crim?, adev?rat pogrom antiromnesc, greu de n?eles ?i justificat, s-a produs la Chi?in?u, unde 400-500 de evrei comuni?ti constitui?i n bande, narma?i cu pu?ti ?i revolvere, iar al?ii cu pietre ?i bastoane, au cerut directorului Ionu?, medicul spitalului de copii, ca imediat cl?direa acestuia s? fie predat?. La ncercarea medicului de a calma spiritele, l-au mpu?cat, dup? care au n?v?lit n spital, devastndu-l complet, iar pe copiii interna?i, omorndu-i ?i aruncndu-i afar? pe geamuri". (Raport informativ al Marelui Stat Major, sec?ia a II-a, din 7 iulie 1940).

Nu-mi propun o inventariere a tuturor crimelor comise mpotriva romnilor de unii evrei basarabeni ?i bucovineni, n acele zile tragice ale verii anului 1940. Nu pot, ns?, s? nu dau ?i cteva extrase din presa str?in? a timpului, care nt?resc, ?i mai vrtos, exemplele de mai sus. Astfel, la 3 iulie 1940, Journal de Geneve", n articolul Scene tragice n Basarabia ?i Bucovina", oferea cititorilor s?i date despre cruzimile la care s-au dedat sovieticii ?i unii evrei precum pr?darea ?i incendierea bisericilor, mpu?carea oficialilor romni, mpiedicarea evacu?rii romnilor, incendierea sediilor Poli?iei etc.

La 1 iulie 1940, ziarul italian La Stampa" n articolul Ororile ?i devast?rile comise de evrei n Basarabia ?i Bucovina", dup? ce trece n revist? unele din atrocit??ile antiromne?ti, anun?? cititorii c? la Cern?u?i se formase un guvern provizoriu compus din evrei ?i comuni?ti". Iar??i, importantul Corriere della Sera", nsera, ntr-un articol, urm?toarele: n timp ce romnii ncearc? s? fug? din teritoriile ocupate, evreii se strng din alte p?r?i acolo. La Chi?in?u, ?i n alte ora?e din Basarabia, elemente subversive, n care primau de obicei evreii, au pus mna pe prim?rie, biserici, b?nci ?i alte institu?ii, jefuind totul n timp ce alte bande de al?i nelegiui?i cutreierau str?zile omornd oameni. Episoade de terorism feroce au avut loc n diferite ora?e, ntre care la Cetatea Alb?, unde 80 de copii ?i 3 profesoare au fost mpu?cate. La Chi?in?u, opt biserici, ntre care ?i catedrala, ardeau la sosirea ru?ilor." (Valeriu Florin Dobrinescu, Ion Scurtu, Basarabia n anii celui de-al doilea r?zboi mondial, p. 182).

n memoriile sale, Alexandru ?afran, rabin ?ef n Romnia ntre 1940 1946, scria. Ultimatumul sovietic de la 26 iunie 1940 ?i anexarea teritoriului dintre Prut ?i Nistru la Uniunea Sovietic? au fost ntmpinate cu bucurie de unii evrei din aripa stng? ?i comuni?ti". Am sublinait, cu alt? ocazie, pozi?ia lui Nicolae Iorga fa?? de aceste evenimente, luat? n ziarul s?u Neamul romnesc" (articolul De ce atta ur??"), a?a c? nu o mai reiau. Ceea ce nu trebuie omis, n perspectiva celor ce se vor ntmpla dup? eliberarea teritoriilor noastre din Nord-Est cu evreii, este faptul c? zilele tragice de la sfr?itul lunii iunie nceputul lunii iulie 1940, au nsemnat doar uvertura n cumplita tragedie a romnilor basarabeni ?i bucovineni. Spa?iul nu ne permite, dar, trebuie spus f?r? nici o re?inere, c? n primul an de ocupa?ie sovietic?, unii evrei au continuat s? manifeste aceea?i ferocitate ?i ur? mpotriva romnilor, colabornd activ la lichidarea fizic? a ctorva mii de romni, precum ?i la deportarea, n Siberia, a altor cteva sute de mii, care Siberie le va fi, n ve?nicie, iad ?i mormnt.
n zilele grele de la sfr?itul lunii iunie 1940, cnd Romnia traversa o mare dram? na?ional?, unii cet??eni evrei din Basarabia ?i Nordul Bucovinei, prin comportamentul lor, au adncit durerea ntregului popor romn; de aici, reac?ii fire?ti care s-au manifestat contra lor". (Valeriu Florin Dobrinescu, Ion Constantin, Basarabia n anii celui de-al doilea r?zboi mondial, p. 190).

Nu ezit s? redau ?i opiniile a doi diploma?i englezi cu privire la tragedia romnilor din vara lui 1940: ministrul Angliei la Bucure?ti, Reginald Hoare, l informa pe superiorul s?u, lordul Halifax, c? ...evreii ur?sc pe romni ?i au o pronun?at? tent? spre comunism.", iar J. Le Rougetel, avnd informa?ii de la un romn, martor ocular, noteaz? faptul c? pensionarii unui azil din Chi?in?u fuseser? gaza?i ?i uci?i n stil nem?esc ?i 10 trenuri nc?rcate cu mo?ieri ?i ??rani din Basarabia fuseser? trimise n Siberia" (Valeriu Florin Dobrinescu, Ion Constantin, op. cit. p. 212). Uciderea ?i deportarea (tot moarte s-a dovedit pn? la urm?) a peste 300.000 de romni n anii 1940 1941 de c?tre sovietici se dovede?te a fi un atentat grav la existen?a biologic? a poporului romn, un genocid premeditat, nf?ptuit de ocupantul sovietic, avnd ca ajutor/secundant de n?dejde, o mare parte a evreilor basarabeni.

Acestea sunt fapte dovedite de istorici, iar acceptarea ?i asumarea lor n fa?a probelor de net?g?duit, ar trebui s? fie cea mai normal? atitudine. Subliniez: acei evrei basarabeni ?i bucovineni ce au nf?ptuit multitudinea de crime ?i atrocit??i mpotriva romnilor n anii 1940 1941, erau cet??eni romni, se bucurau de egalitate, aveau drepturi egale cu to?i locuitorii Romniei Mari, nu suportaser? vreo agresiune sau ?tirbire a drepturilor cet??ene?ti garantate de Constitu?ia din 1923. De altfel, numeroasa minoritate evreiasc? din Romnia, n perioada interbelic?, a controlat, n mare m?sur?, economia romneasc?, sistemul bancar iar n profesiunile liberale predominau. n 1939, dup? cum afirma patriarhul Miron Cristea (prim ministru ntre 10. II 1938 2 martie 1939), n Romnia profesau 4600 medici evrei ?i doar 4200 medici romni. De la imigrarea lor pe p?mnt romnesc (sec. XIX ?i nceputul sec. XX), evreii nu suportaser?, din partea statului romn sau a romnilor nici o prigoan?, nici un pogrom, mare parte dintre ei integrndu-se cu succes, romnii dovedindu-le din plin n?elegere, toleran?? ?i compasiune.

Odat? cu pierderea provinciilor noastre din Nord-Est, tragedia Romniei din iunie 1940, a c?p?tat dimensiunile unei adev?rate catastrofe na?ionale. Astfel, Armata Romn? a pierdut 356 de ofi?eri ?i subofi?eri ?i 48.276 solda?i, de 5 ori mai mul?i dect n r?zboiul de Independen??, n afara zecilor de mii de civili uci?i sau disp?ru?i f?r? urm? ca urmare a activit??ilor criminale a NKVD-ului. Pierderile materiale se cifreaz? la suma colosal? de peste un miliard de dolari. n plan moral, ns?, dezastrul Romniei ne va costa ?i mai scump: fisurarea, alterarea profund? a fiin?ei noastre na?ionale. Dar, n aceast? chestiune, vinov??iile ?in, n primul rnd, de iresponsabilitatea celor care conduceau atunci statul romn, n frunte cu regele-dezertor Carol al II-lea. Tragedia romnilor din iunie iulie 1940 a esen?ializat rela?ia Romnia evreime, demonstrnd, cu pu?ine excep?ii, lipsa total? de aderen?? la problematica na?ional? a statului gazd? a acesteia, disponibilitatea de a colabora cu inamicul, ura z?cut?, inuman?, refulat? de dou? decenii, dezl?n?uit? paroxistic, atunci cnd mprejur?rile tragice pentru Romnia au permis-o." (Radu Theodoru, A fost sau nu Holocaust", p. 110).

