Revista Art-emis
25 martie 2012 - Declara?ia de la Ia?i PDF Imprimare Email
Asocia?ia Cultural? Pro-Basarabia ?i Bucovina   
MarĹŁi, 27 Martie 2012 19:09
Asocia?ia Cultural? Pro-Basarabia ?i BucovinaDeclara?ia a fost emis? ?i semnat? în data de 25 martie 2012, la Ia?i, Mitropolia Moldovei, Biserca "Sf. Gheorghe"

„Stima?i colegi, enoria?i, invita?i, reprezentan?i ai mass-media!

Peste dou? zile, pe 27 martie curent, to?i acei care cuget?m ?i sim?im române?te vom re - tr?i amintirea vie a Unirii Basarabiei cu Patria-mam?, România (aniversarea a 94-a). Îngenunchem smerit în fa?a memoriei marilor no?tri înainta?i, implorându-i s? ne ierte c? nu am fost în stare s? ocrotim comoara sfînt? pe care ne-au l?sat-o, comoar? cu numele România Mare. Ni s-a ciuntit ?ara - din l?comia ?i obr?znicia altora, dar ?i dintr-un soi de miopie sufleteasc? a acelora dintre noi pentru care «mai aproape-s din?ii decât p?rin?ii».
Noi, membrii Filialei «Constantin Stere» din Ia?i a Asocia?iei Culturale Pro-Basarabia ?i Bucovina, sus?inu?i ?i de colegii no?tri din alte filiale-surori, cosemnatari ai acestei declara?ii, socotim c? prea de mult a?tept?m rostirea pân? la cap?t ?i cu fermitate a adev?rului ?i declar?m:
- nu mai accept?m tacit nici un fel de falsificare a istoriei;
- nu mai putem îndura perpetuarea sine die a odiosului Pact Ribbentrop-Molotov, ai c?rui sacrifica?i au fost ?i sunt ?i azi fra?ii no?tri de sânge dintre Prut ?i Nistru, din nordul Bucovinei ?i din ?inutul Her?ei;
- este de neîn?eles ?i de neacceptat lipsa voin?ei politice a guvernan?ilor atât de la Chi?in?u, cât ?i de la Bucure?ti, care în egal? m?sur?, pe parcursul ultimelor ?apte decenii ?i pân? azi, dup? f?râmi?area României Mari, nu au cutezat niciodat? s? includ? în agendele lor de lucru problematica abord?rii oficiale a obiectivului Reîntregirii;
- subsemn?m Manifestul de la Pite?ti din 22 martie 2010 (care urmeaz? s? fie relansat pe 27 martie 2012), al poetului-academician Nicolae Dabija - pre?edintele Forumului Democrat al Românilor din Moldova;
- sus?inem Declara?ia Consiliului Unirii de la Chi?in?u din 29 februarie 2012, dar nu ?i faptul c? printre semnatarii ei nu se reg?sesc, din p?cate, nume ale unor notorii unioni?ti ca Ion Ungureanu, Nicolae M?tca? ?. a. precum ?i nume poate mai pu?in cunoscute care îns? cu eforturi sporite sprijin? aceast? mare cauz?;
- suntem categoric împotriva acelor semnatari ai Declara?iei... care, cu alte ocazii, denigreaz? Biserica sau conducerea Republicii Moldova ?i pe cea a României. Biserica a fost ?i r?mâne mereu un pilon de baz? al existen?ei neamului românesc, iar f?r? implicarea pozitiv? a conducerii celor dou? state în acest proces complex parcurgerea necesarelor trepte în spiritul unei progresive convergen?e risc? s? r?mîn? doar un vis frumos.
O în?eleapt? vorb? popular? spune: «cine se aseam?n? se adun?». Din nefericire, realitatea noastr? imediat? dezminte sensul acestei afirma?ii, dovedind absen?a unor forme de organizare a confluen?ei energiilor, voin?elor ?i competen?elor vizând t?m?duirea în timp a urm?rilor unui trecut aberant ?i bolnav. Prin urmare, ar?t?m prea dispersa?i, lipsi?i de coeziunea de care avem vital nevoie. Consider?m c? o prim? c?r?mid? la temelia unei combativit??i eficiente trebuie s? fie unirea tuturor asocia?iilor, funda?iilor etc. culturale din Republica Moldova ?i din România într-o federa?ie care s? asigure liantul democratic al ansamblului de activit??i slujind acela?i ideal. Doar astfel carul indiferen?ei ?i al s?r?ciei spirituale ar putea fi urnit din loc. Ba chiar înlocuit cu un alt mijloc mai potrivit.

Onorat? asisten??,

Ast?zi e S?rb?toarea Bunei Vestiri. Afla?i, cu aceast? ocazie, c? alalt?ieri la cârma Republicii Moldova a venit un nou Pre?edinte - magistratul Nicolae Timofti, iar la ceremonia de învestire a Domniei sale, pentru prima dat? i-am v?zut s?rutându-se fr??e?te ?i apoi stând al?turi pe cei doi mitropoli?i basarabeni - Î.P.S. Vladimir, subordonat Moscovei, ?i Î.P.S. Petru, subordonat Patriarhiei Române. Sper?m c? e un semn bun!
Acum o s?pt?mîn?, a fost Ziua Crucii - o alt? mare s?rb?toare cre?tin? care, într-un anumit sens, este echivalent? cu no?iunea de unitate na?ional?. Crucea este îns?, înainte de toate, marele simbol al r?stignirii - sacrificiu al lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, al tuturor. A?adar, dac? ?inem cu tot dinadinsul la reîntregirea semin?iei române?ti, se cuvine s? ?tim a ne jertfi precum a f?cut-o El, s? ne cinstim înainta?ii unioni?ti ?i s? le urm?m exemplul! F?r? a a?tepta vreo recompens?. F?r? a transforma sacra cauz? a Reîntregirii într-o marf? de schimb ?i f?r? a permite nim?nui s? pretind? c? ar de?ine vreun «monopol» asupra ei. A?a s? ne ajute Dumnezeu!"

- Prof. dr. docent Ion Berghia - pre?edintele Filialei „Constantin Stere" din Ia?i a ACPBB
- Preot Dumitru Merticariu - vicepre?edintele Filialei „Constantin Stere" Cosemnatari: - Prof. Ioan Dan - pre?edintele filialei A.C.P.B.B. din Satu Mare - Ing. Constantin Rusanovschi - pre?edintele filialei A.C.P.B.B. din One?ti
(Bac?u)
- Prof. Emil ?epelu? - pre?edintele filialei A.C.P.B.B. din Ru?e?u (Buz?u) - Prof. Paraschiva Abutn?ri?ei - pre?edinta filialei A.C.P.B.B. din Vatra Dornei - Ec. Iuvenale Harabagiu - pre?edintele filialei A.C.P.B.B. din Br?ila - Prof. Iuliu-Laurian Popovici - pre?edintele filialei A.C.P.B.B. din Dângeni
(Boto?ani) - Ing. Valeriu Eutu?ianu - pre?edintele filialei A.C.P.B.B. din Piatra-Neam? - Prof. Constantin B?lan - pre?edintele filialei A.C.P.B.B. din Craiova - Prof. Doina Voina - pre?edinta filialei A.C.P.B.B. din Sighetul Marma?iei - Prof. Ioan Rada - pre?edintele filialei A.C.P.B.B. din Oradea - Prof. univ. dr. Vasile Puiu - pre?edintele filialei A.C.P.B.B. din Bac?u - Prof. dr. Gic? Manole - pre?edintele filialei A.C.P.B.B. din Boto?ani

footer