Revista Art-emis
Schi?a de portret '59 PDF Imprimare Email
Mariana Tarani   
Vineri, 25 Noiembrie 2011 23:11
Alexandru MoraruPentru a ajunge la adev?r trebuie s? ne cunoa?tem pe noi în¬?ine, ori, tocmai acest lucru îl face, de mai mul?i ani, cunoscutul istoric, arhivist ?i publicist Alexandru Moraru.

Istoricul Alexandru Moraru s-a n?scut la 30 noiembrie 1952 în pitoreasca localitate J?vreni, raionul Criuleni. Dra¬gostea pentru dreptate ?i adev?r l-a caracterizat pe tot parcursul vie?ii. Mai mult, din anul 2000 a lucrat în sistemul arhivistic al Republicii Moldova, ceea ce a înlesnit ca prin filtrul exigen?ei sale s? treac? numeroase documente referitoare la soarta tragic? a poporului român. Tot lui Alexandru Moraru îi apar?in culegerile de documente: „Mare?alul Ion Antonescu ?i Basarabia 1941-1944" (în colaborare cu prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu), Ia?i, Editura „Demiurg", 2008; precum ?i culegerea „Basarabia antisovietic?", Ia?i, Editura „Demiurg", 2009. Pre?ioas? apari?ie editorial? este ?i culegerea de documen¬te intitulat? „Victimele terorii comuniste din Basarabia: Re¬zisten?? ocupan?ilor, Aresta?i, întemni?a?i, Uci?i" (1944-1954), Volumul.I Editura „Iulian" din Chi?in?u, 444 de pagini. Culegerea inclu¬de 307 documente (plus un dosar-facsimil, adic? în original), în marea lor majoritate inedite, selectate ?i prelucrate de autor, ceea ce confirm? o dat? în plus tenacitatea ?i perseveren?a ce îl caracterizeaz?. Documentele incluse în Culegere au fost selectate de istoric din fondul arhivistic depozitat în Arhiva Na?ional? a Republicii Moldova, originalele fiind întocmite de angaja?ii procuraturii sau ai securi¬t??ii sovietice ?i scrise exclusiv în limba rus?. Totalitatea documentelor prezentate de editor sunt delimita¬te în dou? categorii: con?inutul documentelor ce ?in de persoa¬nele deportate în lag?rele de munc? for?at? în diferite regiuni ale URSS ?i con?inutul unor documente ce reflect? situa?ia tragic? în care s-au g?sit cei r?ma?i la ba?tin?. În prima parte a Culegerii (pag. 19-383), autorul prezint? 307 documente. Lecturarea acestora ne convinge o dat? în plus asupra politicii de teroare ?i lichidare a elementului autohton, dar ?i a reprezentan?ilor altor etnii care aveau viziuni diferite fa?? de cele promovate de autorit??ile sovietice de ocupa?ie: ru?i (doc. 16, 45, 119 ?.a.), ucraineni (doc. 17, 18, 31, 33, 47 ?.a.), bieloru?i (doc. 58), evrei (doc. 64) etc. în acela?i timp, sursele prezentate ne conving c? ma?in?ria terorii era îndreptat? ?i asu¬pra locuitorilor din Transnistria, c?rora li s-au invocat diferite motive pentru a fi acuza?i, judeca?i ?i ulterior transfera?i în lag?re de munc? for?at?, fie c? au fost primari în timpul administra?iei române?ti (doc. 34), fie c? li se incrimina promovarea ideilor anti-sovietice (doc. 43, 51 ?.a.) sau c? se opuneau pred?rii cerealelor (doc. 41) etc. Un impresionant num?r de documente, prezente în Culegere, se re¬fer? la persoanele condamnate, c?rora li s-a invocat c? ar fi colaborat cu autorit??ile române, atât în perioada 1918-1940, cât ?i în anii 1941-1944 (doc. 102-113, 125, 144-148 ?.a.).

Amplificarea politicii sovietice de lupt? cu religia este redat? printr-un num?r impun?tor de materiale documentare care ilustreaz? cert c? persoanele ce se reg?seau în anumite secte religioase au fost str?mutate de la vatr?, împreun? cu familiile lor, absolut pe nedrept (doc. 22, 32, 49, 59, 86,104,195, 208,246,298, 302 ?.a.). Deosebit de valoroase sunt documentele al c?¬ror con?inut vine s? confirme c? b??tina?ii nici pe departe nu s-au împ?cat cu statulul de victimele ale ocupa?iei sovietice, printre for¬mele de rezisten?? reg?sindu-se ?i activitatea de constituire a unor organi¬za?ii antisovietice: Organiza?ia Na?ionalist? din Basarabia (doc. 82, 83), Sabia Drept??ii (doc. 84), precum ?i alte modalit??i de rezisten?? (doc. 85> 124, 233, 276 ?.a.). Aceste documente deosebit de va¬loroase pot fi de un real folos la realizarea unor studii obiective ce ?in de trecutul nostru nu prea îndep?rtat. Un grup aparte de documente, incluse în prima parte a Culegerii, elucideaz? modalit??ile terorii contra ??r?nimii, manifestate inclusiv prin despro-priet?rire ?i colectivizare a agriculturii (doc. 180, 191, 190, 218, 227, 294 ?.a.). Studierea documentelor men?ionate permite tuturor celor interesa?i de subiect s? reliefeze veridic aceast? pagin? dramatic? de istorie. Distinsul istoric Alexandru Moraru nu a trecut cu vederea nici alte momente prin care le-a fost sortit s? treac? basarabenilor: învinuiri precum c? ar fi colaborat cu autorit??ile române (doc. 102-113, 125, 144-148 ?.a.) sau satisfacerea serviciului militar în armata româna (doc. 182) etc.

Cea de a doua parte a culegerii de documente „Victimele terorii comuniste din Basarabia: Rezisten?? ocupan?ilor, Ares¬ta?i, întemni?a?i, Uci?i" (1944-1954) alc?tuit? de istoricul Ale¬xandru Moraru ne prezint? mai multe documente care scot în eviden?? tragismul situa?iei basarabenilor r?ma?i la ba?tin?, fiind obliga?i s? lupte pentru supravie?uire s? reziste¬ foametei organizate diabolic de autorit??ile sovietice ocupante (pag. 393-440). Majoritatea documentelor prezentate trateaz? situa?ia disperat? a oamenilor ?i se refer? la multiplele cazuri, atestate, de cruzime ?i chiar de canibalism. Culegerea respectiv? de docu¬mente este ?i va fi de un real folos tuturor celor interesa?i de istoria adev?rat? a acestui ?inut, istoricilor, politicieni¬lor, studen?ilor, oamenilor de bun?-credin??. Mul?i dintre contemporanii no?tri î?i vor reg?si rudele, bunicii, pedepsi?i pe nedrept de ocu¬pan?ii sovietici.

Acum, la ceas aniversar, îl felicit pe istoricul ?i consângeanul meu Alexandru Moraru pen¬tru excep?ional? sa contribu?ie la redarea adev?rului istoric ?i îi urându-i mult succes în realiz?rile ul¬terioare. footer