F?r? a fi provocat? n vreun fel, evreimea din Basarabia ?i Bucovina a dezl?n?uit pogromuri mpotriva romnilor, a ntreprins grave atentate teroriste mpotriva autorit??ilor civile ?i militare romne?ti, a adus grave ofense ?i injurii simbolurilor na?ionale ale statului romn. Comportamentul criminal al unei p?r?i a evreimii din teritoriile romne?ti din Nord Est cedate Uniunii Sovietice, a trezit puternice sentimente, reac?ii antiiudaice justificate. A?adar, anul 1940 poate fi considerat momentul de ruptur? n rela?ia romni evrei, determinnd, n baza rela?iei cauz? - efect, reac?ii ?i represalii pe m?sura crimelor antiromne?ti nf?ptuite. n acest context istoric extrem de tensionat, se va produce ?i incidentul de la Dorohoi, la 1 iulie 1940. Dar, despre acesta, ca ?i alte asemenea incidente cu caracter de represalii militare, voi reveni, nu peste mult timp.

n vara anului 1941, mai precis, la 22 iunie, Romnia r?spunde la actul de r?zboi al Uniunii Sovietice din 1940, trecnd la opera?iuni militare pentru eliberarea Basarabiei ?i Bucovinei de Nord de sub ocupa?ia ruseasc?. Prin lupte grele, teritoriile romne?ti n cauz? sunt eliberate. n fa?a naint?rii armatei romne?ti, ru?ii distrug totul, transformnd trgurile ?i ora?ele n mormane de ruine. Odat? cu ru?ii, peste 100.000 de evrei basarabeni fug din calea armatei romne, refugiindu-se n Uniunea Sovietic?, avnd con?tiin?a vinov??iei fa?? de romni. Dup? ce administra?ia ?i autoritatea statului romn sunt restabilite, Antonescu hot?r??te deportarea, peste Nistru, a evreilor din Basarabia ?i Nordul Bucovinei. n timpul luptelor pentru dezrobirea provinciilor romne?ti din Est, bande de evrei au comis atacuri teroriste ?i au luptat al?turi de sovietici, care, de regul?, i l?sau pe ace?tia n ariergard?.

Ceea ce impresioneaz? nepl?cut este faptul c?, atunci cnd se vorbe?te sau se scrie despre unele represalii ale Armatei Romne mpotriva unor evrei sau despre deportarea altora n Transnistria (care a nsemnat, n sine, o tragedie), se prezint? aceste fenomene ca ?i cum ar fi picat din senin, nef?cndu-se nici o leg?tur? ntre acestea cu ororile antiromne?ti din 1940 1941. Cercet?torii evrei care scriu despre aceste fapte, fac cu totul abstrac?ie, omi?nd cu bun? ?tiin?? sau, ?i mai grav, negnd atrocit??ile comise de evrei mpotriva romnilor cu un an n urm?. Un exemplu: pe 9 octombrie 2004, la Radio Romnia Actualit??i, o doamn? evreic? (nu i-am re?inut numele, dar asta este lesne s? aflu) la emisiunea Destine ?i pasiuni" de la ora 21.00, vorbea cu siguran?? ?i repro? despre barbariile romne?ti ndreptate mpotriva evreilor, n Transnistria, culpabilizndu-ne ?i pe noi, cei de ast?zi. Realizatoarea emisiunii, paralizat? de fric?, i punea doar ntreb?ri blnde, inofensive, iar cnd a vrut s? afle de la invitat? unele cauze ale deport?rilor, a declarat dispre?uitor ?i sigur: Evreii din Basarabia erau acuza?i c? ar fi comis a?a-zise crime mpotriva Armatei Romne ?i romnilor cu ocazia retragerii din 1940". A?adar, unii evrei nu au comis crime mpotriva romnilor din 1940, ci a?a-zise crime"! Se dovede?te, dac? mai era nevoie, c? n drama, att a romnilor, ct ?i a evreilor basarabeni, autorii evrei pun accentul doar acolo unde le convine.
Cazul Transnistriei este de o importan?? crucial? n acuzarea Statului Romn de Holocaust. Peste o sut? de mii de evrei au fost deporta?i n Transnistria nu spre a fi extermina?i, ci pentru a asigura siguran?a statului romn fa?? de o minoritate ce dovedise puternice atitudini antiromne?ti, stat aflat atunci n r?zboi cu un inamic de moarte, Uniunea Sovietic?. De altfel, dac? Romnia lui Antonescu ar fi practicat cu adev?rat Holocaustul, evreii nici n-ar mai fi fost deporta?i peste Nistru, putnd nf?ptui crima n ?ar?. Deport?rile din Transnistria nu nseamn? exterminare, dincolo de Nistru nu au existat lag?re de exterminare romne?ti de tipul celor naziste. Num?rul evreilor uci?i, chipurile, de statul romn n Transnistria, n viziunea Comisiei Wiesel, atinge cifre halucinante, de necrezut: 280 de mii 380 de mii, Comisia hot?rnd aceste cifre ca definitive, amenin?nd pe oricine are alte opinii, cu pu?c?ria. Greu de crezut c? la nceputul mileniului III se mai pot adopta ?i impune judec??i arbitrare, nedrepte, de tipul bol?evico-nazist.

De re?inut: exact n ace?ti ani, cnd unii evrei au fost deporta?i n Transnistria, majoritatea murind din cauze naturale (dup? cum o recunosc cercet?torii evrei one?ti), n Siberia ?i regiunea arctic? sovietic? au fost deporta?i ?i extermina?i peste 300.000 de romni din Basarabia ?i Nordul Bucovinei. Din Siberia nu se va mai ntoarce nici un romn, din Transnistria mai mult de jum?tate dintre evreii deporta?i vor reveni acas?. Iat? dou? tragedii paralele, a dou? popoare pentru care se folosesc criterii de judecat? arbitrare. Cu ce ar valora, impresiona mai pu?in tragedia (genocidul) romnilor din Basarabia dect tragedia evreilor din Transnistria?

Un important cercet?tor israelian al problemei, Jean Ancel, n cartea sa Transnistria", mnuie?te documentele dup? bunul s?u plac, acord? credit nelimitat unor afirma?ii nefondate (cum ar fi cea a lui V. M. Molotov, din 1942, prin care acesta afirma c? armata romn? a ucis 25.000 de evrei la Odesa, important document, nu ncape vorb?!), pleac? de la premise ?i adev?ruri dinainte stabilite, dar, fapt de mare gravitate, culpabilizeaz? Statul Romn precum ?i ntregul popor romn ca f?ptuitori de Holocaust. Iat? un exemplu: Armata Romn? a fost deplin implicat? la toate nivelele, n crime de r?zboi ?i n crime contra umanit??ii la Odessa, mai mult chiar dect n Basarabia ?i Bucovina. Armata romn? a primit ?i implementat un ordin de comitere a unui genocid". (Jean Ancel, Transnistria). Asemenea afirma?ii, prin care romnii ?i institu?iile statului romn sunt acuza?i global, f?r? discern?mnt, sunt extrem de numeroase n cartea autorului israelian. De altfel, Jean Ancel, n fa?a adev?rurilor ce reies din documente, nu are ce face ?i conchide, la un moment dat, c? moartea zecilor de mii de evrei n raioanele nordice ?i centrale (din Transnistria n. n.), a fost de tifos, foame ?i frig..." (op. cit., vol. III, p. 259). Acela?i autor, f?r? s?-?i dea seama, probabil, noteaz? la un moment dat, c?: n iarna lui 1941/'42, autorit??ile romne care erau instalate n ntreaga Transnistrie au ncetat s? se mai intereseze de soarta evreilor" (op, cit., vol. III, p. 81). Afirma?ia de mai sus l contrazice flagrant pe Jean Ancel, c? Romnia lui Antonescu ar fi practicat Holocaustul. Ce fel de Holocaust ar fi acela cnd un stat a ncetat s? se mai intereseze de soarta evreilor"?
n Transnistria, cei peste 100.000 de evrei deporta?i, nu au fost nchi?i n lag?re de exterminare de tipul celor naziste, ci au fost a?eza?i n localit??i, pe la localnici. S-au administrat singuri, fiind liberi s? munceasc? ?i s? se autoadministreze. ?i-au creat gr?dini?e, ?coli, spitale, azile de b?trni, dup? cum se va vedea cu alt? ocazie; primeau pachete ?i erau inspecta?i de lideri ai Comunit??ii lor. O soart? crncen?, n Transnistria, au avut-o doar evreii care au fost a?eza?i n localit??i cu etnici germani sau au nc?put pe mna institu?iilor de represiune germane, caz n care au fost lichida?i cu to?ii. Aprovizionarea ?i ad?postirea celor 110.000 evrei deporta?i n Transnistria, (cifra o d? cercet?torul evreu Al Dallin), a ridicat probleme grave; de aici, apari?ia epidemiilor ?i a foametei, cre?terea mortalit??ii n rndurile lor. Pus n fa?a eviden?ei, o recunoa?te cu onestitate ?i Radu Ioanid, n cartea sa Evreii sub regimul Antonescu": Majoritatea deporta?ilor evrei din Basarabia ?i Bucovina au murit din pricina tifosului exantematic, a foametei, mizeriei ?i frigului... din peste 110.000 deporta?i, numai 77.000 se aflau nc? n via?? n martie 1943" (Radu Ioanid, op. cit., p. 281).

