Revista Art-emis
Repere contemporane PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 09 Mai 2018 19:18

Pop-WattsCentenarul Marii Uniri reprezint? cel mai însemnat moment al na?iunii române ?i acel moment de referin?? în cunoa?terea trecutului istoric, de rea?ezare a istoriei ?i culturii na?ionale la locul cuvenit în patrimoniul cultural românesc, spre formarea genera?iilor viitoare. Românii din ?ar? ?i de peste hotare trebuie s? con?tientizeze importan?a ?i semnifica?ia evenimentului istoric petrecut la 1 Decembrie 1918, a imperativului de independen?? ?i unitate na?ional?, ce nu trebuie uitate niciodat?. Celebrarea gloriei trecute ?i a figurilor emblematice ar fi normal s? se îmbine cu fundamentarea viitorului, pe baza unei atitudini ferme de schimbare a prezentului. În acest sens, Academia Oamenilor de ?tiin?? din România a demarat o ampl? campanie de promovare, tr?gând un semnal de alarm? fa?? de lipsa unei abord?ri coerente ?i întârziate a deciden?ilor statului în elaborarea unei strategii pentru eviden?ierea Centenarului Marii Uniri prin realiz?ri ?tiin?ifice de pe pozi?ii actuale, cât ?i pentru reconsiderarea rolului istoriei, al culturii na?ionale în educa?ie.

Simpozionul de istorie „Cristian Popi?teanu", edi?ia a XXVI-a

În cadrul Simpozionului anual de istorie ?i civiliza?ie bancar? „Cristian Popi?teanu", edi?ia a XXVI-a organizat de Funda?ia Cultural? „Magazin istoric" ?i Banca Na?ional? a României, la 24 aprilie 2018 a avut loc dezbaterea cu tema „Reconfigur?ri statale ?i institu?ii financiar-bancare în Europa anului 1918". Au prezentat comunic?ri:
- Acad. Ioan-Aurel Pop, pre?edintele Academiei Române, cu interven?ia - „Cum s-a f?urit România?"[1];
- Dr. Gheorghe Cojocaru, directorul Institutului de Istorie al Academiei de ?tiin?e a Moldovei - „La Centenarul începutului întregirii României (27 Martie/9 Aprilie 1918)";
- Constantin Ungureanu, Institutul de Istorie al Academiei de ?tiin?e a Moldovei - „Contextul intern ?i extern al unirii Bucovinei cu România";
- Prof. univ. dr. Liviu Maior - Marea Unire din 1 decembrie 1918 - dezbateri ?i proiecte";
- Dr. Larry Watts, cercet?tor asociat al Academiei Române - „Probleme teritoriale ale României dup? Primul R?zboi Mondial[2]. Dr. Larry Watts va lansa în cursul lunilor iunie ?i noiembrie ale acestui an dou? noi lucr?ri : „Oaia alb? în turma neagr?" ?i „Bomba disp?rut? a României - Rapoarte despre programul secret de arme nucleare". În prezentarea sa dr. Larry Watts a explicat cum Marx, Engels ?i Lenin au încercat eliminarea românilor pentru pozi?ia lor antibol?evic?, iar Stalin a ?inut permanent sub presiune România prin ?antajul Transilvania vs Basarabia.
- Prof. univ. dr. Agnieszka Kastory, Universitatea Jagiellon? din Cracovia.

Un moment inedit ?i emo?ionant l-a reprezentat exerci?iul demonstrativ prezentat de Regimentul 30 Gard? „Mihai Viteazul" în Sala de Marmur?. A urmat loc festivitatea de decernare a premiilor anuale oferite de Funda?ia cultural? „Magazin Istoric" pentru cele mai importante contribu?ii ale cercet?rii istorice pe anul 2017.