A?a stnd faptele, Auschwitz-ul romnesc de peste Nistru", cum denumesc unii autori evrei deport?rile din Transnistria, nu se poate sus?ine, se dovede?te un cli?eu propagandistic f?r? suport documentar. La fel, cu toate c? d? crezare ?i unor fic?iuni memorialistice, acela?i fapt l recunoa?te ?i cercet?torul englez Dennis Deletant: din cei 147.000 de evrei din Bucovina ?i Basarabia... majoritatea au murit din cauza febrei tifoide ?i foametei" (Dennis Deletant, Transnistria: solu?ia romneasc? la problema evreiasc?", n vol. Despre Holocaust ?i comunism", p. 79). Nici vorb? s? se mai poata sus?ine un holocaust romnesc. Cine cerceteaz? ?i dore?te s? afle adev?rul privind tragedia evreilor din Transnistria n 1941 1944, are de stabilit ?i analizat faptele, de stabilit, cu nume, vinova?ii; dac? ace?tia nu pot fi identifica?i, de ar?tat unitatea administrativ?, militar? sau de jandarmerie corespunz?toare; la fel, n acest caz nu au relevan??, n raport cu adev?rul istoric, acuzele globale, generale, la adresa romnilor, ci emiten?ii feluritelor ordine, de la centrul puterii ?i pn? la executan?i. Comentariile ?i formul?rile cu caracter global doresc s? induc? n rndul opiniei publice urm?toarele: c? romnii cu institu?iile lor, sunt cu to?ii, global, r?spunz?tori de cele f?ptuite n anii 1940 1944; c? antisemitismul, chipurile, ar fi o tr?s?tur? caracteristic? ?i constant? a na?iunii romne; iar vinov??ia aruncat? asupra na?iunii ntregi din 1940 1944 este explicit extins? asupra celei de ast?zi.

O asemenea manier? de cercetare cu caracter etnicizat, cnd vina este atribuit? unei ntregi colectivit??i umane, armatei ?i institu?iilor ei, pentru crime s?vr?ite de anumi?i indivizi ?i unit??i, cnd scrisul exprim? f??i? sau abia ocolit, resentimente, ostilitate ?i chiar patim?, cnd incriminarea romnilor este proiectat? global n trecut ?i sugerat? ?i pentru prezent, atunci cercetarea nu mai respect? regulile cump?nirii ?i obiectivit??ii, cu att mai imperative, cu ct faptele au fost de o maxim? gravitate.
Este un fapt cunoscut, n Romnia celui de-al doilea r?zboi mondial, au existat numeroase reac?ii antievreie?ti, unele motivate ?i religios (Un exemplu: la Ripiceni, n anii r?zboiului, ntr-o clas? se afla un singur elev evreu, iar copii romni aruncau cu pietre dup? el, strignd: Voi l-a?i ucis pe Iisus!"), a fost impus? o legisla?ie antisemit? care a fost ndreptat? mpotriva averilor evreie?ti, nu a vie?ilor lor. A?adar, n Romnia celui de-al doilea r?zboi mondial, nu cred c? a existat holocaust pentru c?:
- statul romn a f?cut din emigrarea evreilor din Romnia ?i Europa Central? politic? de stat, reu?ind s? ajute s? emigreze, cu acceptul lui Antonescu, cca. 200.000 de evrei;
- ?colile, sinagogile, liceele evreie?ti au func?ionat, manifest?rile culturale s-au desf??urat normal;
- Antonescu a rezistat tuturor presiunilor germane de a-i preda pe evreii romni spre a fi du?i ?i extermina?i n lag?rele germane;
- la Bucure?ti, activa teatrul Bara?eum, singurul teatru evreiesc din Europa dominat? de Germania, pe toat? perioada guvern?rii Antonescu;
- Antonescu a avut rela?ii amicale cu capii comunit??ii evreie?ti, Al. ?afran ?i dr. W. Filderman, salvndu-le vie?ile de furia legionarilor;
- pentru c? n Transnistria ?i nu numai nu s-au descoperit gropi comune cu evrei executa?i;
- Comisia Wiesel, care acuz? Romnia de Holocaust, trebuie s? ne prezinte dovezile acestuia, argumentele pe care se bazeaz?, statisticile celor uci?i.
O profesoar? de la Facultatea de Istorie din Ia?i, Janeta Benditer, care a fost deportat? n Transnistria, niciodat? n-a vorbit colegilor s?i sau nou?, studen?ilor, despre crime n mas? care s-ar fi petrecut dincolo de Nistru. Or, Janeta Benditer n-a avut deloc re?inere n a folosi catedra universitar? pentru a ne spune minciuni de cea mai joas? spe?? privitor la unele aspecte ale celui de-al doilea r?zboi mondial. A?a, ?i acum mi amintesc cum declama retoric/agresiv, de la catedr?, despre cei 15 mii de ofi?eri polonezi uci?i de criminalul de Hitler la Katin!!!". Ceea ce este greu de acceptat din punct de vedere ?tiin?ific, este faptul c? aceast? Comisie coordonat? de Elie Wiesel, nti a stabilit f?r? nici o re?inere, faptul c? Romnia, poporul romn, sunt vinova?i de holocaust, f?r? s? aduc? dovezi, adic? nti au stabilit, n pur? tradi?ie bol?evic?, sentin?a, pentru ca dup? aceea cel acuzat s? fie obligat s?-?i probeze nevinov??ia!!!

Aceast? Comisie a procedat n sensul spuselor secretarei ?efe a Facult??ii de Istorie din Ia?i, din anii studen?iei mele, d-na Folescu, care avea obiceiul s? spun? profesorilor: Cel mai bun proces verbal este cel scris nainte de ?edin??". Adic?, nti acuz?m, i punem la zid, iar adev?rul nu ne intereseaz?. Tot Comisia lui E. Wiesel a pus un premiu de 10.000 de dolari, bani pe care i-ar fi primit cel ce ar fi denun?at vreun romn care a ucis evrei n anii r?zboiului; n Romnia, nu s-a primit nici un singur denun?, spre deosebire de Polonia, unde aceast? ini?iativ? a dat roade n direc?ia dorit? de laureatul premiului Nobel. ?i acest fapt, m?runt dar deosebit de relevant, contrazice existen?a vreunul holocaust romnesc. Dac? ar fi existat un holocaust romnesc, trgurile ?i ora?ele din Nord-Estul Romniei, Ia?i, Dorohoi, Boto?ani, Darabani, S?veni etc., ar fi fost depopulate de evrei, or, la sfr?itul r?zboiului, geografia uman? a popula?iei evreie?ti din Moldova a r?mas aproape intact?. Aceasta-i realitatea, n condi?iile n care, la sfr?itul r?zboiului, peste fiecare cas? din satele romne?ti se a?ternuse doliul, sute de mii de fl?c?i murind pe front.

Dl Te?u Solomovici, att de nver?unat ?i de convins de existen?a unui holocaust romnesc, uit? s? ne spun? c?, n anii r?zboiului, nv??a lini?tit la un liceu din Foc?ani, iar tat?l s?u muncea pentru a-i asigura traiul. Ce fel de holocaust a practicat un stat n care tinerii elevi nv??au carte n licee evreie?ti, sinagogile erau deschise, ap?reau gazete, tot evreie?ti, capii evreilor se ntlneau cu ?eful statului cu care colaborau ?i se ntre?ineau amical, puteau s? emigreze (chiar cu acordul guvernului acuzat de holocaust), func?ionau teatre, iar cultural mozaic era subven?ionat de acela?i stat? Ciudat, straniu holocaust! Iar??i nu cred n existen?a unui holocaust romnesc deoarece Romnia lui Antonescu nu a adoptat ?i practicat o strategie statal? premeditat? care ar fi avut ca fundament rasismul.

Ideea unui holocaust romnesc se bazeaz? pe cu totul alte considerente dect cele cu caracter ?tiin?ific. Speran?a lui Antonescu, la procesul s?u, c? n ce prive?te tratamentul la care au fost supu?i evreii deporta?i n Transnistria, din Basarabia ?i Bucovina, ?i din ?ar?, afirm c? se exagereaz? ?i se va dovedi aceasta mai trziu, att n privin?a mor?ilor, ct ?i n privin?a tratamentului". (Procesul Mare?alului Antonescu, Documente, II, p. 172), n condi?iile actuale, risc? s? r?mn? doar un deziderat. A?adar, consider construc?ia istoric? de tipul aceleia ce dore?te s? demonstreze ?i s? impun? ideea existen?ei unui holocaust romnesc se dovede?te cu totul inconsistent?, ?i nu poate convinge c? statul romn a practicat holocaustul n anii celui de-al doilea r?zboi mondial. Aceast? construc?ie istoriografic? se bazeaz?, n mare parte, pe fic?iuni memorialistice (de observat explozia de titluri memorialistice, spre anul 2000, a unor supravie?uitori" ai holocaustului romnesc") pe m?sluiri de cifre (nici cei care ne acuz? nu au c?zut de acord asupra cifrelor), iar campania insistent? f?cut? n str?in?tate cu scopul de a prezenta poporul romn drept antisemit, autor al holocaustului, prin demonizarea figurii lui Ion Antonescu" urm?re?te preten?ii financiare ?i patrimoniale", (Alex Mihai Stoenescu, Istoria loviturilor de stat n Romnia, vol. II, p. 336).

Formularea tezei vinov??iei de holocaust a poporului romn, la aproape 70 de ani de la sfr?itul r?zboiului, nainte de a se face proba acestei vinov??ii, ne oblig? s? credem c? scopurile urm?rite de cei din spatele acestei teorii urm?resc nu adev?rul istoric despre acei ani tragici, ci spolierea statului romn de imense sume de bani. C?ci, e bine s? se ?tie, statul care recunoa?te c? a practicat holocaustul n anii ultimei conflagra?ii mondiale, va fi obligat, n consecin??, s? pl?teasc? desp?gubiri uria?e supravie?uitorilor sau urma?ilor acestora. De luat aminte!
 
Urare de Cr?ciun
Geo Lucinescu   
Joi, 20 Decembrie 2012 17:23
Citeşte mai mult...
Parlamentarilor" necinsti?i, nc? liberi

F?r? de voin?a voastr?, sunt nc? destul de viu ?i, n numele drept??ii, m-am hot?rt s? v? scriu. De mul?i ani ne tot promite?i c-o s-o ducem mult mai bine, ns? ne-a?i cam stors de vlag?, f?r? team? sau ru?ine. Cine-n Parlamentul ??ri-i reprezint? pe ??rani? Cine ap?r? b?trnii ?i-i sprijin? pe s?rmani? Tribunalele sunt pline de mafio?i ?i co?cari, ns? intr?-n pu?c?rie numai micii g?inari. Sunte?i mai presus de lege, fiindc?-ave?i imunitate. Voi scuipa?i peste principii ?i c?lca?i peste dreptate! Non?alant, min?i?i Poporul, c? asta ?ti?i foarte bine, urm?rind doar privilegii ?i interese meschine. Vota?i mereu avantaje, numai bune pentru voi ?i lovi?i r?u s?r?cimea cu ?omaje ?i nevoi! Industria a?i vndut-o la fier vechi ?i a?i p?pat, munca vechii genera?ii, f?r? fric? de p?cat. n loc s? sluji?i Poporul, a?a precum a?i jurat, v? gndi?i doar la averi ?i la traiul mbuibat. Ne-a?i chemat la referendum ?i-apoi ne-a?i sfidat pre noi; suveran este Poporul, ori suverani sunte?i voi? Ca s? face?i voi avere, a?i scos ?ara la mezat, iar Poporul duce greul, fiindc? l-a?i ndatorat. Aveti servicii secrete, bodiguarzi, jandarmi, masca?i... ?i Justi?ie corupt?, pentru a fi proteja?i. Cnd lipsi?i de la ?edin?e, ns? banii i lua?i, r?spunde?i, m?car odat?: pe cine reprezenta?i? Voi gira?i Guverne slabe - o ru?ine pentru noi! - nu reprezenta?i Poporul, care-noat? n nevoi! Voi a?i adus s?r?cia peste o bogat? ?ar? ?i ne-a?i obligat copiii s? ajung? slugi pe afar?"! Voi a?i rupt averi, cu hapca, de la s?rmanul Buget ?i a?i s?r?cit Poporul, ?i b?trni ?i tineret! Ne-a?i interzis traiul bun; ne-a?i interzis s? sper?m, ns?, cu tupeu, ne cere?i s? vot?m, vot?m, vot?m... Nu v? prea intereseaz? a' Poporului nevoi, str?inii, n ?ara asta, devin mai egali ca noi! Bolile vi le trata?i prin clinici din Occident, iar s?racul moare-n chinuri, n spitalul impotent. Din politic? f?cut-a?i un mod de a stoarce bani, n loc s? sluji?i Poporul, voi i-a?i devenit du?mani! Romnul de azi se simte umilit ?i obidit, iar voi aduna?i averi care tind spre infinit! Ne-a?i f?cut de rsu-plnsu, fiindc? ?tie-o lume-ntreag?: v? gndi?i numai la mit?, la corup?ie ?i ?pag?. Ne-a?i furat ?i viitorul, s? tr?i?i numai voi bine ?i apoi ne cere?i votul, cu tupeu, f?r? ru?ine! ?ara are aur mult ?i p?mnt de calitate, ns? bine-o duc doar ho?ii, huzurind n libertate. Pentru-aceste mr??vii, eu lui Dumnezeu i cer: s? v? bat? r?u n soart? ?i s? fi?i tr?sni?i, din Cer! Bate-i, Doamne, cu necazuri, dar prea mult s? nu a?tep?i, pe mai marii ??rii noastre, pe cei corup?i ?i nedrep?i! Bate-i, Doamne, pe corup?ii ce fur? acest Popor! ?i ascunde-i ntr-o ocn?, pn?-n vecii vecilor!
 
Din culisele lui decembrie 1989
Valentin Vasilescu   
Luni, 17 Decembrie 2012 00:29
Citeşte mai mult...Timp de 23 de ani, a existat un interes major din partea autorilor r?zboiului secret, purtat prin opera?iuni sub acoperire pentru distrugerea cu orice pre? a socialismului la nivel global, de a-l ascunde, att ct a fost posibil sau de a se confec?iona m?car o imagine idilic?, de epopee, a ctorva aspecte esen?iale ale evenimentelor din decembrie 1989, considerate punctul zero al startului Romniei spre democra?ie. Prin urmare, r?mne ?i azi de actualitate men?inerea poporului romn ?i a armatei sale n minciun?".[1] Ar fi bine s? reamintesc c? pentru legitimarea aparentului proces revolu?ionar ?i al emana?ilor din decembrie 1989 (ambele fiind crea?ii ale R?zboiului Secret purtat prin opera?iuni sub acoperire mpotriva ??rii noastre, prin care s-a reu?it distrugerea inamicului - poporul romn la el acas?) au fost necesare 5.205 victime, dintre care 1.116 de mor?i (663 dintre ace?tia fiind militari) ?i 4.089 de r?ni?i. Din cei 1.116 de mor?i, pe 22 decembrie, la ora 12:09, cnd Ceau?escu a fugit" din sediul CC, erau nregistra?i 126, to?i civili.

Pentru necunosc?tori, trebuie s? spun c? orice Hot?rre a comandantului de la cel mai mic e?alon tactic pn? la cel strategic nu se lua nainte de 1990 ?i nu ia nici azi n orb, urm?rind programul Televiziunii Romne Libere, ci n baza unui algoritm introdus pentru prima dat? n manualul de ?tiin?? ?i art? militar? numit Vom Kriege" - Despre r?zboi) de generalul prusac Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz (1780-1831), valabil ad-litteram ?i n zilele noastre. Aceast? Hot?rre are form? grafic?, adic? se
reprezint? prin semne conven?ionale ?i tabele justificative pe o hart? militar?, a?a cum prevedeau regulamentele operativ-strategice AN-1 ?i AN-2, ntruct era ?i este un act juridic, care te trimite direct n fa?a plutonului de execu?ie. Pe hart? apar, plasate cu precizie, pozi?iile de lupt?, zonele de foc sau dispozitivele de mar? ale tuturor unit??ilor ?i subunit??ilor proprii.

Regulamentele prevedeau ca pozi?iile respective s? fie actualizate permanent de c?tre echipele de stat major, pe timpul derul?rii opera?iei. Una din primele probleme de rezolvat naintea elabor?rii Hot?rrii era stabilirea structurii Conducerii n care sunt stabilite fluxurile de transmitere a ordinelor, dispozi?iilor ?i informa?iilor, n mod obligatoriu n form? secretizat?, pe cale ierarhic? ?i n concordan?? doar prin mijloacele de telecomunica?ii de tip militar, existente n nzestrare. Orice om cu pu?in? experien?? n domeniu ?i d? seama c? sediul Comitetului Central nu asigura condi?iile minime exercit?rii atribu?iilor de comand?. Cu ocazia transmisiei a?a-zisei revolu?ii n direct n-am v?zut dect un general de operet?, f?r? stat major, dotat cu un simplu telefon ?i care teoretic avea sub comanda sa: 4 armate de arme ntrunite ca for?e terestre, dou? mari unit??i de Ap?rare AA, 2 divizii de avia?ie cu peste 20 de baze aeriene, dou? divizii de marin? militar?, una la litoral ?i
cealalt? de-a lungul fluviului Dun?rea. A?adar, piesa de teatru jucat? n sediul C.C. de c?tre generalul-maior ?tefan Gu?e, ?eful Marelui Stat Major, n noaptea de 22/23.12.1989, n-are nimic comun cu arta militar? ?i nu poate fi numit?
conducere militar?.

n vara anului 1988, armata a 2-a romn? a organizat ?i executat o aplica?ie demonstrativ? de for?are a cursului fluviului Dun?rea cu efectivele unei divizii mecanizate la Stelnica (lng? Fete?ti). Circa 250 de TAB-uri ?i MLI-uri au traversat fluviul Dun?rea prin 4 sectoare de for?are amenajate genistic, sus?inute cu foc de un divizion de nave blindate, 1 batalion de para?uti?ti a fost lansat din avioane n spatele inamicului" pentru nv?luirea dispozitivului advers, 3 escadrile de elicoptere au executat sprijin cu foc ?i transportul unui batalion de desant aerian, 2 escadrile de avia?ie vn?toare au acoperit aerian zona opera?iilor, angajnd lupta aerian? cu inamicul". Pontonierii au asamblat contra-cronometru 2 poduri de pontoane peste fluviu, 1 regiment de tancuri ?i alte categorii de tehnic? grea, fiind transportate cu porti?e (un fel de bacuri). Pentru compara?ie, dup? 1990, nici o aplica?ie n-a mai dep??it e?alonul companie, iar for??ri de cursuri de ap? nu au mai avut loc, toate unit??ile de pontonieri fiind desfiin?ate, porti?ele fiind mprumutate" de generalul Eugen B?d?lan omului de afaceri T?r?? Culi?? pentru exploata?ia sa agricol? din balta Br?ilei. Prin urmare, n decembrie 1989 nu a fost vorba despre nfruntarea unui inamic, superior preg?tit n gueril? urban? ?i dispunnd de mijloace performante de diversiune radio-electronic?, a?a cum se afirm?. Pentru c? n acei ani, trupele
romne?ti erau bine organizate, nzestrate ?i preg?tite pentru a respinge o agresiune extern?. ns? erau total descoperite n cazul tr?d?rii lor, comise cu cinism, de o mul?ime de oameni, de mult angaja?i n ob?inerea victoriei mpotriva Romniei n r?zboiul secret, colonei ?i generali, numi?i s? le conduc? n lupt?.