Premiile Funda?iei „Magazin Istoric"

1. Premiul „I.C. Filitti", acordat de doamna Georgeta Filitti: Apostolos Patelakis, R?zboiul civil din Grecia (1946-1949) ?i emigran?ii politici greci în România (1948-1982), Editura Cetatea de Scaun, Târgovi?te ?i Narcis Dorin Ion, despre cultura de ieri ?i românii de azi.
convorbiri cu acad. R?zvan Theodorescu, Editura RAO, Bucure?ti.
2. Premiul „Nicky Chrissoveloni", acordat de familia Chrissoveloni: Constantin B?l?ceanu Stolnici, Amintiri... Vacan?ele mele în vremurile bune de alt?dat?, Editura Oscar Print, Bucure?ti.
3. Premiul „David Prodan", acordat de „R?d?cini" SRL: Ioan-Aurel Pop, „Din mâinile valahilor schismatici...". Românii ?i puterea în Regatul Ungariei medievale (secolele XIII-XVI), Editura ?coala Ardelean?, Cluj-Napoca.
4. Premiul „Ioan Bianu", acordat de „R?d?cini" SRL: Slujebnicul Arhieresc al Mitropolitului ?tefan al Ungrovlahiei. Realismul apusean în miniatura româneasc? din secolul al XVII-lea (edi?ie de Gabriela Dumitrescu), Editura Sapientia Principium Cognitio, Bucure?ti
5. Premiul „Constantin Kiri?escu", acordat de domnul Ion Ni?u. Dumitru Preda, La Roumanie et L'Entente 1916-1917, Editura Cavallioti, Bucure?ti.
6. Premiul „Nicolae Iorga", acordat de bpv Grigorescu ?tef?nic?: Bogdan Bucur, Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri, Editura Rao, Bucure?ti.
7. Premiul „Tadeusz Ko?ciuszko", acordat de domnul Napoleon Pop: Wojciech Rojek, Odiseea Aurului, Destinele aurului Bank Polski 1939-1950, Editura Oscar Print, Bucure?ti
8. Premiul „Nicolae Titulescu", Acordat de domnul Nicolae D?nil?: Mihai Retegan, Ambasadorii Maiest??ii Sale în România, Editura Rao, Bucure?ti.
9. Premiul „Virgil Cândea", acordat de Asocia?ia Sanda ?i Virgil Cândea
Descrierea Olteniei la1723 (edi?ie de Mircea-Gheorghe Abrudan), Editura Istros, Br?ila, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca.
10. Premiul „A.D. Xenopol", acordat de STFD-TRANSFOND S.A.: Diploma?i români în slujba vie?ii. Constantin I. Karadja ?i salvarea evreilor din Europa în timpul celui de-Al Treilea Reich (1932-1944), (editori: dr. Ottmar Tra?c?, dr. Stelian Obiziuc), Editura Argonaut, Cluj-Napoca.
11. Premiul „Radu R. Rosetti", acordat de STFD-TRANSFOND S.A.: General Gheorghe Garoescu. Jurnal de front, vise de iubire. 14 august 1916 - 28 septembrie 1918, (edi?ie de Marian Mo?neagu), Editura Militar?, Bucure?ti
12. Premiul „Gheorghe I. Br?tianu", acordat de STFD-TRANSFOND S.A.: N. B?lcescu, Opere. Vol. II, Românii supt Mihai Voevod Viteazul. Coresponden??, Scrisori, Memorii, Adrese, Documente (edi?ie îngrijit? de Daniela Poenaru ?i Gh. Zane), Funda?ia Na?ional? pentru ?tiin?? ?i Art?, Muzeul Na?ional al Literaturii Române, Bucure?ti.
13. Premiul „?tefan Ciobanu", acordat de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
Matei Cazacu, Nicolas Trifon, Republica Moldova. Un stat în c?utarea na?iunii, Editura Cartier, Bucure?ti
14. Premiul „Ion I.C. Br?tianu", acordat de: Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare
Gheorghe Sbârn?, Marea Unire în Parlamentul României, Editura Cetatea de Scaun, Târgovi?te.
15. Premiul „Ion Nistor", acordat de: Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, Zamfir Ilie - Legendele Gala?ilor, Editura Ideea European?, Bucure?ti
16. Premiul „Constantin C. Giurescu", acordat de Steilmann România: Ion Bulei, „Bunul nostru rege: Ferdinand", Editura Meteor Publishing, Bucure?ti
17. Premiul „Florin Constantiniu", acordat de familia Nichita Maria Vertan, Ecaterina ?ân??reanu, Mavrodin. Istoria unui târg (1810-1864), Editura Cartea Ortodox?, Alexandria.
----------------------------------------
[1] min 6.48 https://www.youtube.com/watch?time_continue=337&v=y_Tm-5SVFn0
[2] https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=kyboDNADaVU
[3] Sursa ?tefaniada https://www.stefadina.ro/evenimente/simpozion-reconfigurari-statale-si-institutii-financiar-bancare-europa-anului-1918/

footer