Not?: Valentin Vasilescu, pilot de avia?ie, licen?iat n ?tiin?? militar? la Academia de nalte Studii Militare din Bucure?ti-promo?ia 1992, fost comandant adjunct al Aeroportului Militar Otopeni.
--------------------------------------------------
[1] Vezi: Romnia, ?inta celei mai mari opera?iuni de spionaj economic din ultimii 40 de ani".
 
Cristian Negrea   
Luni, 17 Decembrie 2012 00:22

Citeşte mai mult...Titlul nu este o fic?iune, ci un fapt real care s-a petrecut n timpul b?t?liei de la Arcole, ntre 15 ?i 17 noiembrie 1796. B?t?lia de la Arcole s-a desf??urat n timpul r?zboiului napoleonian dintre Austria ?i Fran?a, ntre anii 1796 ?i 1797, n timpul primei ofensive a lui Alvinzi. Pentru a releva importan?a acestei b?t?lii ?i, de asemenea, a confrunt?rii dintre viitorul mp?rat ?i drzul batalion de gr?niceri n?s?udeni care i s-a opus cu succes, va trebui s? ne aplec?m pu?in asupra contextului istoric al campaniei franceze din nordul Italiei. Cariera generalului Bonaparte, n vrst? de 25 de ani, se afla n faza ascensional?, el venind dup? o serie de succese ?i victorii care l vor propulsa ulterior la rangul de prim consul, apoi mp?rat, ?i l vor nscrie ca ?i unul dintre cele mai mari genii militare ale istoriei universale. ?irul s?u de b?t?lii c?tigate ntr-o manier? categoric? era n faza incipient?, dar suficient? pentru a-l impune ca ?i un adversar de marc? fa?? de to?i cei care i-au stat n fa??, mult mai experimenta?i ?i cu mijloace materiale superioare. Steaua sa de conduc?tor militar de nenvins era abia la nceputul ascensiunii ?i mai era cale lung? pn? la zenit. Planul s?u de ofi?er de artilerie a f?cut ca Toulonul s? cad? prad? asediului francez, de asemenea, Barras l cheam? s? pacifice Parisul asaltat de sec?iuni, pe care le distruge aducnd tunurile de la Sablons pe care le dispune personal pe str?zile Neuve-Saint-Roch ?i Saint-Honore. Victoria i aduce comanda armatei de interior ?i apoi a celei din Italia.
Dup? revolu?ia de la 1789, Fran?a era nconjurat? de du?mani. Cteva victorii, ca ?i cea de la Valmy din 1792, cnd pentru prima dat? n istorie au fost folosite baloanele cu aer cald pentru observa?ie, au f?cut ca la finele lui 1795, singurii adversari ai Fran?ei s? r?mn? Anglia ?i Austria.

Campania din Italia

Austria st?pnea nordul Italiei, cu excep?ia unei mici por?iuni, de la Nisa la Voltri, ntre Mun?ii Apenini ?i coasta Liguric?, care erau sub domina?ie francez?. Francezii proiecteaz? mpotriva Austriei o ac?iune militar? dubl?, una principal? prin valea Dun?rii, condus? de generalii Jourdan ?i Moreau ?i alta secundar?, prin Italia, condus? de tn?rul general Bonaparte. Impetuozitatea ?i geniul acestuia din urm? a dus la o inversare de situa?ie, n sensul c? frontul din Italia va deveni cel principal, iar cel?lalt secundar. Istoricii militari mpart aceste campanii ale lui Napoleon n patru perioade:

Prima perioad?, ntre 8 aprilie ?i 28 mai 1796, cuprinde opera?iunile lui Napoleon mpotriva lui Coli ?i Beaulieu. 38.000 de francezi prost echipa?i, fl?mnzi ?i n lips? de muni?ii, contra 30.000 de austrieci ?i 50.000 de piemontezi condu?i de Coli, comandant general al alia?ilor fiind Beaulieu, de 83 de ani. Napoleon avea abia 27 de ani. ntre francezi ?i austrieci erau crestele Apeninilor. Beaulieu porne?te ofensiva spre Voltri ?i Savona, inten?ionnd s? coopereze cu flota englez? de la Genova. De la Nisa, Napoleon nsufle?i n a?a m?sur? trupele sale fl?mnde ?i dezbr?cate, inoculndu-le atta ncredere ?i un asemenea entuziasm, nct trecnd Apeninii pe la Cadibona, generalul Bonaparte c?zu pe punctul de leg?tur? ale celor dou? armate, austriac? ?i piemontez?, le desparte ?i le bate pe rnd. Coli este respins pn? la Milano, de unde regele Piemontului semneaz? pacea propus? de Napoleon. Beaulieu se retrage spre cotul rului Po, desf??urndu-?i trupele pentru a face fa?? francezilor. nainte de a veni de la Paris aprobarea tratatului de pace cu Piemontul, Napoleon face o ncercare contra lui Beaulieu, trecnd rul Po pe la Floren?a, ncercnd s?-l izoleze de Lombardia. Prevenit, Beaulieu trece ?i el rul, profitnd de mijloacele insuficiente de transport ale francezilor, astfel nct francezii nu-i ajung dect ariergarda. Beaulieu se retrage la Mincio, iar Napoleon ocup? Milanul, mai ales pentru a-?i odihni, hr?ni ?i echipa oamenii. Ace?tia nu puteau dect s?-i dea dreptate tn?rului lor general. Hrana, echipamentul ?i rezervele ce lor le lipseau erau chiar dincolo de Apenini, au trecut ?i le-au luat.. Urmeaz? manevrele lui Napoleon. Acesta face mi?c?ri demonstrative asupra aripilor lui Beaulieu, l face pe acesta s?-?i risipeasc? trupele, sl?bind centrul. Lovitura de m?ciuc? a lui Napoleon se d? la Valegio, centrul dispozitivului austriac. ntreaga ap?rare fiindu-i ntoars?, Beaulieu se retrage precipitat la Tirol, l?snd Mantua blocat? de francezi ?i Lombardia ocupat?. Pentru asta i se va lua comanda.
A doua perioad? se nume?te prima ofensiv? a generalului Wurmser. Trupele austriece, nt?rite cu importante efective de la armata Dun?rii, unde generalul Moreau nu-?i pornise nc? ofensiva preconizat? spre Viena, coboar? pe ambele laturi ale lacului Gaedo, ncercnd s?-l prind? pe Napoleon n cle?te. Iat? cum, frontul italian, preconizat a fi unul secundar, datorit? impetuozit??ii ?i geniului generalului Bonaparte, devine front principal. Urmeaz? zece zile de lupte grele, la cap?tul c?rora austriecii sunt nvin?i din nou.

A treia perioad?, a doua ofensiv? a lui Wurmster, ncepe la 2 septembrie, cu atacul a dou? puternice grup?ri austriece. Grupul de est, dinspre Tirol, coboar? spre Verona avnd ca obiectiv deblocarea cet??ii Mantua asediat? de francezi, iar al doilea grup, condus de generalul Quasdanovici, coboar? din Tirol pe valea Adigeului pe la vestul lacului Gardo, cu misiunea de a c?dea n flancul ?i pe liniile de comunica?ii franceze, silindu-le s? se predea. Fa?? de aceast? situa?ie periculoas?, Napoleon aplic? tactica lui preferat?, pe care o va folosi ulterior de nenum?rate ori: manevreaz? pe linii interioare, atacnd ?i nvingnd pe rnd armatele adverse. ?i acum, l h?r?uie?te cu for?e pu?ine pe Wurmster, ndreptndu-?i for?a principal? spre Quasdanovici. Cu trupe proaspete, venite din Fran?a, l atac? la Rivoli ?i Corona, mpingndu-l spre Lavis, dincolo de Trenta. Dup? care, l?snd doar trupe de fixare, ?i ntoarce for?a principal? spre Wurmster, pe care l g?se?te total surprins, c?zndu-i n spate, la Bassano, t?indu-i retragerea spre Tirol ?i Trieste. Wurmster este nevoit s? se replieze spre Adige, de unde intr? n Mantua la 15 septembrie, pentru a nu mai ie?i de aici pn? la sfr?itul r?zboiului, ca prizonier al francezilor. Toate aceste descrieri ale primelor faze ale r?zboiului au fost necesare pentru a sublinia contextul b?t?liei care avea s? urmeze, importan?a ei, ?i de asemenea, moralul armatei franceze nving?toare, precum ?i geniului de care a dat dovad? acest general Napoleon Bonaparte, un as al manevrei ?i o stea n plin? ascensiune, care va ajunge unul dintre cei mai str?luci?i tacticieni ?i strategi pe care i-a dat vreodat? istoria militar? universal?. Cu att mai important ni se pare episodul care urmeaz?, unde se va ar?ta cum un batalion de romni ardeleni, gr?niceri n?s?udeni, au putut s? mpiedice ceea ce n mod sigur ar fi fost una din cele mai str?lucite victorii napoleoniene, comparabile cu Marengo, Austerlitz sau Wagram.
Fiindc? urmeaz? a patra perioad?, prima ofensiv? a lui Alvinzi.

Manevra de la Arcole

n preziua acesteia, situa?ia for?elor era urm?toarea. Francezii aveau dou? divizii (Massena ?i Augereau) ?i cavaleria generalului Murat, cam 20.000 de oameni dintr-un total de 50.000, restul fiind mpr??tiate prin Lombardia ?i la mpresurarea cet??ii Mantua. O divizie (a lui Vaubois) se afl? la Tirol, contra lui Davidovici, nlocuitorul lui Quasdanovici. Austriecii au sub comanda direct? a lui Alvinzi 28.000 de oameni, f?r? trupele lui Davidovici. Totalul era undeva la 60.000 de oameni, mp?r?i?i n dou? coloane. La 6 noiembrie Napoleon atac? cu cele dou? divizii (Massena ?i Augereau) la Bassano ?i Citadela, mpotriva lui Quasdanovici ?i Provera, f?r? rezultate notabile. Cum n Tirol generalul Vaubois este nfrnt de Davidovici, Massena ?i Augereau sunt nevoi?i s? se replieze la Vilanova (pe rul Alpona) cu avangarda la Caldiero ?i o flangard? la Belfiore. La 12 noiembrie, francezii, cu trupele r?spndite, nvin?i n Tirol, sunt amenin?a?i serios pe dou? direc?ii de for?e austriece de trei ori superioare.
De cealalt? parte, austriecii erau n plin avnt. Sub comanda generalui Alvinzi (originar din Ardeal), energic ?i respectat n cercurile militare austriece, inten?ionau s?-l men?in? angajat pe Napoleon spre est, n zona Veronei, pn? ce Davidovici, nving?tor la Tirol, se apropia de aceast? localitate. Apoi ar fi atacat mpreun?, obligndu-l pe acest impertinent general de 28 de ani pe nume Bonaparte s? primeasc? o b?t?lie decisiv? n cmp deschis, unde superioritatea numeric? austriac? s-ar fi putut dovedi hot?rtoare.

Din nou, Napoleon este pus ntr-o situa?ie practic f?r? ie?ire. Dac? ataca sau dac? r?mnea s? se apere, nfrngerea era la fel de sigur?, ?innd cont de superioritatea tactic? ?i numeric? a austriecilor. Orice general n situa?ia lui ar fi nceput negocierile, c?utnd o ie?ire onorabil?. Dar Napoleon nu era orice general. Din nou, el se dovede?te a fi un geniu al manevrei, de la r?zboaiele sale ncoace, n studiul artei militare, manevra ?i va g?si un loc mai important ca oricnd. Deoarece el alege s? manevreze, transformnd o nfrngere sigur? ntr-o victorie. Iar aceasta va intra n istorie ca ?i manevra de la Arcole. Astfel, intuind c? Alvinzi inten?ioneaz? s? execute o dubl? nv?luire, pe la Ronca ?i pe la Rivoli, aceast? dubl? nv?luire care de la Cannae ncoace este visul oric?rui general, el las? la Verona trupe pu?ine, cu consemnul de a rezista pn? la ultimul om. Iar el, cu grosul for?elor, coboar? pe valea Adigeului pe care l traverseaz? n secret pentru a manevra mpotriva flancului stng austriac, c?znd surprinz?tor n flanc ?i n spate. Noaptea de 14 noiembrie este hot?rtoare. Diviziile Massena ?i Augereau coboar? pn? la Ronco, unde pe un pod militar dispus n timpul nop?ii traverseaz? f?r? vreo opozi?ie serioas?. n zorii zilei de 15 noiembrie, de cealalt? parte a rului, Massena spre Belfiore-Vilanova, iar Augereau spre Arcole. Singurul obstacol n drumul lui Augereau spre Arcole era podul peste rul ml??tinos Alpona, chiar la sud de Vilanova.

Prima zi la Arcole (15 noiembrie 1796)

n ajun Alvinzi trimisese o flangard? format? din dou? batalioane s? ocupe ?i s? p?zeasc? podul, pentru orice eventualitate. Unul dintre aceste batalioane, cel c?ruia i s-a ncredin?at de fapt ap?rarea podului, era Batalionul II din al doilea Regiment gr?niceresc ardelean, batalioanele I ?i III g?sindu-se pe valea superioar? a Dun?rii, n fa?a armatei franceze a generalului Moreau. Pe vremea aceea, romnii constituiau unit??i militare omogene sub aspectul na?ionalit??ii. Doar conducerea superioar? era ncredin?at? austriecilor din ra?iuni de securitate, evident. Existau dou? regimente romne?ti de infanterie numite gr?nicere?ti n armata habsburgic?, unul la F?g?ra? ?i cel?lalt la N?s?ud. Batalioanele celor dou? regimente erau denumite falange, phalanx valahica prima, secunda, tertia" aceast? denumire g?sindu-se n mai toate ordinele de zi ale armatei austriece ntre 1796 ?i 1866. Pn? ?i aceast? denumire este un omagiu indirect adus originii membrilor acestor falange, descenden?i din nebirui?ii legionari romani, r?zboinici des?vr?i?i ce au supus lumea cunoscut? prin for?a armelor, vitejie ?i disciplin? f?r? egal. Trupele romne formau singura oaste pe care habsburgii puteau s? se bizuie cu ncredere deplin? pe cmpul de lupt?, ar?ta marele scriitor George Co?buc. ntr-adev?r, chiar ?i n primul r?zboi mondial, cele mai viteze trupe din armata austro-ungar? erau cele de romni ?i polonezi. La cap?tul opus se situau ungurii ?i cehoslovacii, ace?tia din urm? trecnd de partea ru?ilor cte un regiment ntreg, cu muzica n frunte. nc? o dovad? a bravurii soldatului romn n lupt?, demonstrat? de attea ori pe cmpul de onoare. Ne-au furat barbarii, ne-au c?zut mai-marii, dar romnul are ?apte vie?i, spune un vechi cntec, ?i niciodat? acest crez nu a fost nc?lcat, orict de zbuciumat? a fost istoria noastr?. Poate nu am ?tiut s? tragem foloase din victorii, poate nu am avut o diploma?ie la n?l?ime, dar un singur lucru nu i-a p?r?sit pe romni: bravura ?i eroismul pe cmpul de lupt?. Iar aceast? bravur? se va dovedi n cel mai nalt grad aici, la podul de la Arcole.

Recunoa?terile trimise de batalionul romnesc instalat la pod relev? naintarea coloanei franceze. n?tiin?at, Alvinzi, nu atribuie acestor ?tiri o prea mare importan??, b?nuindu-l pe Napoleon de vreo stratagem? destinat? s?-l deruteze ?i s?-i ntrzie atacul spre Verona, mai ales c? avea informa?ii sigure referitoare la prezen?a trupelor franceze la stnga Abigeului. Practic, Alvinzi c?zuse n cursa lui Napoleon. Situa?ia era impresionat?, att prin raritatea ei, prin riscuri, ct ?i prin perspectivele ei extraordinare. Dispozitivul lui Alvinzi era orientat cu fa?a spre Verona, gata de un atac covr?itor. Napoleon, con?tient de greutatea reorient?rii frontului austriac, l trimise pe Massena s? atace pe front, fixndu-i trupele, n timp ce Augereau urma s?-i ntoarc? flancul ?i spatele la St. Bonifacio. Dac? manevra ar fi reu?it, ntreaga armat? austriac? ar fi trebuit s? execute sub focul inamic din dou? p?r?i o ntoarcere de front spre sud ?i s? aduc? rezerve de la Basseno, pentru care nu avea timp suficient, mai ales n fa?a unui adversar de calibrul lui Napoleon Bonaparte. Reu?ita acestei manevre a lui Napoleon ar fi dus la un dezastru pentru armata austriac?, ncheind definitiv conturile n nordul Italiei. Napoleon, biruitor, ar fi putu s? se ndrepte cu toate for?ele spre Viena, sus?inut ?i de Moreau pe valea superioar? a Dun?rii. Atunci, cu treisprezece ani mai devreme, austriecii ar fi v?zut Dumnezeul r?zboiului care ulterior s-a dezl?n?uit asupra lor la Wagram, n 1809. Un singur obstacol st?tea n calea celei mai mari victorii a lui Napoleon de pn? atunci: podul peste Alpona, ap?rat de Batalionul II din Regimentul 2 de gr?niceri n?s?udeni. (vezi schi?a 2)
B?t?lia podului

Avangarda lui Augereau, apropiindu-se de pod, este atacat? cu focuri puternice de anfilad? pe drumul ce venea de la Ronco. Cople?it? de salvele precise ale n?s?udenilor, se retrage n dezordine spre grosul diviziei. Generalul Augereau, comandantul diviziei, se pune n fa?a trupelor ce se retr?geau ?i le ntoarce la atac nt?rindu-le cu dou? batalioane pe care le conduce personal. Cu steagul n mn?, generalul Augereau se avnt? n fruntea trupelor sale asupra companiei c?pitanului Rotaru, dispus? pe capul de pod, n semicerc pe malul drept, interzicnd accesul spre trecerea ngust? peste rul Alpona. O grindin? de gloan?e i secer? pe francezi, dar ace?tia, nsufle?i?i de generalul lor, se avnt? din nou la atac. Erau dou? batalioane asupra unei companii, un raport de ?ase la unu. C?pitanul Rotaru, dndu-?i seama de situa?ie, ordon? retragerea ordonat? dincolo de pod, pe malul stng, de unde cu restul batalionului ar fi putut ?ine sub foc concentric ngusta traversare. De pe malul stng, compania c?pitanului Her?a le asigur? retragerea cu salve continue. Compania reu?e?te s? treac? dincolo, dar cu pre?ul unor grele jertfe, inclusiv comandantul ei, c?pitanul Rotaru, cade ucis. Aici s-au distins prin bravur? stegarul Teodor R?ut ?i sergentul Gavril?. ntr-un elan victorios, francezii ajung la pod, dar comandantul lor, generalul Augereau, cade r?nit, cu steagul n mn?. C?pitanul Her?a dirijeaz? un foc nemilos spre francezii care ezit?. Sor?ii b?t?liei oscileaz? de o parte ?i alta, nedeci?i. V?zndu-?i generalul r?nit, francezii dau napoi. Trupele nebiruite ale lui Augereau se retrag, lucru cu neputin?? doar cu cteva zile mai devreme. Este momentul n care intervine Napoleon. Cu geniul ?i cu aten?ia spre detaliul care ar putea schimba soarta unei b?t?lii, ?i prin asta soarta campaniei ?i implicit a ntregii lumi, generalul Napoleon Bonaparte, con?tient c? n jurul acestui pod se cl?dea istoria, ap?ru acolo n momentul critic n care francezii d?deau napoi amenin?nd ca retragerea lor s? se transforme n derut?, n?ruind planurile att de bine puse la punct de o minte extraordinar?.

F?r? s? ezite vreo clip?, con?tient de puterea exemplului personal, generalul Napoleon Bonaparte descalec?, preia steagul din mna generalului Augereau r?nit ?i se avnt? la atac. Trupele franceze, fanatizate de exemplul idolului lor, se n?pustesc cu furie spre pod, acolo unde un batalion decimat de ardeleni i a?teapt? ?i i ntmpin? cu un foc viu, imuni la faima aceluia care timp de ?apte luni a ob?inut victorie dup? victorie contra austriecilor superiori din toate punctele de vedere. Valul nimicitor francez se sparge de ap?rarea n?s?udenilor care nu dau nici un pas napoi. La grindina gloan?elor franceze r?spund cum pot mai bine, plumb contra plumb.
Viteazul general francez Lannes cade ?i el r?nit, iar trupele franceze, chiar cu m?re?ul general Napoleon Bonaparte n frunte, ezit?.. n fa?a podului, cu steagul n mn?, marele Napoleon Bonaparte prive?te descump?nit cum vitezele sale trupe ncep s? dea napoi n fa?a unui singur batalion care i-a oprit o divizie din mar?ul victorios. O manevr? genial?, mpiedicat? de un ciot" cum ar spune marele Mihai Eminescu. Dar nc? nu era tot. n b?taia gloan?elor, viitorul mp?rat nu con?tientiza c? era pe cale s?-?i ncheie cariera de str?lucit general chiar nainte de a ncepe. Un glon? romnesc se ndrepta direct spre pieptul s?u, ap?rat doar de faldurile c?zute ale drapelului cu care nu reu?ise, pentru prima oar?, s?-?i conduc? solda?ii la victorie. Un glon? tras de un simplu soldat ardelean ar fi putu face ca una dintre cele mai str?lucite personalit??i ale istoriei militare universale s? fie doar o not? obscur? la subsolul unui referat despre b?t?lia de la Arcole. Dar destinul a vrut ca lucrurile s? se petreac? altfel. A vrut ca genera?iile viitoare s?-l studieze pe acest corsican care c?iva ani mai trziu va face Europa s? tremure doar la auzul numelui s?u, mp?ratul Napoleon Bonaparte. Cel care s-a sacrificat a fost aghiotantul s?u, Muinon, care s-a aruncat n calea glon?ului sacrificndu-?i propria via?? pentru a-l salva pe viitorul mp?rat. Cine a mai auzit ast?zi de Muinon, dar cine nu a auzit de Napoleon?

Francezii, cuprin?i de derut?, ncep s? se retrag? n dezordine, cu toat? prezen?a lui Napoleon pe cmpul de lupt?. Nu putem s? nu ne referim din nou la marele poet Mihai Eminescu: n zadar striga mp?ratul, ca ?i leul n turbare, umbra mor?ii se ntinde tot mai mare, ?i mai mare". Francezii fugeau n disperare s?-?i salveze vie?ile, imuni la ndemnurile ofi?erilor ?i exemplul generalului lor iubit, Napoleon Bonaparte. Prins de v?lm??agul trupelor ce fugeau n derut? pe dig, prin ap? ?i noroi, ?intui?i de focul inamic, generalul Napoleon Bonaparte cade n mla?tin? fiind pe cale s? fie luat prizonier de ardelenii victorio?i. Gra?ie devotamentului unui osta? francez care l ia n spate, generalul Bonaparte scap? de ru?inea unui prizonierat. Podul r?mne n mna bravilor lupt?tori n?s?udeni care au pl?tit scump rezisten?a lor. Un ofi?er (c?pitanul Rotaru) ?i 135 solda?i au r?mas mor?i pe pozi?ie. Trei c?pitani, doi locotenen?i ?i 654 de r?ni?i, dintre care 260 vor muri n ambulan?e ?i spitale. Num?rul total al mor?ilor s-a ridicat la un ofi?er ?i 395 trup?, mai mult de jum?tate din efectivul combatant a pl?tit cu via?a aceast? rezisten?? n fa?a celui care va deveni cel mai mare general al timpului s?u, ?i unul dintre cei mai mari ai istoriei. Dar nu au dat nici un pas napoi. Aceasta este bravura soldatului romn, dovedit? ?i atunci, ?i n trecut, dar care se va dovedi din plin ?i n viitor. Acest lucru se vede ?i din num?rul de prizonieri. Din batalionul n?s?udean de la podul de la Arcole, au fost lua?i prizonieri un c?pitan ?i 45 de oameni. n schimb, n minile romnilor au c?zut 350 de prizonieri francezi. De ansamblu, ntreaga b?t?lie de la Arcole a costat cam zece mii de mor?i de fiecare parte.

Dar b?t?lia de la Arcole nu s-a sfr?it cu e?ecul francez din fa?a podului. Napoleon ?i-a revenit imediat ?i a ordonat generalului Guyenau, r?mas cu o brigad? de rezerv? la Ronco, s? treac? Adige pe la Albaredo, mai jos de confluen?a Alponei. Guyenau face acest mare ocol pentru a ntoarce ap?rarea nenvins? de la podul de la Arcole, dar, cu toate eforturile, nu ajunge acolo dect seara. Spre marea sa surprindere, g?se?te podul liber ?i Arcole evacuat. Asta deoarece Alvinzi, dndu-?i seama de manevra lui Napoleon, avusese timp s?-?i treac? trupele pe stnga Alponei, ocupnd pozi?ii ntre St. Bonifracio ?i San Stefano, cu fa?a la sud ?i la vest, l?snd doar cteva batalioane de nt?rire n fa?a lui Massena care ocupase Belfiori. Acest timp de care dispusese Alvinzi pentru a salva armata a fost pl?tit cu sngele gr?nicerilor n?s?udeni de la podul de la Arcole. Fiindc? acum situa?ia era complet schimbat?. La 15 noiembrie, dac? Napoleon ar fi trecut podul, ar fi putut c?dea la Vilanova n flancul ?i spatele lui Alvinzi, dar mai trziu nu mai avea cum. Avea n fa?? un front regrupat care apucase s? se edifice tocmai datorit? rezisten?ei batalionului romnesc de la pod. Drept urmare, de?i st?pn pe Arcole ?i Porcile, era prea trziu. Napoleon nu risc? s? r?mn? n aceast? zon? ml??tinoas? ?i se retrage la Ronco. Luptele continu? n 16 ?i 17 noiembrie, diviziile Massena ?i Augereau fac sfor??ri extraordinare, l bat pe Davidovici care se retrage la Trenta, iar Alvinzi, rupt de Davidovici, trece la stnga rului Brenta, stabilindu-?i cantonamentele de iarn?. Prima ofensiv? a lui Alvinzi se termin? cu o nfrngere pentru austrieci, dar nu cu dezastrul pe care l preg?tise Napoleon, asta datorit? rezisten?ei ardelene de la Arcole. Pentru ncheierea victorioas? a campaniei din nordul Italiei, Napoleon va avea de alte sacrificii n timp, bani ?i oameni pe parcursul anului urm?tor, 1797. F?r? rezisten?a de la Arcole, Napoleon ar fi nvins un an mai devreme. (n tabloul 1 pute?i vedea pictura "Napoleon pe podul de la Arcole", 1797, de Antoine-Jean Gros, participant ?i martor la b?t?lia podului, iar in a patra imagine, pictura lui Horace Vernet, "B?t?lia podului de la Arcole", 1826)

Concluzii

Nu putem intui parcursul istoriei dac? acest fapt s-ar fi mplinit, la fel cum nu ne putem imagina harta Europei dac? Napoleon ar fi fost nving?tor n Italia nainte de finele anului 1796. Poate campania din Egipt nu ar fi avut loc, poate Viena ar fi c?zut mai devreme, iar Fran?a ?i-ar fi putut concentra for?ele asupra singurului inamic r?mas, Anglia, mult mai eficient ?i nainte ca Nelson s? scufunde flota francez? la Abukir ?i Trafalgar. Nimeni nu poate ?ti, acesta r?mnnd doar un recurs la o istorie alternativ?. Nou? ne r?mn doar faptele, a?a cum au fost. Totu?i, aceste fapte, au fost supuse ?i ele tentativelor de denaturare, att de istoriografii austrieci, ct mai ales de cei unguri. Ace?tia au ncercat din r?sputeri s? falsifice istoria, spunnd c? ap?r?torii podului au f?cut parte dintr-un batalion croat. Dar dovezile s-au dovedit, peste timp, indubitabile. Totu?i, mai persist? n unele cercuri aceast? idee, preluat? din respectivele surse. Acest fals al istoriei, fie cu inten?ie, fie din ne?tiin??, a fost demontat de c?tre istoricii serio?i ?i impar?iali. Cu toate acestea, pn? ?i ast?zi, n epoca internetului, confuziile persist? pe unele site-uri istorice, n care se evoc? rezisten?a nenfricat? a batalionului croat".

Unul dintre primii scriitori de la noi care a f?cut cuvenita corec?ie, pe baz? de documente oficiale, a fost nemuritorul George Co?buc, care face astfel un mare serviciu istoriei, la fel cum ?i prin alte scrieri ale sale aduce cuvenite rectific?ri unor gre?eli mai mult sau mai pu?in voite asupra istoriei neamului romnesc. ?i cnd te gnde?ti c? poporul s?u l ?tie mai mult de poet dect de istoric! n acele vremuri, chiar ?i poetul nostru na?ional, Mihai Eminescu, redacta scrieri istorice de prim? m?rime menite rede?tept?rii spiritului na?ional, pentru a-l preg?ti pentru marile ncerc?ri ce aveau s? vin?! Timpul ?i istoria ne-au dat dreptate. Este deja recunoscut faptul c? batalionul care l-a oprit pe Napoleon la Arcole a fost romnesc, al ardelenilor de la N?s?ud. Pe de alt? parte, Napoleon Bonaparte n-a ?tiut niciodat? acest adev?r. n raportul pe care l expediaz? direct de pe cmpul de lupt? Directoratului Republicii despre b?t?lia de la Arcole, trecnd peste orgoliul s?u nem?surat, laud? vitejia diabolic? a batalionului de nem?i"peste care nu a putut trece. C?tre statul s?u major, istoria spune c? ar fi exclamat: De a? avea eu un asemenea batalion nem?esc, a? ajunge n trei zile la Viena".

S?rmanul Napoleon, nu avea de unde s? ?tie c? singurul neam? din acel batalion de diavoli", cum i-a numit chiar el, era comandantul batalionului, maiorul Vorstenradt. Restul, adic? to?i ofi?erii, grada?ii ?i solda?ii erau romni ardeleni.
Mai mult, nu avea de unde s? ?tie c? p??ania sa, cnd a c?zut n mla?tin? n iure?ul trupelor care se retr?geau, fiind salvat de devotamentul unui soldat zdrav?n, era similar? cu cea a altui mare general al timpului, nfrnt de c?tre romni, n urm? cu 201 ani. Atunci, generalul Sinan Pa?a, supranumit Cuceritorul", a fost atras de Mihai Viteazu printre mla?tinile ?i mocirlele de la confluen?a C?lni?tea cu Neajlov ?i nevoit s? treac? podul dintre Hulube?ti ?i C?lug?reni. Aici, de?i superior n propor?ie de 20 la 1, turcii nu puteau trimite la atac dect deta?amente mici, anihilate pe rnd de o?tile lui Mihai. La un iure? turcesc, urmat de un contraatac condus de nsu?i Mihai, podul se rupe urmnd dezastrul trupelor turce?ti. Prin?i de v?lm??agul solda?ilor ce fugeau s?-?i salveze pielea, Sinan Pa?a, r?nit, cade de pe pod rupndu-?i ?i ultimii doi din?i. La fel ca ?i Napoleon la Arcole, ?i el a fost salvat de un soldat care s-a oprit s?-l care n spate. La Arcole, Napoleon a sim?it gustul amar al e?ecului, la fel ca ?i Sinan Pa?a la C?lug?reni. Noroiul umed al mla?tinii n care se afundaser?, se poate s? fi avut acela?i gust, cel al nfrngerii n fa?a unor for?e superioare nu ca armament sau echipament, ci doar al voin?ei de a nvinge. C?ci, n orice b?t?lie, nving?tor este acela care ?i dore?te victoria cu orice pre?, mai presus de voin?a de lupt? a adversarului. n mod sigur, Napoleon a nv??at din lupta de la Arcole. A v?zut ce poate face exemplul personal, cnd ?i-a ntors solda?ii la atac, dar a v?zut c? asta nu e totul, dac? adversarul este la fel de decis s? lupte. De atunci, Napoleon s-a mai avntat n primele linii, dar nu s-a mai expus ntr-un asemenea grad ca ?i la podul de la Arcole. S-a dovedit, de-a lungul vie?ii, un general ?i un strateg des?vr?it, un geniu militar care i-a f?cut ?i pe adversari s? l admire ?i s?-l aprecieze, spunndu-i chiar Dumnezeul r?zboiului" la Wagram.

Viteazul general Jean Lannes, cel care a condus contraatacul care l-a salvat pe Napoleon de soarta prizonieratului, fiind r?nit n trei locuri, a participat aproape la toate campaniile napoleoniene. A participat la b?t?liile de Montebello, Ulm, Austerlitz, Jena, Friedland. A ajuns mare?al, prin? de Sievres ?i pair al Fran?ei. La 22 mai 1809, n timpul b?t?iliei de la Apern-Essling, un glon? i zdrobe?te ambii genunchi. i sunt amputate ambele picioare, dar moare din cauza hemoragiei la 31 mai, n vrst? de 40 de ani. Numele s?u este nscris pe partea estic? a Arcului de Triumf. Generalul Augereau, comandantul diviziei, care cade r?nit cu steagul n mn?, steag preluat de Napoleon, devine ?i el mare?al. Se distinge n b?t?lia de la Jena, dar se mboln?ve?te n timpul celei de la Eylau, ducnd la pierderi mari n rndul trupelor sale. Trimis n Spania, are victorii ?i nfrngeri n egal? m?sur?. Se ap?r? bine la Leipzig, n 1813, dar n timpul campaniei din Fran?a din 1814 l tr?deaz? pe Napoleon, trecnd de partea Bourbonilor. La ntoarcerea lui Napoleon, ncearc? s? revin?, dar Napoleon nu-l accept?. ?i Ludovic Bourbon, n timpul Restaura?iei de dup? Waterloo, l ndep?rteaz?. Moare n 1816, la 59 de ani. Generalul Joseph Alvinzi pierde b?t?lia de la Rivoli n fa?a lui Napoleon n anul urm?tor, la 14 ianuarie. Este acuzat de incompeten??, chiar de tr?dare, dar reu?e?te s? se justifice, ?i mp?ratul l nume?te guvernator al Ungariei n 1798. Moare de un atac de apoplexie n 1810, la vrsta de 84 de ani. Istoria nu spune ce s-a ntmplat cu ap?r?torii ardeleni ai podului de la Arcole, cu c?pitanul Her?a ?i vitejii s?i. Au continuat s?-?i fac? datoria cu bravur?, ducnd mai departe faima gr?nicerilor n?s?udeni ?i f?g?r??eni, a lupt?torilor romni. Fiindc? cei care s-au ridicat al?turi de Avram Iancu zdrobind prestigiul unor al?i mari generali 50 de ani mai trziu, n mod sigur s-au inspirat din exemplul de eroism al romnilor care l-au oprit pe marele Napoleon Bonaparte n fa?a podului de la Arcole. Nou?, celor de ast?zi, ne r?mne datoria de a evoca ?i a face cunoscut tuturor eroismul acestor bravi nainta?i ai no?tri, ale c?ror nume pot sta al?turi de ilustra galerie de lupt?tori nenfrica?i ridica?i din rndurile neamului nostru. ?i, mai presus, suntem datori s? facem toate eforturile pentru a repara aceast? injusti?ie istoric? care li se face ap?r?torilor de la Arcole ?i care continu? s? persiste prin anumite cercuri, cum c? la Arcole croa?ii, nu romnii, l-ar fi oprit pe marele Napoleon Bonaparte!

 
<< Început < Anterior 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Următor > Sfârşit >>

Pagina 186 din 209